Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1637

Na podstawie art. 37b ust. 6 ustawy z dnia 14 grud nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 140

5) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So cjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegóło wych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta (Dz. U. Nr 45, poz. 203 i z 1998 r. Nr 166, poz. 124

4) użyte w § 1, w § 2 w ust. 2, w § 4 w pkt 6, w § 5, w § 6 w ust. 3 oraz w § 8 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy „powiatowy urząd pra cy” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „starosta”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner Dziennik Ustaw Nr 145 — 11611 — Poz. 1637 1637 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-18
Data wydania: 2001-12-03
Data wejścia w życie: 2002-01-02
Data obowiązywania: 2002-01-02
Data uchylenia: 2004-08-26
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1637