Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1599

Dziennik Ustaw Nr 143 — 11376 — Poz. 1599 1599 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000—2003, sporządzonego w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodo wych (Dz. U. Nr 39, poz. 44

3) Rada Ministrów Rzeczy pospolitej Polskiej udzieliła w dniu 27 listopada 2000 r. zgody na podpisanie Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, na ukowej i oświatowej na lata 2000—200

3. Program został sporządzony w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r. Zgodnie z pkt 11.2 program wszedł w życie w dniu podpisania. Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-12-14
Data wydania: 2001-05-21
Data wejścia w życie: 2001-05-21
Data obowiązywania: 2001-05-21
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1599