Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1669

Dziennik Ustaw Nr 149 — 11933 — Poz. 1669 1669 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 119

5) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa szczególne zasady ra chunkowości funduszy emerytalnych, w tym zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finanso wym, terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, zakres ogła szania rocznego sprawozdania finansowego oraz ter min zatwierdzenia rocznego sprawozdania finanso wego.

§2. Użyte w rozporządzeniu pojęcia oznaczają:

1) ustawa o rachunkowości — ustawę z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowości,

2) ustawa — ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189),

3) powszechne towarzystwo — powszechne towarzy stwo emerytalne w rozumieniu art. 8 pkt 8 ustawy,

4) towarzystwo — powszechne towarzystwo oraz pra cownicze towarzystwo emerytalne w rozumieniu art. 8 pkt 9 ustawy,

5) otwarty fundusz — otwarty fundusz emerytalny w rozumieniu art. 8 pkt 5 ustawy,

6) pracowniczy fundusz — pracowniczy fundusz eme rytalny w rozumieniu art. 8 pkt 6 ustawy,

7) fundusz — otwarty fundusz oraz pracowniczy fun dusz,

8) członek funduszu — osobę fizyczną, o której mowa w art. 8 pkt 2 ustawy,

9) depozytariusz — podmiot określony w art. 158 usta wy,

10) statut funduszu — statut, o którym mowa w art. 13 ustawy, 1

1) rejestr członków funduszu — rejestr, o którym mo wa w art. 89 ust. 1 ustawy, 1

2) kapitał funduszu — kapitał utworzony: a) ze składek członków funduszu, b) ze środków przypadających byłemu małżonkowi członka funduszu, zgodnie z art. 126 ustawy, c) ze środków przypadających małżonkowi członka funduszu, zgodnie z art. 129 ustawy, d) ze środków przypadających małżonkowi zmarłe go członka funduszu, zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy, oraz osobom wskazanym przez zmarłe go członka funduszu lub członkom jego najbliż szej rodziny, zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy, Dziennik Ustaw Nr 149 — 11934 — Poz. 1669 e) z wpłat wniesionych tytułem pokrycia niedo boru, f) z wpłat towarzystwa lub depozytariusza wniesio nych tytułem naprawienia szkód, o których mo wa w art. 48 lub art. 160 ust. 2 ustawy, wyrządzo nych członkom funduszu, z wyłączeniem wpłat z tytułu niedoboru, g) z części wyniku finansowego poprzedniego roku obrotowego, 1

3) kapitał rezerwowy — kapitał utworzony ze środków przekazywanych przez powszechne towarzystwo na rachunek rezerwowy otwartego funduszu, o którym mowa w art. 181 ustawy, oraz z części wy niku finansowego poprzedniego roku obrotowego, 1

4) rynek regulowany — system obrotu papierami wartościowymi w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, poz. 1351), 1

5) jednostka rozrachunkowa — wartość, o której mo wa w art. 99 ust. 1—5 ustawy, 1

6) aktywa — zasoby majątkowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, 1

7) wartość aktywów netto — wartość aktywów usta loną w sposób, o którym mowa w art. 6 ust. 2 usta wy, 1

8) wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunko wą — wartość aktywów netto podzieloną przez licz bę jednostek rozrachunkowych w dniu wyceny, 1

9) składniki portfela inwestycyjnego — wszystkie ka tegorie lokat wymienione w art. 141 ust. 1 i 2 oraz w art. 143 ust. 1 ustawy,

20) cena zbycia netto — cenę uzyskaną ze sprzedaży składnika portfela inwestycyjnego pomniejszoną o koszty związane z jego sprzedażą, 2

1) cena nabycia — cenę zakupu składnika aktywów wraz z prowizją maklerską i innymi opłatami, z wy łączeniem wynagrodzenia depozytariusza, 2

2) zrealizowany zysk (strata) z inwestycji — różnicę między ceną zbycia netto a ceną nabycia danego składnika portfela inwestycyjnego, 2

3) niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji — różnicę między wartością danego składnika portfela inwestycyjnego w dniu wyceny, ustaloną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 89, poz. 561, z 2000 r. Nr 49, poz. 566 i z 2001 r. Nr 50, poz. 513), a ceną je go nabycia, 2

4) dzień wpłaty — dzień zasilenia rachunku pieniężne go funduszu środkami przekazanymi za członków funduszu, z tytułu wpłaty składki lub wypłaty trans ferowej, 2

5) dzień wyceny — dzień ustalenia wartości aktywów netto, o którym mowa w art. 168 ustawy; ustalenia do konuje się w dniu następnym według stanów i warto ści aktywów netto i zobowiązań na dzień wyceny, 2

6) dzień przeliczenia — dzień, o którym mowa w art. 100 ust. 1 i 2 ustawy, 2

7) dzień bilansowy — ostatni dzień roku kalendarzo wego, 2

8) rachunek przeliczeniowy — rachunek pieniężny, na którym, do czasu ich przeliczenia na jednostki roz rachunkowe, przechowywane są w szczególności: składki, wypłaty transferowe oraz wpłaty na rachu nek rezerwowy.

§3. Rachunkowość funduszu obejmuje składniki i czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o ra chunkowości, oraz obliczanie wartości aktywów netto i aktywów netto na jednostkę rozrachunkową.

§4. Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalenda rzowy.

§5. Kopię dokumentacji dotyczącej rachunkowości funduszu, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunko wości, fundusz przekazuje Urzędowi Nadzoru nad Fun duszami Emerytalnymi i depozytariuszowi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem działalności lub przed do konaniem zmian rozwiązań stosowanych w rachunko wości, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2 ustawy o rachunko wości. Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§6. Księgi rachunkowe funduszu prowadzi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim i w walucie polskiej.

§7. W przypadku gdy towarzystwo zarządza więcej niż jednym funduszem, księgi rachunkowe prowadzo ne są odrębnie dla każdego funduszu.

§8. Księgi rachunkowe funduszy obejmują ele menty, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o ra chunkowości, oraz:

1) rejestr członków funduszu,

2) zestawienia analityczne aktywów i zobowiązań,

3) zestawienia analityczne rozliczeń międzyokreso wych.

§9. Podstawą ustalenia wartości aktywów netto funduszu na dzień wyceny oraz na dzień bilansowy są księgi rachunkowe funduszu.

§10. Towarzystwo prowadzi księgi rachunkowe funduszu w taki sposób, aby było możliwe ustalenie wartości aktywów netto na każdy dzień wyceny oraz na dzień bilansowy. Dziennik Ustaw Nr 149 — 11935 — Poz. 1669 § 1

1.

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastąpienie dowodu księgowego kopią lub odpi sem dowodu księgowego sporządzonym na formula rzu właściwym dla danego dowodu.

2. Kopia lub odpis powinny być opatrzone odpo wiednio adnotacją „Kopia”, „Odpis” oraz uwierzytel nione przez zamieszczenie klauzuli „Za zgodność z ory ginałem” i podpisu osoby stwierdzającej zgodność wraz z datą sporządzenia. Rozdział 3 Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji doty czących funduszu § 1

2.

1. Wpłaty dokonane na rzecz członków fundu szu lub na rachunek rezerwowy są ujmowane na dzień otrzymania.

2. Wpłaty dokonywane na rzecz członków otwarte go funduszu są przeliczane na jednostki rozrachunko we w najbliższym dniu wyceny po otrzymaniu wpłaty na rachunek przeliczeniowy i po otrzymaniu listy człon ków, na rzecz których wnoszona jest wpłata, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień, w którym po raz pierwszy możliwe jest przyporządkowanie otrzy manych składek poszczególnym członkom.

3. Wpłaty i inne wpływy wynikające z akcji złożo nych na rachunkach ilościowych, dokonywane na rzecz członków pracowniczego funduszu, są ujmowa ne na odrębnym rachunku pieniężnym. Ârodki zgro madzone na tym rachunku są przeliczane na jednost ki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny, po otrzymaniu wpłaty na rachunek pieniężny, według wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na ten dzień wyceny. W przypadku gdy dzień wpłaty jest jed nocześnie dniem wyceny, środki są przeliczane we dług wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na ten dzień.

4. Fundusz dokonuje przeliczenia, o którym mowa w ust. 3, na podstawie listy członków, na rzecz których wnoszona jest wpłata.

5. Liczba jednostek rozrachunkowych jest oblicza na i podawana z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, a ich wartość — z dokładnością do dwóch. Obydwie wielkości są zaokrąglane na zasadach ogól nych.

6. Do operacji na jednostkach rozrachunkowych należy stosować wielkości podane w sposób określo ny w ust. 5.

7. Ârodki wpłacone, których nie można przyporząd kować konkretnym członkom funduszu, są ujmowane na rachunku przeliczeniowym jako środki do wyjaśnie nia. Po wyjaśnieniu, którego członka funduszu dotyczą, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień, w którym zostały przyporządkowane. Jeżeli w ciągu 4 dni roboczych od dnia wpłaty środki nie zostaną przy porządkowane konkretnemu członkowi funduszu, to są one traktowane jako środki wpłacone za osoby niebę dące członkami funduszu. Ârodki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu są zwracane wpłacają cemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłaty.

8. Zwiększenie kapitału funduszu lub kapitału rezer wowego ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień przeliczenia. § 1

3.

1. Ârodki wpłacone do otwartego funduszu przez towarzystwo lub depozytariusza z tytułu powsta nia szkody, o której mowa w art. 48 lub art. 160 ust. 2 ustawy, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny następującym po dniu ich przekazania, według wartości jednostki rozrachunko wej z dnia wpłaty.

2. Jednostki rozrachunkowe są zapisywane na ra chunkach tych członków funduszu, których dotyczy szkoda. § 1

4.

1. Zmniejszenie kapitału funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień przeliczenia jedno stek rozrachunkowych na środki pieniężne.

2. Przeliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyko nywane nie wcześniej niż na 3 dni przed wypłatą środ ków albo na 5 dni przed terminem dokonania wypłaty transferowej.

3. Ârodki pieniężne pochodzące z umorzenia jedno stek rozrachunkowych ujmowane są na rachunku prze liczeniowym. § 1

5.

1. Operacje dotyczące transakcji objętych sys temem gwarantowania rozliczeń ujmuje się w księ gach rachunkowych na dzień zawarcia tych transakcji, gdy przeniesienie praw z papierów wartościowych na stępuje w formie zapisu na rachunku papierów warto ściowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odrębnych przepisów.

2. Operacje dotyczące transakcji nieobjętych gwa rancją rozliczenia ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień rozliczenia.

3. Rozliczenie zawartych transakcji następuje w ter minie nie dłuższym niż 3 dni od ich zawarcia, chyba że przepisy odrębne lub zasady rozliczeń transakcji, za wieranych stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy, określa ją inne terminy. § 1

6.

1. Ârodki pieniężne otrzymane od powszech nego towarzystwa z tytułu wpłat na rachunek rezerwo wy są przeliczane na jednostki rozrachunkowe na tych samych zasadach, co środki wpłacane na rzecz człon ków otwartego funduszu.

2. Ârodki wpłacane przez powszechne towarzystwo na rachunek rezerwowy są ujmowane na rachunku przeliczeniowym do chwili przeliczenia na jednostki rozrachunkowe. Dziennik Ustaw Nr 149 — 11936 — Poz. 1669

3. Do dnia otrzymania wpłaty na rachunek rezerwo wy środki należne od powszechnego towarzystwa uj muje się jako należności od powszechnego towarzy stwa oraz wykazuje jako zobowiązanie z tytułu nieprze liczonych jednostek rozrachunkowych.

4. Wysokość należności z tytułu wpłat na rachunek rezerwowy oblicza się według algorytmu przedstawio nego poniżej, stosując do wyliczeń wartości zaokrąglo ne zgodnie z § 12 ust. 5: Nrr(t) = p × JRczl(t) × WJR (t-

1) – JRrr(t) × WJR (t-1) gdzie: Nrr(t) — należności z tytułu wpłat na rachunek re zerwowy na dzień t, p — proporcjonalna część aktywów, o której mowa w przepisach wydanych na pod stawie art. 183 pkt 2 ustawy, JRczl(t) — liczba jednostek rozrachunkowych na ra chunkach członków na dzień t, WJR (t-

1) — wartość jednostki rozrachunkowej na dzień (t-1), JRrr(t) — liczba jednostek rozrachunkowych na ra chunku rezerwowym na dzień t. § 1

7.

1. Nabyte składniki portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny na bycia.

2. Składniki portfela inwestycyjnego nabyte nieod płatnie posiadają cenę nabycia równą zero.

3. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość odsetek ujmuje się w księgach rachunkowych jako należności. § 1

8. Pożyczone innym podmiotom składniki port fela inwestycyjnego ujmuje się w księgach rachunko wych jako pożyczki i wycenia zgodnie z zasadami wy ceny poszczególnych składników portfela. § 1

9. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, niepowodującą zmiany wysokości kapitału zakładowe go, ujmuje się w zestawieniach analitycznych, w któ rych są dokonywane zmiany dotyczące liczby posiada nych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia.

§20.

1. Zysk lub stratę ze zbycia składników portfe la inwestycyjnego wylicza się, przypisując sprzedanym składnikom najwyższą wartość w cenie nabycia lub najwyższą wartość w cenie nabycia powiększoną o amortyzację w przypadku instrumentów wycenia nych metodą amortyzacji liniowej.

2. Ârodki pieniężne wyrażone w walutach obcych ujmuje się z zastosowaniem odpowiednio metody określonej w ust. 1. § 2

1.

1. Przysługujące akcjonariuszom, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki będącej emitentem akcji, prawo poboru akcji notowa nych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach ra chunkowych na dzień, w którym akcje te po raz pierw szy były już notowane bez prawa poboru.

2. Niewykonane prawo poboru akcji umarza się według ceny równej zeru na dzień wyceny następują cy po dniu, w którym upływa termin realizacji zapisów na akcje.

3. Wykonane prawo poboru wykazuje się w księ gach rachunkowych do czasu jego zamiany na akcje lub inne prawa.

4. W cenie nabycia akcji nowej emisji nie uwzględ nia się wartości praw poboru otrzymanych z tytułu po siadania akcji wcześniejszych emisji.

5. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień, w którym akcje te po raz pierwszy były notowa ne bez dywidendy.

6. W przypadku gdy na rynkach zagranicznych przy jęte są odmienne metody, aniżeli określone w ust. 1—5, nabyte prawa ujmuje się zgodnie z metodami określo nymi na tych rynkach, w dniu uzyskania dokumentu potwierdzającego istnienie oraz wartość tych praw. § 2

2. Przysługujące akcjonariuszom, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki będącej emitentem akcji, prawo poboru akcji nienoto wanych na rynku regulowanym oraz prawo do otrzy mania dywidendy od akcji nienotowanych na rynku re gulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień następny po dniu ustalenia tych praw. § 2

3.

1. Âwiadczenia dodatkowe związane z emisją papierów wartościowych ujmuje się w księgach ra chunkowych w dniu uznania świadczenia za należne.

2. Âwiadczenie uznaje się za należne w chwili okre ślonej w prospekcie emisyjnym i po spełnieniu warun ków w nim określonych.

3. Âwiadczenia sporne uznaje się za należne w chwili uprawomocnienia się wyroku sądu. § 2

4.

1. Aktywa i zobowiązania funduszu wycenia się, a wartość aktywów netto wylicza się na każdy dzień wyceny według stanów i wartości aktywów i zobowią zań na koniec tego dnia.

2. Wartość jednostki rozrachunkowej oblicza się na każdy dzień wyceny na podstawie wartości aktywów netto na ten dzień.

3. Dla celów sprawozdawczych, na dzień bilansowy przeprowadza się wycenę i oblicza wartość jednostki rozrachunkowej. § 2

5.

1. Należne odsetki od lokat i rachunków nali cza się odpowiednio na każdy dzień kalendarzowy, po cząwszy od dnia następującego po dniu ujęcia lokaty lub salda w księgach rachunkowych. Dziennik Ustaw Nr 149 — 11937 — Poz. 1669

2. Przychody i koszty za dni niebędące dniami wy ceny ujmuje się na dzień następujący po dniach niebę dących dniami wyceny.

3. Przychody z praw należnych funduszowi ujmuje się odpowiednio za każdy dzień kalendarzowy do cza su ich wygaśnięcia. § 2

6.

1. Na dzień wyceny, aktywa wyrażone w wa lutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.

2. Wartość aktywów funduszu wyrażoną w walu tach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu, określa się w stosunku do wybranej przez fundusz waluty, dla której średni kurs jest ogła szany przez Narodowy Bank Polski. § 2

7.

1. Amortyzację premii od dłużnych papierów wartościowych ujmuje się w portfelu inwestycyjnym poprzez zmniejszenie ceny nabycia oraz zwiększenie kosztów amortyzacji premii.

2. Odpis dyskonta od dłużnych papierów warto ściowych ujmuje się w portfelu inwestycyjnym po przez zwiększenie wartości nabycia oraz przychodów z odpisu dyskonta. § 2

8. Przychody z inwestycji obejmują w szczegól ności:

1) dywidendy,

2) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościo wych nienotowanych na rynku regulowanym, na bytych poniżej wartości nominalnej,

3) odsetki,

4) różnice kursowe dodatnie,

5) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredy tów, a także związane z nimi opłaty i prowizje,

6) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papie rach wartościowych, a także związane z nimi opła ty i prowizje. § 2

9. Koszty operacyjne funduszu obejmują w szczególności:

1) ustalone w statucie funduszu koszty zarządzania funduszem przez towarzystwo,

2) koszty związane z przechowywaniem aktywów fun duszu, stanowiące równowartość wynagrodzenia depozytariusza,

3) amortyzację premii od dłużnych papierów warto ściowych nienotowanych na rynku regulowanym, nabytych powyżej wartości nominalnej,

4) koszty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

5) różnice kursowe ujemne. § 30.

1. Ârodki potrącone z rachunku funduszu, nie stanowiące kosztów funduszu, o których mowa w art. 136 ust. 1 i 2 ustawy, podlegają refinansowaniu przez towarzystwo.

2. Towarzystwo ujmuje refinansowanie potrąceń, o których mowa w ust. 1, na dzień, w którym zostały poniesione.

3. Otwarty fundusz prowadzi pozabilansową ewi dencję kosztów otwartego funduszu pokrywanych ze środków powszechnego towarzystwa. § 3

1. Koszty z tytułu wynagrodzenia towarzystwa i wynagrodzenia depozytariusza są ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i naliczane za każdy dzień kalendarzowy. § 3

2.

1. Zestawienie przewidywanych kosztów po winno zawierać pozycje w wysokości wynikającej ze statutu funduszu, ustalone na podstawie stawek okre sowych, proporcjonalnie do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny.

2. Do obliczenia kosztów zależnych od stanu akty wów za dzień wyceny następujący po dniu bilanso wym koszt należy naliczać od stanu aktywów w ostat nim dniu wyceny. § 3

3.

1. Wynik finansowy roku obrotowego jest przeksięgowywany na kapitał funduszu i kapitał rezer wowy. Operacji tej dokonuje się na pierwszy dzień wy ceny następnego roku obrotowego.

2. W celu przeksięgowania wyniku finansowego ro ku obrotowego otwarty fundusz dokonuje wyznacze nia odpowiednich współczynników w sposób określo ny w ust. 3.

3. Współczynniki dla kapitału funduszu i kapitału rezerwowego należy wyznaczyć odpowiednio jako ilo raz liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzo nych na kapitale funduszu i ogólnej liczby jednostek rozrachunkowych w otwartym funduszu oraz jako ilo raz liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzo nych na kapitale rezerwowym i ogólnej liczby jedno stek rozrachunkowych w otwartym funduszu, na dzień bilansowy.

4. Na kapitał funduszu przeksięgowuje się odpo wiednią kwotę, która stanowi iloczyn wyniku finan sowego roku obrotowego i współczynnika obliczo nego dla kapitału funduszu. Na kapitał rezerwowy przeksięgowuje się odpowiednią kwotę, która stano wi iloczyn wyniku finansowego roku obrotowego i współczynnika obliczonego dla kapitału rezerwo wego. Rozdział 4 Sprawozdanie finansowe § 3

4. Sprawozdanie finansowe sporządza się na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w języku polskim i w walucie polskiej. Dziennik Ustaw Nr 149 — 11938 — Poz. 1669 § 3

5. Wynik finansowy funduszu obejmuje:

1) wynik z inwestycji, stanowiący różnicę między przy chodami z inwestycji a kosztami operacyjnymi fun duszu,

2) zrealizowany zysk (stratę) z inwestycji,

3) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny inwestycji,

4) przychody z tytułu pokrycia niedoboru. § 3

6.

1. Sprawozdanie finansowe funduszu sporzą dza się odrębnie od sprawozdania finansowego towa rzystwa.

2. W przypadku gdy towarzystwo zarządza więcej niż jednym funduszem, sprawozdanie finansowe spo rządza się odrębnie dla każdego funduszu. § 3

7. Sprawozdanie finansowe funduszu sporządza się jako roczne sprawozdanie finansowe, obejmujące dane dotyczące poprzedniego i bieżącego roku obroto wego. § 3

8.

1. Sprawozdanie finansowe funduszu składa się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat,

3) zestawienia zmian w kapitale własnym,

4) rachunku przepływów pieniężnych,

5) zestawienia portfela inwestycyjnego,

6) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe in formacje i objaśnienia.

2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozda niu finansowym funduszu określa załącznik do rozpo rządzenia. § 3

9. Do sprawozdania finansowego funduszu do łącza się:

1) pisemną informację zarządu towarzystwa, skiero waną do członków funduszu, omawiającą w spo sób zwięzły wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym,

2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym funduszu ze stanem faktycznym. § 40.

1. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

2. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu pod lega badaniu przez biegłego rewidenta.

3. Do rocznego sprawozdania finansowego fundu szu dołącza się opinię oraz raport z badania sporządzo ne przez biegłego rewidenta.

4. Walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbadane go rocznego sprawozdania finansowego funduszu nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia bilansowego. § 4

1.

1. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwa ły walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podlega ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 ustawy o rachun kowości.

2. Złożenie do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu następuje w ciągu 7 dni od dnia jego zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjona riuszy towarzystwa. Rozdział 5 Likwidacja otwartego funduszu § 4

2. Zakończenie likwidacji otwartego funduszu w związku z połączeniem towarzystw lub przejęciem zarządzania funduszem ujmuje się w księgach rachun kowych na dzień wyceny. § 4

3.

1. Do dnia zakończenia likwidacji funduszu księgi rachunkowe likwidowanego funduszu prowadzi towarzystwo zarządzające tym funduszem.

2. Na dzień zakończenia likwidacji funduszu towa rzystwo zarządzające funduszem obowiązane jest za mknąć księgi rachunkowe zlikwidowanego funduszu. § 4

4. Kapitały funduszu, do którego przeniesiono aktywa funduszu zlikwidowanego, powinny być równe sumie dotychczasowych kapitałów tego funduszu i funduszu zlikwidowanego. § 4

5.

1. Przeliczenie jednostek likwidowanego fun duszu na jednostki funduszu przejmującego odbywa się poprzez wyznaczenie współczynnika.

2. Współczynnik należy wyznaczać jako stosunek wartości jednostki rozrachunkowej funduszu zlikwido wanego do wartości jednostki rozrachunkowej fundu szu przejmującego. § 4

6. Koszty pokrywane z aktywów funduszu nali czane są do dnia zakończenia likwidacji włącznie. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 4

7. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2002 r. § 4

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Finansów: M. Belka Dziennik Ustaw Nr 149 — 11939 — Poz. 1669 Załącznik do rozporządzenia Ministra Fi nansów z dnia 10 grudnia 2001 r. (poz. 1669) ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM FUNDUSZU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu obejmuje w szczególności:

1) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu ze wskazaniem numeru we właściwym rejestrze,

2) nazwę funduszu, cel inwestycyjny oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania dzia łalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu,

5) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło przejęcie akty wów zlikwidowanego funduszu — wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po przejęciu aktywów zlikwidowanego funduszu,

6) omówienie: a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachun kowych operacji dotyczących funduszu, b) przyjętej metodologii wyceny, c) wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny, przy czym zmiany te powinny być opisane w dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych po ich wprowadzeniu, z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy funduszu. Dziennik Ustaw Nr 149 — 11940 — Poz. 1669 Dziennik Ustaw Nr 149 — 11941 — Poz. 1669 Dziennik Ustaw Nr 149 — 11942 — Poz. 1669 Dziennik Ustaw Nr 149 — 11943 — Poz. 1669 Dziennik Ustaw Nr 149 — 11944 — Poz. 1669 Dziennik Ustaw Nr 149 — 11945 — Poz. 1669 Dziennik Ustaw Nr 149 — 11946 — Poz. 1669 cd. Dziennik Ustaw Nr 149 — 11947 — Poz. 1669 cd. Dziennik Ustaw Nr 149 — 11948 — Poz. 1669 Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący rok obrotowy w odnie sieniu do pozycji :

1) „Ârodki pieniężne na rachunkach bieżących”; infor macje o wielkości: a) środków na rachunkach bieżących w banku de pozytariuszu b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach e) waluty euro f) waluty USD g) innych walut h) środków w drodze i) innych środków

2) „Ârodki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat”; informacje o wielkości: a) środków wpłaconych za członków b) środków wpłaconych na rachunek rezerwowy c) środków z tytułu otrzymanych wypłat transfero wych d) innych wpłat e) lokat typu overnight ze środków na rachunku przeliczeniowym f) innych środków

3) „Ârodki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat”; informacje o wielkości: cd. Dziennik Ustaw Nr 149 — 11949 — Poz. 1669 a) środków przeznaczonych do wypłat transfero wych b) środków przeznaczonych do wypłat osobom upoważnionym c) środków nienależnych d) środków wycofanych z rachunku rezerwowego e) innych środków

4) „Należności z tytułu zbytych składników portfela in westycyjnego”; informacje o wielkości należności z tytułu: a) sprzedaży akcji i praw z nimi związanych b) sprzedaży obligacji skarbowych c) sprzedaży bonów d) pozostałych obligacji e) sprzedaży certyfikatów f) sprzedaży bankowych papierów wartościowych g) sprzedaży jednostek uczestnictwa h) sprzedaży listów zastawnych i) sprzedaży praw pochodnych j) innych

5) „Należności z tytułu odsetek”; informacje o wielko ści odsetek od: a) rachunków bankowych b) rachunku przeliczeniowego c) obligacji d) depozytów e) bankowych papierów wartościowych f) listów zastawnych g) kredytów h) pożyczek i) innych

6) „Należności od towarzystwa”; informacje o wielko ści należności z tytułu: a) rachunku rezerwowego b) pokrycia niedoboru c) innych

7) „Zobowiązania z tytułu nabytych składników port fela inwestycyjnego”; informacje o wielkości zobo wiązań z tytułu nabycia: a) akcji i praw z nimi związanych b) obligacji skarbowych c) bonów d) pozostałych obligacji e) certyfikatów f) bankowych papierów wartościowych g) jednostek uczestnictwa h) listów zastawnych i) praw pochodnych j) innych

8) „Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów”; infor macje o wielkości zobowiązań z tytułu zaciągnię tych: a) pożyczek krótkoterminowych b) kredytów długoterminowych c) kredytów krótkoterminowych d) innych

9) „Zobowiązania wobec członków”; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu: a) wpłat b) wypłat do zakładów emerytalnych c) wypłat transferowych d) pokrycia szkody e) innych

10) „Zobowiązania wobec towarzystwa”; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu: a) wycofania nadpłaty b) opłaty od składki c) opłat transferowych d) opłat za zarządzanie e) innych 1

1) „Zobowiązania pozostałe”; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu: a) wypłat bezpośrednich b) wypłat bezpośrednich ratalnych c) innych II. Dane uzupełniające o pozycjach rachun ku zysków i strat za poprzedni i bieżący rok obrotowy w odniesieniu do pozycji :

1) „Odsetki”; informacje o wielkości przychodów od: a) rachunków b) depozytów c) obligacji d) bankowych papierów wartościowych e) listów zastawnych f) kredytów g) innych

2) „Różnice kursowe dodatnie”; informacje o wielko ści przychodów: a) zrealizowanych z: — akcji i praw z nimi związanych — bonów — obligacji — certyfikatów — bankowych papierów wartościowych — jednostek uczestnictwa — listów zastawnych — innych b) niezrealizowanych z: — akcji i praw z nimi związanych — bonów — obligacji — certyfikatów Dziennik Ustaw Nr 149 — 11950 — Poz. 1669 — bankowych papierów wartościowych — jednostek uczestnictwa — listów zastawnych — innych

3) „Wynagrodzenie depozytariusza”; informacje o wielkości kosztów z tytułu: a) refinansowania opłat na rzecz innych podmio tów krajowych b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariu szy c) opłat za przechowywanie d) opłat za rozliczanie e) weryfikacji wartości jednostki f) prowadzenia rachunków i przelewów g) innych

4) „Różnice kursowe ujemne”; informacje o wielkości kosztów: a) zrealizowanych z: — akcji i praw z nimi związanych — bonów — obligacji — certyfikatów — bankowych papierów wartościowych — jednostek uczestnictwa — listów zastawnych — innych b) niezrealizowanych z: — akcji i praw z nimi związanych — bonów — obligacji — certyfikatów — bankowych papierów wartościowych — jednostek uczestnictwa — listów zastawnych — innych

5) „Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji”; informa cje o wielkości zysku (straty) z: a) akcji i praw z nimi związanych b) obligacji skarbowych c) bonów d) pozostałych obligacji e) certyfikatów f) bankowych papierów wartościowych g) jednostek uczestnictwa h) listów zastawnych i) praw pochodnych j) innych

6) „Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwesty cji”; informacje o wielkości zysku (straty) z: a) akcji i praw z nimi związanych b) obligacji skarbowych c) bonów d) pozostałych obligacji e) certyfikatów f) bankowych papierów wartościowych g) jednostek uczestnictwa h) listów zastawnych i) praw pochodnych j) innych

7) „Przychody z tytułu pokrycia niedoboru”; informa cje o wielkości przychodów: a) z rachunku rezerwowego b) ze środków towarzystwa c) z funduszu gwarancyjnego d) ze środków Skarbu Państwa e) innych III. Koszty otwartego funduszu pokrywane przez powszechne towarzystwa

1) Koszty prowadzenia i obsługi rachunków banko wych

2) Koszty pożyczek i kredytów

3) Koszty nabycia jednostek

4) Koszty przechowywania

5) Koszty transakcyjne

6) Koszty zarządzania

7) Inne IV. Dane dotyczące zmiany l iczby i wartości jednostek rozrachunkowych w poprzednim i bieżącym roku obrotowym:

1) Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych: a) liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego b) liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego c) liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na początek okresu sprawozdaw czego d) liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawcze go

2) Zmiana wartości jednostek rozrachunkowych: a) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego b) minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym c) maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym d) wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-22
Data wydania: 2001-12-10
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2004-04-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1669