Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1717

Dziennik Ustaw Nr 151 — 12367 — Poz. 1717 Na podstawie art. 14 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1.

1. Wykorzystanie plafonów ustanowionych roz porządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościo wych na przywóz niektórych towarów rolnych pocho dzących z Republiki Węgierskiej (Dz. U. Nr 151, poz. 1695), zwanych dalej „plafonami”, podlega moni torowaniu.

2. Organem monitorującym wykorzystanie plafo nów jest minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Urzędy celne przekazują organowi monitorujące mu oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rol nych, co 7 dni, licząc od dnia wejścia w życie rozporzą dzenia, informację z wykorzystania plafonów.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna za wierać następujące dane:

1) nazwę importera,

2) numer Regon importera,

3) numer i datę dokumentu SAD,

4) kod PCN,

5) ilość importowanego towaru,

6) kraj pochodzenia towaru,

7) kraj importu towaru.

5. Organ monitorujący powiadamia ministra wła ściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rynków rolnych o przekroczeniu ilości towarów, określonej w rozporządzeniu Rady Mi nistrów, o którym mowa w ust. 1.

§2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych na podstawie informacji, o której mowa w § 1 ust. 3, mo że wystąpić do ministra właściwego do spraw gospo darki z wnioskiem o zamknięcie plafonu.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Gospodarki: J. Piechota 1717 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Węgierskiej.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-27
Data wydania: 2001-12-20
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1717