Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1546

Dziennik Ustaw Nr 138 — 10803 — Poz. 1546 1546 USTAWA z dnia 18 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks morski. Art.

1. Ustawa — Kodeks morski wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Art.

2. Tracą moc:

1) ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. — Kodeks morski (Dz. U. z 1998 r. Nr 10, poz. 36 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 i Nr 120, poz. 1268),

2) ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. — Przepisy wpro wadzające kodeks morski (Dz. U. Nr 58, poz. 319),

3) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o warunkach uprawnień do holowania statków w polskich portach morskich (Dz. U. Nr 91, poz. 783). Art.

3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie — Kodeks morski zachowu ją moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakre sie, w jakim nie są sprzeczne z tą ustawą, nie dłużej jed nak niż przez okres 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art.

4. W Kodeksie postępowania cywilnego w art. 1025 w § 1 w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy „a także należności wynikające z wierzytelności zabez pieczonych hipoteką morską,”. Art.

5. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 144

1) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 36: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa minimalną i maksymalną szerokość pasa technicznego i ochronnego oraz spo sób wyznaczania ich granic, kierując się uwa runkowaniami lokalnymi, rzeźbą terenu, for mą jego zabudowy oraz uwzględniając od działywanie żywiołu morskiego na brzeg morski.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Dyrektor właściwego urzędu morskiego, w drodze zarządzenia, określa:

1) granice pasa technicznego, po uprzed nim zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin, a na terenach będących w zarzą dzie jednostek organizacyjnych podle głych Ministrowi Obrony Narodowej — po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza granice pasa technicznego w terenie,

2) granice pasa ochronnego w uzgodnieniu z właściwym wojewodą i właściwymi ra dami gmin, a na terenach będących w za rządzie jednostek organizacyjnych pod ległych Ministrowi Obrony Narodowej – po zasięgnięciu opinii tych jednostek oraz wyznacza granice pasa ochronne go.”;

2) w art. 42 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się prze cinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „1

4) nakładania grzywien w postępowaniu manda towym za wykroczenia w trybie przewidzia nym w przepisach o postępowaniu w spra wach o wykroczenia.”;

3) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: „Art. 42a.

1. Kapitan portu może, na wniosek wie rzyciela, zatrzymać tymczasowo na czas nieprzekraczający 72 godzin, z wyłączeniem dni uznanych ustawo wo za wolne od pracy:

1) statek w celu zabezpieczenia rosz czenia należnego od statku z tytułu opłat portowych, szkód wyrządzo nych w urządzeniach portowych, dokach lub drogach żeglugowych oraz z tytułu zanieczyszczenia śro dowiska,

2) wydobyty wrak i inne przedmioty, które utrudniały żeglugę, w celu za bezpieczenia roszczenia z tytułu ich usunięcia.

2. Tymczasowe zatrzymanie traci moc w razie złożenia odpowiedniego za bezpieczenia lub w razie dokonania zajęcia na podstawie właściwych przepisów.

3. Wierzyciel, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za wszelkie szkody wyni kłe wskutek nieuzasadnionego zatrzy mania. Roszczenie z tego tytułu przedawnia się z upływem roku od dnia jego powstania.”;

4) w art. 56 po pkt 13 dodaje się przecinek oraz doda je się pkt 14—18 w brzmieniu: „1

4) wykracza przeciwko przepisom o prowadze niu i przechowywaniu na statku dokumentów, 1

5) wykracza przeciwko przepisom o okazywaniu bądź podnoszeniu bandery, 1

6) wykracza przeciwko obowiązkowi przedsta wiania statku do pomiaru, 1

7) wykracza przeciwko obowiązkowi zgłoszenia statku lub okoliczności podlegającej wpisowi do rejestru okrętowego albo do rejestracji w urzędzie morskim, 1

8) wykracza przeciwko obowiązkowi umieszcza nia na statku oznaczenia nazwy i portu macie rzystego”. Art.

6. W sprawach dotyczących:

1) stosowania przepisów ustawy — Kodeks morski do stosunków prawnych powstałych przed dniem je go wejścia w życie,

2) przedawnienia roszczeń — stosuje się odpowiednio art. XXVI i XXXV Przepi sów wprowadzających kodeks cywilny. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy — Kodeks morski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 138 — 10804 — Poz. 1546

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-12-04
Data wydania: 2001-09-18
Data wejścia w życie: 2002-06-05
Data obowiązywania: 2002-06-05
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1546