Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1748

Dziennik Ustaw Nr 153 — 12508 — Poz. 1748 Na podstawie art. 252 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozo we są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia (Dz. U. Nr 158, poz. 1050 i z 1999 r. Nr 36, poz. 34

2) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) towary dopuszczone do obrotu zostały na stępnie, za zgodą organu celnego, bezpłat nie przekazane: a) organizacjom społecznym lub jednost kom organizacyjnym statutowo powoła nym do prowadzenia działalności chary tatywnej lub do realizacji pomocy huma nitarnej, pod warunkiem ż e będą przezna czone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących, o ile przedmiotem przekazania są towary pierwszej potrze by, b) państwowym jednostkom organizacyj nym, gminom, organizacjom społecznym lub jednostkom organizacyjnym statuto wo powołanym do prowadzenia działal ności charytatywnej lub do realizacji po mocy humanitarnej, pod warunkiem że będą przeznaczone do bezpłatnego roz dania ofiarom klęski żywiołowej lub kata strofy albo oddania do dyspozycji ofia rom klęsk żywiołowych lub katastrofy i pozostaną własnością tych jednostek,” b) w ust. 2: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) w ust. 1 w pkt 6 lit. a) — gdy organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realiza cji pomocy humanitarnej są uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła, o któ rym mowa w art. 19021 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego,” — po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) w ust. 1 w pkt 6 lit. b) — gdy państwowe jednostki organizacyjne, gminy, organi zacje społeczne lub jednostki organiza cyjne statutowo powołane do prowa dzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej są uprawnione do korzystania ze zwolnie nia od cła, o którym mowa w art. 19023 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego,”;

2) w § 10 wyrazy „stanowiącego pomoc humanitar ną” zastępuje się wyrazami „ , o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 6,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 1748 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-28
Data wydania: 2001-12-18
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2003-10-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1748