Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1640

Na podstawie art. 310 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 122

9) zarządza się, co następu je:

§1. Rozporządzenie określa wysokość jednostko wych stawek kar za przekroczenie:

1) dopuszczalnych ilości substancji w ściekach oraz sposób ustalania kary, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji,

2) dopuszczalnej temperatury, odczynu oraz ilości sztucznych substancji promieniotwórczych w ście kach.

§2. Określa się wysokość jednostkowych stawek kar zależnych od:

1) szkodliwości dla środowiska wodnego substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, które zostały wprowadzone do wód lub do ziemi w wy niku naruszenia warunków określonych w pozwo leniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegro wanym,

2) wielkości przekroczenia warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegrowanym, dotyczących stanu ścieków wpro wadzanych do wód lub do ziemi.

§3. Wysokość jednostkowych stawek kar za po szczególne substancje, w tym substancje wyrażone ja ko wskaźniki, w razie przekroczenia dopuszczalnej ilo ści substancji w ściekach, podaje załącznik do rozpo rządzenia, zwany dalej „załącznikiem”.

§4. Jednostkowa stawka kary za przekroczenie do puszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za jeden m3:

1) za ścieki, których temperatura przekracza dopusz czalną wielkość o mniej niż 5°C — wynosi 0,50 zł za każdy stopień przekroczenia,

2) za ścieki, których temperatura przekracza dopusz czalną wielkość o 5°C i więcej — wynosi 1,00 zł za każdy stopień przekroczenia.

§5. Jednostkowa stawka kary za przekroczenie do puszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za je den m3:

1) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niż sze od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH — wynosi 1,00 zł,

2) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niż sze od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH — wynosi 2,50 zł,

3) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niż sze od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH — wynosi 5,00 zł,

4) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niż sze od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH — wynosi 10,00 zł.

§6. Jednostkowa stawka kary za przekroczenie do puszczalnej ilości sztucznych substancji promienio twórczych w ściekach za jeden m3 wynosi 10,00 zł.

§7. Jeżeli przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji, karę ustala się w następujący sposób:

1) w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości więcej niż jednej substancji wymienionej w załącz niku pod pozycjami 1—58, w tym substancji wyra żonej jako wskaźnik, wymiar kary ustala się, sumu jąc wysokość kar za wszystkie te substancje,

2) w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości więcej niż jednej substancji wymienionej w załącz niku pod pozycjami 59—74, w tym substancji wy rażonej jako wskaźnik, wymiar kary ustala się, przyjmując wyższą jednostkową stawkę kary,

3) w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie dla substancji wymienionych w za łączniku pod pozycjami 1—58 i pod pozycjami 59—74, w tym substancji wyrażonych jako wskaź nik, kary sumuje się, z uwzględnieniem pkt 1 i 2.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 146 — 11614 — Poz. 1640 1640 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. (poz. 1640) JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRA˚ONYCH JAKO WSKAèNIK Dziennik Ustaw Nr 146 — 11615 — Poz. 1640 Dziennik Ustaw Nr 146 — 11616 — Poz. 1640

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-19
Data wydania: 2001-12-11
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2006-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1640