Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1655

Dziennik Ustaw Nr 148 — 11843 — Poz. 1655 1655 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego. Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)—c) i e) oraz pkt 2, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz.459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz.132

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczególne momenty powstania obowiązku podat kowego w podatku akcyzowym, Dziennik Ustaw Nr 148 — 11844 — Poz. 1655

2) dane, które powinny zawierać faktury wystawiane przez podatników podatku akcyzowego,

3) podstawę opodatkowania akcyzą w przypadku, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej „usta wą”,

4) obniżki stawek akcyzy określonych w art. 37 ust. 1 ustawy oraz warunki ich stosowania,

5) zwolnienia niektórych wyrobów od akcyzy,

6) stawkę kwotową akcyzy dla papierosów,

7) szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w eks porcie,

8) okresy i terminy płatności akcyzy oraz tryb jej zapła ty,

9) niektóre grupy podatników zwolnionych z obowiąz ku podatkowego w podatku akcyzowym,

10) podatników uprawnionych do obniżenia podatku należnego od towarów i usług lub obniżenia akcy zy o kwotę akcyzy naliczoną przy nabyciu lub im porcie wyrobów akcyzowych oraz warunki i tryb jej zwrotu, 1

1) zwolnienia od akcyzy stosowane do dnia 31 grud nia 2002 r. oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

§2.

1. Stawki podatku akcyzowego wymienione w art. 37 ust. 1 ustawy obniża się, z zastrzeżeniem ust. 2, do wysokości określonej w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia — dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju, z wyłącze niem wyrobów wymienionych w poz. 13 i 19 za łącznika nr 6 do ustawy,

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia — dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz nie których innych napojów alkoholowych sprzedawa nych w kraju,

3) załączniku nr 3 do rozporządzenia — dla wyrobów akcyzowych importowanych.

2. Podatnik, niezależnie od podatku akcyzowego określonego na podstawie stawki ustalonej w art. 37 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy, płaci podatek akcyzowy od pa pierosów produkowanych w kraju oraz importowa nych przy zastosowaniu stawki kwotowej obniżonej do wysokości:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 15 stycz nia 2002 r. — 50,00 zł za 1000 sztuk,

2) od dnia 16 stycznia 2002 r. — 52,00 zł za 1000 sztuk.

§3. Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia mają również zasto sowanie do sprzedaży paliw silnikowych wytwarza nych w kraju w drodze mieszania lub przeklasyfikowa nia produktów naftowych.

§4.

1. Wyroby wymienione w poz. 1 pkt 4 załączni ka nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) załącznika nr 3 do rozporządzenia podlegają oznacze niu nieusuwalnym znacznikiem i zabarwieniu barwni kiem na czerwono, w sposób określony w ust. 4.

2. Przez znacznik, o którym mowa w ust. 1, rozumie się substancję chemiczną N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy etoxy)etylo]azobenzeno-4-aminę (o nazwie katalogo wej Solvent Yellow 12

4) stosowaną do bezbarwnego znakowania wyrobów określonych w ust. 1, przezna czonych na cele opałowe.

3. Przez barwnik, o którym mowa w ust. 1, rozumie się substancję o nazwie katalogowej Solvent Red 164 lub Solvent Red 19, stosowaną do barwienia wyrobów określonych w ust. 1, przeznaczonych na cele opałowe.

4. Przez prawidłowo oznaczony i zabarwiony wy rób, określony w ust. 1, rozumie się wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 4,6 mg/l zna kowanego produktu i barwnik Solvent Red 164 w ilości nie mniejszej niż 6,6 mg/l barwionego produktu lub barwnik Solvent Red 19 w ilości nie mniejszej niż 6,3 mg/l barwionego produktu.

§5. Jeżeli wyroby określone w § 4 ust. 1 nie są pra widłowo oznaczone lub nie są zabarwione na czerwo no, lub są przeznaczone na inne cele niż opałowe, lub nie spełniają warunków wskazanych w § 4 ust. 4, sto suje się dla wyrobów wymienionych:

1) w poz. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia — stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) załącznika nr 3 do rozpo rządzenia — stawki podatku akcyzowego określone w poz. 14 pkt 3 lit. a) załącznika nr 3 do rozporzą dzenia.

§6.

1. Podatnik sprzedający wyroby określone w § 4 ust. 1 jest obowiązany w przypadku tej sprze daży:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fi zycznym prowadzącym działalność gospodarczą — do uzyskania od nabywcy oświadczenia o prze znaczeniu nabywanych wyrobów, uprawniającym do stosowania stawek wymienionych w poz. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia; oświadcze nie może być złożone w wystawianej fakturze VAT, a jeżeli jest składane odrębnie, powinno zawierać dane dotyczące nabywcy, datę złożenia tego oświadczenia oraz powinno być dołączone do ko pii faktury VAT,

2) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej — do uzyskania od nabywcy oświad czenia stwierdzającego, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe; oświadczenie to powinno być dołączone do kopii paragonu lub ko pii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy. Dziennik Ustaw Nr 148 — 11845 — Poz. 1655

2. Oświadczenie określone w ust. 1 pkt 2 powinno zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko nabywcy,

2) adres zamieszkania nabywcy,

3) określenie ilości nabywanego oleju opałowego,

4) określenie ilości posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządze nia, jeżeli jest ono inne niż adres wymieniony w pkt 2,

5) wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych,

6) datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz pod pis składającego oświadczenie.

3. Importer wyrobów określonych w § 4 ust. 1 jest obowiązany do złożenia w urzędzie celnym oświadcze nia, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone na cele opałowe lub będą odprzedane z przeznaczeniem na cele opałowe.

4. Podatnik jest obowiązany do przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokumenty te wy stawiono.

5. W przypadku niezłożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1—3, przepisy § 5 stosuje się odpowied nio.

§7. Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do każdej sprzedaży samochodu osobowego dokona nej przed pierwszą jego rejestracją na terenie Rzeczy pospolitej Polskiej w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu dro gowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452).

§8. W przypadku sprzedaży tytoniu przeznaczone go do sporządzania papierosów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, producent tego tytoniu stosuje stawkę podatku akcyzowego w wysokości 60% wartości obrotu.

§9.

1. Stawki podatku akcyzowego dla spirytusu, niższe od stawki najwyższej, i zwolnienia od podatku akcyzowego, wymienione w załączniku nr 2 do rozpo rządzenia, oraz zwolnienia, o których mowa w § 13 pkt 4 i 9, stosuje się przy sprzedaży nabywcom obję tym, na podstawie odrębnych przepisów, szczególnym nadzorem podatkowym.

2. Stawki i zwolnienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się przy sprzedaży spirytusu nabywcom, którzy przedstawili zamówienie potwierdzone przez właściwy urząd kontroli skarbowej; urząd kontroli skarbowej do konuje potwierdzenia zamówienia po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego, że nabywca nie zalega z płatnością podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadkach uzasadnionych ważnym intere sem nabywcy lub interesem publicznym urząd kontro li skarbowej może potwierdzić zamówienie na zakup spirytusu bez zachowania warunków, o których mowa w ust. 2, jeżeli nabywca przedstawi zaświadczenie, że zaległość podatkowa w podatku od towarów i usług lub w podatku akcyzowym została rozłożona na raty i raty te są płacone z zachowaniem terminów określo nych w decyzji organu podatkowego.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do sprzedaży:

1) spirytusu skażonego środkiem skażającym, na pod stawie odrębnych przepisów: a) w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 l, b) odwodnionego, przeznaczonego jako dodatek do paliw, do którego ponadto dodano inne sub stancje w ilości nie mniejszej niż 15%,

2) denaturatu,

3) spirytusu posiarczynowego.

5. Zaświadczenie urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest ważne do najbliższego terminu zapłaty podatku akcyzowego, określonego w § 24 ust. 4, lub terminu zapłaty kolejnej raty zaległości podatkowej wynikającej z decyzji organu podatkowego.

§10.

1. Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów po wstaje w przypadku wystąpienia tych ubytków i niedo borów w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu spirytusu i wyrobów spirytuso wych (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247) oraz piwa (SWW: 2483).

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku stwierdze nia nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów:

1) przed powstaniem obowiązku podatkowego w po datku akcyzowym,

2) w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zu życia lub przewozu spirytusu nabytego po cenie niezawierającej podatku akcyzowego oraz po cenie zawierającej podatek akcyzowy w wysokości niż szej od najwyższej stawki określonej dla spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedo borów stosuje się najwyższą stawkę podatku akcyzo wego, ustaloną dla wyrobu akcyzowego wytworzone go przez producenta, u którego powstały te ubytki lub niedobory.

4. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedo borów spirytusu stosuje się najwyższą stawkę podatku Dziennik Ustaw Nr 148 — 11846 — Poz. 1655 akcyzowego, z tym że podatek akcyzowy pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenie nabytego spi rytusu.

5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków wy robów winiarskich pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytworzenia wyrobów winiarskich lub podatek akcyzowy zapłacony od importu tych wyrobów. § 1

1.

1. W przypadku wyrobów określonych w § 5 obowiązek podatkowy powstaje dla podatników:

1) sprzedających wyroby akcyzowe, z zastrzeżeniem pkt 2, z chwilą tej sprzedaży dla celów innych niż opałowe,

2) sprzedających wyroby akcyzowe na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych — z dniem stwierdzenia posiadania wyrobów na cele inne niż opałowe,

3) nabywających wyroby akcyzowe, z dniem nabycia tych wyrobów i przeznaczenia ich następnie na in ne cele niż opałowe, a jeżeli tego dnia nie można ustalić — z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ, że posiadane wyroby nie są przeznaczone na cele opałowe.

2. Dla podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia wyrobów podlegających opodatkowaniu po datkiem akcyzowym.

3. W przypadku gdy producent:

1) oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie — obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym po wstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wy rób terenu zakładu, w którym został wyprodukowa ny,

2) zużywa spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów lub zużywa nabyty spirytus na in ny cel, niż określono w zamówieniu — obowiązek podatkowy powstaje nie później niż w dniu przeka zania tego spirytusu do produkcji; przepis § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

3) przechowuje paliwa silnikowe stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1442), zwa nej dalej „ustawą o rezerwach państwowych”, po za zakładem w którym zostały wyprodukowane — obowiązek podatkowy powstaje w dniu opuszcze nia pomieszczenia, w którym paliwo jest przecho wywane, z wyjątkiem opuszczenia w celu powrot nego przemieszczenia do zakładu, w którym zosta ły wyprodukowane w związku z wymianą zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. § 1

2. Przy sprzedaży i wysyłce paliw do silników przesyłanych do odbiorcy rurociągiem za datę opusz czenia terenu zakładu, w którym zostały wyproduko wane, przyjmuje się datę odbioru paliw, potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę. § 1

3. Zwalnia się od podatku akcyzowego:

1) import powracających z zagranicy towarów zwol nionych od cła, jeżeli jest dokonywany przez podat nika, który wcześniej wywiózł za granicę te towary, a ilość przywożonych towarów nie wskazuje na ich przeznaczenie handlowe,

2) sprzedaż odzieży futrzanej i innych wyrobów fu trzarskich wytworzonych z wyprawionych skór zwierząt szlachetnych, zakupionych po cenach za wierających podatek akcyzowy lub od których po datek ten został zapłacony w urzędzie celnym,

3) rozlew importowanych wódek gatunkowych, od których podatek akcyzowy został zapłacony w urzę dzie celnym,

4) sprzedaż spirytusu i wyrobów spirytusowych, po chodzących z przepadku tych wyrobów, dokony waną przez uprawnione organy, z przeznaczeniem do przerobu na spirytus surowy, rektyfikowany, odwodniony i bezpirydynowy,

5) próby wyrobów spirytusowych i spirytusu, pobie rane przez organy kontroli upoważnione na pod stawie odrębnych przepisów, oraz spirytus surowy przekazywany przez gorzelnie do prób i analiz w za kresie potrzeb kontroli produkcji, w ilości nieprze kraczającej 3 l miesięcznie,

6) próby wyrobów tytoniowych (papierosów) prze znaczone przez producenta do badań naukowych, laboratoryjnych lub jakościowych, w ilości nie przekraczającej 6000 sztuk papierosów miesięcz nie,

7) rozlew denaturatu oraz spirytusu skażonego ogól nym środkiem skażającym AT 80, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy,

8) spirytus skażony u nabywcy, jeżeli środek skażają cy został dodany do spirytusu nabytego po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od którego podatek ten został zapłacony w urzędzie celnym,

9) sprzedaż spirytusu rektyfikowanego oraz spirytu su, o którym mowa w pkt 4, szpitalom, pod warun kiem że będzie stosowany wyłącznie: a) przy czynnościach leczniczych i do zabiegów de zynfekcyjnych powierzchni i przedmiotów mają cych bezpośredni kontakt z pacjentem, b) do wytwarzania leków recepturowych w apte kach szpitalnych,

10) sprzedaż spirytusu rektyfikowanego technicznego (SWW: 2442-4), spirytusu skażonego (SWW: 2444-2), z wyjątkiem spirytusu wymienionego w poz. 7 pkt 1—4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, a także spirytusu porektyfikacyjnego (SWW: 2449-

3) jed nostkom, podporządkowanym Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkom wojskowym podle Dziennik Ustaw Nr 148 — 11847 — Poz. 1655 głym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz nych oraz jednostkom organizacyjnym Urzędu Ochrony Państwa, 1

1) rozlew piwa zakupionego po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od którego podatek ten zo stał zapłacony w urzędzie celnym, 1

2) sprzedaż wyrobów akcyzowych do wolnych obsza rów celnych lub składów wolnocłowych umiejsco wionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, z przeznaczeniem do odprzedaży podróżnym, 1

3) import materiałów pędnych w zbiorniku paliwa wbudowanym fabrycznie na stałe do środka prze wozowego, przewożonych w pojazdach samocho dowych przeznaczonych do działalności gospodar czej, jeżeli stawka celna na te materiały jest zawie szona w całości na podstawie odrębnych przepi sów. § 1

4.

1. Zwalnia się z obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym podatników będących sprze dawcami wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem podmio tów sprzedających:

1) wyroby określone w § 5, dla celów innych niż opa łowe, przy czym za sprzedaż dla celów innych niż opałowe uważa się również sprzedaż tych wyro bów na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy pa liw ciekłych,

2) paliwa silnikowe, które zostały przez nich wytwo rzone w drodze mieszania lub przeklasyfikowania produktów naftowych,

3) paliwa silnikowe pochodzące z zapasów obowiąz kowych w rozumieniu ustawy o rezerwach pań stwowych,

4) wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, od których nie zapłacono podatku ak cyzowego,

5) samochody osobowe przed ich pierwszą rejestracją dokonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej,

6) gaz płynny — w części, w której jest on tankowany do pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem,

7) sól (SWW: 1212), jeżeli przed sprzedażą podatnik dokonał jej uszlachetniania w procesach dosusza nia, oczyszczania, jodowania i wzbogacania,

8) wyroby zaliczane według Systematycznego wyka zu wyrobów do grupy 1324-4, 1324-5 i 1324-9, jeże li przed sprzedażą podatnik dokonał czynności po legających na powiększaniu ich wartości użytko wej,

9) wyroby winiarskie, jeżeli przed sprzedażą podatnik poddał je czynnościom leżakowania, kupażowania, dosładzania, doprawiania nalewką ziołową i nasy cania dwutlenkiem węgla, podbarwiania karme lem, doalkoholizowania lub maderyzacji bądź jeżeli dokonał tylko ich rozlewu,

10) spirytus zakupiony po cenie niezawierającej podat ku akcyzowego oraz po cenie zawierającej podatek w wysokości niższej od najwyższej stawki określo nej dla spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządze nia, jeżeli sprzedaż jest dokonywana na inny cel niż był określony przy zakupie tego spirytusu.

2. Zwalnia się z obowiązku w podatku akcyzowym również podatników:

1) nabywających wyroby akcyzowe, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwo cie niższej niż należna, z wyjątkiem nabywców zu żywających: a) nabyty spirytus na cel inny niż określono w za mówieniu, b) spirytus nabyty po cenie niezawierającej podat ku akcyzowego lub po cenie zawierającej poda tek w wysokości niższej od najwyższej stawki określonej dla spirytusu w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku postępowania podatkowego ustalono, iż dowody, na podsta wie których podmioty te uzyskały zwolnienie, okazały się fałszywe, c) olej opałowy na cel inny niż opałowy,

2) świadczących usługi w zakresie wyrobów akcyzo wych, z wyjątkiem usług polegających na wykona niu wyrobu akcyzowego w ramach umowy o dzie ło lub jakiejkolwiek innej umowy,

3) o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, jeżeli są osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działal ności gospodarczej, a posiadane przez nich wyro by akcyzowe są przeznaczone na własne cele kon sumpcyjne,

4) będących producentami lub importerami gazu płynnego, służącego do tankowania pojazdów sa mochodowych, przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 6,

5) będących producentami wyrobów akcyzowych, w części, w jakiej wyroby te są wytwarzane przez inne podmioty na zlecenie producenta. § 1

5. W przypadku gdy stawka podatku akcyzo wego została wyrażona w formie procentowej, na leżny podatek akcyzowy jest obliczany przez podat ników:

1) o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej na pod stawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu nabycia wyrobu, zmniejszonych o podatek od towarów i usług,

2) o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, od wartości wy robu akcyzowego, obliczonej na podstawie prze ciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu powstania obowiązku podatkowego, zmniejszonych o podatek od towa rów i usług. Dziennik Ustaw Nr 148 — 11848 — Poz. 1655 § 1

6.

1. W przypadku sprzedaży, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobu akcyzowego, która może być przechowywana w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw cie kłych.

2. Podatnicy sprzedający lub zużywający wyroby określone w § 5, dla celów innych niż opałowe, mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek akcyzo wy zawarty w cenach zakupu, a także zapłacony od im portu olejów opałowych lub napędowych, o których mowa w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) załącznika nr 3 do roz porządzenia.

3. Podatnicy, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 5, mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek ak cyzowy zawarty w cenach zakupu samochodów oso bowych, a także zapłacony od importu tych wyrobów. § 1

7.

1. W przypadku sprzedaży paliw silnikowych wytwarzanych z komponentów uzyskiwanych z przero bu ropy naftowej oraz organicznych związków tleno wych, a także wytwarzanych w drodze mieszania, prze klasyfikowania produktów naftowych, etylizacji lub po tasacji benzyn oraz depresacji olejów napędowych, na leżny podatek akcyzowy obniża się o podatek akcyzo wy zapłacony przy nabyciu lub imporcie komponen tów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw.

2. W przypadku gdy podatnik przechowuje paliwa silnikowe stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumie niu ustawy o rezerwach państwowych, należny poda tek akcyzowy od sprzedaży wyrobów akcyzowych ob niża się o podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu lub imporcie paliw silnikowych przechowywanych ja ko zapasy obowiązkowe, a także o podatek akcyzowy zapłacony przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw; jeżeli róż nica ta stanowi liczbę ujemną, zwiększa ona podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży soli (SWW: 121

2) obniża się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do jej wytwarzania surow ców lub podatek akcyzowy zapłacony od importu tych surowców.

4. W przypadku sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, podatek ak cyzowy należny od tych wyrobów obniża się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytwarzania materiałów zaliczanych według Systema tycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, 1324-5 i 1324-9 lub podatek akcyzowy zapłacony od importu tych materiałów.

5. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wódek gatunkowych obniża się o podatek akcyzowy zapłaco ny od importu napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wytłoków z wino gron oraz złożonych preparatów i koncentratów alko holowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji tych wódek, a w przypadku zakupu w kraju od impor tera tych wyrobów — pod warunkiem, ż e do faktury za kupu będzie dołączone oświadczenie importera, iż po datek akcyzowy należny od importu tych wyrobów zo stał zapłacony.

6. W przypadku odprzedaży spirytusu na inny cel, niż to określono w zamówieniu, o którym mowa w § 9 ust. 2, należny podatek akcyzowy pomniejsza się o po datek akcyzowy zawarty w cenie nabycia spirytusu.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przy padku zużycia spirytusu na inny cel, niż to określono w zamówieniu.

8. Podatnicy sprzedający denaturat mogą obniżyć należny podatek akcyzowy o podatek zawarty w ce nach zakupu zużytego do produkcji spirytusu skażone go ogólnym środkiem skażającym AT 80 lub o podatek akcyzowy zapłacony od importu tego spirytusu.

9. Podatnicy, którzy przed sprzedażą wyrobów wi niarskich:

1) dokonują ich rozlewu,

2) poddają je leżakowaniu, kupażowaniu, czyli mie szaniu w celu osiągnięcia właściwych efektów bar wy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem węgla, podbarwianiu karmelem, doalkoholizowaniu lub maderyzacji, czyli przyspieszeniu procesu dojrze wania przez zastosowanie oddziaływania termicz nego — mogą obniżyć podatek akcyzowy należny od sprze daży tych wyrobów o podatek akcyzowy od wyrobów winiarskich zużytych do ich wytworzenia, zawarty w cenach zakupu lub zapłacony od ich importu, z za strzeżeniem ust. 10.

10. Podatnicy, o których mowa w ust. 9, mogą ob niżyć należny podatek akcyzowy, jeżeli do faktur doku mentujących zakup wyrobów winiarskich po cenach zawierających podatek akcyzowy zostało dołączone za świadczenie wystawione przez właściwy urząd skarbo wy, że sprzedawca nie zalega z płatnością podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z zastrzeże niem § 26 ust. 3. 1

1. Podatnicy wytwarzający napoje alkoholowe bę dące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, o których mowa w poz. 19 załącznika nr 6 do ustawy, mogą obniżyć należny podatek akcyzowy od sprzeda ży tych wyrobów o podatek akcyzowy zawarty w cenie zakupu piwa lub zapłacony od importu piwa zużytego do ich wytworzenia. 1

2. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio w przy padku zużycia spirytusu własnej produkcji, od którego zapłacono należny podatek akcyzowy. 1

3. Przepis ust.11 stosuje się odpowiednio w przy padku zużycia piwa własnej produkcji, od którego za płacono należny podatek akcyzowy. Dziennik Ustaw Nr 148 — 11849 — Poz. 1655 § 1

8.

1. Podatnicy importujący wyroby akcyzowe, wymienione w poz. 1 załącznika nr 6 do ustawy, z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu w procesie pirolizy, mogą zwiększyć podatek naliczo ny, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwo tę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tych wyrobów.

2. W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzedaży oleju napędowego armatorom rybołówstwa mor skiego, według zasad ustalonych odrębnie przez mi nistra właściwego do spraw rolnictwa w porozumie niu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, podatnik ten może zwiększyć podatek nali czony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę 1 104,00 zł/1000 l.

3. Przepis ust. 2 stosuje się w przypadku, gdy w ce nach zakupu oleju napędowego zawarty był podatek akcyzowy lub gdy podatek akcyzowy został zapłacony od importu tych olejów.

4. Podatnicy nabywający paliwo lotnicze mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawar tego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowe go zapłaconego od importu paliw zużytych do napędu silników stosowanych w środkach transportu lotnicze go.

5. Podatnicy nabywający benzynę lakierniczą, z przeznaczeniem jej do wykorzystania w celach innych niż sprzedaż i wytwarzanie paliw płynnych i olejów opałowych, mogą zwiększyć podatek naliczony, o któ rym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tej ben zyny.

6. Podatnicy sprzedający olej napędowy i opałowy mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowe go zawartego w cenach zakupu lub o kwotę podatku akcyzowego zapłaconego od importu tego oleju, w przypadku bezpośredniej sprzedaży oleju z przezna czeniem do napędu silników okrętowych podmiotom posiadającym środki transportu wodnego (SWW: 1051, 1053 i 1054), wykonującym działalność gospo darczą w zakresie transportu morskiego i przybrzeżne go oraz transportu wodnego śródlądowego. § 1

9. Podatnicy nabywający wyroby wymienione w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z przezna czeniem do ich chemicznego przerobu, mogą zwięk szyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach tych wyrobów lub zapłaconego od importu.

§20.

1. Podatnicy, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:

1) do 20 000 hl piwa — mogą obniżyć należny poda tek akcyzowy o 16,00 zł/hl,

2) do 40 000 hl piwa — mogą obniżyć należny poda tek akcyzowy o 9,00 zł/hl,

3) do 100 000 hl piwa — mogą obniżyć należny poda tek akcyzowy o 7,00 zł/hl,

4) do 200 000 hl piwa — mogą obniżyć należny poda tek akcyzowy o 6,00 zł/hl.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:

1) prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo,

2) niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzy skanych od innych przedsiębiorców.

3. Za prawnie i ekonomicznie niezależnych przed siębiorców, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się podmiot, który nie posiada powiązań, o których mowa w art. 17 ust. 2—4 ustawy.

4. Importerzy piwa, którzy przedstawią zaświadcze nie władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta piwa, iż piwo pochodzi od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 2, mogą zwrócić się do właściwego dla importera urzędu skar bowego o zwrot podatku akcyzowego w wysokości stanowiącej iloczyn ilości zaimportowanego piwa oraz:

1) kwoty 16,00 zł/hl — w przypadku gdy importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 20 000 hl,

2) kwoty 9,00 zł/hl — w przypadku gdy importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 40 000 hl,

3) kwoty 7,00 zł/hl — w przypadku gdy importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 100 000 hl,

4) kwoty 6,00 zł/hl — w przypadku gdy importowane piwo zostało wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie przekraczała w roku poprzednim 200 000 hl.

5. Warunkiem otrzymania zwrotu, o którym mowa w ust. 4, jest przedstawienie w urzędzie skarbowym właściwym dla importera piwa dokumentów odprawy celnej SAD oraz dowodu wpłaty należnego podatku ak cyzowego od zaimportowanego piwa.

6. Zwrotu, o którym mowa w ust. 4, dokonuje, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy urząd skarbowy na wniosek podatnika. § 2

1.

1. W przypadku gdy eksportowany wyrób ak cyzowy został nabyty po cenach zawierających poda tek akcyzowy, kwota tego podatku zwiększa u ekspor tera podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy; dotyczy to również podatku akcyzowego za wartego w cenach surowców i materiałów zużytych do wytworzenia wyeksportowanych towarów. Dziennik Ustaw Nr 148 — 11850 — Poz. 1655

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy padku eksportu wyrobu akcyzowego, od którego poda tek akcyzowy został zapłacony w urzędzie celnym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami skarbowymi akcyzy. § 2

2.

1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy jest sprzedawany podróżnym na pasażerskich statkach peł nomorskich, promach pasażersko-samochodowych i w samolotach obsługujących linie międzynarodowe, kwota podatku akcyzowego zwiększa podatek naliczo ny, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyro bów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji przez pasażerów statków pełnomorskich, promów pa sażersko-samochodowych i samolotów obsługujących linie międzynarodowe. § 2

3.

1. Podatnicy płacą podatek akcyzowy za okre sy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następu jącego po miesiącu, w którym powstał obowiązek po datkowy, na rachunek właściwego urzędu skarbowe go, z zastrzeżeniem § 24.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podatku akcyzowego płaconego w urzędzie celnym. § 2

4.

1. Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe określone w poz. 1, 13—15, 17 i 19 załącznika nr 6 do ustawy oraz podatnicy, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 9, uiszczają podatek akcyzowy:

1) wstępnie — za okresy dzienne,

2) za okresy miesięczne.

2. Podatek za okresy dzienne stanowi kwotę podat ku akcyzowego należnego w dniu powstania obowiąz ku podatkowego, obliczoną według obowiązujących stawek.

3. Wpłaty kwot określonych zgodnie z ust. 2 powin ny być dokonywane nie później niż 25 dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

4. Podatek akcyzowy jest rozliczany ostatecznie za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca na stępującego po miesiącu, w którym powstał obowią zek podatkowy w tym podatku, z uwzględnieniem wstępnych wpłat dziennych. § 2

5.

1. Wpłaty dzienne, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zmniejszane są:

1) o kwotę zaliczki na podatek akcyzowy, wpłaconej na nabycie banderol podatkowych stosowanych na podstawie odrębnych przepisów,

2) o kwoty przysługujących podatnikowi zwolnień i pomniejszeń podatku akcyzowego.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio przy nabyciu banderol legalizacyjnych przez podatników, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 9.

3. Zmniejszenie wpłat dziennych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być dokonane nie wcześniej niż na stępnego dnia po naniesieniu banderol na dany wyrób zgodnie z odrębnymi przepisami. § 2

6.

1. Na żądanie nabywcy podatnik podatku ak cyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku po datkowego w tym podatku, jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego zawartą w wartości sprzedaży towarów wykazanych w tej fak turze.

2. Do faktury sprzedaży wyrobów winiarskich, w której określono kwotę podatku akcyzowego, powin no być dołączone zaświadczenie właściwego, w spra wach podatku od towarów i usług oraz podatku akcy zowego, urzędu skarbowego, wskazujące, że sprze dawca nie zalega z płatnością podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.

3. Wymóg dołączania zaświadczenia, o którym mo wa w ust. 2, nie dotyczy sprzedaży wyrobów winiar skich, dokonywanej w trybie egzekucji, stanowiących własność dłużnika lub w których posiadanie dłużnik wszedł z naruszeniem prawa.

4. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed upływem pierwszego dla tego podatnika termi nu płatności podatku akcyzowego i podatku od towa rów i usług, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może być wydane nie wcześniej niż po dokonaniu za płaty tych podatków. § 2

7. W przypadkach określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 lit. c), § 17—19 oraz § 21 i § 22 podatnik może obniżyć należny podatek akcyzowy lub zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, pod warunkiem, że posiada dowód, iż zapłacił kwoty podatku akcyzowego wynikające z faktur i faktur korygujących, a w przypadku dokumentów celnych — kwoty podatku akcyzowego wynikające z tych doku mentów. § 2

8.

1. W okresie do dnia 31 grudnia 2002 r. zwal nia się od podatku akcyzowego sprzedaż:

1) produktów naftowych i syntetycznych paliw płyn nych wytwarzanych przez rafinerie ropy naftowej, do których ropa naftowa jest dostarczana wyłącz nie transportem kolejowym lub samochodowym, w części odpowiadającej kwocie 120,00 zł od każ dej tony zakupionej do przerobu ropy naftowej, do starczonej tym transportem,

2) etylin 98, etylin 94 E i innych etylin 94 oraz benzyn bezołowiowych z zawartością od 4,5% do 5% alko holu etylowego, w części odpowiadającej kwocie 91,00 zł od każdego 1000 l tych paliw,

3) etylin z zawartością od 8% eteru etylo-tert-butylo wego oraz benzyn bezołowiowych z zawartością od 3 % eteru etylo-tert-butylowego wytwarzanego z alkoholu etylowego wyprodukowanego w kraju, Dziennik Ustaw Nr 148 — 11851 — Poz. 1655 w części odpowiadającej kwocie 61,00 zł od każde go 1000 l tych paliw,

4) paliwa lotniczego oraz paliwa do silników lotni czych turbospalinowych, dokonywaną przez pro ducenta tych paliw na zamówienie: a) Ministra Obrony Narodowej lub ministra właści wego do spraw wewnętrznych — z przeznacze niem dla potrzeb lotnictwa, b) jednostek organizacyjnych Aeroklubu Polskiego — z przeznaczeniem dla potrzeb tych jednostek, c) Agencji Rezerw Materiałowych — na uzupełnie nie rezerw państwowych, d) jednostek organizacyjnych lotnictwa sanitarne go — na potrzeby tych jednostek, e) Centralnego Ośrodka Lotniczego Związku Har cerstwa Polskiego — z przeznaczeniem na szko lenie lotnicze młodzieży, wykonywane na zlece nie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

5) oleju napędowego i opałowego dokonywaną przez producenta tego paliwa na zamówienie podmio tów wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem wła ściwym do spraw gospodarki morskiej w wytycz nych dla okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w sprawie zasad sprzedaży oleju napę dowego armatorom rybołówstwa morskiego — z przeznaczeniem na zaopatrzenie podmiotów po siadających środki transportu morskiego oraz ar matorów rybołówstwa morskiego, w celu zużycia do napędu silników środków transportu morskiego lub jednostek rybołówstwa morskiego tych pod miotów,

6) oleju napędowego do silników okrętowych, doko nywaną przez producenta tego paliwa na zamó wienie Agencji Rezerw Materiałowych na uzupeł nienie rezerw państwowych, Ministra Obrony Na rodowej z przeznaczeniem dla potrzeb marynarki wojennej oraz ministra właściwego do spraw we wnętrznych z przeznaczeniem na potrzeby techniki morskiej,

7) paliwa lotniczego, paliwa do silników lotniczych turbospalinowych oraz oleju napędowego do silni ków okrętowych dokonywaną przez Agencję Re zerw Materiałowych na zamówienie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

8) spirytusu, z wyłączeniem spirytusu butelkowanego (SWW: 2443-15), na zamówienie Agencji Rynku Rolnego,

9) benzyn bezołowiowych z udziałem jako komponen tu zeoformatu w ilości nie mniejszej niż 30% w go towym produkcie, wytwarzanego w kraju przy za stosowaniu specjalistycznej instalacji zeoformingu — w części odpowiadającej 30% stawki podatku ak cyzowego dla benzyn bezołowiowych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4—7, ma zastosowanie w przypadku, gdy do zamówienia zosta nie dołączone oświadczenie stwierdzające, że zakupio ne paliwa zostaną zużyte do celów uprawniających za stosowanie zwolnienia podatkowego.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, sto suje się również w przypadku importu paliwa lotnicze go, paliwa do silników lotniczych turbospalinowych, oleju napędowego i opałowego, importowanego bez pośrednio przez wymienione podmioty lub na ich pi semne zamówienie; przepis ust. 2 stosuje się odpo wiednio. § 2

9.

1. W okresie do dnia 31 stycznia 2002 r. obni ża się:

1) stawki podatku akcyzowego określone dla wyro bów wymienionych w poz. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia: a) o 400,00 zł/1000 l — dla olejów napędowych wy tworzonych z udziałem komponentów uzyski wanych w procesach regeneracji olejów prze pracowanych, w których udział komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów przepraco wanych w produkcie gotowym wynosi mini mum 10 %, b) o 180,00 zł/1000 l — dla olejów napędowych wy twarzanych z udziałem komponentów uzyskiwa nych w wyniku stosowania technologii innych niż regeneracja olejów przepracowanych, w któ rych udział komponentów uzyskanych z przero bu olejów przepracowanych w produkcie goto wym wynosi minimum 10%,

2) do 5% stawkę podatku akcyzowego określoną dla wyrobów wymienionych w poz. 1 pkt 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w przypadku gdy wyroby te są wytworzone z udziałem komponentów uzy skiwanych z regeneracji olejów przepracowanych, w których udział komponentów z regeneracji w produkcie gotowym stanowi minimum 10%.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się do podatników sto sujących specjalistyczne instalacje umożliwiające pro wadzenie regeneracji olejów przepracowanych okre ślonej jako każdy proces, w którym oleje bazowe mo gą być produkowane przez rafinowanie olejów prze pracowanych, a w szczególności przez usunięcie zanie czyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach, przy czym udział uzyskanego w proce sie regeneracji oleju bazowego, będącego komponen tem służącym do wytwarzania olejów smarowych, nie może być niższy niż 30%.

3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do podatników wy twarzających oleje napędowe z udziałem komponen tów pochodzących z przerobu olejów przepracowa nych w procesach innych niż regeneracja, stosujących ciąg technologiczny przerobu olejów przepracowa nych składający się co najmniej z następujących proce sów jednostkowych:

1) odwadniania i filtracji,

2) podgrzewania, Dziennik Ustaw Nr 148 — 11852 — Poz. 1655

3) destylacji,

4) mieszania.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się do podmiotów spełniających łącznie następujące warunki:

1) wytwarzających paliwa silnikowe z przerobu ropy naftowej,

2) posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych,

3) posiadających zezwolenie na odbiór i wykorzysta nie odpadów niebezpiecznych, uzyskane zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Stawki podatku akcyzowego, o których mowa w ust. 1, stosuje się do olejów napędowych i olejów sil nikowych wytworzonych z udziałem komponentów uzyskanych z przetworzenia olejów przepracowanych skupionych przed dniem 1 stycznia 2002 r. oraz w przy padku, gdy zostały one skupione zgodnie z przepisami obowiązującymi przed tą datą. § 30.

1. Do dnia 31 marca 2002 r. nie stosuje się przepisów § 4 ust. 2—4.

2. W terminie określonym w ust. 1 wyroby wymie nione w poz. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w poz. 14 pkt 3 lit. b) i c) załącznika nr 3 do rozpo rządzenia podlegają znakowaniu substancją chemicz ną N-etylo-N-[2-(1-izobutoxyetoxy)etylo]azobenzeno -4-aminą (o nazwie katalogowej Solvent Yellow 124) przez jej dodanie w ilości nie mniejszej niż 5,4 mg/kg znakowanego wyrobu oraz zabarwieniu na czerwono. § 3

1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowe go (Dz. U. Nr 119, poz. 1259 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 324, Nr 126, poz. 1388 i Nr 135, poz. 15

20) . § 3

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem § 6, który wchodzi w ży cie z dniem 1 lutego 2002 r. Minister Finansów: M. Belka Dziennik Ustaw Nr 148 — 11853 — Poz. 1655 Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi nansów z dnia 19 grudnia 2001 r. (poz. 1655) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11854 — Poz. 1655 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11855 — Poz. 1655 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11856 — Poz. 1655 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11857 — Poz. 1655 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11858 — Poz. 1655 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11859 — Poz. 1655 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11860 — Poz. 1655 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11861 — Poz. 1655 Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11862 — Poz. 1655 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11863 — Poz. 1655 Dziennik Ustaw Nr 148 — 11864 — Poz. 1655

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-21
Data wydania: 2001-12-19
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2002-03-26
Uwagi: Par. 6 wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2002 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1655