Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1763

Dziennik Ustaw Nr 153 — 12645 — Poz. 1763 1763 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 145

2) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu lub ze społu pojazdów, którego masa, naciski osi lub wymia ry wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od do puszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w prze pisach określających warunki techniczne pojazdów, zwanego dalej „pojazdem nienormatywnym”.

§2.

1. Zezwolenie na czas nieokreślony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych znajdujących się na obszarze powiatu pojazdu nienormatywnego wol nobieżnego lub ciągnika z maszyną zawieszaną, któ rych szerokość nie przekracza 3,5 m, natomiast masa całkowita, naciski osi, długość i wysokość są norma tywne.

2. Zezwolenie na czas określony wydaje się na prze jazdy po drogach publicznych znajdujących się na ob szarze powiatu:

1) pojazdu nienormatywnego, którego długość jest większa od dopuszczalnej, określonej w przepisach określających warunki techniczne pojazdów, nie więcej niż o 2 m, a szerokość nie przekracza 3 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne,

2) zespołu pojazdów bez ładunku, którego szerokość nie przekracza 3 m, długość nie przekracza 22 m, natomiast masa całkowita, naciski osi i wysokość są normatywne.

3. Zezwolenie na jednokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie po ustalonej trasie wydaje się:

1) dla pojazdu nienormatywnego, z wyjątkiem pojaz du określonego w ust. 1,

2) dla pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę państwa, przy wjeździe na terytorium RP, a którego parametry podczas przeprowadzonej kontroli na granicy spełniają następujące warunki: a) wysokość i masa całkowita — są normatywne, b) szerokość całkowita — nie przekracza 3 m, c) długość całkowita — jest większa od dopuszczal nej nie więcej niż o 2 m, d) naciski osi — przekraczają dopuszczalne warto ści nie więcej niż o 15%. Dziennik Ustaw Nr 153 — 12646 — Poz. 1763

§3.

1. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 2, wy daje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Okres ważności zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, nie może przekraczać 14 dni.

3. Okres ważności zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, wynosi 72 godziny.

§4.

1. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienorma tywnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, wydaje się, gdy warunki techniczne dróg oraz drogowych obiek tów inżynierskich umożliwiają wyznaczenie trasy prze jazdu.

2. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywne go, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o przekroczonej dopuszczalnej masie lub naciskach na oś wydaje się w przypadku przewożenia przez ten pojazd ładunków, które ze względu na swój charakter nie mogą być po dzielone.

3. Zezwolenie na przejazd po drogowych obiektach inżynierskich pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej lub naciskach na oś wydaje się, gdy przejazd pojazdu nienormatywnego nie spowoduje przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia mate riału w konstrukcji nośnej drogowego obiektu inżynier skiego.

§5.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę lub imię i nazwisko, adres, numer telefonu wnioskodawcy oraz osoby wykonującej transport w jego imieniu,

2) markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, do puszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz licz bę kół na każdej osi; w przypadku zespołu pojaz dów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silni kowego i przyczepy, w tym naczepy,

3) wymiary i masę całkowitą pojazdu pojedynczego lub zespołu pojazdów z ładunkiem i bez,

4) rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę lub imię i nazwisko, adres, numer telefonu wnioskodawcy oraz osoby wykonującej transport w jego imieniu,

2) nazwę lub imię i nazwisko, adres, numer telefonu nadawcy ładunku,

3) termin oraz dokładny adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, a w przypadku gdy prze jazd zaczyna się lub kończy poza granicami kraju — nazwę przejścia granicznego,

4) rodzaj ładunku i jego masę całkowitą,

5) markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, do puszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz licz bę kół na każdej osi; w przypadku zespołu pojaz dów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silni kowego i przyczepy, w tym naczepy,

6) wymiary i masę całkowitą pojazdu pojedynczego lub zespołu pojazdów z ładunkiem i bez,

7) rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem i bez,

8) dla pojazdów nienormatywnych o przekroczonej dopuszczalnej masie lub naciskach na oś, z wyjąt kiem pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 — oświadczenie nadawcy uzasadniające, że prze wożony ładunek nie może być podzielony.

§6.

1. W celu uzyskania zezwolenia, wnioskodaw ca powinien złożyć pisemny wniosek do organu wyda jącego zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W celu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, wniosek może być złożony ustnie bez pośrednio na drogowym przejściu granicznym.

§7. W zezwoleniu na przejazd pojazdu nienorma tywnego, dla którego ustala się trasę przejazdu, organ wydający zezwolenie określa szczegółowe warunki przejazdu pojazdu w zależności od jego parametrów i ustalonej trasy.

§8. Jeżeli przejazd nie nastąpił w okresie ważności zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, wniosko dawca może wystąpić jednorazowo, najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu ważności zezwole nia, do organu wydającego zezwolenie o przedłużenie ważności tego zezwolenia na okres nie dłuższy niż 14 dni, bez składania nowego wniosku w tej sprawie.

§9. Zezwolenia wydaje się na ponumerowanych drukach ścisłego zarachowania o wymiarach 21 cm x 29,7 cm, odpowiednio zabezpieczonych, w szczególności przez zastosowanie:

1) papieru ze znakiem wodnym,

2) papieru zabezpieczonego chemicznie przed próba mi usuwania zapisów w dokumencie,

3) numeracji nadrukowanej farbą czarną,

4) napisów w kolorze czarnym.

§10. Do dnia 31 grudnia 2002 r. zezwolenia na prze jazdy pojazdów nienormatywnych mogą być wydawa ne na drukach bez zabezpieczeń, o których mowa w § 9. § 1

1.

1. Do spraw rozpoczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Zezwolenia na przejazdy pojazdów nienorma tywnych wydane na podstawie dotychczasowych prze pisów zachowują swoją ważność. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Infrastruktury: M. Pol

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-28
Data wydania: 2001-12-12
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2004-12-09
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1763