Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1779

Dziennik Ustaw Nr 153 — 12755 — Poz. 1779 Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 122

9) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymaga nia, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydro geologiczna, w tym dokumentacja solanek, wód leczni czych i termalnych oraz dokumentacja geologiczno-in żynierska.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) obszarze bilansowym — rozumie się przez to ob szar, dla którego ustala się dyspozycyjne zasoby wód podziemnych,

2) ujęciu wód podziemnych — rozumie się przez to otwór wiertniczy, grupę otworów wiertniczych, obudowane źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wód podziemnych,

3) źródle naturalnym — rozumie się przez to samo czynny, naturalny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu.

§3.

1. W dokumentacji hydrogeologicznej ustala się zasoby wód podziemnych:

1) z obszaru bilansowego możliwe do zagospodaro wania w określonych warunkach środowiska i hy drogeologicznych, bez wskazywania lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujęć, zwa ne dalej „zasobami dyspozycyjnymi”,

2) możliwe do pobrania z ujęcia w określonych warun kach środowiska oraz warunkach hydrogeologicz nych i technicznych, w przyjętej jednostce czasu, zwane dalej „zasobami eksploatacyjnymi”.

2. Zasoby dyspozycyjne ustala się w przypadku:

1) sporządzania dokumentacji regionalnej,

2) rozpoznawania terenów perspektywicznych do bu dowy ujęć wód podziemnych,

3) ustalania warunków korzystania z wód zlewni lub regionu wodnego.

3. Zasoby eksploatacyjne ustala się dla ujęć wód podziemnych, solanek, wód leczniczych i termalnych.

§4. Dokumentacje określające warunki hydroge ologiczne w związku z:

1) projektowaniem odwodnień do wydobywania ko palin ze złóż — zawierają dane umożliwiające okre ślenie wielkości, sposobu i wpływu odwodnienia złoża na jego eksploatację, środowisko i stosunki wodne w otoczeniu oraz dane wymagane do spo rządzenia operatu wodnoprawnego na pobór wód i ich odprowadzenie,

2) wtłaczaniem wód do górotworu — określają hydro geologiczne i techniczne możliwości tego wtłacza nia,

3) projektowaniem odwodnień budowlanych otwora mi wiertniczymi — zawierają dane umożliwiające określenie wielkości i wpływu odwodnienia na śro dowisko i stosunki wodne w otoczeniu oraz dane wymagane do sporządzenia operatu wodnopraw nego służącego uzyskaniu pozwolenia wodno prawnego na pobór wód i ich odprowadzenie,

4) projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne oraz magazynowaniem i składo waniem na powierzchni lub w górotworze substan cji oraz odpadów — zawierają dane umożliwiające dostosowanie projektowanych obiektów do wy mogów ochrony środowiska,

5) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych — zawierają dane umożliwiają ce określenie warunków ochrony wód podziem nych oraz form użytkowania terenów w granicach ustanowionych obszarów ochronnych,

6) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania li kwidowanych zakładów górniczych — określają sposób odwadniania i prognozę skutków zaprze stania lub zmiany intensywności poziomu odwad niania, w wodach podziemnych, środowisku i są siednich czynnych zakładach górniczych.

§5. Dokumentacje określające warunki geologicz no-inżynierskie w związku z:

1) sporządzaniem miejscowych planów zagospodaro wania przestrzennego — zawierają dane dotyczą ce warunków geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich badanej przestrzeni, a także ocenę tych danych,

2) projektowanym posadowieniem obiektów budow lanych, w tym budownictwa wodnego, zakładu górniczego i inwestycji liniowych — określają wa runki geologiczno-inżynierskie dla posadowienia tych obiektów oraz prognozę zmian w środowisku na skutek użytkowania tych obiektów, 1779 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dziennik Ustaw Nr 153 — 12756 — Poz. 1779

3) projektowaniem magazynowania i składowania substancji oraz odpadów — określają warunki i zmiany geologiczno-inżynierskie w środowisku, w miejscu lokalizacji magazynowania i składowa nia oraz przestrzenne oddziaływanie tej inwestycji.

§6.

1. Dokumentacje hydrogeologiczne i geologicz no-inżynierskie sporządza się w formacie A4, w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej.

2. Strona tytułowa dokumentacji, w zależności od rodzaju dokumentacji, zawiera:

1) tytuł dokumentacji,

2) nazwę i adres podmiotu, który sfinansował wyko nanie dokumentacji,

3) nazwę i adres wykonawcy dokumentacji oraz imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki wykonują cej,

4) imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji, jego tytuł zawodowy oraz określenie kategorii stwierdzonych kwalifikacji,

5) datę sporządzenia dokumentacji,

6) określenie wielkości zasobów eksploatacyjnych, daty ustalenia ich stanu oraz wielkości depresji — w przypadku dokumentacji ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, solanek, wód leczniczych i termalnych,

7) określenie depresji — w przypadku dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związ ku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi lub projektowaniem od wodnień dla wydobywania kopalin ze złóż,

8) określenie składu chemicznego i temperatury wo dy — w przypadku dokumentacji ustalających za soby eksploatacyjne solanek, wód leczniczych i ter malnych, w związku z zamierzoną budową ujęć tych wód,

9) określenie położenia zwierciadła wody podziemnej — w przypadku dokumentacji określających wa runki hydrogeologiczne, w związku z zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych. Rozdział 2 Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumenta cja hydrogeologiczna sporządzana w celu ustalenia zasobów wód podziemnych

§7.

1. Dokumentacja hydrogeologiczna, ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilan sowego, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) inwentaryzację ujęć, określenie zasobów eksplo atacyjnych i wielkości poboru wody,

2) wyniki obserwacji zwierciadła wody, wyniki badań jakości wody, opis dotychczas wykonanych badań i obserwacji hydrogeologicznych, hydrologicz nych, klimatycznych, analizę ich wyników, inwen taryzację ujęć wód podziemnych w terenie, w tym przegląd wydanych pozwoleń wodnoprawnych,

3) określenie wzajemnych związków wód podziem nych z wodami powierzchniowymi,

4) określenie warunków strukturalno-hydrogeologicz nych występowania wód podziemnych,

5) określenie stref zasilania i drenażu oraz kierunków i prędkości przepływu wód podziemnych oraz ge nezę i wiek wody,

6) dane wejściowe do obliczeń zasobów dyspozycyj nych oraz założenia i metodykę badań modelo wych,

7) bilans wodny dokumentowanego obszaru,

8) analizę stanu środowiska w obszarze bilansowym i prognozę zmian jakości wód wynikającą z oceny odporności na antropopresję,

9) wnioski dotyczące sposobu gospodarowania zaso bami dyspozycyjnymi,

10) uzasadnienie potrzeb ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, któ rych zasoby stanowią element bilansu wodnego, 1

1) propozycje monitorowania ilości i jakości wód podziemnych.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę przeglądową z lokalizacją regionu,

2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym,

3) mapy hydrogeologiczno-tematyczne, właściwe dla przyjętej metody ustalania zasobów dyspozycyj nych obszaru bilansowego i celu sporządzania do kumentacji, w tym mapę warunków hydrogeolo giczno-sozologicznych z propozycjami granic ob szarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

4) mapę zasobów w skali 1 : 50 000 lub 1 :100 000,

5) mapę jakości, zagrożeń i ochrony wód,

6) przekroje hydrogeologiczne.

§8.

1. Dokumentacja hydrogeologiczna, ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, w za leżności od potrzeb, zawiera:

1) określenie położenia geograficznego ujęcia w pań stwowym układzie współrzędnych i rzędnej terenu przy otworach wiertniczych, ustalonej na podsta wie pomiarów terenowych,

2) omówienie dotychczasowego sposobu zaopatrze nia w wodę istniejącego już obiektu oraz zamierze nia inwestora w zakresie gospodarki wodnej,

3) charakterystykę ujęć znajdujących się w sąsiedz twie dokumentowanego ujęcia,

4) określenie morfologii, hydrografii, pozycji straty graficznej poziomu wodonośnego na tle budowy geologicznej oraz charakterystykę warunków hy Dziennik Ustaw Nr 153 — 12757 — Poz. 1779 drogeologicznych w świetle dotychczasowego i prognozowanego poboru wód podziemnych,

5) zakres i wyniki badań wykonanych w celu ustalenia zasobów w stosunku do zatwierdzonego projektu prac geologicznych,

6) obliczenia parametrów hydrogeologicznych ujmo wanego poziomu wodonośnego, zasobów i depre sji ujęcia, zasięgu leja depresji, ustalenie granic ob szaru zasilania tego ujęcia, obszaru zasobowego, kierunków i prędkości rzeczywistej dopływu wód do ujęcia,

7) charakterystykę jakości wód i ewentualną progno zę trwałości ich składu fizyczno-chemicznego,

8) omówienie stanu środowiska wokół ujęcia, rozpo znanie ognisk zanieczyszczeń oraz zagrożeń wyni kających z eksploatacji kopalin w sąsiedztwie uję cia,

9) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochron nej ujęcia,

10) zalecenia racjonalnej eksploatacji i obserwacji uję cia, 1

1) omówienie danych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3—5, 8 i 9, w odniesieniu do wód wykazujących właściwości lecznicze.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę przeglądową z lokalizacją ujęcia,

2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym,

3) mapę warunków hydrogeologiczno-sozologicznych,

4) przekroje hdrogeologiczne,

5) wyniki próbnego pompowania lub eksploatacji uję cia,

6) wykresy, wydruki, karty kodowe otworów, tabele, szkice zawierające dane z wykonanych badań hy drogeologicznych, w tym zestawienie zbiorcze wy ników wiercenia i wyniki analiz fizyczno-chemicz nych, bakteriologicznych i ewentualnie technolo gicznych wody,

7) mapę uwzględniającą wymagania, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i 4, w odniesieniu do wód wyka zujących właściwości lecznicze.

3. Wyniki badań hydrogeologicznych, wykonanych w związku z:

1) odwierceniem otworu zlokalizowanego w zasięgu oddziaływania ujęcia posiadającego ustalone zaso by, o konstrukcji i wydajności zbliżonej do innych otworów tego ujęcia, eksploatowanego wymiennie z tym ujęciem i pobierającego wodę z tego samego poziomu wodonośnego (otwór awaryjny),

2) odwierceniem otworu w miejsce otworu likwido wanego lub otworu wyłączonego z eksploatacji, w celu prowadzenia obserwacji (otwór zastęp czy) — przedstawia się w formie dodatku do dokumenta cji hydrogeologicznej.

§9.

1. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne źródła naturalnego, w zależno ści od potrzeb, zawiera:

1) rzędną wypływu wody ze źródła naturalnego usta loną pomiarem terenowym,

2) budowę geologiczną terenu oraz określenie litolo gii i stratygrafii utworów, z których wypływa źródło naturalne,

3) warunki kształtujące źródło naturalne, a w szczegól ności położenie i zasięg obszaru zasilania,

4) zasoby eksploatacyjne z podaniem zmienności jed norocznej, z uwzględnieniem odpływu nienaru szalnego, jeżeli źródło naturalne stanowi początek cieku zagospodarowanego przyrodniczo lub go spodarczo,

5) zakres wykonanych badań i pomiarów w stosunku do zatwierdzonego projektu prac geologicznych,

6) jakość wody oraz stopień trwałości cech fizycznych, składu chemicznego i bakteriologicznego,

7) koncepcję ochrony źródła naturalnego, a w razie wykonania ujęcia — proponowane granice jego strefy ochronnej.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę geologiczną terenu badań i obszaru przyle głego,

2) mapę dokumentacyjną, na podkładzie topograficz nym, określającą położenie geograficzne źródła naturalnego w państwowym układzie współrzęd nych z zaznaczeniem działów wodnych, sieci rzecz nej, miejsc poboru wód podziemnych, lokalizacji złóż kopalin, których eksploatacja mogłaby wpły nąć na warunki hydrogeologiczne źródła natural nego, oraz linii przekrojów hydrogeologicznych i granic strefy ochronnej tego źródła,

3) wykresy stacjonarnych pomiarów wydajności źró dła naturalnego, temperatury i składników che micznych wody z tego źródła na tle warunków hy drologicznych i meteorologicznych.

§10.

1. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalają ca zasoby eksploatacyjne ujęć solanek, wód leczni czych i termalnych, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) określenie położenia geograficznego ujęcia w pań stwowym układzie współrzędnych i rzędnej terenu przy otworach, ustalonej na podstawie pomiarów terenowych,

2) ustalenie stratygrafii utworów wodonośnych i wie ku wód, ich genezę, omówienie budowy geolo gicznej i warunków hydrogeologicznych, kształtu jących zasoby ujmowanego poziomu wodonośne go,

3) opis kontaktów hydraulicznych między wodami różnych typów, warunków ich wzajemnej równo Dziennik Ustaw Nr 153 — 12758 — Poz. 1779 wagi i czynników kształtujących własności fizyko chemiczne tych wód,

4) omówienie dotychczasowej eksploatacji solanek, wód leczniczych i termalnych w rejonie dokumen towanego ujęcia,

5) ocenę własności fizycznych i składu chemicznego wód, prognozę trwałości tych cech,

6) parametry hydrogeologiczne utworów wodono śnych, zasoby eksploatacyjne, depresję dla ujęcia i zasięg leja depresji,

7) zakres i wyniki badań wykonanych w celu ustalenia zasobów w stosunku do zatwierdzonego projektu prac geologicznych,

8) techniczne warunki racjonalnej eksploatacji ujęcia w różnych jednostkach czasu, z uwzględnieniem zagadnień równowagi wodno-gazowej,

9) przewidywane zmiany jakości, ilości i temperatury solanek, wód leczniczych i termalnych w czasie eksploatacji oraz propozycje zakresu obserwacji,

10) charakterystykę ilościową i jakościową wód pod ziemnych w rejonie badań, 1

1) granice proponowanego obszaru i terenu górnicze go.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną, na podkładzie topograficz nym, określającą położenie geograficzne w pań stwowym układzie współrzędnych i rzędną terenu przy otworze wiertniczym, linie przekrojów hydro geologicznych, miejsca poboru solanek, wód lecz niczych i termalnych oraz wód podziemnych, a tak że granice obszaru i terenu górniczego,

2) mapę hydrogeologiczną rejonu dokumentowane go ujęcia,

3) przekroje hydrogeologiczne,

4) wykresy pomiarów wydajności ujęcia, temperatury i składników chemicznych wody,

5) zbiorcze zestawienie wyników wiercenia,

6) kartę kodową otworu. Rozdział 3 Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumenta cja określająca warunki hydrogeologiczne § 1

1.

1. Dokumentacja określająca warunki hydro geologiczne, w związku z projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż w podziemnych zakła dach górniczych lub odkrywkowych zakładach górni czych, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) morfologię i hydrografię terenu z charakterystyką zbiorników wód powierzchniowych,

2) wielkości i kategorie zasobów złoża w zatwierdzo nych lub przyjętych dokumentacjach w układzie stratygraficznym,

3) warunki hydrogeologiczne obszaru złoża i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem ilości i miąższości po ziomów wodonośnych, ciśnienia i jakości wód w poszczególnych poziomach,

4) przewidywaną głębokość eksploatacji złoża,

5) przewidywaną wielkość dopływu wód do wyrobi ska, przy uwzględnieniu projektowanej głębokości eksploatacji złoża,

6) zasięg oddziaływania na środowisko projektowa nego odwodnienia złoża oraz spodziewane wystę powanie szkód,

7) określenie dopuszczalnej rzędnej odwodnienia, przy której nie wystąpią szkody,

8) wnioski i zalecenia dotyczące konieczności ogra niczenia rozmiarów prac odwadniających lub za niechania eksploatacji złoża poniżej zwierciadła wody podziemnej, jeżeli w wyniku tych odwod nień będą prognozowane znaczne szkody w śro dowisku,

9) ocenę możliwości wykorzystania odpompowywa nej wody,

10) sposób i miejsce odprowadzania niewykorzysta nych wód pochodzących z odwodnienia, 1

1) prognozę możliwości zaopatrzenia w wodę pod ziemną zakładu górniczego oraz ludności na obsza rach, na których wystąpiły szkody związane z ru chem zakładu górniczego, 1

2) propozycje dotyczące sposobu odwodnienia złoża i wykonania dalszych badań hydrogeologicznych oraz prowadzenia i dokumentowania stałych lub okresowych obserwacji wód podziemnych.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym, z naniesioną lokalizacją terenu badań,

2) mapę miąższości i głębokości poszczególnych po ziomów wodonośnych,

3) mapę zmienności przepuszczalności poszczegól nych utworów wodonośnych i rozdzielających je warstw,

4) mapy wyrobisk górniczych określające granice za sięgu odwodnienia wyrobisk, spływu wód w wyro biskach górniczych oraz kontakty hydrauliczne z sąsiednimi zakładami górniczymi,

5) przekroje hydrogeologiczne,

6) zestawienia zbiorcze wyników wiercenia,

7) wydruki, wykresy i tabele zawierające wyniki badań i analiz. § 1

2.

1. Dokumentacja określająca warunki hydro geologiczne, w związku z wtłaczaniem wód do góro tworu, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) budowę geologiczną dokumentowanego obszaru i warunki hydrogeologiczne, w szczególności głę bokość i miąższość warstwy chłonnej, jej własno Dziennik Ustaw Nr 153 — 12759 — Poz. 1779 ści fizyczne i parametry hydrogeologiczne oraz sto pień szczelności nadkładu,

2) wodochłonność na podstawie badań laboratoryj nych i próbnego wtłaczania,

3) parametry hydrogeologiczne skał ograniczających warstwę chłonną,

4) własności fizyczno-chemiczne i temperaturę wody w warstwie chłonnej oraz wody wtłaczanej,

5) ilości i pochodzenie wód wtłaczanych,

6) pojemność i zasięg struktury geologicznej objętej wtłaczaniem wód,

7) techniczne warunki wtłaczania wód i wydajność systemu,

8) przewidywane zagrożenia środowiska, spowodo wane wtłaczaniem wód wraz z określeniem wyko nywania niezbędnego monitoringu i sposobów je go dokumentowania.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym z lokalizacją obszaru dokumentowanego i miejsca wtłaczania wód do górotworu oraz zasię giem struktury objętej wtłaczaniem,

2) mapy geologiczne, hydrogeologicze, przekroje hy drogeologiczne,

3) zestawienia zbiorcze wyników wiercenia,

4) szkice, wydruki, wykresy i tabele zawierające wyni ki badań i analiz. § 1

3.

1. Dokumentacja określająca warunki hydro geologiczne, w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji,

2) rodzaj i głębokość posadowienia projektowanego obiektu,

3) zakres wykonanych badań i uzyskane wyniki,

4) omówienie budowy geologicznej i warunków hy drogeologicznych obszaru prognozowanego wpły wu odwodnienia,

5) obliczenia współczynnika filtracji odwadnianej war stwy wodonośnej i innych warstw mających kon takt hydrauliczny z warstwą odwadnianą, na pod stawie wyników próbnego pompowania,

6) określenie wielkości i kierunków zasilania warstwy wodonośnej przewidzianej do odwodnienia, usta lenie związków z wodami powierzchniowymi,

7) omówienie projektowanego odwodnienia,

8) omówienie składu chemicznego wód i ewentual nych jego zmian w czasie trwania odwodnienia,

9) prognozę wpływu odwodnienia na ujęcia wód pod ziemnych, obiekty budowlane, grunty rolne i leśne lub inne elementy środowiska,

10) propozycje ograniczenia lub naprawienia ewentu alnych szkód spowodowanych odwodnieniem, 1

1) określenie dopuszczalnej rzędnej odwodnienia, 1

2) ocenę możliwości wykorzystania odpompowanej wody i sposobu jej odprowadzenia, 1

3) wnioski i zalecenia dotyczące konieczności ograni czenia rozmiarów prac odwadniających lub zanie chania tych prac, jeżeli prognozowane będą znacz ne szkody w środowisku.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym, z naniesioną lokalizacją terenu odwadniane go i usytuowaniem ujęć wód podziemnych,

2) mapę hydrogeologiczną odwadnianej warstwy wo donośnej z naniesionym zasięgiem odwodnienia,

3) przekroje hydrogeologiczne,

4) wykresy, wydruki, tabele zawierające wyniki wyko nanych prac geologicznych. § 1

4.

1. Dokumentacja określająca warunki hydro geologiczne, w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne oraz w związ ku z magazynowaniem i składowaniem na powierzch ni lub w górotworze substancji oraz odpadów, w zależ ności od potrzeb, zawiera:

1) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji lub obiektu,

2) charakterystykę rozwiązań technicznych i technolo gicznych inwestycji, rodzaj i ilość przewidzianych do magazynowania substancji lub odpadów, okre ślenie grupy odpadów,

3) sposób użytkowania terenu w sąsiedztwie projek towanej inwestycji, stan środowiska, elementy środowiska, na które inwestycja będzie oddziały wać,

4) rodzaj zagrożeń na etapie budowy i użytkowania obiektu oraz w przypadku awarii,

5) rozpoznanie budowy geologicznej, z uwzględnie niem litologii i miąższości poszczególnych warstw, ich własności fizyczno-mechanicznych,

6) rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego pozio mu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z ni żej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz woda mi powierzchniowymi, przepuszczalności utwo rów przypowierzchniowych, kierunków i prędkości przepływu wód podziemnych, wielkości sezono wych wahań zwierciadła wód,

7) ocenę jakości wód i prognozę zmian ich własności fizycznych i składu chemicznego pod wpływem projektowanej inwestycji,

8) ocenę możliwości wykonania inwestycji,

9) wnioski i wytyczne służące organizacji monitoringu jakości wód podziemnych. Dziennik Ustaw Nr 153 — 12760 — Poz. 1779

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym, z naniesioną lokalizacją dokumentowanego terenu inwestycji, punktów badawczych, linii prze kroi geologicznych, cieków wodnych i zbiorników powierzchniowych,

2) mapy i przekroje hydrogeologiczne,

3) tabele, wydruki, wykresy, szkice, profile otworów wiertniczych, zestawienia wyników badań labora toryjnych wód i gruntów. § 1

5.

1. Dokumentacja określająca warunki hydro geologiczne dla ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, w zależności od po trzeb, zawiera:

1) ocenę warunków strukturalno-hydrogeologicznych występowania wód podziemnych,

2) ocenę parametrów hydrogeologicznych utworów wodonośnych i nadkładu (strefy aeracji),

3) rozpoznanie stref zasilania, kierunków i prędkości przepływów wód podziemnych oraz kontaktów hy draulicznych, w tym z wodami powierzchniowymi,

4) określenie zasobów odnawialnych oraz oszacowa nie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zbiornika,

5) określenie wielkości poboru wód podziemnych,

6) określenie składu chemicznego wód podziemnych z uwzględnieniem antropopresji oraz ustalenie na turalnego tła hydrogeochemicznego,

7) określenie potencjalnego zagrożenia wód podziem nych na podstawie litologii, miąższości, porowato ści, przewodności oraz własności absorpcyjnych utworów pokrywających zbiornik i obszarów jego zasilania, a także obliczenie czasu migracji zanie czyszczeń,

8) ustalenie granic zbiornika,

9) wyznaczenie szczegółowych granic obszaru ochron nego,

10) charakterystykę przestrzennego zagospodarowa nia zbiornika i wyznaczonego obszaru ochronnego wraz ze wskazaniem ognisk zanieczyszczeń i oceną ich oddziaływania na wody podziemne, 1

1) projekt i wytyczne monitoringu ilości i jakości wód podziemnych, 1

2) koncepcję ochrony zbiornika i propozycje dotyczą ce nakazów, zakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu, 1

3) ocenę skutków wprowadzenia ochrony.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym, z lokalizacją granic zbiornika i wydzieleniem obszarów ochronnych,

2) mapy hydrogeologiczne,

3) mapę zagrożeń przedstawiającą koncepcję ochrony zbiornika,

4) przekroje hydrogeologiczne.

3. Skalę map dostosowuje się do powierzchni do kumentowanego zbiornika, stopnia jego rozpoznania i złożoności problemów ochrony wód tego zbiornika, w celu umożliwienia określenia zaleceń ochronnych. § 1

6.

1. Dokumentacja określająca warunki hydro geologiczne w związku z zakończeniem lub zmianą po ziomu odwadniania likwidowanych zakładów górni czych (podziemnych lub odkrywkowych), w zależności od potrzeb, zawiera:

1) opis morfologii i hydrografii terenu z charakterysty ką zbiorników wód powierzchniowych,

2) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeolo gicznych w zasięgu odwadniania zakładu górnicze go,

3) opis połączeń hydraulicznych zakładu górniczego z innymi zakładami górniczymi,

4) udokumentowaną ocenę wielkości dopływu wód do poszczególnych poziomów zakładu górniczego,

5) ocenę jakości i ilości odpompowywanej wody,

6) opis sposobu odwadniania i odprowadzania od pompowywanej wody,

7) udokumentowaną ocenę zasięgu oddziaływania odwodnienia zakładu górniczego,

8) projektowany harmonogram zaprzestania odwad niania,

9) projektowaną rzędną dynamicznego zwierciadła wody po zmianie poziomu odwadniania oraz pro jektowaną wydajność dalszego odwadniania,

10) ocenę przewidywanych zmian warunków hydroge ologicznych w otoczeniu zakładu górniczego w wy niku zaprzestania lub zmiany sposobu i poziomu odwadniania oraz prognozę skutków dla środowi ska, 1

1) monitorowanie wód podziemnych rejonu zakładu górniczego, szczególnie na obszarze oddziaływa nia odwadnianego zakładu, 1

2) określenie obszarów możliwych podtopień, 1

3) propozycje zagospodarowania terenów przekształ conych w wyniku zmian odwadniania, 1

4) propozycje dotyczące rozliczenia zasobów wód podziemnych w zatwierdzonych lub przyjętych do kumentacjach hydrogeologicznych.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym z naniesioną lokalizacją zakładu górniczego, obszaru i terenu górniczego oraz zasięgu oddziały wania odwodnienia,

2) mapę wyrobisk górniczych z naniesionymi aktual nymi i projektowanymi zbiornikami wodnymi, Dziennik Ustaw Nr 153 — 12761 — Poz. 1779

3) schematyczne przekroje hydrogeologiczne,

4) mapy hydroizohips odwadnianych poziomów wo donośnych z okresu odwadniania i po zaprzestaniu lub zmianie poziomu odwadniania,

5) mapę kontaktów hydraulicznych z sąsiednimi za kładami górniczymi z podaniem rzędnych przele wów oraz kierunków spływu wód,

6) wykresy, wydruki i tabele zawierające wyniki po miarów dopływów i analiz wody z okresu co naj mniej pięciu lat,

7) mapę sytuacyjno-wysokościową z prognozowany mi rejonami zalewisk i podtopień oraz terenami, na których wystąpią zmiany warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozdział 4 Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumenta cja geologiczno-inżynierska § 1

7.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) informacje ogólne o terenie prac geologicznych,

2) wymagania techniczno-budowlane i kategorię geo techniczną obiektu,

3) opis położenia geograficznego,

4) opis budowy geologicznej, z uwzględnieniem tek toniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz proce sów geodynamicznych, w szczególności wietrze nia, deformacji filtracyjnych, pełzania, pęcznienia, osiadania zapadowego, procesów antropogenicz nych,

5) opis właściwości fizyczno-mechanicznych grun tów,

6) opis warunków hydrogeologicznych,

7) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu inwestycji na środowisko,

8) oszacowanie zasobów złóż kopalin, jeżeli mają być wykorzystane przy wykonaniu inwestycji.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) plan sytuacyjny w skali od 1:500 do 1:2000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją terenu badań,

2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficz nym, z naniesioną lokalizacją dokumentowanego terenu, liniami przekrojów i punktów badaw czych,

3) mapę geologiczno-inżynierską, z wyjątkiem doku mentacji dla niewielkich obiektów budowlanych,

4) tabelaryczne zestawienie właściwości fizykome chanicznych gruntów i fizykochemicznych wody podziemnej oraz wykresy i szkice,

5) przekroje geologiczno-inżynierskie,

6) dokumentacje otworów i wyrobisk. § 1

8.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wy konywana dla sporządzania planów zagospodarowa nia przestrzennego poza wymaganiami, o których mo wa w § 17, określa:

1) aktualny stan zagospodarowania terenu i dane o stanie istniejących obiektów,

2) charakterystykę techniczną projektowanego zespo łu obiektów lub całego zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań,

3) wydzielenie terenów, na których lokalizacja obiektu ze względu na ochronę środowiska wymagałaby zastosowania zaostrzonych kryteriów jego posa dowienia,

4) charakterystykę zjawisk i procesów geologicznych, hydrogeologicznych lub pokrewnych występują cych w terenie,

5) charakterystykę występujących zespołów (serii) li tologiczno-genetycznych z uwzględnieniem grun tów antropogenicznych,

6) opis użytkowania wód podziemnych i ich ochrony,

7) ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich re kultywacji i zagospodarowania obszarów zdewa stowanych, w tym wyrobisk poeksploatacyjnych i składowisk odpadów,

8) ocenę stanu środowiska i jego zmian w wyniku od działywania obiektu budowlanego, w szczególno ści dla przedsięwzięć mogących znacząco oddzia ływać na środowisko,

9) charakterystykę geologiczno-inżynierską terenu uwzględniającą jego przydatność do wykonania projektowanych obiektów budowlanych.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołą cza się:

1) mapę dokumentacyjną z oznaczeniem lokalizacji projektowanych inwestycji,

2) mapę terenów zagrożonych, ze wskazaniem zakre su ograniczeń w użytkowaniu terenu, wraz z kon cepcją ich ochrony,

3) mapę przydatności poszczególnych części terenu dla lokalizacji różnych obiektów budowlanych,

4) mapę rejonów potencjalnie zagrożonych migracją zanieczyszczeń,

5) mapy tematyczne. § 1

9.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wy konywana w celu projektowania posadowienia obiek tów budowlanych, z zastrzeżeniem § 20 i 21, poza wy maganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, określa:

1) charakterystykę projektowanego obiektu, w szcze gólności wymiary, przewidywane obciążenia, głę bokość posadowienia,

2) założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowla ne projektowanej inwestycji, Dziennik Ustaw Nr 153 — 12762 — Poz. 1779

3) model budowy geologicznej rejonu projektowane go przedsięwzięcia,

4) ocenę zakresu badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warunków geologiczno -inżynierskich z uwzględnieniem kategorii geo technicznej obiektu,

5) charakterystykę wydzielonych zespołów (serii) lito genetycznych wraz z oceną właściwości fizykome chanicznych gruntów tworzących te zespoły,

6) ustalenie położenia pierwszego poziomu wód pod ziemnych, amplitudy wahań i stanu położenia maksymalnego zwierciadła wody podziemnej,

7) charakterystykę agresywności wód podziemnych w stosunku do materiałów konstrukcyjnych,

8) ocenę stanu istniejących obiektów budowlanych,

9) wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficz nych umożliwiających sporządzenie mapy warun ków geologiczno-inżynierskich,

10) dokumentację wyrobisk badawczych i obserwacji terenowych, 1

1) opis zjawisk i procesów geodynamicznych i antro pogenicznych występujących na terenie badań i w jego sąsiedztwie z oceną ich znaczenia dla pro jektowanej inwestycji, 1

2) prognozę zmian warunków geologiczno-inżynier skich, mogących wystąpić podczas wykonywa nia, użytkowania i rozbiórki obiektu budowlane go, 1

3) wskazania dotyczące sposobów racjonalnego po sadowienia projektowanych obiektów, 1

4) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na ob szarach objętych działalnością górniczą, 1

5) dane umożliwiające wybór metody wzmocnienia podłoża gruntowego.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołą cza się:

1) mapę stropu gruntów słabonośnych,

2) mapę miąższości gruntów antropogenicznych,

3) mapę głębokości pierwszego zwierciadła wód pod ziemnych,

4) mapę warunków budowlanych,

5) mapę poziomów wodonośnych z zaznaczeniem głębokości ich występowania oraz miąższości,

6) mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości,

7) mapy przepuszczalności gruntów na różnych głę bokościach.

§20.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wy konywana w celu projektowania posadowienia obiek tów budownictwa wodnego poza wymaganiami, o któ rych mowa w § 17, określa:

1) ustalone przez jednostkę projektującą zbiornik wodny wymagania budowlane i techniczne, w szczególności dotyczące czynników mających istotne znaczenie dla zakresu badań i ochrony śro dowiska,

2) typ zbiornika wodnego (zanurzony, półzawieszony, zawieszony i podniesiony),

3) charakterystykę warunków hydrograficznych i hy drogeologicznych terenu,

4) obserwacje wahań pierwszego zwierciadła wód podziemnych w okresie co najmniej 1 roku hydro logicznego w rejonie projektowanego zbiornika wodnego,

5) opis budowy geologicznej terenu z uwzględnie niem wyników pomiarów geofizycznych,

6) wyniki badań i pomiarów hydrogeologicznych, w tym: a) wartości współczynnika filtracji określone meto dami empirycznymi lub z badań laboratoryj nych, b) obserwacje i pomiary prędkości dopływu wody do otworu badawczego, c) polowych badań wodochłonności warstw, d) polowych badań szczelności górotworu, e) próbnych pompowań,

7) opis warunków hydrogeologicznych w rejonie pro jektowanego zbiornika wodnego uwzględniający charakterystykę poziomów wodonośnych, a szcze gólnie pierwszego poziomu wód podziemnych z określeniem wahań zwierciadła, maksymalnego stanu i stopnia ich agresywności,

8) charakterystykę wydzielonych zespołów (serii) lito logiczno-genetycznych wraz z oceną właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów tworzących te zespoły,

9) prognozę zmian warunków terenowych, grunto wych i wodnych w czasie wykonywania i użytko wania obiektu,

10) wskazanie metod dla właściwego posadowienia projektowanego obiektu lub jego części, 1

1) opis zjawisk i procesów geodynamicznych wystę pujących na terenie badań i w jego sąsiedztwie z oceną wielkości ich wpływu na projektowaną in westycję, 1

2) ocenę przydatności gruntów na abrazję i inne prze kształcenia naturalne lub sztuczne w strefie brzego wej projektowanego zbiornika wodnego, 1

3) ocenę możliwości wykonania przesłony z określe niem trudności przy jej realizacji, 1

4) ocenę stateczności zboczy zbiornika wodnego po jego napełnieniu, 1

5) zasady monitoringu dotyczącego wpływu zbiorni ka wodnego na otoczenie, Dziennik Ustaw Nr 153 — 12763 — Poz. 1779 1

6) prognozę wzajemnego oddziaływania środowiska geologicznego i obiektów hydrotechnicznych, 1

7) ustalanie przydatności gruntów naturalnych i an tropogenicznych jako materiału konstrukcyjnego.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołą cza się:

1) mapę głębokości do pierwszego zwierciadła wód podziemnych z zaznaczeniem kierunku przepływu,

2) mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości,

3) mapy przepuszczalności gruntów na różnych głę bokościach. § 2

1.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wy konywana w celu projektowania posadowienia obiek tów budowlanych inwestycji liniowych poza wymaga niami, o których mowa w § 17, określa:

1) opis wykonanych badań dla całej inwestycji lub konkretnego etapu ustalonego w projekcie prac geologicznych, w nawiązaniu do etapu projekto wania obiektu budownictwa liniowego i niwelety trasy,

2) charakterystykę terenu badań obejmującą: a) określenie środowiska geologicznego, b) analizę istniejących wyników badań geologicz no-inżynierskich, c) stan zagospodarowania terenu i istniejących obiektów, d) wskazanie terenów mało przydatnych lub nie przydatnych do projektowanej inwestycji,

3) dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie prze biegu trasy projektowanego obiektu na etapie roz poznania wstępnego — studium geologiczno-inży nierskie,

4) przedstawienie występujących na trasie projekto wanego obiektu zjawisk i procesów geodynamicz nych, powierzchniowych ruchów masowych, de formacji filtracyjnych i przekształceń antropoge nicznych,

5) opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicz nych, w tym poziomów wodonośnych, dynamiki wód i kontaktów hydraulicznych między nimi,

6) charakterystykę wydzielonych zespołów (serii) lito logiczno-genetycznych wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących te zespoły,

7) określenie kierunków rekultywacji i zagospodaro wania obszarów zdewastowanych występujących na trasie projektowanego obiektu,

8) warunki prowadzenia monitoringu obiektów dro gowych i mostowych z uwzględnieniem ich kate gorii geotechnicznej,

9) ocenę przebiegu trasy projektowanego obiektu ze względu na zagrożenia, w szczególności związane z podziemną eksploatacją i właściwościami filtra cyjnymi gruntów,

10) informację o lokalizacji i zasobach złóż kopalin oraz ich jakości, które mogą być wykorzystane przy wy konywaniu projektowanego obiektu.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołą cza się:

1) przekroje geologiczno-inżynierskie, z naniesioną ni weletą trasy projektowanego obiektu,

2) mapę rejonizacji procesów geodynamicznych,

3) mapę geologiczno-inżynierską obejmującą strefę wzdłuż trasy projektowanego obiektu, o szerokości uzależnionej od stwierdzonych warunków geolo gicznych i przewidywanego oddziaływania na śro dowisko,

4) mapę zawierającą charakterystykę geologiczno-in żynierską terenu związaną z potrzebami inwestycji. § 2

2.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wy konywana dla potrzeb magazynowania i składowania substancji oraz odpadów poza wymaganiami, o któ rych mowa w § 17, określa:

1) charakterystykę projektowanego składowiska, z uwzględnieniem typu i lokalizacji składowiska,

2) model budowy geologicznej z uwzględnieniem warstw izolujących i wodonośnych,

3) ocenę szczelności powierzchni kontaktu odpadów z podłożem składowiska,

4) ocenę zagrożenia środowiska przez odcieki, biogaz i inne czynniki,

5) propozycję przydatnych w stwierdzonych warun kach geologiczno-inżynierskich metod ulepszania gruntów,

6) prognozę wpływu składowiska na środowisko,

7) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowania, wykonywania, użytkowania i rekul tywacji składowisk,

8) ustalenie przydatności miejscowych gruntów natu ralnych i antropogenicznych jako materiału kon strukcyjnego składowiska,

9) zakres monitoringu wód podziemnych i gruntów w rejonie składowiska oraz stateczności składowi ska i wypierania podłoża.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołą cza się:

1) mapę geologiczno-inżynierską podłoża i przedpola składowiska,

2) mapę głębokości pierwszego zwierciadła wód pod ziemnych i kierunku przepływu wód. § 2

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-28
Data wydania: 2001-12-19
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2005-11-14
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1779