Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1707

Dziennik Ustaw Nr 151 — 12358 — Poz. 1707 1707 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach. Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 24 ust. 3 i 6, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 46 ust. 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na Dziennik Ustaw Nr 151 — 12359 — Poz. 1707 automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 84, poz. 90

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektó rych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 95, poz. 1048 i Nr 115, poz. 120

5) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w § 14: a) w pkt 1 wyrazy „266 120 zł” zastępuje się wyra zami „287 410 zł”, b) w pkt 2 wyrazy „106 540 zł” zastępuje się wyra zami „115 063 zł”, c) w pkt 3 wyrazy „106 480 zł” zastępuje się wyra zami „114 998 zł”, d) w pkt 4 wyrazy „1 780 zł” i „870 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „1 922 zł” i „940 zł”, e) w pkt 5 wyrazy „35 510 zł” i „180 zł” zastępuje się odpowiednio wyrazami „38 351 zł” i „194 zł”, f) w pkt 6 wyrazy „870 zł” zastępuje się wyrazami „940 zł”;

2) w § 15: a) w ust. 1: — w pkt 1 wyrazy „1 330 zł” zastępuje się wyra zami „1 436 zł”, — w pkt 2 wyrazy „1 240 zł” zastępuje się wyra zami „1 339 zł”, — w pkt 3 wyrazy „1 070 zł” zastępuje się wyra zami „1 156 zł”, — w pkt 4 wyrazy „870 zł” zastępuje się wyraza mi „940 zł”, — w pkt 5 wyrazy „350 zł” zastępuje się wyraza mi „378 zł”, — w pkt 6 wyrazy „870 zł” zastępuje się wyraza mi „940 zł”, — w pkt 7 wyrazy „1 780 zł” zastępuje się wyra zami „1 922 zł”, b) w ust. 2 wyrazy „180 zł” zastępuje się wyrazami „194 zł”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Finansów: M. Belka

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-27
Data wydania: 2001-12-18
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2003-06-15
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1707