Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1593

Dziennik Ustaw Nr 142 — 11325 — Poz. 1593 1593 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124), z uwzględnie niem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektó rych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 43, poz. 253),

2) ustawą z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 98, poz. 471),

3) ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce ko munalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43),

4) ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

5) ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

6) ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

7) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323),

8) ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawny mi (Dz. U. Nr 26, poz. 306),

9) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r., sygn. akt K.35/99 (Dz. U. Nr 109, poz. 1165),

10) ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiato wym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497), 1

1) ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu teryto rialnego (Dz. U. Nr 43, poz. 253), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 27 maja 1990 r.”;

2) art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 98, poz. 471), które stanowią: „Art.

2. Ustawa dotyczy także pracowników samo rządowych zatrudnionych w ramach sto sunku pracy na podstawie wyboru, z który mi stosunek pracy został nawiązany przed dniem 19 czerwca 1994 r. Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

3) art. 28 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodar ce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43), któ ry stanowi: „Art. 2

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że prze pis art. 11 wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), który stanowi: „Art. 17

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, któ re wchodzą w życie z dniem ogłosze nia.”;

5) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi: „Art. 19

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z tym że art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

6) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ ry stanowi: „Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r.”;

7) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), który stanowi: „Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r., Dziennik Ustaw Nr 142 — 11326 — Poz. 1593

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

8) art. 30 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradza niu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie mie siąca od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10 i 11, które wcho dzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., oraz art. 18 w zakresie zmian określonych w pkt 3, a także art. 19, 20, 23 i 24, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesią ca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o ad ministracji rządowej w województwie oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497), który stanowi: „Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 10 i art. 13 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

2) przepis art. 25b ustawy, o której mowa w art. 1, ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie.”;

10) art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971), który stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, któ ry wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 30 maja 2001 r.” Marszałek Sejmu: M. Borowski Dziennik Ustaw Nr 142 — 11327 — Poz. 1593 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2001 r. (poz. 1593) USTAWA z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1) Ustawa określa status prawny pracowni ków zatrudnionych w:

1) urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorzą dowych jednostkach organizacyjnych,

2) starostwie powiatowym, powiatowych jednost kach organizacyjnych,

3) urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gmi ny oraz w gminnych jednostkach i zakładach bu dżetowych,

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżeto wych utworzonych przez te związki,

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek admini stracyjnych jednostek samorządu terytorialnego — zwanych dalej „pracownikami samorządowymi”, z zastrzeżeniem art. 1a. Art. 1a.

2) Przepisów ustawy nie stosuje się do pra cowników jednostek wymienionych w art. 1, których status prawny określają odrębne przepisy. Art. 2.

3) Pracownicy samorządowi są zatrudniani:

1) na podstawie wyboru: a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek woje wództwa, wiceprzewodniczący zarządu oraz po zostali członkowie zarządu województwa — je żeli statut województwa tak stanowi, b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestaro sta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu — jeżeli statut powiatu tak stanowi, z tym że z członkami zarządu powiatu wybranymi spoza ————————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., i ze zmianą wprowadzoną przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), która weszła w życie z dniem 23 lutego 2000 r. ————————

2) Dodany przez art. 18 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi sie 1 jako druga.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 1 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza. składu rady powiatu zawsze nawiązuje się sto sunek pracy, c) w urzędzie gminy: wójt, burmistrz, prezydent miasta, ich zastępcy, pozostali członkowie zarzą du gminy — jeżeli statut gminy tak stanowi, d) w związkach jednostek samorządu terytorialne go: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu — jeżeli statut związku tak stanowi,

2) na podstawie mianowania: pracownicy zatrudniani na stanowiskach pracy określonych w statucie gminy bądź związku międzygminnego,

3) na podstawie powołania: sekretarz gminy, sekre tarz powiatu, skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), skarbnik powiatu (główny księgowy bu dżetu powiatu), skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa),

4) na podstawie umowy o pracę: pozostali pracowni cy samorządowi. Rozdział 2 Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy Art.

3.

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma odpowiedni staż pracy i kwalifikacje,

3) ukończyła 18 rok ż ycia i ma pełną zdolność do czyn ności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicz nych,

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie stosuje się wymo gów określonych w ust. 1 pkt 1 i 3. Art. 4.

4) Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za podmioty określone w art. 1, zwane dalej „pracodawcami samorządowymi”, dokonują: 1)

5) organ stanowiący jednostki samorządu terytorial nego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący — wo bec przewodniczącego zarządu tej jednostki — w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że uchwała ta nie może obejmować prawa do ustalania przez przewodniczącego organu stanowiącego wyna grodzenia przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego,

2) przewodniczący zarządu jednostki samorządu te rytorialnego wobec członków zarządu tej jednost ki,

3) przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego wobec członków zarzą du tego związku,

4) w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego — przewodniczący zarządu tej jednostki wobec pozo stałych pracowników urzędu oraz wobec kierowni ków samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorzą dowymi innymi niż wymienieni w pkt 1—3,

5) kierownik jednostki organizacyjnej — za innego niż wymieniony w pkt 1—4 pracodawcę samorządo wego. Art. 4a.

6) Akt mianowania pracownika samorządo wego jest sporządzany w formie pisemnej i zawiera co najmniej:

1) nazwę pracodawcy samorządowego,

2) imię i nazwisko pracownika samorządowego,

3) datę nawiązania stosunku pracy,

4) określenie stanowiska pracy,

5) określenie wysokości i składników wynagrodzenia za pracę,

6) datę obowiązku podjęcia czynności służbowych,

7) podpis osoby dokonującej mianowania. Art.

5. Przed podjęciem pracy pracownik zatrudnio ny na podstawie wyboru, mianowania lub powołania składa pisemne ślubowanie następującej treści: „Âlubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowi sku będę służyć państwu i społeczności lokalnej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać su miennie powierzone mi zadania.” Art. 6.

7) Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli — nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli po wstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Art. 7.

7) Do mianowanych pracowników samorządo wych stosuje się odpowiednio przepis art. 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów pań stwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej „ustawą o pracownikach urzędów państwowych”. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11328 — Poz. 1593 ————————

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gmin nym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie woje wództwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497), która weszła w życie z dniem 30 maja 2001 r. ————————

6) Dodany przez art. 11 pkt 3 ustawy wymienionej w przypi sie 1 jako pierwsza.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 4 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza. Art.

8. W razie tymczasowego aresztowania pra cownika samorządowego mianowanego, stosuje się odpowiednio przepis art. 11 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Art.

9.

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zawiesić w pełnieniu obowiązków pracowniczych na czas nieprzekraczający trzech miesięcy pracownika sa morządowego mianowanego, jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

2. W okresie zawieszenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń przysłu gujących na podstawie stosunku pracy. Art.

10.

1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracowni kiem samorządowym mianowanym może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie:

1) ujemnej oceny kwalifikacyjnej, wydanej zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 17, i potwierdzo nej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesię cy, 2)

8) likwidacji lub reorganizacji urzędu gminy lub in nych jednostek, o których mowa w art. 1 pkt 3, oraz biur (ich odpowiedników), o których mowa w art. 1 pkt 4, połączonej ze zmniejszeniem stanu zatrud nienia,

3) niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

4) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidz twa i zatrudnienia9), jeżeli nie ma możliwości za trudnienia pracownika na innym stanowisku, od powiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji za wodowych, albo pracownik odmawia podjęcia ta kiej pracy, 5)

10) nabycia prawa do renty lub emerytury.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 kierow nik urzędu gminy (jednostki, o której mowa w art. 1) powinien zaproponować pracownikowi samorządo wemu mianowanemu podjęcie pracy na innym stano wisku odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom, je żeli takim stanowiskiem dysponuje.

3. W przypadku ustania zatrudnienia z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pracownikowi samorzą dowemu mianowanemu przysługuje wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas pozostawania bez pracy, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

4. Okres wypowiedzenia stosunku pracy pracowni kowi samorządowemu mianowanemu wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

5. Do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym w razie reorganizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w przypadkach okre ślonych w ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje się przepis art. 38 Ko deksu pracy. Art. 1

1. Pracownik samorządowy mianowany mo że rozwiązać stosunek pracy z zachowaniem trzymie sięcznego okresu wypowiedzenia. Art. 12.1

1) W okresie wypowiedzenia pracownik sa morządowy może być zwolniony z pełnienia obowiąz ków z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Art. 1

3. Stosunek pracy z pracownikiem samorzą dowym mianowanym może ulec rozwiązaniu w drodze porozumienia stron. Art. 1

4.

1. Właściwy organ lub osoba niezwłocznie rozwiązuje bez wypowiedzenia stosunek pracy z pra cownikiem samorządowym mianowanym w razie:

1) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawo du,

2) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wyda lenia z pracy w urzędzie,

3) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wyko nywania pracy na zajmowanym stanowisku,

4) utraty obywatelstwa polskiego.

2. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem sa morządowym mianowanym może nastąpić w razie je go nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, a także w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z innych przyczyn — po upływie okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.

3. Stosunek pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach szczególnych. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11329 — Poz. 1593 ————————

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 5 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza.

9) Obecnie: lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Spo łecznych, stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopa trzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 wrze śnia 1997 r.

10) Z dniem 13 grudnia 2000 r. art. 10 ust. 1 pkt 5 w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania stosunku pra cy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracowni kiem samorządowym — kobietą, w razie nabycia przez nią prawa do emerytury, wcześniej niż z mianowanym pra cownikiem samorządowym — mężczyzną, został uznany za niezgodny z art. 32 i 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r., sygn. akt K. 35/99 (Dz. U. Nr 109, poz. 1165). ———————— 1

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 6 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. Art. 14a.1

2)

1. Pracownikowi samorządowemu za trudnionemu w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, z którym został rozwiązany stosunek pracy w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obli czonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

2. Wysokość odprawy, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać kwoty dwudziestokrotnego mie sięcznego najniższego wynagrodzenia obowiązujące go w dniu rozwiązania stosunku pracy, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej1

3) na podsta wie odrębnych przepisów.

3. W przypadku gdy pracownik, o którym mowa w ust. 1, zostanie ponownie, w najbliższej kadencji, za trudniony na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

4. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie sto suje się przepisu art. 75 Kodeksu pracy. Rozdział 3 Obowiązki i prawa pracownika samorządowego Art. 1

5. 1.1

4) Do podstawowych obowiązków pra cownika samorządowego należy dbałość o wykonywa nie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidual nych interesów obywateli.

2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie prawa,

2) wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

4) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracowni kami oraz w kontaktach z obywatelami,

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. Art. 1

6.

1. Do obowiązków pracownika samorządo wego należy sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego. 2.1

5) Jeżeli w przekonaniu pracownika samorządo wego polecenie przełożonego jest niezgodne z pra wem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia; w razie pisemnego potwierdzenia polece nia, powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie przewodniczącego zarządu jednostki samorządowej o zastrzeżeniach.

3. Pracownikowi samorządowemu nie wolno wy konywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami.

4. (skreślony).16) Art. 1

7.

1. Pracownik samorządowy mianowany podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym. 2.1

7) Zasady dokonywania oceny określa rada gmi ny, lub organ związku jednostek samorządu terytorial nego, określony w statucie albo regulaminie. Art. 1

8. Pracownik samorządowy nie może wyko nywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z je go obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Art. 19.1

8) Pracownik samorządowy jest obowiąza ny na żądanie upoważnionego do czynności w spra wach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy sa morządowego złożyć oświadczenie o stanie majątko wym. Art.

20.

1. Pracownikowi samorządowemu przysłu guje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego sta nowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. 2.1

9) Rada Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradza nia i wymagania kwalifikacyjne pracowników samo rządowych. Rada Ministrów przy ustalaniu zasad wy nagradzania członków zarządu jednostek samorządu terytorialnego, odrębnie dla każdego stopnia zasadni czego podziału terytorialnego, uwzględnia liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. 3.

20) Maksymalne wynagrodzenie członka zarządu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekro czyć w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wielolet Dziennik Ustaw Nr 142 — 11330 — Poz. 1593 ———————— 1

2) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 98, poz. 471), która weszła w życie z dniem 16 września 1994 r. 1

3) Obecnie: ministra właściwego do spraw pracy, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 16 i art. 21 ustawy z dnia 4 wrze śnia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441 i Nr 130, poz. 1450), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 11 pkt 7 ustawy wymie nionej w przypisie 1 jako pierwsza. ———————— 1

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 1

6) Przez art. 11 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 1

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 9 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 1

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 10 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 lit. a) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektó rymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), któ ry wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2000 r.

20) Dodany przez art. 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przy pisie 19. nią pracę, siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierowni cze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wyna grodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080). 4.

20) Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kie rowników i zastępców kierowników jednostek budże towych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu te rytorialnego nie może przekroczyć czterokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080). 5.2

1) Osobom wymienionym w ust. 3 nie przysługu ją nagrody, z wyjątkiem nagrody jubileuszowej, o któ rej mowa w art. 21. Art. 2

1. 1.2

2) Pracownikom samorządowym przysłu guje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszo wa oraz jednorazowa odprawa przy przechodzeniu na rentę inwalidzką2

3) lub emeryturę. Przepisy art. 22 ust. 1, art. 23 oraz art. 28 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach urzędów państwowych stosuje się odpowiednio.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okre śla warunki, w jakich do okresu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego wlicza się okresy zatrudnie nia w innych zakładach pracy. Art. 2

2. Do świadczeń przysługujących pracowni kowi samorządowemu w związku z podróżą służbową lub przeniesieniem do pracy w innej miejscowości przepis art. 26 ustawy o pracownikach urzędów pań stwowych stosuje się odpowiednio. Art. 23.2

4)

1. Pracownikowi samorządowemu przy sługują świadczenia emerytalne i rentowe na zasadach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrze niu emerytalnym pracowników i ich rodzin25).

2. Pracownikowi samorządowemu mianowanemu przysługuje pełna emerytura, jeżeli mężczyzna ukoń czył sześćdziesiąt lat, a kobieta pięćdziesiąt pięć lat i ma wymagany okres zatrudnienia, w przypadkach określo nych w przepisach:

1) art. 10 ust. 1 pkt 2, jeżeli dotyczy wyłącznie reorga nizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnienie,

2) art. 10 ust. 1 pkt 3, jeżeli urząd nie dysponuje stano wiskiem, o którym mowa w art. 10 ust. 2,

3) art. 10 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem przypadków, gdy pracownik odmówił zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w tym przepisie. 3.2

6) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osób urodzo nych przed dniem 1 stycznia 1949 r. Art. 2

4. 1.2

7) Regulaminy pracy określają porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewnia jący obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie.

2. Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i ośmiu godzin na dobę.

3. Do czasu pracy pracownika samorządowego mianowanego stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 2 ustawy o pracowni kach urzędów państwowych. Rozdział 4 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pra cowników samorządowych mianowanych Art. 2

5. W sprawach odpowiedzialności porządko wej i dyscyplinarnej pracowników samorządowych, w kwestiach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 3, art. 36 ust. 6 i art. 37 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Art. 2

6.

1. Karę porządkową upomnienia za przewi nienie mniejszej wagi wymierza bezpośredni przełożo ny pracownika samorządowego i zawiadamia go o tym na piśmie. 2.2

8) Pracownik samorządowy może w ciągu trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu od wołać się do upoważnionego do czynności w spra wach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy sa morządowego, który decyduje o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu. Art. 2

7.

1. Do orzekania w sprawach dyscyplinar nych powołuje się komisje dyscyplinarne I i II instancji. 2.2

9) Komisja dyscyplinarna I instancji składa się z członków wybranych przez radę gminy (zgromadze Dziennik Ustaw Nr 142 — 11331 — Poz. 1593 ———————— 2

1) Dodany przez art. 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przy pisie 19, i w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pracowni kach samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971), która weszła w życie z dniem 12 września 2001 r. 2

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 18 pkt 3 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako druga. 2

3) Obecnie: rentę z tytułu niezdolności do pracy, stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w przypisie 9. 2

4) Utracił moc w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 lu tego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), na podstawie art. 170 pkt 14 tej ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 2

5) Obecnie: przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stosownie do art. 192 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. ———————— 2

6) Dodany przez art. 155 ustawy, o której mowa w przypi sie 25. 2

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 11 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 2

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 12 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 2

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 13 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. nie związku) spośród pracowników samorządowych, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i umowy o pracę. 3.2

9) Komisja dyscyplinarna II instancji składa się z członków wybranych przez radę gminy (zgromadze nie związku) spośród radnych. 4.2

9) Członków komisji dyscyplinarnych wybiera się na okres kadencji rady. Art. 28.30) W miarę potrzeby tworzy się komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 27, dla pracow ników kilku pracodawców samorządowych. Art. 29.3

1) Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza przewodniczący zarządu jednostki samorządowej spo śród pracowników mianowanych wymienionych w art. 27 ust. 2. Art. 30. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa zasady powoływania składu komisji dyscypli narnych i tryb postępowania przed komisjami, zasady wydawania i wykonywania ich orzeczeń oraz zasady wznowienia postępowania przed komisjami dyscypli narnymi. Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 3

1.

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniej szej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodek su pracy.

2. Spory ze stosunku pracy pracowników samorzą dowych rozpoznają sądy pracy. Art. 3

2. Do pracowników samorządowych zatrud nionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, określonych w przepisach o wynagrodzeniu, o których mowa w art. 20 ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 16 ust. 2, art. 19 i art. 24 ust. 2. Art. 3

3.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy pracowni cy zatrudnieni w dotychczasowych urzędach tereno wych organów administracji państwowej stopnia pod stawowego stają się pracownikami samorządowymi. Stosunki pracy z tymi pracownikami wygasają 31 grud nia 1990 r., jeżeli przed 1 października 1990 r. nie zostaną z nimi nawiązane nowe stosunki pracy na dalszy okres. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez zakład pracy może nastąpić za trzymiesięcznym wypowiedze niem w trybie przewidzianym w art. 411 Kodeksu pracy. 2.3

2) Pracownicy zatrudnieni w dotychczasowych urzędach terenowych organów administracji państwo wej, którzy zgodnie z ust. 1 zdanie pierwsze stali się pra cownikami samorządowymi, zachowują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych do dnia nawiąza nia nowych stosunków pracy na dalszy okres albo do dnia wcześniejszego rozwiązania lub wygaśnięcia sto sunków pracy zgodnie z ust. 1 zdanie drugie i trzecie. 3.3

3) Pracownikom samorządowym mianowanym, w przypadkach określonych w ust. 1, przysługuje wy nagrodzenie przewidziane w art. 10 ust. 3 ustawy. Po zostałym pracownikom przysługują w tych przypad kach świadczenia przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązy wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn do tyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59). 4.3

3) Wszelkie świadczenia pieniężne powstałe z ty tułu rozwiązania stosunków pracy, o których mowa w ust. 1, pokrywa Skarb Państwa za pośrednictwem urzędów wojewódzkich, z wyjątkiem świadczeń wypła canych z Funduszu Pracy na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązy wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn do tyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59). Art. 34.3

4) Ustawa wchodzi w życie w terminie okre ślonym ustawą — Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym. Dziennik Ustaw Nr 142 — 11332 — Poz. 1593 ———————— 30) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 14 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. 3

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 11 pkt 15 ustawy wy mienionej w przypisie 1 jako pierwsza. ———————— 3

2) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu tery torialnego (Dz. U. Nr 43, poz. 253), która weszła w życie z dniem 3 lipca 1990 r. z mocą od dnia 27 maja 1990 r. 3

3) Oznaczenie ust. 3 i 4 wprowadzone przez art. 2 pkt 2 usta wy, o której mowa w przypisie 32. 3

4) Ustawa weszła w życie z dniem 27 maja 1990 r. na podsta wie art. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191).

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-13
Data wydania: 2001-11-07
Data uchylenia: 2009-01-01
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1593