Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1541

Dziennik Ustaw Nr 137 — 10713 — Poz. 1541 Na podstawie art. 6 § 2, art. 15 § 5, art. 26 § 2, art. 65, art. 67 § 1, art. 67c § 7 i 15, art. 109 § 1, art. 110r § 2 oraz art. 156 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępo waniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 809, Nr 98, poz. 1068, Nr 123, poz. 1353 i Nr 125, poz. 136

8) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania wierzycieli należności pienięż nych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych,

2) należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnie nia,

3) sposób ustalania i dokumentowania wydatków eg zekucyjnych i wydatków postępowania zabezpie czającego oraz przypadki, w których wydatki te ustala się w formie zryczałtowanej,

4) wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa ma jątkowego,

5) szczególny tryb postępowania przy sprzedaży zaję tych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu,

6) szczególny tryb postępowania przy przechowywa niu i sprzedaży zajętych ruchomości ze szlachet nych metali, kamieni szlachetnych i półszlachet nych, pereł naturalnych i hodowlanych oraz korali i bursztynów,

7) sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania war tości nieruchomości, 1541 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dziennik Ustaw Nr 137 — 10714 — Poz. 1541

8) wzory druków stosowanych w egzekucji lub zabez pieczaniu należności pieniężnych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kosztownościach — rozumie się przez to ruchomo ści wykonane ze szlachetnych metali, kamieni szla chetnych i półszlachetnych, pereł naturalnych i ho dowlanych, korali oraz bursztynów, niestanowiące dóbr kultury w rozumieniu odrębnych przepisów,

2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

3) wydatkach egzekucyjnych — rozumie się przez to również wydatki związane z zabezpieczaniem na leżności pieniężnej. Rozdział 2 Tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do za stosowania środków egzekucyjnych

§2. Wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pienięż nych.

§3.

1. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie określonym w decyzji lub wynikającym z przepisu prawa, wierzyciel, z zastrzeżeniem ust. 2, wysyła do zobowiązanego upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia upomnienia.

2. Wierzyciel może wszcząć postępowanie egzeku cyjne bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przy padkach określonych w § 13.

3. Wzór upomnienia, o którym mowa w ust. 1, sta nowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§4.

1. Upomnienie sporządza się w dwóch egzem plarzach, z których jeden przeznaczony jest dla zobo wiązanego, a drugi pozostaje w aktach sprawy.

2. Upomnienie oznacza się kolejnym numerem ewidencji upomnień.

3. Ewidencję upomnień prowadzi się według wzo ru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wierzyciel wysyła upomnienie za pośrednic twem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” przesyłką poleconą listową za potwierdzeniem odbioru, zamieszczając na druku potwierdzenia odbioru numer, o którym mowa w ust. 2, poprzedzony symbolem „Up”. Upomnienie może być również doręczone bezpośrednio przez wie rzyciela w sposób określony w Kodeksie postępowania administracyjnego.

5. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia od bioru upomnienia w ciągu dwudziestu dni od daty nadania, wierzyciel składa reklamację w jednostce or ganizacyjnej Poczty Polskiej, w której nadano upo mnienie. W przypadku zaginięcia upomnienia lub bra ku dowodu doręczenia zobowiązanemu upomnienia, wysyła się je ponownie.

§5.

1. Po bezskutecznym upływie terminu określo nego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wyko nawczy.

2. Wzór tytułu wykonawczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§6.

1. Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie orga nem egzekucyjnym, niezwłocznie kieruje tytuł wyko nawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

2. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem eg zekucyjnym, bezzwłocznie stosuje środek egzekucyjny, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Jeżeli wierzycielowi będącemu jednocześnie or ganem egzekucyjnym nie jest znany znajdujący się na terenie jego działania majątek zobowiązanego, z które go może prowadzić egzekucję, kieruje tytuł wykonaw czy do organu egzekucyjnego uprawnionego do do chodzenia tego samego rodzaju należności pienięż nych, na którego terenie znajduje się majątek zobowią zanego.

4. Wierzyciel będący jednocześnie organem egze kucyjnym, inny niż urząd skarbowy, może skierować tytuł wykonawczy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed zastosowaniem środków egzeku cyjnych we własnym zakresie, jeżeli należność pienięż na objęta tytułem wykonawczym podlega odprowa dzeniu na rachunek urzędu skarbowego.

5. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem eg zekucyjnym uprawnionym do stosowania środków eg zekucyjnych w ograniczonym zakresie, ale prowadzo na przez niego egzekucja okazała się w całości lub w części bezskuteczna, niezwłocznie kieruje odpis tytu łu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę o skiero waniu go do egzekucji do właściwego miejscowo na czelnika urzędu skarbowego.

6. Wierzyciel, sporządzając odpis tytułu wykonaw czego, oznacza cel, któremu ma służyć, i jego liczbę po rządkową. Kierując odpis tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego lub rekwizycyjne go, wierzyciel określa kwotowo rozmiar egzekucji, jaką ma przeprowadzić ten organ.

7. Wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu posiadane informacje o majątku i źródłach dochodu zobowiązanego.

8. Jeżeli zobowiązany zalega z uiszczeniem należ ności, od których ustalenia lub określenia przysługuje mu powództwo do sądu lub środek zaskarżenia, i wniósł takie powództwo lub środek, wierzyciel stosu je środki egzekucyjne we własnym zakresie bądź prze syła tytuł wykonawczy do naczelnika urzędu skarbowe go lub organu rekwizycyjnego tylko wówczas, gdy wniesienie środka prawnego nie wstrzymuje obowiąz ku zapłaty. Jeżeli jednak wierzyciel uzna, że okoliczno ści sprawy uzasadniają zaniechanie wszczęcia egzeku cji — zawiesza postępowanie. Dziennik Ustaw Nr 137 — 10715 — Poz. 1541

9. Przed zastosowaniem środków egzekucyjnych we własnym zakresie bądź wysłaniem tytułu wyko nawczego lub jego odpisu do naczelnika urzędu skar bowego albo organu rekwizycyjnego wierzyciel spraw dza, czy należność nie wpłynęła na jego rachunek ban kowy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej albo nie zo stała wpłacona bezpośrednio gotówką do kasy.

§7.

1. Do przesyłanych do organu egzekucyjnego tytułów wykonawczych lub ich odpisów wierzyciel za łącza ewidencję tytułów wykonawczych.

2. Wzór ewidencji tytułów wykonawczych stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, załącza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy przezna czony jest dla organu egzekucyjnego, a drugi, po po twierdzeniu przyjęcia tytułów do egzekucji, organ ten zwraca wierzycielowi.

4. Wierzyciel jest obowiązany przesyłać tytuły wy konawcze do organu egzekucyjnego systematycznie i bez zwłoki.

§8. Wierzyciel jest uprawniony do uzyskania w or ganie egzekucyjnym informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego, a organ egzekucyjny ma obo wiązek udzielić wierzycielowi wyczerpującej odpowie dzi.

§9.

1. Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o każdej zmianie wysokości egzekwowa nej należności, jej odroczeniu, rozłożeniu na raty, umo rzeniu albo zapłaceniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wierzy cieli będących jednocześnie organami egzekucyjnymi.

§10.

1. Jeżeli przy dochodzeniu należności pienięż nej określonej w art. 2 § 1 pkt 2a ustawy zachodzi po trzeba skorzystania z pomocy obcego państwa stosow nie do przepisów rozdziału 7 w dziale I ustawy, wierzy ciel kieruje wniosek o udzielenie pomocy do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wniosek o udzielenie pomocy sporządza się:

1) w zakresie udzielenia informacji — według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia,

2) w zakresie powiadomienia o pismach lub orzecze niach — według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia,

3) w zakresie wszczęcia egzekucji lub dokonania za bezpieczenia — według wzoru stanowiącego za łącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o powiadomienie dołącza się orygi nał i odpis dokumentu lub pisma, którego dotyczy ten wniosek.

4. Do wniosku o wszczęcie egzekucji dołącza się:

1) dwa odpisy tytułu wykonawczego,

2) odpis prawomocnego, ostatecznego orzeczenia lub innego aktu prawnego stanowiącego podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,

3) oświadczenie wierzyciela, od jakiej daty jest możli we wszczęcie egzekucji oraz że zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 66n § 1 ustawy,

4) odpis informacji właściwego organu egzekucyjne go o bezskuteczności całości lub części egzekucji prowadzonej w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ściągnięcia należności objętych wnioskiem.

5. Do wniosku o dokonanie zabezpieczenia dołącza się:

1) odpis zarządzenia zabezpieczenia,

2) odpis informacji właściwego organu egzekucyjne go o niemożności zabezpieczenia w całości lub w części należności objętych wnioskiem o dokona nie zabezpieczenia,

3) odpis decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli wniosek doty czy zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zo bowiązania podatkowego lub określającej wyso kość zaległości podatkowej. § 1

1. Wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie po wiadamiać ministra właściwego do spraw finansów publicznych o okolicznościach mających znaczenie dla pomocy świadczonej przez obce państwo, a w szcze gólności o zmianie wysokości zobowiązania objętego wnioskiem o wszczęcie egzekucji. § 1

2. W przypadku otrzymania informacji o niemoż ności wyegzekwowania zobowiązania objętego wnio skiem o wszczęcie egzekucji, wierzyciel może wystąpić do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiej informa cji, z wnioskiem o kontynuowanie postępowania egzeku cyjnego, jeżeli z otrzymanej informacji wynika możli wość kontynuowania postępowania egzekucyjnego. Rozdział 3 Należności pieniężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia § 1

3. Postępowanie egzekucyjne może być wszczę te bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypad kach, gdy:

1) należność pieniężna została określona w orzecze niu,

2) zobowiązany ma ustawowy obowiązek obliczenia lub uiszczenia należności pieniężnej bez wezwania,

3) egzekucja dotyczy należności z tytułu: a) grzywien nałożonych w drodze mandatu karne go w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, b) grzywien wymierzonych mandatem karnym i in nych należności pieniężnych orzeczonych w po stępowaniu karnym skarbowym, c) kar pieniężnych i kosztów postępowania orze czonych w sprawach o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, d) odszkodowań orzeczonych w sprawach o napra wienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów karnych i aresztów śled czych, Dziennik Ustaw Nr 137 — 10716 — Poz. 1541

4) egzekucja dotyczy kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Rozdział 4 Wydatki egzekucyjne § 1

4. Wspólne wydatki poniesione w związku z eg zekucją lub zabezpieczaniem należności pieniężnej u dwu lub więcej zobowiązanych rozdziela się pomię dzy wszystkich zobowiązanych, biorąc pod uwagę oko liczności egzekucji lub zabezpieczenia u każdego z nich. § 1

5.

1. Wydatki egzekucyjne powinny być udoku mentowane rachunkami lub innego rodzaju dowoda mi pochodzącymi od podmiotów, które świadczyły usługi na rzecz organu egzekucyjnego, a w przypadku wydatku wierzyciela poniesionego na uregulowanie opłaty za dokonanie wpisu lub wykreślenie hipoteki przymusowej — właściwym dokumentem pochodzą cym od sądu.

2. Wydatki związane z przechowywaniem rucho mości w składnicy organu egzekucyjnego ustala się w wysokości odpowiadającej cenom stosowanym na danym terenie za tego rodzaju usługi.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, nieudokumentowane ra chunkami lub innymi dowodami wydatki związane z ujawnieniem nadającego się do egzekucji składnika majątkowego zobowiązanego ustala się w wysokości:

1) 0,7% najniższego wynagrodzenia pracowników określonego w odrębnych przepisach, jeżeli ujaw nienie dotyczy ruchomości znajdującej się poza miejscem zamieszkania lub siedzibą zobowiązane go,

2) 1,3% najniższego wynagrodzenia pracowników określonego w odrębnych przepisach, jeżeli ujaw nienie dotyczy prawa majątkowego zobowiązane go, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy o rachunkowości.

4. W przypadku jednego zobowiązanego wydatki, o których mowa w ust. 3, nie mogą przekroczyć 5,3% najniższego wynagrodzenia pracowników określone go w odrębnych przepisach.

5. Przy określaniu wysokości kwot wydatków, o któ rych mowa w ust. 3 i 4, stosuje się zaokrąglenia prze widziane w art. 27a ustawy. Rozdział 5 Wynagrodzenie biegłego skarbowego § 1

6.

1. Biegłemu skarbowemu wezwanemu do oszacowania majątku zobowiązanego przysługuje wy nagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości określo nej zgodnie z § 17 oraz wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej udokumentowanym wydatkom z tytu łu kosztów przejazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wynagrodzenie z tytułu poniesionych kosztów przejazdu przysługuje biegłym skarbowym wezwanym do oszacowania wartości majątku znajdującego się po za miejscem zamieszkania biegłego skarbowego. § 1

7.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie bie głego skarbowego określa się w wysokości stanowią cej iloczyn czasu pracy związanej z szacowaniem war tości majątku zobowiązanego oraz stawki godzinowej wynoszącej 3,3 % najniższego wynagrodzenia pracow ników określonego w odrębnych przepisach.

2. Stawka godzinowa za wykonaną pracę związaną z szacowaniem wartości praw majątkowych oraz środ ków transportowych podlegających rejestracji wynosi 10% podstawy, o której mowa w ust. 1. § 1

8. W czasie pracy związanej z szacowaniem war tości majątku zobowiązanego uwzględnia się również czas zużyty na dokonanie przez biegłego skarbowego czynności przygotowawczych oraz na opracowanie i sporządzenie protokołu wyceny tego majątku. Rozdział 6 Szczególny tryb postępowania przy sprzedaży przedmiotów łatwo psujących się § 1

9.

1. Przedmioty łatwo psujące się, a w szczegól ności nabiał, owoce i warzywa, bezpośrednio po zaję ciu, sprzedaje się przedsiębiorcom prowadzącym dzia łalność handlową po cenach płaconych przez te pod mioty dostawcom. Jeżeli sprzedaż w tym trybie nie dojdzie do skutku, zajęte przedmioty łatwo psujące się sprzedaje się w drodze licytacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli zwłoka w sprzedaży mogłaby doprowadzić do zepsucia się towaru, nie stosuje się przepisów doty czących obwieszczeń o licytacji zawartych w ustawie.

3. Odstępuje się od egzekucji z przedmiotów, które ze względów sanitarnych nie mogą być dopuszczone do użytku lub spożycia. Rozdział 7 Szczególny tryb postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności

§20.

1. Po ujawnieniu u zobowiązanego kosztow ności poborca skarbowy dokonuje ich zajęcia i opisu, wyszczególniając w protokole zajęcia rodzaj, jakość, cechy szczególne, w tym numery, cechy probiercze i znaki, a także cechy zewnętrzne każdego z zajętych przedmiotów. Jednocześnie poborca skarbowy zazna cza w protokole zajęcia, że oszacowanie kosztowności nastąpi przy udziale biegłego. Jeżeli zobowiązany po siada rachunki na zajęte kosztowności lub atesty urzę du probierczego, poborca skarbowy dokonuje opisu na podstawie tych rachunków lub atestów i czyni o tym wzmiankę w protokole zajęcia. Protokół zajęcia podpi suje poborca i zobowiązany.

2. Jeżeli zobowiązany nie zgadza się z opisem zaję tych kosztowności, poborca skarbowy spisuje dodat kowy protokół, w którym podaje oświadczenia zobo wiązanego w zakresie poszczególnych zajętych przed miotów. Protokół ten również podpisuje poborca skar bowy i zobowiązany. O sporządzeniu protokołu dodat kowego poborca skarbowy czyni odpowiednią wzmiankę w protokole zajęcia. Dziennik Ustaw Nr 137 — 10717 — Poz. 1541

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, spisuje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zo bowiązany, jeden pozostaje przy kosztownościach, a jeden — w aktach egzekucyjnych.

4. Po dokonaniu opisu zajętych kosztowności po borca wkłada je w obecności zobowiązanego do koper ty wraz z jednym egzemplarzem protokołu zajęcia i umieszcza na sklejeniach koperty nalepki egzekucyj ne. Zobowiązany umieszcza na sklejeniach koperty swe podpisy lub odciski pieczątki.

5. Po dokonaniu czynności określonych w ust. 1—4 poborca skarbowy niezwłocznie przekazuje organowi egzekucyjnemu zapieczętowaną kopertę zawierającą kosztowności, którą w jego obecności składa się do ka sy pancernej będącej w dyspozycji organu egzekucyj nego. Potwierdzenie złożenia tej koperty umieszcza się na egzemplarzu protokołu zajęcia przechowywanego w aktach egzekucyjnych.

6. Kasa pancerna, o której mowa w ust. 5, powinna się znajdować w pomieszczeniu posiadającym drzwi antywłamaniowe lub obite blachą, a także kraty w oknach, jeżeli pomieszczenie znajduje się na parte rze budynku lub poniżej. § 2

1.

1. W terminie 7 dni od daty zajęcia kosztow ności organ egzekucyjny wyznacza termin i miejsce, w którym odbędzie się oszacowanie wartości kosztow ności, zawiadamiając zobowiązanego, ż e ma on prawo wzięcia udziału w tej czynności i że jego nieusprawie dliwiona nieobecność nie spowoduje odroczenia ter minu otwarcia koperty i dokonania oszacowania.

2. Termin oszacowania powinien być wyznaczony nie później niż w terminie 14 dni od daty zajęcia. § 2

2. Do oszacowania kosztowności organ egzeku cyjny wzywa biegłego skarbowego. § 2

3.

1. W terminie, o którym mowa w § 21 ust. 2, następuje otwarcie koperty z kosztownościami i osza cowanie ich wartości w obecności zobowiązanego, je żeli się stawił.

2. Jeżeli zobowiązany nie stawił się i usprawiedli wił swoją nieobecność, organ egzekucyjny wyznacza nowy termin, zaznaczając jednak w zawiadomieniu, skierowanym do zobowiązanego, że nowy termin jest ostateczny i w razie niemożności stawienia się zobo wiązany powinien upoważnić inną osobę do zastąpie nia go przy otwarciu koperty z kosztownościami i osza cowaniu ich wartości.

3. Jeżeli zobowiązany nie stawił się w wyznaczo nym terminie i nie usprawiedliwił swojej nieobecności, otwarcie koperty następuje w obecności biegłego skar bowego, komornika skarbowego, pracownika, który przyjął zapieczętowaną kopertę zawierającą kosztow ności na przechowywanie w kasie pancernej, i pobor cy skarbowego, który dokonał zajęcia kosztowności. Po otwarciu koperty spisuje się protokół dotyczący nie naruszenia pieczęci i zgodności znajdujących się w ko percie przedmiotów z protokołem zajęcia.

4. Biegły skarbowy sporządza protokół oszacowa nia wartości kosztowności, w którym wymienia odręb nie każdy przedmiot, podając jego cechy zewnętrzne, materiał, z którego został wytworzony, i oszacowaną jego wartość. W protokole oszacowania przedmiotów z metali szlachetnych podaje się również wartość kruszcu, z którego przedmioty te zostały wytworzone.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zo bowiązany, a pozostałe dwa organ egzekucyjny.

6. Na podstawie protokołu sporządzonego przez biegłego skarbowego uzupełnia się protokół zajęcia danymi o szacunku wartości zajętych przedmiotów. § 2

4. Kosztowności sprzedaje się po cenie oszaco wania przedsiębiorcy uprawnionemu do prowadzenia skupu i sprzedaży tego rodzaju przedmiotów albo prze kazuje takiemu podmiotowi do sprzedaży komisowej. Cena sprzedaży nie może być niższa od wartości szacun kowej. Z uzyskanej ceny potrąca się prowizję komisową. § 2

5.

1. W przypadku niedojścia do skutku sprzeda ży w sposób określony w § 24, kosztowności sprzeda je się w drodze licytacji lub przetargu ofert.

2. Cena wywołania przedmiotów z metali szlachet nych nie może być niższa niż wartość kruszcu, z które go przedmioty te zostały wytworzone. § 2

6. W przypadku niesprzedania kosztowności w drugiej licytacji lub w drodze przetargu ofert sprze daje się je na złom uprawnionym przedsiębiorcom. Rozdział 8 Sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości § 2

7.

1. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje osza cowania wartości nieruchomości niezwłocznie po wy znaczeniu go przez organ egzekucyjny.

2. Jeżeli z ważnych powodów oszacowanie warto ści nieruchomości nie może być niezwłocznie dokona ne, organ egzekucyjny wyznacza rzeczoznawcy mająt kowemu odpowiedni termin. Termin ten może być przedłużony tylko w wyjątkowych przypadkach.

3. Organ egzekucyjny może zlecić rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie czynności niezbędnych dla sporządzenia opisu nieruchomości. § 2

8.

1. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje opisu lub oszacowania wartości nieruchomości zgodnie z za sadami wyceny nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu określonymi w odrębnych przepi sach regulujących zasady wyceny nieruchomości oraz zasady i tryb sporządzania operatu szacunkowego, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporządze nia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy do konywaniu czynności, o których mowa w art. 27 ust. 3. § 2

9.

1. Przy dokonywaniu oszacowania wartości nieruchomości rzeczoznawca majątkowy zbiera wszel kie dane umożliwiające dokładne określenie wartości nieruchomości. Dziennik Ustaw Nr 137 — 10718 — Poz. 1541

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do orga nu egzekucyjnego lub rzeczoznawcy majątkowego przy zbieraniu danych niezbędnych do dokonania opi su nieruchomości. § 30. Opis nieruchomości powinien w przejrzysty sposób określać nieruchomość oraz jej rodzaj i stan, z uwzględnieniem danych, o których mowa w art. 110r § 1 ustawy, oraz informacji dotyczącej spo sobu dojazdu do nieruchomości od drogi publicznej. § 3

1. Jeżeli dane zawarte w wyciągach z księgi wie czystej lub z ewidencji gruntów i budynków, dotyczące powierzchni lub sposobu użytkowania nieruchomości, nie odpowiadają stanowi rzeczywistemu, w opisie po daje się stan rzeczywisty i wyjaśnia, na czym polega niezgodność z danymi ujawnionymi w księdze wieczy stej lub w ewidencji gruntów i budynków. O stwierdzo nej niezgodności organ egzekucyjny powiadamia nie zwłocznie sąd prowadzący księgę wieczystą lub organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. § 3

2. Jeżeli na nieruchomości znajdują się budynki lub inne urządzenia, opis powinien zawierać dokładne wskazanie ich roku budowy, stanu, przeznaczenia, ro dzaju konstrukcji i materiału budowlanego, ilości kon dygnacji, sposobu użytkowania, jak również sposobu i jakości wykonania i wyposażenia w instalacje i urzą dzenia. § 3

3. Opis nieruchomości rolnych powinien zawie rać, poza opisem położonych na nich budynków i urzą dzeń, określenie obszaru, jakości i klasy gruntów or nych, łąk, pastwisk, lasów, ogrodów (z wyodrębnie niem obszaru sadów), torfowisk, terenów z pokładami żwiru, gipsu i gliny, kamieniołomów, wód, a ponadto rodzaju i obszaru zasiewów i upraw, ilości i jakości in wentarza żywego i martwego, jak również zapasów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego do najbliższych zbiorów. § 3

4.

1. Jeżeli obciążające nieruchomość lub zwią zane z własnością nieruchomości prawa nie są określo ne kwotowo, wartość ich ustala rzeczoznawca majątko wy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wartość praw, których przedmiotem są świad czenia powtarzające się, rzeczoznawca majątkowy ustala w sposób przewidziany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn. § 3

5. Przy oszacowaniu wartości nieruchomości nie uwzględnia się praw odkupu i pierwokupu. § 3

6. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowa nie wieczyste, w protokole opisu i oszacowania warto ści nieruchomości wymienia się oszacowaną przez rze czoznawcę majątkowego wartość prawa użytkowania wieczystego oraz dzień, z upływem którego wygasa okres ustanowienia użytkowania wieczystego. § 3

7.

1. W opisie nieruchomości wyszczególnia się oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego war tość praw osób trzecich zgłoszonych do nieruchomo ści, budowli lub innych urządzeń albo przynależności lub pożytków oraz rzeczy, które znajdują się we włada niu osób trzecich.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy padku licytacji wydzielonej części nieruchomości. § 3

8. Przepisy § 27—37 stosuje się odpowiednio w egzekucji z przedmiotów lub praw, z których egzeku cja jest prowadzona według przepisów o egzekucji z nieruchomości. Rozdział 9 Wzory obowiązujących druków stosowanych w eg zekucji lub zabezpieczaniu należności pieniężnych § 3

9. Określa się:

1) wzór listy biegłych skarbowych, stanowiący załącz nik nr 8 do rozporządzenia,

2) wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

3) wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytal nego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rento wym, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

4) wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowe go u dłużnika zajętej wierzytelności będącego ban kiem, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządze nia,

5) wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u innego dłużnika zajętej wierzytelności niż pracodawca, or gan rentowy lub bank, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

6) wzór zawiadomienia o zajęciu praw majątkowych w postaci papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz wierzytel ności z rachunku pieniężnego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego podmiotem prowadzą cym takie rachunki, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia,

7) wzór protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia,

8) wzór protokołu zajęcia autorskiego prawa majątko wego i praw pokrewnych lub prawa własności przemysłowej lub zawiadomienia o zajęciu paten tu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji znaku towarowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub prawa do projektu racjonalizatorskiego, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia,

9) wzór zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego udział w spółce z ograniczoną odpo wiedzialnością u dłużnika zajętej wierzytelności bę dącego spółką, stanowiący załącznik nr 16 do roz porządzenia,

10) wzór protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, sta nowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia, 1

1) wzór zarządzenia zabezpieczenia, stanowiący za łącznik nr 18 do rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 137 — 10719 — Poz. 1541 Rozdział 10 Przepisy przejściowe i końcowe § 40. Postępowanie egzekucyjne, wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, będzie prowa dzone w myśl przepisów tego rozporządzenia, z tym że wydane postanowienia oraz czynności egzekucyjne dokonane przed tym dniem z zachowaniem przepisów dotychczasowych są skuteczne. § 4

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 li stopada 2001 r. Minister Finansów: M. Belka Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. (poz. 1541) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10720 — Poz. 1541 Z ał ąc zn ik n r 2 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10721 — Poz. 1541 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10722 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10723 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10724 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10725 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10726 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10727 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10728 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10729 — Poz. 1541 Z ał ąc zn ik n r 4 S tr o n a 1 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10730 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10731 — Poz. 1541 Z ał ąc zn ik n r 5 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10732 — Poz. 1541 Z ał ąc zn ik n r 6 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10733 — Poz. 1541 Z ał ąc zn ik n r 7 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10734 — Poz. 1541 Z ał ąc zn ik n r 8 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10735 — Poz. 1541 Załącznik nr 9 Strona 1 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10736 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10737 — Poz. 1541 Załącznik nr 10 Strona 1 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10738 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10739 — Poz. 1541 Załącznik nr 11 Strona 1 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10740 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10741 — Poz. 1541 Załącznik nr 12 Strona 1 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10742 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10743 — Poz. 1541 Załącznik nr 13 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10744 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10745 — Poz. 1541 Załącznik nr 14 Strona 1 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10746 — Poz. 1541 Załącznik nr 15 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10747 — Poz. 1541 Załącznik nr 16Strona 1 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10748 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10749 — Poz. 1541 Załącznik nr 17 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10750 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10751 — Poz. 1541 Załącznik nr 18 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10752 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10753 — Poz. 1541 Dziennik Ustaw Nr 137 — 10754 — Poz. 1541

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-11-30
Data wydania: 2001-11-22
Data wejścia w życie: 2001-11-30
Data obowiązywania: 2001-11-30
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 137 poz. 1541