Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1589

1589 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru. Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerw ca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 132

2) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „ministrem”, powołuje i odwołuje człon ków Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru, zwa nej dalej „Komisją Porozumiewawczą”, spośród kan dydatów zgłoszonych przez związki zawodowe rolni ków, społeczno-zawodowe organizacje rolników i przez producentów cukru, zwane dalej „organizacja mi”.

2. Organizacje zgłaszają kandydatów na członka Komisji Porozumiewawczej, zwanych dalej „kandyda tami”, w terminie 14 dni od dnia upływu kadencji tej Komisji, a w przypadku kandydatów na członka Komi sji Porozumiewawczej pierwszej kadencji — w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie regulaminu.

3. Minister powołuje członka Komisji Porozumie wawczej w terminie 14 dni od dnia, w którym upły nął termin zgłoszenia kandydatów na członka tej Ko misji.

§2.

1. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się przez złożenie wniosku do ministra.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej kandyda tów,

2) imiona, nazwiska i adresy kandydatów,

3) uzasadnienie proponowanych kandydatur, w szcze gólności przez wskazanie kwalifikacji kandydatów,

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania or ganizacji zgłaszającej kandydatów.

3. Do wniosku dołącza się:

1) pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na powołanie do Komisji Porozumiewaw czej,

2) oświadczenie organizacji o wpłacaniu składek na pokrycie kosztów związanych z działaniem Komisji Porozumiewawczej.

§3.

1. Minister może odwołać członka Komisji Po rozumiewawczej na wniosek organizacji, która go zgłosiła, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wnio sku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i siedzibę organizacji składającej wniosek o odwołanie członka Komisji Porozumiewaw czej,

2) imię, nazwisko i adres członka Komisji Porozumie wawczej, który ma zostać odwołany,

3) uzasadnienie odwołania członka Komisji Porozu miewawczej,

4) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania or ganizacji zgłaszającej wniosek.

§4.

1. W przypadku odwołania członka Komisji Po rozumiewawczej, minister powołuje na jego miejsce nowego członka na wniosek organizacji, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wnio sku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organizacja może złożyć w terminie 7 dni od dnia odwołania człon ka Komisji Porozumiewawczej. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niezłożenia wniosku w trybie okre ślonym w ust. 2, minister powołuje członka Komisji Po rozumiewawczej spośród kandydatów zgłoszonych przez inne organizacje, w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin złożenia wniosku.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji albo śmierci członka Komisji Porozumiewawczej.

§5.

1. Kadencja Komisji Porozumiewawczej rozpo czyna się od dnia jej pierwszego posiedzenia.

2. Pierwsze posiedzenie Komisji Porozumiewaw czej minister zwołuje w terminie 7 dni od dnia powoła nia jej pełnego składu.

3. Komisja Porozumiewawcza na pierwszym posie dzeniu wybiera ze swojego składu, na roczną kadencję, Przewodniczącego Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru, zwanego dalej „Przewodniczącym”, i je go zastępcę.

4. Przewodniczący kieruje pracami Komisji Porozu miewawczej.

5. W razie nieobecności Przewodniczącego, praca mi Komisji Porozumiewawczej kieruje jego zastępca, który przejmuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego wynikające z regulaminu.

§6.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komi sji Porozumiewawczej w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Po rozumiewawczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej czterech członków tej Komisji, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z tym wnioskiem, z zastrze żeniem ust. 3.

3. Jeżeli posiedzenie Komisji Porozumiewawczej nie zostanie zwołane przez Przewodniczącego w termi nie, o którym mowa w ust. 2, posiedzenie zwołuje nie zwłocznie osoba wyznaczona spośród członków Komi sji Porozumiewawczej, którzy wystąpili z wnioskiem o zwołanie posiedzenia tej Komisji.

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Porozu miewawczej wysyła się jej członkom listem poleco nym, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawie ra w szczególności termin i miejsce posiedzenia oraz przewidywany porządek obrad.

6. W ważnych sprawach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji Porozumiewawczej na wniosek co najmniej jednego jej członka, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z tym wnioskiem.

7. Zawiadomienie o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 6, poza informacjami określonymi w ust. 5, za wiera uzasadnienie zwołania posiedzenia w tym try bie.

§7.

1. Przewodniczący może zapraszać na posie dzenie Komisji Porozumiewawczej osoby niebędące jej członkami, informując o tym w zawiadomieniu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie biorą udzia łu w podejmowaniu uchwał przez Komisję Porozumie wawczą.

§8.

1. Komisja Porozumiewawcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11258 — Poz. 1589 Dziennik Ustaw Nr 142 — 11259 — Poz. 1589

2. Na wniosek członka Komisji Porozumiewawczej Przewodniczący może zarządzić w konkretnej sprawie głosowanie tajne, a w razie uzasadnionej potrzeby, głosowanie pisemne bez zwoływania posiedzenia Ko misji Porozumiewawczej.

3. Uchwały podjęte w głosowaniu pisemnym są ważne, jeżeli w głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji Porozumiewawczej.

4. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§9.

1. Z posiedzenia Komisji Porozumiewawczej sporządza się protokół zawierający w szczególno ści:

1) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedze niu,

2) porządek obrad,

3) ilość oddanych głosów w sprawach poszczegól nych uchwał.

2. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji Porozumiewawczej obecnych na po siedzeniu.

§10.

1. Koszty działania Komisji Porozumiewaw czej są pokrywane ze składek wpłacanych przez orga nizacje i dzielone po połowie między plantatorów bu raków cukrowych i producentów cukru.

2. Wysokość i sposób pobierania składek ustala, w drodze uchwały, Komisja Porozumiewawcza.

3. W przypadku nieuiszczenia składki przez organi zację, na wniosek której wybrano członka Komisji Po rozumiewawczej, Komisja może wystąpić do ministra o odwołanie tego członka i powołanie na jego miejsce członka innej organizacji. Przepisy § 2—4 stosuje się odpowiednio. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2001-12-13
Data wydania: 2001-12-10
Data wejścia w życie: 2001-12-28
Data obowiązywania: 2001-12-28
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1589