Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592

Dziennik Ustaw Nr 142 — 11304 — Poz. 1592 1592 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po wiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),

2) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323),

3) ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawny mi (Dz. U. Nr 26, poz. 306),

4) ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy — Ko deks postępowania cywilnego oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552),

5) ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718),

6) ustawą z dnia 15 września 2000 r. o referendum lo kalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985),

7) ustawą z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przy stępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lo kalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009),

8) ustawą z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu teryto rialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041),

9) ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiato wym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971),

10) ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971), 1

1) ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadza jące ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 204 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), który stanowi: „Art. 20

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 151 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

2) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), który stanowi: „Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

3) art. 27, 28 i 30 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wy nagradzaniu osób kierujących niektórymi podmio tami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), które sta nowią: „Art. 27.

1. Rady gmin, rady powiatów i sejmiki wo jewództw w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy podejmą uchwały w sprawie diet radnych i wyna grodzeń przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wprowadzo nych ustawą.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, dotychczaso we uchwały w sprawie diet i wynagro dzeń tracą moc w części, w której usta lają diety i wynagrodzenia w wysokości przewyższającej maksymalną kwotę ustaloną na podstawie niniejszej usta wy. Art. 2

8. Po upływie jednego miesiąca od dnia wej ścia w życie ustawy radni reprezentujący jednostki samorządu terytorialnego w or ganach spółek prawa handlowego tracą z mocy prawa członkostwo w tych orga nach.” „Art. 30. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie mie siąca od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10 i 11, które wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., oraz art. 18 w zakresie zmian określonych w pkt 3, a także art. 19, 20, 23 i 24, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesią ca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie usta wy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy — Ko deks postępowania cywilnego oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552), któ ry stanowi: „Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lip ca 2000 r.”;

5) art. 44 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), który stanowi: Dziennik Ustaw Nr 142 — 11305 — Poz. 1592 „Art. 4

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”;

6) art. 80 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referen dum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985), który stano wi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 14 i 15 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o za sadach przystępowania jednostek samorządu tery torialnego do międzynarodowych zrzeszeń spo łeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009), które stanowią: „Art. 1

4.

1. Do jednostek samorządu terytorialne go, które zostały członkami zrzeszeń przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się odpowiednio przepis art. 10, z zastrzeżeniem ust. 2, z tym ż e informa cję o statutach zrzeszeń lub innych do kumentach normujących zasady działa nia danych zrzeszeń jednostki te prze każą w terminie 1 miesiąca od dnia wej ścia w życie ustawy.

2. Minister właściwy do spraw zagranicz nych podejmuje decyzję w sprawie udzielenia zgody lub odmowy udziele nia zgody w terminie 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski», w drodze obwiesz czenia, wykaz jednostek samorządu te rytorialnego, które zostały członkami zrzeszeń przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 16 ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmia nie ustawy o dochodach jednostek samorządu tery torialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), który stanowi: „Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r.”;

9) art. 14—16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmia nie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o ad ministracji rządowej w województwie oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497), które stanowią: „Art. 1

4.

1. Do spraw wszczętych a niezakończo nych przed dniem wejścia w życie usta wy stosuje się przepisy dotychczaso we.

2. Wnioski w sprawie zmian granic po wiatu złożone przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za złożone w terminie i trybie określonych w usta wach, o których mowa w art. 2 i art. 9, w brzmieniu nadanym im niniejszą ustawą.

3. W 2001 r. zamiast terminu 3 miesięcy, o którym mowa w art. 4a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, i w art. 3a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2, stosuje się termin 30 dni. Art. 1

5.

1. Do końca kadencji organów stanowią cych jednostek samorządu terytorialne go, w czasie której ustawa weszła w ży cie, przepisy:

1) art. 17, art. 18a ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 24a ust. 2, art. 24b ust. 1 i 4, art. 25 ust. 5, art. 27, art. 28 i art. 37 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,

2) art. 9, art. 21 ust. 8, art. 23 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 2,

3) art. 16 ust. 3, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 2 i art. 31 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 3,

4) art. 9 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 7,

5) ustawy, o której mowa w art. 8, w tym artykule zmieniane — mają zastosowanie w brzmieniu do tychczasowym.

2. Do ustalenia liczby radnych organów stanowiących jednostek samorządu te rytorialnego w wyborach do kadencji następującej po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie, stosuje się prze pisy ustalające liczbę radnych w brzmie niu ustalonym niniejszą ustawą.

3. W związku ze zmianą liczby radnych od kadencji następującej po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie, organy stanowiące jednostek samorzą du terytorialnego dokonają nowego podziału na okręgi wyborcze.

4. Do wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego kadencji następującej po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie, stosuje się przepisy ustawy wymienio nej w art. 8 ze zmianami wprowadzony mi w tym artykule.

5. Rady gmin i powiatów oraz sejmiki wo jewództw w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosują statuty jednostek samorządu terytorial nego do wymagań określonych w prze pisach:

1) art. 11b ustawy, o której mowa w art. 1,

2) art. 8a ustawy, o której mowa w art. 2,

3) art. 15a ustawy, o której mowa w art. 3. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11306 — Poz. 1592 Art. 15a.a) Do końca kadencji organów stanowią cych jednostek samorządu terytorial nego, w czasie której ustawa weszła w życie, przepis art. 27 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 2, w zakresie usta lającym liczbę członków zarządu po wiatu ma zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym. Art. 15b.a) W przypadku zmian w podziale teryto rialnym państwa dokonanych na pod stawie oceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 9, wyborów do nowych rad jednostek sa morządu terytorialnego objętych zmia nami nie przeprowadza się przed koń cem kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której zmiany weszły w życie. Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 10 i art. 13 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

2) przepis art. 25b ustawy, o której mowa w art. 1, ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie.”;

10) art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971), który stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, któ ry wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 30 maja 2001 r.”; 1

1) art. 6 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpiecze niowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o sa morządzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084), które stano wią: „Art.

6. Rady powiatu i komendanci powiatowi (miejscy) Policji delegują, a starostowie powołają członków komisji bezpieczeń stwa i porządku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy. W tym samym terminie wła ściwy prokurator okręgowy wskaże proku ratora uczestniczącego w pracach komi sji.” „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 11 i 12 w zakresie dotyczącym art. 20 ust. 1 oraz ust. 3—14, które wchodzą w ży cie po upływie 6 miesięcy od dnia ogło szenia.” Marszałek Sejmu: M. Borowski Dziennik Ustaw Nr 142 — 11307 — Poz. 1592 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. (poz. 1592) USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Art.

2.

1. Powiat wykonuje określone ustawami za dania publiczne w imieniu własnym i na własną odpo wiedzialność.

2. Powiat ma osobowość prawną.

3. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądo wej.

4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.

5. (skreślony).1) Art. 3.

2)

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządze nia:

1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice,

2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz. ————————

1) Przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiato wym, o samorządzie województwa, o administracji rządo wej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497), która weszła w życie z dniem 30 maja 2001 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————— a) Dodany przez art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971); wszedł w życie z dniem 28 sierpnia 2001 r. z mocą obowią zującą od dnia 30 maja 2001 r.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.

3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w skład powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób za pewniający powiatowi terytorium możliwie jednorod ne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kultu rowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

4. Przez łączenie powiatów należy również rozu mieć połączenie miasta na prawach powiatu z powia tem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia wygasają prawa powiatu posiadane do tychczas przez miasto.

5. Przez dzielenie powiatów należy również rozu mieć wyłączenie jednej lub więcej gmin z terytorium powiatu z jednoczesnym:

1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powia tu,

2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu; z dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane do tychczas przez miasto.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia. Art. 3a.

3)

1. Wydanie rozporządzenia, o którym mo wa w art. 3 ust. 1, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad powiatów albo rady miasta na prawach powiatu i rady powiatu — poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z miesz kańcami, a w przypadku zmian granic powiatów naru szających granice województw — dodatkowo opinii odpowiednich sejmików województw. Minister właści wy do spraw administracji publicznej może wystąpić także o opinie zainteresowanych rad gmin; w tym przy padku nie jest konieczne przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące, narusza jącej granice województw, zmiany granic powiatów al bo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 — jeżeli zmiana gra nic wynika z wyłączenia tylko jednej gminy lub miasta na prawach powiatu — mogą zostać ograniczone przez sejmiki województw do mieszkańców odpowiedniego powiatu lub miasta na prawach powiatu objętego zmianą.

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy

4) od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uzna je się za spełniony. Art. 3b.

3)

1. Wydanie rozporządzenia, o którym mo wa w art. 3 ust. 1, na wniosek odpowiednio rady powia tu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga:

1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach po wiatu lub rady gminy poprzedzonego przeprowa dzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumen tami, mapami i informacjami potwierdzającymi za sadność wniosku,

2) opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych wnioskiem, poprze dzonych przeprowadzeniem przez te rady konsul tacji z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic powiatu naruszającej granice województw — opi nii sejmików województw,

3) opinii rad gmin, których dotyczy wniosek,

4) opinii wojewody właściwego dla powiatu lub mia sta na prawach powiatu objętego wnioskiem.

2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 3a ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy występuje z wnioskiem, o którym mo wa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw admini stracji publicznej za pośrednictwem wojewody, w ter minie do dnia 31 marca.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, tryb postępowania przy składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które nale ży dołączyć do wniosku. Art. 3c.

3) W przypadku uzyskania zgody na połącze nie miasta na prawach powiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście lub utworzenie powiatu, w którego skład wejdzie dotychczasowe miasto na pra wach powiatu, wyrażonej we wniosku lub opinii rady powiatu lub rady miasta na prawach powiatu oraz w wyniku przeprowadzonych przez te rady konsultacji z mieszkańcami, Rada Ministrów obowiązana jest do konać tego połączenia lub utworzenia powiatu, w dro dze rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1. Art. 3d.

3)

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu. Rozdział 2 Zakres działania i zadania powiatu Art.

4.

1. Powiat wykonuje określone ustawami zada nia publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: Dziennik Ustaw Nr 142 — 11308 — Poz. 1592 ————————

3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi sie 1.

4) W 2001 r. zamiast terminu 3 miesięcy stosuje się termin 30 dni, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

1) edukacji publicznej,

2) promocji i ochrony zdrowia,

3) pomocy społecznej,

4) polityki prorodzinnej,

5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6)

5) transportu zbiorowego i dróg publicznych,

7) kultury i ochrony dóbr kultury,

8) kultury fizycznej i turystyki,

9) geodezji, kartografii i katastru,

10) gospodarki nieruchomościami, 11)

6) administracji architektoniczno-budowlanej, 1

2) gospodarki wodnej, 1

3) ochrony środowiska i przyrody, 1

4) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 1

5) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 1

6) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagroże niom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 1

7) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokal nego rynku pracy, 1

8) ochrony praw konsumenta, 1

9) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń uży teczności publicznej oraz obiektów administracyj nych,

20) obronności, 2

1) promocji powiatu, 2

2) współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2.

7) Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu ad ministracji rządowej, wykonywane przez powiat.

5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właści wości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Art. 4a.

8) Ustawy mogą nakładać na powiat obo wiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przy gotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Art.

5.

1. Powiat może zawierać z organami admini stracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywa nia zadań publicznych z zakresu administracji rządo wej.

2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednost kami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się te rytorium powiatu. 3.

9) Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, pod legają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędo wym. 4.

10) Do porozumień stosuje się odpowiednio prze pisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). Art.

6.

1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Powiat nie może prowadzić działalności gospo darczej wykraczającej poza zadania o charakterze uży teczności publicznej. Art.

7.

1. Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nało żyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obron nością.

2. Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością przeprowadza się w ramach zorganizo wanej akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć wy Dziennik Ustaw Nr 142 — 11309 — Poz. 1592 ————————

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), która weszła w życie z dniem 23 lutego 2000 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ————————

8) Dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypi sie 1.

9) Dodany przez art. 52 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi sie 6.

10) Dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypi sie 1. konania czynności, o których mowa w ust. 1, również poza terenem powiatu.

3. Za czynności, o których mowa w ust. 2, powiato wi przysługuje zwrot koniecznych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami od organu administracji, który nałożył obowiązek wykonania tych czynności. Art. 7a.1

1) Powiaty, związki i stowarzyszenia powia tów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym po mocy finansowej. Rozdział 3 Władze powiatu Art.

8.

1. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzy gnięcia w głosowaniu powszechnym — poprzez wybo ry i referendum powiatowe — lub za pośrednictwem organów powiatu.

2. Organami powiatu są:

1) rada powiatu,

2) zarząd powiatu. Art. 8a.1

2)

1. Działalność organów powiatu jest jaw na. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania infor macji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu. Art.

9.

1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o re ferendum powiatowym.

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wybo rów. 3.1

3) Radni wybierani są w wyborach bezpośred nich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa. 4.1

4) W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkań ców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż trzydziestu dziewięciu radnych. Art.

10.

1. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowe go. 2.1

5) Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa. Art. 1

1. (skreślony).16) Art. 1

2. Do wyłącznej właściwości rady powiatu na leży:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym sta tutu powiatu, 2)1

7) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wyna grodzenia jego przewodniczącego,

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powia tu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

5) uchwalanie budżetu powiatu,

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,

7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości po datków i opłat w granicach określonych ustawa mi,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących: a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomo ści oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szcze gólne nie stanowią inaczej, b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Dziennik Ustaw Nr 142 — 11310 — Poz. 1592 ———————— 1

1) Dodany przez art. 8 ustawy z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu tery torialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. 1

2) Dodany przez art. 2 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypi sie 1. 1

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie

1. Do końca kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której weszła w życie ustawa, o której mowa w przypisie 1, ust. 3 ma zastosowanie w brzmieniu: „

3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Za sady i tryb przeprowadzania wyborów do rady po wiatu oraz jej liczebność określa odrębna ustawa.” ———————— 1

4) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985), która weszła w życie z dniem 4 listopada 2000 r. 1

6) Przez art. 77 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 15. 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredy tów, d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości poży czek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym, e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwesty cji i remontów o wartości przekraczającej grani cę ustaloną corocznie przez radę, f) tworzenia i przystępowania do związków, stowa rzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązy wania lub występowania z nich, g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich roz wiązywania i występowania z nich oraz określa nia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowa nia, nabywania i zbywania udziałów i akcji, h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydziele nia majątku, i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w mają tek, 8a)1

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia za dań z zakresu administracji rządowej oraz w spra wie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5,

9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 9a)1

9) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, 9b)

20) uchwalanie powiatowego programu zapobie gania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 9c)

20) uchwalanie powiatowego programu przeciw działania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 9d)2

1) uchwalanie powiatowego programu zapobie gania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu, 10a)2

2) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzie lania stypendiów dla uczniów i studentów, 1

1) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrze żonych ustawami do kompetencji rady powiatu. Art. 1

3.

1. Uchwały rady i zarządu powiatu zapada ją zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głoso waniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium. Art. 1

4.

1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewod niczących bezwzględną większością głosów w obecno ści co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Radny wchodzący w skład zarządu nie może peł nić funkcji, o których mowa w ust. 1. 3.2

3) Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad ra dy. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wi ceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wy konuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodni czącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu, w trybie określo nym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 6.2

4) Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powin na być podjęta uchwała. Art. 15.2

5)

1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu Dziennik Ustaw Nr 142 — 11311 — Poz. 1592 ———————— 1

8) Dodany przez art. 2 pkt 9 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

9) Dodany przez art. 52 pkt 3 ustawy, o której mowa w przy pisie 6.

20) Dodany przez art. 2 pkt 9 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

1) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpie czeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorzą dzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadzają ce ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084), która weszła w życie z dniem 19 paź dziernika 2001 r. ———————— 2

2) Dodany przez art. 2 pkt 9 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

4) Dodany przez art. 2 pkt 10 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 11 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwar tał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się po rządek obrad wraz z projektami uchwał.

2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w po rządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wy borów do rad na obszarze całego kraju lub w przypad ku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogło szeniu wyników wyborów do rady powiatu.

4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całe go kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do ra dy powiatu.

5. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokal nego w sprawie odwołania rady powiatu, pierwszą se sję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyzna czył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi naj starszy wiekiem radny obecny na sesji.

7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawo wego składu rady powiatu przewodniczący obowiąza ny jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.

8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w try bie określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

9. Na wniosek starosty przewodniczący rady po wiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpo częcia sesji rady. Art. 1

6.

1. Rada powiatu kontroluje działalność za rządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. 2.2

6) W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zleco ne przez radę powiatu w zakresie kontroli. Uprawnie nie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komi sji powoływanych przez radę na podstawie art. 17. Art. 1

7.

1. Rada powiatu może powoływać ze swo jego grona stałe i doraźne komisje do określonych za dań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład oso bowy.

2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym za kresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

3. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach. Art. 1

8. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Art. 1

9. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy ra dy i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut. Art.

20.

1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykony wać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec su werenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty sa morządowej powiatu i dobra obywateli, przestrze gać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Pol skiej”. Âlubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

2. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzecze nie się mandatu.

3. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powia tu oraz radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na któ rej jest obecny. Art. 2

1. 1.2

7) Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organiza cjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je orga nom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach or ganów powiatu oraz powiatowych jednostek organiza cyjnych, do których został wybrany lub desygnowany. 3.2

8) W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjo Dziennik Ustaw Nr 142 — 11312 — Poz. 1592 ———————— 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. nariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi.

4. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z za strzeżeniem ust. 5, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwa gę funkcje pełnione przez radnego.29) 4a.30) Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, w któ rym uzyskał mandat. 5.3

1) Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrot ności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska pań stwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grud nia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080). 5a.3

2) Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą dzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców powiatów. 5b.3

2) Minister właściwy do spraw administracji pu blicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustala nia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbo wych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywi ście poniesionych wydatków związanych z wykonywa niem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń.

6. Do radnego powiatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 24e—24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym3

3) (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, je żeli dotyczy to jego interesu prawnego. 8.3

4) Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:

1) mandatem posła lub senatora,

2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewoje wody,

3) członkostwem w organie innej jednostki samorzą du terytorialnego. Art. 2

2.

1. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powia tu.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest człon kiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie sto sunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania te go stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Art. 2

3.

1. Z radnym nie może być nawiązany sto sunek pracy w starostwie powiatowym powiatu, w któ rym radny uzyskał mandat. 2.3

5) Radny nie może pełnić funkcji kierownika po wiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarządu, z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru.

4. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o któ rym mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze zrzecze niem się mandatu. 5.3

6) Zarząd powiatu lub starosta nie może powie rzyć radnemu powiatu, w którym radny uzyskał man dat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywil noprawnej. Art. 2

4.

1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu wykonywał pracę w ramach stosunku pracy w staro stwie powiatowym lub pełnił funkcję kierownika jed nostki organizacyjnej tego powiatu, w którym uzyskał mandat, obowiązany jest złożyć wniosek o urlop bez płatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, przed złoże niem ślubowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11313 — Poz. 1592 ———————— 2

9) Zdanie drugie dodane przez art. 24 lit. a) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektó rymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), która w tej części weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r. 30) Dodany przez art. 24 lit. b) ustawy, o której mowa w przy pisie 29. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 lit. c) ustawy, o któ rej mowa w przypisie 29. 3

2) Dodany przez art. 24 lit. d) ustawy, o której mowa w przy pisie 29. 3

3) Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmia nie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), która we szła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie

1. Do końca kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której weszła w życie ustawa, o której mowa w przypisie 1, ust. 8 ma zastosowanie w brzmieniu: „

8. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z man datem radnego gminy i radnego województwa.” ———————— 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie

1. Do końca kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której weszła w życie ustawa, o której mowa w przypisie 1, ust. 2 ma zastosowanie w brzmieniu: „

2. Przepis ust. 1 dotyczy również kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej, bez względu na rodzaj umo wy lub innych aktów, na których podstawie nawiąza ny został z nim stosunek pracy.” 3

6) Dodany przez art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu.

3. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosun ku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem wygaśnięcia mandatu, przedłuża się do 3 miesięcy po upływie tego terminu.

4. W odniesieniu do radnego pełniącego funkcję kierownika jednostki organizacyjnej przejętej lub utwo rzonej przez powiat w czasie kadencji termin, o którym mowa w ust. 1, upływa po 6 miesiącach od dnia prze jęcia lub utworzenia tej jednostki.

5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. Art. 2

5. Po wygaśnięciu mandatu radnego, o któ rym mowa w art. 24, odpowiednio starostwo powiato we lub powiatowa jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadają cym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu bezpłatnego. Radny zgłasza go towość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu. Art. 2

6.

1. Zarząd powiatu jest organem wykonaw czym powiatu.

2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako je go przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. 3.3

7) Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samo rządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w admini stracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

4. Do zarządu i członków zarządu stosuje się odpo wiednio art. 21 ust. 6 i 7. Art. 27.3

8)

1. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i

3. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.

2. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głoso waniu tajnym.

3. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozo stałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Art. 2

8. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru no wego zarządu, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5. Art. 2

9.

1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczy ny określonej w ust. 1 wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na ob szarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 3.3

9) Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny okre ślonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedtermi nowe. 3a.40) Do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właści wego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów po wiatu. 4.4

1) Jeżeli rada powiatu, wybrana w wyniku wybo rów przedterminowych, o których mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Infor mację o rozwiązaniu rady podaje się do wiadomości w trybie określonym w ust. 2. 5.4

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie przeprowadza się wyborów przedterminowych. Do dnia wyborów rady powiatu na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu powiatu zadania i kompetencje rady i zarządu przejmuje komisarz rządowy ustanowiony Dziennik Ustaw Nr 142 — 11314 — Poz. 1592 ———————— 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w przypisie

1. Do końca kadencji organów sta nowiących jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której weszła w życie ustawa, o której mowa w przypisie 1, ust. 3 ma zastosowanie w brzmieniu: „

3. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy i woje wództwa oraz z zatrudnieniem w administracji rządo wej, a także z mandatem posła albo senatora.” 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 ustawy, o któ rej mowa w przypisie

1. W zakresie ustalającym liczbę członków zarządu powiatu, ust. 1 ma zastosowanie do końca kadencji organów stanowiących jednostek samo rządu terytorialnego, w czasie której ustawa, o której mo wa w przypisie 1, weszła w życie, w brzmieniu: „

1. Rada powiatu wybiera starostę oraz na jego wniosek pozostałych członków zarządu powiatu w liczbie od 3 do 5 osób, w tym wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wybór następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w gło sowaniu tajnym.” ———————— 3

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 17 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 40) Dodany przez art. 2 pkt 17 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 17 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 17 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 6.4

3) Organy powiatu ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach określonych w art. 197 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej mików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971). 7.4

4) W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa art. 197 ust. 3 i 5 usta wy, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2—5 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu, wyznacza się dla każdego z powiatów powstałych w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa. Art. 30.

1. Uchwała rady powiatu w sprawie nie udzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu zo stał odwołany z innej przyczyny. 1a.4

5) Uchwałę w sprawie absolutorium rada po wiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

2. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania za rządu z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na sesji zwo łanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absoluto rium. Po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w art. 16 ust. 3, oraz z uchwałą regionalnej izby obra chunkowej w sprawie uchwały rady powiatu o nie udzieleniu zarządowi absolutorium, rada powiatu mo że odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Art. 31.4

6)

1. Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedy nie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu ra dy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga for my pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

3. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w gło sowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania ra da powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wyma ganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

4. Odwołanie starosty albo złożenie przez niego re zygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwoła niem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygna cji przez cały zarząd powiatu.

5. Rada powiatu może na uzasadniony wniosek sta rosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwy kłą większością głosów w obecności co najmniej poło wy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Art. 31a.4

7)

1. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje zwykłą większo ścią głosów.

2. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu re zygnacji całego zarządu.

3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady powiatu, o której mowa w ust. 2. Art. 31b.4

7)

1. W przypadku odwołania albo rezy gnacji całego zarządu rada powiatu dokonuje wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa w art. 27, od powiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania al bo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedoko nania wyboru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 29 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku odwołania członka zarządu niebę dącego jego przewodniczącym, rada powiatu dokonu je wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 mie siąca od dnia odwołania.

3. Odwołany zarząd powiatu lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada powiatu może zwolnić członka zarządu z tego obowiązku.

4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpo wiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały za rząd. Art. 31c.4

7)

1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością gło sów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złoże nia rezygnacji. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11315 — Poz. 1592 ———————— 4

3) Dodany przez art. 2 pkt 17 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 1, w brzmieniu ustalonym przez art. 3 lit. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971), która weszła w życie z dniem 12 września 2001 r. 4

4) Dodany przez art. 3 lit. b) ustawy, wymienionej w przypi sie 43. 4

5) Dodany przez art. 2 pkt 18 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 4

7) Dodany przez art. 2 pkt 20 ustawy, o której mowa w przy pisie 1.

2. Niepodjęcie przez radę powiatu uchwały w ter minie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mo wa w ust. 2, przedstawić radzie powiatu nową kandy daturę na członka zarządu. Art. 3

2.

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami pra wa.

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególno ści:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,

2) wykonywanie uchwał rady,

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budżetu powiatu, 5)4

8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wy łącznie radzie powiatu.

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. Art. 33.4

9) Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek orga nizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pra cy. Art. 33a.50)

1. Kierownicy powiatowych służb, in spekcji i straży wykonują określone w ustawach zada nia i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyj nych — komend i inspektoratów.

2. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat po mocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować woje woda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właści wego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub stra ży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368).

4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kie rowników i pracowników powiatowych służb, inspek cji i straży określają odrębne ustawy. Art. 33b.50) Powiatową administrację zespoloną stanowią:

1) starostwo powiatowe,

2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organi zacyjną powiatu,

3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomoc niczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Art. 3

4.

1. Starosta organizuje pracę zarządu powia tu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawa mi powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogą cych spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właści wości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadku, o którym mo wa w art. 42 ust. 2.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posie dzeniu zarządu powiatu. Art. 3

5.

1. Organizację i zasady funkcjonowania sta rostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu po wiatu.

2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiato wego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, in spekcji i straży.

3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży: 1)5

1) powołuje i odwołuje kierowników tych jedno stek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią ina czej,

2) zatwierdza programy ich działania,

3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na ob szarze powiatu, Dziennik Ustaw Nr 142 — 11316 — Poz. 1592 ———————— 4

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 4

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 50) Dodany przez art. 2 pkt 23 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. ———————— 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1.

4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia łaniami tych jednostek,

5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowa dzenie kontroli. Art. 36.5

2)

1. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regula miny organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Status prawny pracowników starostwa powiato wego i jednostek organizacyjnych powiatu określa od rębna ustawa. Art. 3

7.

1. Rada powiatu powołuje i odwołuje sekre tarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek sta rosty.

2. Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarzą du powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym. Art. 3

8.

1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

2. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszcze gólnych członków zarządu powiatu, pracowników sta rostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kie rowników jednostek organizacyjnych powiatu do wy dawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1. 2a.5

3) Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakre su administracji publicznej podpisuje starosta. W decy zji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, służy od wołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 38a. 5

4)

1. W celu realizacji zadań starosty w za kresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, in spekcjami i strażami oraz zadań określonych w usta wach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeń stwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej „komisją”.

2. Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeń stwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organiza cyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego progra mu zapobiegania przestępczości oraz porządku pu blicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współ działania Policji i innych powiatowych służb, in spekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wy konujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu — w zakre sie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4—6 zagadnień dotyczą cych porządku publicznego i bezpieczeństwa oby wateli.

3. Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z takim miastem mogą utwo rzyć, w drodze porozumienia, wspólną komisję dla miasta na prawach powiatu oraz powiatu graniczące go z takim miastem. W takim przypadku prezydent miasta i starosta współprzewodniczą komisji.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności:

1) tryb powoływania członków komisji, o których mo wa w ust. 5 pkt 2—4,

2) zasady pokrywania kosztów działania komisji oraz zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście po niesionych w związku z udziałem w pracach komi sji,

3) zasady obsługi administracyjno-biurowej komisji.

5. W skład komisji wchodzi:

1) starosta jako przewodniczący komisji,

2) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,

3) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą o problemach będą cych przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejscowej społeczności osobistym au torytetem i zaufaniem publicznym, w szczególno ści przedstawicieli samorządów gminnych, orga nizacji pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,

4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komen danta powiatowego (miejskiego) Policji. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11317 — Poz. 1592 ———————— 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 25 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 5

3) Dodany przez art. 52 pkt 4 ustawy, o której mowa w przy pisie 6. 5

4) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi sie 21.

6. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego.

7. Starosta może powołać do udziału w pracach ko misji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowni ków innych organów administracji publicznej wykonu jących zadania z zakresu porządku publicznego i bez pieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

8. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w ust. 7, uczestniczą w pracach komisji z głosem do radczym.

9. Kadencja komisji trwa 3 lata.

10. Odwołanie członka komisji przed upływem ka dencji przez organ, który go powołał lub delegował, jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które poda je się na piśmie. Członkostwo w komisji radnego dele gowanego przez radę powiatu ustaje zawsze z wyga śnięciem jego mandatu. 1

1. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka komisji przed upływem kadencji, organ, który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje no wego członka komisji na okres pozostały do upływu ka dencji poprzedniego członka. Art. 38b.5

4)

1. Przewodniczący komisji, w celu wy konania zadań komisji, może żądać od Policji oraz in nych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowni ków i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpo znawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami gmin z terenu powia tu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościoła mi i związkami wyznaniowymi oraz innymi organiza cjami i instytucjami.

3. Nie później niż do końca stycznia następnego ro ku kalendarzowego starosta składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Art. 38c.5

4)

1. Koszty działania komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu powiatu. Rada powiatu określi zasady zwrotu członkom komisji i osobom po wołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywi ście poniesionych w związku z udziałem w pracach ko misji, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie kosz tów podróży służbowych dla radnych powiatu.

2. Obsługę administracyjno-biurową komisji za pewnia starostwo. Art. 3

9. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu, określającą zasady i tryb wykonywania czyn ności kancelaryjnych w starostwach powiatowych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. Rozdział 4 Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat Art. 40.

1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze po wiatu.

2. Akty prawa miejscowego stanowione są w szcze gólności w sprawach:

1) wymagających uregulowania w statucie,

2) porządkowych, o których mowa w art. 41,

3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,

4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Art. 4

1.

1. W zakresie nieuregulowanym w odręb nych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przy padkach, rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochro ny ż ycia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środo wiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spo koju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.

2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mo wa w ust. 1, mogą przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określo nych w prawie o wykroczeniach. Art. 4

2.

1. Akty prawa miejscowego powiatu stano wi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upo ważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mo wa w art. 41, w przypadkach niecierpiących zwłoki, mo że wydać zarząd.

3. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mo wa w ust. 2, podlegają zatwierdzeniu na najbliższej se sji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłoże nia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powia tu. 4.5

5) Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11318 — Poz. 1592 ———————— 5

5) Dodany przez art. 2 pkt 26 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Art. 4

3.

1. (skreślony).56)

2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocz nie po ich uchwaleniu przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.

3. (skreślony).56)

4. (skreślony).56) Art. 44.5

7) Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dzien nika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499). Art. 4

5. (skreślony).58) Rozdział 5 Mienie powiatu Art. 4

6.

1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powia towe osoby prawne.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powia tem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie od rębnych ustaw wyłącznie przez powiat.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych pod miotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia po wiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych. Art. 4

7.

1. Nabycie mienia przez powiat następuje:

1) na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy, 2)5

9) przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zaintere sowanych powiatów, a w razie braku porozumienia — decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw admini stracji publicznej,

3) w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podsta wie porozumienia, z wyłączeniem mienia przezna czonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyj nych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,

4) przez inne czynności prawne,

5) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okre śli:

1) tryb przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie wykonywania zadań powiatów,

2) kategorie mienia wyłączonego z przekazywania po wiatom, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu po wszechnego uwłaszczenia. Art. 4

8.

1. Oświadczenie woli w sprawach majątko wych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie za rządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

2. Zarząd może upoważnić pracowników staro stwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i stra ży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składa nia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bie żącej działalności powiatu.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować po wstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne pole cenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej. Art. 4

9. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zo bowiązania innych powiatowych osób prawnych, chy ba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powia towe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu. Art. 50. Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością. Rozdział 6 Finanse powiatu Art. 5

1.

1. Powiat samodzielnie prowadzi gospo darkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

2. Budżet powiatu jest planem finansowym obej mującym dochody i wydatki powiatu.

3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę po wiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej „rokiem bu dżetowym”. Art. 5

2. Zamieszczenie w budżecie powiatu wydat ków na określone cele nie stanowi podstawy zobowią zań wobec osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec powiatu. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11319 — Poz. 1592 ———————— 5

6) Przez art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. 5

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 56. 5

8) Przez art. 40 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 56. 5

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 27 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Art. 5

3. Rada powiatu określa tryb prac nad projek tem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,

2) wymaganą przez radę powiatu szczegółowość pro jektu, z zastrzeżeniem, ż e szczegółowość ta nie mo że być mniejsza niż określona w odrębnych przepi sach,

3) wymagane materiały informacyjne, które zarząd powiatu powinien przedstawić radzie powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,

4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu. Art. 5

4.

1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowe go.

2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez radę powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki bu dżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie po wiatu.

3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunko wa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwiet nia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospo darki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, rada po wiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o któ rej mowa w ust. 4, starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. Art. 5

5.

1. Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjaty wa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącz nej kompetencji zarządu powiatu.

2. Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia ra dzie powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: 1)60) projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 136

8) oraz ustalenia rady powiatu, o których mowa w art. 53 pkt 1, 2 i 4,

2) materiały informacyjne, o których mowa w art. 53 pkt 3.

3. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie mo że wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian po wodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustano wienia źródeł tych dochodów. Art. 5

6.

1. Dochodami powiatu są:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budże tu państwa w wysokości określonej odrębną usta wą,

2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizo wane przez powiat,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania reali zowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże,

4) dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organi zacyjnych,

5) dochody z majątku powiatu,

6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji, o których mowa w pkt 1—3.

2. Dochodami powiatu mogą być:

1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,

2) dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na wykonanie czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1,

3) dotacje z państwowych funduszów celowych,

4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z za kresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z organa mi administracji rządowej,

5) dotacje celowe z budżetu województwa na zadania z zakresu samorządu województwa wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z wo jewództwem,

6) spadki, zapisy i darowizny,

7) odsetki od środków finansowych powiatu groma dzonych na rachunkach bankowych,

8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,

9) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11320 — Poz. 1592 ———————— 60) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 187 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

3. Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, no wych zadań wymaga zapewnienia środków finanso wych koniecznych na ich realizację w postaci zwiększe nia dochodów. Art. 5

7.

1. Subwencje dla powiatów ustalane są we dług zobiektywizowanych kryteriów określonych w od rębnej ustawie.

2. Zasady ustalania kwot subwencji dla powiatów oraz ich rozdziału między powiaty określa odrębna ustawa. Art. 5

8. Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej oraz zasady i kryteria jej rozdziału określa odrębna ustawa. Art. 5

9.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi nadwyżkę lub niedobór bu dżetu powiatu.

2. Uchwała budżetowa powiatu określa przezna czenie nadwyżki lub źródła pokrycia niedoboru budże tu powiatu.

3. Zasady zaciągania przez organy powiatu kredy tów i pożyczek na pokrywanie występujących w ciągu roku budżetowego niedoborów lub na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach określa odrębna ustawa.

4. Zasady emisji obligacji powiatowych określa od rębna ustawa. Art. 60.

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu po wiatu odpowiada zarząd powiatu.

2. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w usta lonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę po wiatu,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,

5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą. Art. 6

1. Gospodarka środkami finansowymi znaj dującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:

1) jawność debaty budżetowej,

2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawoz dań z wykonania budżetu powiatu,

3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celo wych udzielanych z budżetu powiatu,

4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o któ rych mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2. Art. 6

2. (skreślony).61) Art. 6

3. Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od jej kasowego wykonania. Art. 6

4.

1. Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.

2. Z zastrzeżeniem przepisów tego rozdziału do try bu uchwalania budżetu oraz gospodarki finansowej powiatu stosuje się przepisy odrębnej ustawy. Rozdział 7 Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów Art. 6

5.

1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidual nych sprawach z zakresu administracji publicznej, po wiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.

2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze związku podejmują rady za interesowanych powiatów.

3. Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane z wykonywaniem zadań przekaza nych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogło szenia statutu związku.

4. Do związków powiatów stosuje się odpowiednio art. 38. Art. 6

6.

1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Związek ma osobowość prawną. Art. 6

7.

1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych powiatów bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

2. Statut związku powinien określać:

1) nazwę i siedzibę związku,

2) członków i czas trwania związku,

3) zadania związku,

4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działa nia,

5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,

6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku,

7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych, Dziennik Ustaw Nr 142 — 11321 — Poz. 1592 ———————— 6

1) Przez art. 187 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 60.

8) zasady likwidacji związku,

9) tryb wprowadzania zmian w statucie związku,

10) inne zasady określające współdziałanie. Art. 6

8.

1. Rejestr związków prowadzi minister wła ściwy do spraw administracji publicznej.

2. Związek nabywa osobowość prawną po zareje strowaniu, z dniem ogłoszenia statutu.

3. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru przy sługuje skarga do sądu administracyjnego. 4.6

2) Minister właściwy do spraw administracji pu blicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób pro wadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków, uwzględniając dokumentację nie zbędną do wpisania związku do rejestru, dane podle gające wpisowi oraz sposób wykonywania zmian wpi sów w rejestrze. Art. 6

9.

1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane dalej „zgro madzeniem”.

2. W skład zgromadzenia wchodzi po dwóch repre zentantów powiatów uczestniczących w związku. Zasa dy reprezentacji powiatu w związku określa rada po wiatu. Art. 70.

1. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.

2. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do uchwa ły zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia spra wy.

4. Sprzeciwu nie można zgłosić wobec uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. Art. 7

1.

1. Organem wykonawczym związku jest za rząd.

2. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród członków zgromadzenia.

3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związ ku. Art. 7

2.

1. Do gospodarki finansowej związku po wiatów stosuje się odpowiednio przepisy o gospodar ce finansowej powiatu.

2. Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku. Art. 7

3.

1. Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych.

2. W zakresie nieuregulowanym treścią porozumie nia do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powia tów. Art. 7

4. Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia komunalne z gmina mi. Art. 7

5. 1.6

3) Powiaty mogą tworzyć stowarzysze nia, w tym również z gminami i województwami. 2.6

4) Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z tym że dla założenia sto warzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założy cieli. Art. 75a.6

5) Zasady przystępowania powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy. Rozdział 8 Nadzór nad działalnością powiatu Art. 7

6.

1. Nadzór nad działalnością powiatu spra wuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakre sie spraw finansowych — regionalna izba obrachunko wa.

2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami.

3. Nadzór nad związkiem powiatów sprawuje woje woda właściwy dla siedziby związku. Art. 7

7. Nadzór nad wykonywaniem zadań powia tu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Art. 77a.6

6) Organy nadzoru mają prawo ż ądania in formacji i danych dotyczących organizacji i funkcjono wania powiatu, niezbędnych do wykonywania przysłu gujących im uprawnień nadzorczych. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11322 — Poz. 1592 ———————— 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 28 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 6

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 29 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 6

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 29 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 6

5) Dodany przez art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu teryto rialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lo kalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009), która we szła w życie z dniem 29 stycznia 2001 r. 6

6) Dodany przez art. 52 pkt 5 ustawy, o której mowa w przy pisie 6. Art. 77b.6

7)

1. Jeżeli prawo uzależnia ważność roz strzygnięcia organu powiatu od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, za jęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia te go rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki sa morządu terytorialnego.

3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zaj mie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez powiat, z upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2.

4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy powiatu rozstrzygnięć innych organów przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio. Art. 7

8. 1.6

8) Starosta zobowiązany jest do przedło żenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przeka zaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.

2. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachun kowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę bu dżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby. Art. 7

9.

1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w ca łości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru. 2.6

9) Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub w to ku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały. 2a.70) Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu ad ministracyjnego.

3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o do puszczalności wniesienia skargi do sądu administra cyjnego.

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa or gan nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ogra niczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naru szeniem prawa.

5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyj nego stosuje się odpowiednio. Art. 80.7

1)

1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nie ważności uchwały organu powiatu wstrzymuje jej wy konanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdze niem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały o za skarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu admi nistracyjnego. Art. 80a.7

2) W przypadku złożenia przez organ po wiatu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd admini stracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu. Art. 8

1.

1. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1, organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu po wiatu. W tym przypadku organ nadzoru może zaskar żyć uchwałę do sądu administracyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały na leży do sądu. Art. 8

2. 1.7

3) Nie stwierdza się nieważności uchwa ły organu powiatu po upływie 1 roku od dnia jej pod jęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 1, al bo jeżeli uchwała jest aktem prawa miejscowego. 2.7

4) Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a ist nieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd admini stracyjny orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postę powania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio. Art. 83.7

5)

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich orga Dziennik Ustaw Nr 142 — 11323 — Poz. 1592 ———————— 6

7) Dodany przez art. 2 pkt 30 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 6

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 31 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 32 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 70) Dodany przez art. 2 pkt 32 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 33 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 7

2) Dodany przez art. 2 pkt 34 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 7

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 10 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Oby watelskich, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2000 r. 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 35 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 7

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 36 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. nów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek mini stra właściwego do spraw administracji publicznej wy znacza wówczas osobę, która do czasu wyborów no wych organów powiatu pełni funkcję tych organów.

2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się zarząd powiatu, wojewoda wzywa radę powiatu do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku — za pośrednictwem ministra właściwego do spraw admi nistracji publicznej — występuje z wnioskiem do Preze sa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu. W razie rozwiązania zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, funkcję zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 8

4. 1.7

6) W razie nierokującego nadziei na szyb ką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy po wiatu, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisa ryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wybo ru zarządu przez radę kolejnej kadencji. 2.7

7) Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu zarzutów orga nom powiatu i wezwaniu ich do niezwłocznego przed łożenia programu poprawy sytuacji. 3.7

7) Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody zgłoszony za pośred nictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 4.7

7) Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów powiatu z dniem powo łania. Art. 8

5. 1.7

8) Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1, a także stanowi sko zajęte w trybie art. 77b, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z pra wem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do roz strzygnięć dotyczących organów związków i porozu mień powiatów. 3.7

9) Do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes prawny, uprawnie nie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzor cze. 3a.80) Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady powiatu, dorę czone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskar żaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywidu alnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

5. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd. Art. 85a.8

1)

1. Jeżeli rada powiatu, wbrew obowiąz kowi wynikającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 30

6) w zakre sie dotyczącym wygaśnięcia mandatu radnego lub od wołania ze stanowiska członka zarządu powiatu, sekre tarza powiatu i skarbnika powiatu, nie podejmuje uchwały, wojewoda wzywa radę powiatu do podjęcia uchwały w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określo nego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.

3. Przepisy art. 85 stosuje się odpowiednio. Art. 8

6. Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach poprzedzających, jest wolne od opłat są dowych. Art. 8

7.

1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnie nie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ po wiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naru szenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

3. Skargę na uchwałę, o której mowa w ust. 1, moż na wnieść do sądu administracyjnego w imieniu wła snym lub reprezentując grupę mieszkańców powiatu, którzy na to wyrażą pisemną zgodę.

4. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym. Art. 8

8.

1. Przepisy art. 87 stosuje się odpowiednio, gdy organ powiatu nie wykonuje czynności nakaza nych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11324 — Poz. 1592 ———————— 7

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 37 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 7

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 37 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 7

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 2 pkt 38 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 7

9) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 38 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 80) Dodany przez art. 2 pkt 38 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 8

1) Dodany przez art. 2 pkt 39 ustawy, o której mowa w przy pisie 1.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd ad ministracyjny może nakazać organowi nadzoru wyko nanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego, na koszt i ryzyko powiatu. Art. 8

9. Przepisów tego rozdziału nie stosuje się do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu admini stracji publicznej, wydawanych przez organy powia tów oraz związki powiatów. Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny, a także kontrolę sprawowaną przez sąd określają odrębne przepisy. Art. 90. Przepisy tego rozdziału mają zastosowanie również do związków i porozumień, o których mowa w ustawie. Art. 90a.8

2) W sprawach, o których mowa w niniej szym rozdziale, nie stosuje się przepisu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Ad ministracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i poz. 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113). Rozdział 9 Miasta na prawach powiatu Art. 91.8

3) Prawa powiatu przysługują miastom, któ re w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem prze stały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. Art. 9

2.

1. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:

1) rada miasta,

2) zarząd miasta. 2.8

4) Miasto na prawach powiatu jest gminą wyko nującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. 3.8

4) Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich po woływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowa nia nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym. Rozdział 10 Przepis końcowy Art. 9

3. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na za sadach określonych w odrębnej ustawie,8

5) z wyjąt kiem przepisu art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.86) Dziennik Ustaw Nr 142 — 11325 — Poz. 1592 ———————— 8

2) Dodany przez art. 2 pkt 40 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 41 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 8

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 42 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 8

5) Ustawa weszła w życie: — z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 2 ust. 5, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 1—3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1—3, art. 15 ust. 1—3 i 5, art. 16 ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 ust. 1—3, 5, 7 i 8, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ust. 3 i 4, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 36 ust. 1, art. 37, art. 39, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 47 ust. 2, art. 62 ust. 2, art.76 ust. 1 i 2, art. 77, art. 78 ust. 1, art. 79, art. 85 oraz art. 92 ust. 1 i 2, które weszły w życie z dniem ogło szenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą zbiorczych wyni ków wyborów do rad powiatów, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samo rządzie województwa oraz ustawy o administracji rzą dowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631); ob wieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 1998 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju zostało ogłoszone dnia 27 paź dziernika 1998 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 861); — na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 paździer nika 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy refor mujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, Nr 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084 i Nr 111, poz. 1194). 8

6) Ustawa została ogłoszona dnia 18 lipca 1998 r.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2001-12-13
Data wydania: 2001-10-27
Data wygaśnięcia: 2013-05-23
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592