Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1792

Art.

1. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o po mocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194 i Nr 122, poz. 134

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a: a) w ust. 1: — w pkt 2 po wyrazach „z tytułu ubezpieczeń:” dodaje się wyrazy „zdrowotnego określone go w przepisach o powszechnym ubezpiecze niu zdrowotnym,”, a wyrazy „ , nie niższą jed nak niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rento we, a jeżeli osoby nie podlegają ubezpiecze niom: emerytalnemu i rentowym — nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru skła dek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów” zastępuje się wyrazami „potwierdzonym przez urząd skarbowy”, — w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „1

8) rencie — oznacza to rentę z krajowego lub zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych.”, b) w ust. 2 wyrazy „125 zł” zastępuje się wyrazami „204 zł”;

2) w art. 4 w ust. 1: a) w pkt 1 wyrazy „275 zł” zastępuje się wyrazami „447 zł”, b) w pkt 2 wyrazy „250 zł” zastępuje się wyrazami „406 zł”, c) w pkt 3 wyrazy „175 zł” zastępuje się wyrazami „285 zł”, d) w pkt 4 wyrazy „125 zł” zastępuje się wyrazami „204 zł”;

3) w art. 11: a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „przysługujących do datków do świadczeń,” b) w pkt 2 na końcu dodaje się wyrazy „macierzyń skich okresowych i jednorazowych,”;

4) w art. 24a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „od 350 zł do 1000 zł” zastępuje się wyrazami „od 408 zł do 1165 zł”;

5) w art. 27: a) w ust. 1 wyrazy „dwukrotnego dochodu” zastę puje się wyrazami „półtorakrotnego dochodu”, a wyrazy „jest uprawnione do zasiłku pielęgna cyjnego” zastępuje się wyrazami „ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami, o któ rych mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368 i Nr 129, poz. 1444)”, b) skreśla się ust. 2b, c) w ust. 3a skreśla się wyrazy „a także emerytury przyznanej na podstawie przepisów o uprawnie niach do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki lub art. 31b ust. 7,” d) w ust. 4 w zdaniu wstępnym po wyrazie „oso bie” dodaje się wyraz „pełnoletniej”, e) w ust. 5 wyrazy „250 zł” zastępuje się wyrazami „406 zł”, f) w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „10 zł” zastępuje się wy razami „18 zł”, g) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego wyrównawczego i renty socjalnej zasiłek stały wyrównawczy nie przysługu je.”;

6) w art. 27a: a) w ust. 1 po wyrazach „z zastrzeżeniem ust.” do daje się wyrazy „4a i”, b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Renta socjalna wynosi 406 zł miesięcznie, z za strzeżeniem ust. 4a.”, Dziennik Ustaw Nr 154 — 12782 — Poz. 1792 1792 USTAWA z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie pełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Fundu szu Ubezpieczeń Społecznych. c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. W przypadku zbiegu uprawnień do renty ro dzinnej i renty socjalnej kwota renty socjal nej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota świadczeń do wypłaty nie przekra czała 200% renty socjalnej. Kwota obniżo nej renty socjalnej nie może być niższa niż 50 zł miesięcznie. Jeżeli kwota renty rodzin nej przekracza 200% renty socjalnej, renta socjalna nie przysługuje.”, d) w ust. 5 po wyrazie „dochód” dodaje się wyraz „netto”, a po wyrazach „wysokość renty” doda je się wyrazy „ , o której mowa w ust. 3”;

7) w art. 28 wyrazy „Osobie, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 oraz w art. 27a ust. 1 i 2,” zastępuje się wyrazami „Osobie samotnej uprawnionej do renty socjalnej lub zasiłku stałego wyrównawczego,”;

8) skreśla się art. 29;

9) w art. 31: a) w ust. 4a w zdaniu pierwszym wyrazy „do dnia ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 15 roku życia, a od dnia 1 września 2001 r. nie dłużej niż do 16 roku ż ycia” zastępuje się wyrazami „do 7 roku życia”, b) w ust. 4f wyrazy „przysługuje jedno z tych świadczeń — wyższe lub wybrane przez zainte resowanego” zastępuje się wyrazami „gwaran towany zasiłek okresowy nie przysługuje”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 6—10 w brzmieniu: „

6. Macierzyński zasiłek okresowy przysługuje:

1) matce dziecka zajmującej się jego wycho waniem,

2) ojcu dziecka zajmującemu się jego wycho waniem w razie śmierci matki lub porzuce nia przez nią dziecka — w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka,

3) osobie, która przyjęła dziecko na wycho wanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,

4) osobie, która przyjęła dziecko na wycho wanie w ramach rodziny zastępczej — w okresie pierwszego roku życia dziecka.

7. ¸ączny okres pobierania zasiłków w przypad kach, o których mowa w ust. 6, nie może przekroczyć 4 miesięcy, a w przypadku uro dzenia dziecka martwego lub jego zgonu okresu 1 miesiąca.

8. Macierzyński zasiłek okresowy ustala się w wysokości różnicy między kwotą równą kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie, nie niższej jednak niż 50 zł.

9. Macierzyński zasiłek jednorazowy w kwocie 195 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu przysługuje matce dziec ka, a w razie jej śmierci lub porzucenia dziec ka przed pobraniem zasiłku osobom, o któ rych mowa w ust. 6 pkt 2—4.

10. Macierzyński zasiłek okresowy i macierzyń ski zasiłek jednorazowy przysługuje oso bom, o których mowa w ust. 6 i 9, jeżeli do chód na osobę w rodzinie nie przekracza do chodu na osobę w rodzinie określonego w art. 4 ust. 1.”;

10) w art. 31b: a) w ust. 1 wyrazy „najniższego wynagrodzenia” zastępuje się wyrazami „zasiłku stałego”, b) w ust. 2 wyrazy „dwukrotnie dochód” zastępuje się wyrazami „półtorakrotnie dochód”, c) w ust. 3 wyrazy „dwukrotnego dochodu” zastę puje się wyrazami „półtorakrotnego dochodu”; 1

1) w art. 33g w ust. 4 wyrazy „1387 zł” zastępuje się wyrazami „1573 zł”; 1

2) w art. 33p w ust. 2 wyrazy „1387 zł” zastępuje się wyrazami „1573 zł”; 1

3) w art. 35a: a) w ust. 1: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wysokość zasiłku stałego, zasiłku macie rzyńskiego jednorazowego i okresowego oraz renty socjalnej,” — skreśla się pkt 4, — w pkt 5 wyraz „oraz” zastępuje się przecin kiem, a po wyrazie „wyrównawczego,” doda je się wyrazy „renty socjalnej i macierzyńskie go zasiłku okresowego,” b) skreśla się ust. 5 oraz w ust. 6 skreśla się wyrazy „i w ust. 5”; 1

4) w art. 43 w ust. 2a wyrazy „może zmienić lub uchy lić” zastępuje się wyrazami „zmienia lub uchyla”, a po wyrazach „a także” dodaje się wyrazy „może zmienić lub uchylić decyzję administracyjną na nie korzyść strony”. Art.

2. W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o plano waniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040 oraz z 1999 r. Nr 5, poz. 3

2) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 wy razy „przez czas ciąży, porodu i po porodzie” zastępu je się wyrazami „na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792)”. Dziennik Ustaw Nr 154 — 12783 — Poz. 1792 Art.

3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368 i Nr 129, poz. 144

4) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia,”;

2) w art. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy „o charakterze ogólnokrajowym”;

3) w art. 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Przepisów ust. 1—5 nie stosuje się do osób, które nie ukończyły 16 roku życia.”;

4) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a.

1. Osoby, które nie ukończyły 16 roku ży cia zaliczane są do osób niepełno sprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania po wyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu pod stawowych potrzeb życiowych w spo sób przewyższający wsparcie potrzeb ne osobie w danym wieku.

2. Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdro wia określi, w drodze rozporządzenia, kryteria oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art.

6.

1. Powołuje się zespoły orzekające o nie pełnosprawności:

1) powiatowe zespoły do spraw orzeka nia o niepełnosprawności — jako pierwsza instancja,

2) wojewódzkie zespoły do spraw orze kania o niepełnosprawności — jako druga instancja.

2. Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orze kania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w rozu mieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

3. Właściwość miejscową zespołu orzeka jącego o niepełnosprawności ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:

1) bezdomnych,

2) przebywających poza miejscem stałe go pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzin nych,

3) przebywających w zakładach karnych i poprawczych,

4) przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w ro zumieniu przepisów o pomocy spo łecznej.

4. W przypadku osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2—4, zespół orzekający o niepełnosprawności jest obowiązany przesłać zawiadomienie o wydanym orzeczeniu do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego zgodnie z ust. 2.”;

6) po art. 6 dodaje się art. 6a—6c w brzmieniu: „Art. 6a.

1. Starosta w ramach zadań z zakresu ad ministracji rządowej powołuje i odwo łuje powiatowy zespół do spraw orze kania o niepełnosprawności, zwany da lej «powiatowym zespołem», po uzy skaniu zgody wojewody oraz przedkła da wojewodzie informacje o realizacji zadań.

2. Wojewoda po zasięgnięciu opinii staro stów ustala obszar działania powiato wego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat, oraz siedziby wyjaz dowych składów orzekających w po wiatach, w których nie powołano po wiatowego zespołu.

3. Powiatowy zespół działający w mieście na prawach powiatu może być nazwa ny «miejskim zespołem do spraw orze kania o niepełnosprawności». Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwany dalej «wojewódzkim zespołem», powołuje i odwołuje wojewoda. Art. 6b.

1. Powiatowe zespoły orzekają na wnio sek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

2. Ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w spra wach, w których orzekają powiatowe zespoły.

3. W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, po winny być zawarte wskazania dotyczą ce w szczególności: Dziennik Ustaw Nr 154 — 12784 — Poz. 1792

1) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

2) szkolenia, w tym specjalistycznego,

3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

4) uczestnictwa w terapii zajęciowej,

5) konieczności zaopatrzenia w przed mioty ortopedyczne, środki pomocni cze oraz pomoce techniczne, ułatwia jące funkcjonowanie danej osoby,

6) korzystania z systemu środowisko wego wsparcia w samodzielnej egzy stencji, przez co rozumie się korzysta nie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje po zarządowe oraz inne placówki,

7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w pro cesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9) spełniania przez osobę niepełno sprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo wym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452). Art. 6c.

1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności po przez:

1) kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w spra wach dotyczących orzekania o nie pełnosprawności lub o stopniu nie pełnosprawności,

2) szkolenie zespołów do spraw orzeka nia o niepełnosprawności.

2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w wyniku stwier dzonych w postępowaniu kontrolnym nieprawidłowości może wnosić:

1) do organu, który powołał zespół do spraw orzekania o niepełnospraw ności, o odwołanie członków zespo łu odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości,

2) do wojewody o cofnięcie zgody na powołanie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnospraw ności i ustalenie siedzib wyjazdo wych składów orzekających.

3. Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami poprzez:

1) kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania standardów postępowa nia w sprawach dotyczących orzeka nia o niepełnosprawności lub o stop niu niepełnosprawności,

2) analizę sporządzanych informacji zbiorczych o realizacji zadań powia towych zespołów.

4. Wydatki związane z tworzeniem i dzia łalnością zespołów, o których mowa w art. 6 ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa.

5. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednic twem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmie nia zaskarżone orzeczenie. Postępowa nie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.

6. Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności, uwzględniając w szczególności tryb postępowania przy orzekaniu oraz skład i sposób powoływania i odwo ływania członków, a także sposób działania zespołów orzekających o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifi kacji członków zespołów orzekają cych oraz tryb postępowania przy wydawaniu zaświadczeń uprawnia jących do orzekania o niepełno sprawności lub o stopniu niepełno sprawności, uwzględniając w szcze gólności konieczność zapewnienia specjalistycznych kwalifikacji odpo wiednich do zakresu orzekania,

3) minima programowe dla szkoleń specjalistów powoływanych do ze społów orzekających oraz sposób wyboru ośrodków szkoleniowych upoważnionych do prowadzenia szkoleń, kierując się koniecznością Dziennik Ustaw Nr 154 — 12785 — Poz. 1792 zapewnienia właściwego poziomu kształcenia, w tym odpowiedniego poziomu wiedzy specjalistycznej,

4) standardy w zakresie kwalifikowania i postępowania dotyczącego orzeka nia o niepełnosprawności lub o stop niu niepełnosprawności,

5) wzory i terminy składania informacji, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6c ust. 3 pkt 2,

6) wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz organy uprawnione do jej wystawiania, kie rując się koniecznością zapewnienia jednolitości wydawanych legityma cji.

7. W przypadku gdy osoba niepełno sprawna posiada prawo jazdy lub po zwolenie do kierowania tramwajem, ze spół orzekający o niepełnosprawności zawiadamia o wydaniu orzeczenia or gan właściwy w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.”;

7) w art. 22 w ust. 1 po wyrazach „wynagrodzeń pra cowników” dodaje się wyraz „niepełnospraw nych”;

8) w art. 26 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Państwowego Fundu szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”;

9) w art. 28 w ust. 2 po wyrazie „stwierdza” dodaje się wyrazy „na wniosek pracodawcy”;

10) art. 35a otrzymuje brzmienie: „Art. 35a.

1. Do zadań powiatu należy:

1) opracowywanie, zgodnych ze stra tegią rozwoju województwa, pro jektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełno sprawnych w zakresie: a) rehabilitacji społecznej, b) rehabilitacji zawodowej i zatrud niania, c) przestrzegania praw osób niepeł nosprawnych,

2) współpraca z instytucjami admini stracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji pro gramów, o których mowa w pkt 1,

3) udostępnianie na potrzeby Pełno mocnika i samorządu wojewódz twa oraz przekazywanie właściwe mu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o któ rych mowa w pkt 1, oraz rocznej in formacji z ich realizacji,

4) podejmowanie działań zmierzają cych do ograniczania skutków nie pełnosprawności,

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowa dzonej działalności oraz ich udo stępnianie na potrzeby samorządu województwa,

6) współpraca z organizacjami poza rządowymi i fundacjami działający mi na rzecz osób niepełnospraw nych w zakresie rehabilitacji spo łecznej i zawodowej tych osób,

7) dofinansowanie: a) uczestnictwa osób niepełno sprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, b) sportu, kultury, rekreacji i tury styki osób niepełnosprawnych, c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilita cyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawa ne osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepi sów, d) likwidacji barier architektonicz nych, urbanistycznych, transpor towych, w komunikowaniu się i technicznych, e) budowy, rozbudowy i moderni zacji obiektów służących rehabili tacji,

8) finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

9) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełno sprawnych, ich szkolenie oraz prze kwalifikowanie,

10) kierowanie osób niepełnospraw nych, które wymagają specjali stycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szko leniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej, 1

1) współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odręb nych przepisów, 1

2) doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalno ści gospodarczej lub rolniczej po dejmowanej przez osoby niepełno sprawne, 1

3) współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oce ny i kontroli miejsc pracy osób nie pełnosprawnych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. a) i c) oraz w pkt 6 w czę ści dotyczącej rehabilitacji społecz nej osób niepełnosprawnych, a tak że w pkt 4, 5, 7 i 8 — są realizowane Dziennik Ustaw Nr 154 — 12786 — Poz. 1792 przez powiatowe centra pomocy ro dzinie,

2) w pkt 1 lit. b) i c) oraz w pkt 6 w czę ści dotyczącej rehabilitacji zawodo wej osób niepełnosprawnych, a także w pkt 9—13 — są realizowa ne przez powiatowe urzędy pracy.

3. Rada powiatu w formie uchwały okre śla zadania, na które przeznacza środ ki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej.

4. Minister właściwy do spraw zabezpie czenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań, o któ rych mowa w ust. 1, które mogą być fi nansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł nosprawnych, uwzględniając w szcze gólności wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, a także tryb postępowania i zasady ich dofi nansowania ze środków Funduszu.”; 1

1) skreśla się art. 35b; 1

2) w art. 35c: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) w ust. 1 wyraz „starostowie” zastępuje się wyra zami „zarządy powiatów”, c) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowe zasady sporządzania spra wozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach zrealizowanych ze środków Funduszu oraz wniosków do planu finansowego tego Fun duszu, o których mowa w ust. 1, uwzględnia jąc w szczególności terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzór tego wniosku i sprawozdania, a także zasady i sposoby roz liczeń finansowych samorządu z Funduszem w zakresie wykorzystania środków, w tym zwrotu niewykorzystanych środków.”; 1

3) w art. 36 w ust. 1 po wyrazie „Niepełnosprawnych” dodaje się wyrazy „i powiatów”; 1

4) w art. 46 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) odsetki od środków, o których mowa w art. 48 ust. 1,”; 1

5) w art. 48: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mo że przekazać powiatom dodatkowe środki po zatwierdzeniu ich wysokości przez Radę Nadzorczą tego Funduszu na realizację za dań, w szczególności na utworzenie i dzia łalność warsztatów terapii zajęciowej i za kładów aktywności zawodowej.”, b) w ust. 2 wyrazy „przedstawiania sprawozdań z wykorzystania środków Funduszu” zastępuje się wyrazami „zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań przypadających do wypłaty na dany rok”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać w szczególności liczbę miesz kańców, liczbę osób niepełnosprawnych i liczbę uczestników funkcjonujących warsz tatów terapii zajęciowej w powiecie oraz kwotę przewidzianą w planie finansowym Funduszu na dany rok na realizację przez sa morządy zadań, kwotę zobowiązań finanso wanych ze środków Funduszu z tytułu reali zacji umów zawartych do dnia 31 grudnia ro ku poprzedzającego rok, dla którego jest ob liczana wysokość środków.”; 1

6) w art. 51: a) w ust. 3 skreśla się pkt 7 i 8, b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „3b. Zadania Zarządu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, nie dotyczą środków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.”; 1

7) w art. 54 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe w wysokości faktycz nie poniesionej, nie więcej niż 2% środków wykorzystanych na realizację zadań, o któ rych mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1.” Art.

4. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 130, poz. 145

2) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 18: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Podstawę wymiaru składek na ubezpiecze nia emerytalne i rentowe osób pobierają cych zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej stanowi kwo ta zasiłku stałego z pomocy społecznej, z za strzeżeniem ust. 9.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Podstawę wymiaru składek na ubezpiecze nia emerytalne i rentowe osób sprawują cych opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji lub nad ciężko chorym członkiem rodziny oraz osób przebywają cych na urlopie wychowawczym stanowi Dziennik Ustaw Nr 154 — 12787 — Poz. 1792 kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 9.”;

2) w art. 22 w ust. 4 wyrazy „z uwzględnieniem art. 112 ust. 2” zastępuje się wyrazami „z uwzględ nieniem art. 112 ust. 2 i 3”;

3) w art. 112 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. W roku 2002 stopa procentowa, o której mo wa w art. 22 ust. 4, wynosi 0,1 % podstawy wy miaru składek na ubezpieczenie emerytalne.” Art.

5. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968 i Nr 111, poz. 119

4) w art. 87 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z pomo cy społecznej.” Art.

6.

1. Do gwarantowanego zasiłku okresowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 31b ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, przyznanych do dnia wejścia w ży cie ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy, z wy jątkiem art. 31 ust. 4f ustawy wymienionej w art. 1 ni niejszej ustawy.

2. Do zasiłku stałego przyznanego do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się dotychczasowe kryterium dochodowe, a aktualne zaświadczenia lekarskie o sta nie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pie lęgnacyjnego obowiązują przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r. Art.

7. Pomoc materialną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2 niniejszej usta wy, przyznaną do dnia wejścia w życie ustawy realizu je się według dotychczasowych przepisów. Art.

8. Do czasu powołania, na podstawie art. 6 i 6a ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, zespołów orzekających o niepeł nosprawności działają dotychczasowe zespoły orzeka jące o stopniu niepełnosprawności. Art.

9. Członkowie zespołów orzekających powoła ni do zespołów na podstawie dotychczas obowiązują cych przepisów obowiązani są do uzyskania, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaświad czeń uprawniających do orzekania o niepełnosprawno ści lub stopniu niepełnosprawności zgodnie z przepi sami wydanymi na podstawie art. 6c ust. 6 ustawy wy mienionej w art. 3 niniejszej ustawy. Art.

10. Do czasu wydania rozporządzenia, o któ rym mowa w art. 4a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 1

1. Umowy cywilnoprawne zawarte przez Pań stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw nych na podstawie dotychczas obowiązujących przepi sów ustawy, wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy, w zakresie zadań, o których mowa w art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)—e) ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu zakończenia ich realizacji. Art. 1

2. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpatrzeniu na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy. Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 154 — 12788 — Poz. 1792

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-12-29
Data wydania: 2001-12-17
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1792