Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1588

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 135

3) zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się odznakę honorową „Za zasługi dla Energetyki”, zwaną dalej „odznaką”.

§2. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróż nieniem i może być nadawana pracownikom energety ki, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwią zań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu naj nowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych.

§3.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki na daje odznakę z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego,

2) kierowników jednostek organizacyjnych podpo rządkowanych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

3) terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego,

4) organów statutowych krajowych organizacji zawo dowych i społecznych działających na rzecz ener getyki — w odniesieniu do pracowników i działaczy tych organizacji.

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie tyl ko raz.

§4.

1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawie rać dane personalne osoby przedstawionej do wyróż nienia oraz informację o osiągnięciach uzasadniają cych nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozpo rządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przed stawiony ministrowi właściwemu do spraw gospodar ki przynajmniej na dwa miesiące przed planowanym terminem jej wręczenia.

§5.

1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 33 mm w kolorze srebrnym, wykonany w metalu. Po środku strony licowej pokrytej emalią niebieską wid nieje stylizowany, biało emaliowany wizerunek słupa linii napowietrznej z zaznaczonymi przewodami elek trycznymi i z biegnącym poniżej łukiem napisem: „ZA ZAS¸UGI DLA ENERGETYKI”. Na odwrotnej stronie medalu, pośrodku, są umieszczone inicjały: RP, poniżej wyodrębnione miejsce na numer kolejny nadanej od znaki. U góry medalu uszko, pierścień i kółko, do zawie szenia na wstążce. Wstążka o szerokości 30 mm wyko nana z rypsu jedwabnego, z biało-czerwonym paskiem o szerokości 6 mm pośrodku i dwoma, równej szeroko ści, żółto-czarnymi paskami po bokach, przy czym pa ski zewnętrzne są w kolorze żółtym. Wstążka górą jest przeciągnięta przez podłużny otwór w metalowej li stewce wysokości 12 mm i szerokości 33 mm, w kolo rze srebrnym, ze stylizowanym wizerunkiem turbiny wodnej i falami po jej bokach; na odwrocie listewki jest zamocowane zapięcie.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporzą dzenia.

§6.

1. Odznakę, wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie, wręcza minister właściwy do spraw gospo darki lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozpo rządzenia.

3. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

§7. Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem będą pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§8. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowa dzi minister właściwy do spraw gospodarki.

§9. Osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony dla Energetyki” na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 141 — 11251 — Poz. 1588 1588 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia. Dziennik Ustaw Nr 141 — 11252 — Poz. 1588 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. (poz. 1588) Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZAS¸UGI DLA ENERGETYKI” Dziennik Ustaw Nr 141 — 11253 — Poz. 1588 Dziennik Ustaw Nr 141 — 11254 — Poz. 1588 Załącznik nr 2 WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZAS¸UGI DLA ENERGETYKI” Strona przednia Strona odwrotna Dziennik Ustaw Nr 141 — 11255 — Poz. 1588 Załącznik nr 3 WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJÑCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZAS¸UGI DLA ENERGETYKI”

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-12-12
Data wydania: 2001-11-30
Data wejścia w życie: 2001-12-27
Data obowiązywania: 2001-12-27
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 141 poz. 1588