Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1498

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 49

4) zarządza się, co następuje:

§1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europej skiej (Dz. U. Nr 116, poz. 555, z 1997 r. Nr 81, poz. 516 i Nr 130, poz. 861, z 1998 r. Nr 5, poz. 16 i Nr 66, poz. 434, z 1999 r. Nr 53, poz. 558, z 2000 r. Nr 61, poz. 712 oraz z 2001 r. Nr 18, poz. 2

10) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W skład urzędu Komitetu wchodzą:

1) Departament Polityki Integracyjnej,

2) Departament Prawa Europejskiego,

3) Departament Analiz Ekonomicznych i Społecz nych,

4) Departament Pomocy Zagranicznej,

5) Departament Komunikacji Społecznej i Infor macji Europejskiej,

6) Departament Tłumaczeń i Dokumentacji,

7) Departament Spraw Europejskich,

8) Departament Kształcenia Europejskiego,

9) Departament Obsługi Komitetu Integracji Euro pejskiej,

10) Biuro Kadr, 1

1) Biuro Finansowe i Obsługi Technicznej, 1

2) Zespół Rzecznika Prasowego, 1

3) Zespół Kontroli Finansowej i Audytu We wnętrznego.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 133 — 10457 — Poz. 1498 1498 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-11-21
Data wydania: 2001-11-14
Data wejścia w życie: 2001-11-21
Data obowiązywania: 2001-11-21
Data uchylenia: 2005-09-28
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1498