Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1793

Dziennik Ustaw Nr 154 — 12788 — Poz. 1793 1793 USTAWA z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie rosz czeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro bociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrud nienia absolwentom szkół. Art.

1. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229 i Nr 122, poz. 132

3) art. 20d otrzymuje brzmienie: „Art. 20d. Agencja jest obowiązana przekazywać na rachunek bankowy Funduszu Pracy środki uzyskane z tytułów określonych w art. 20 ust. 2, w wysokości i przez okres niezbędny na finansowanie wypłat świadczeń przed emerytalnych, przyznanych na podstawie art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405).” Art.

2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochro nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 oraz z 2001r. Nr 100, poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w uzgodnieniu z Radą Funduszu, o któ rej mowa w art. 15” zastępuje się wyrazami „Mini ster właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów pu blicznych”;

2) skreśla się art. 4;

3) w art. 6 w ust. 1 po wyrazie „Funduszu” dodaje się wyrazy „Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowni czych, powołanego na podstawie art. 12, zwanego dalej «Funduszem»”;

4) w art. 6a: a) w ust. 2 wyrazy „o którym mowa w art. 4 ust. 2” zastępuje się wyrazami „z poprzedniego kwarta łu od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głów nego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzę dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Pol ski» ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 3 usta wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968 i Nr 111, poz. 1194)”, b) użyte w ust. 2a—4 wyrazy „o którym mowa w art. 4 ust. 2” zastępuje się wyrazami „o któ rym mowa w ust. 2”;

5) w art. 6b wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej w uzgodnieniu z Radą Funduszu” zastępuje się wy razami „Minister właściwy do spraw pracy, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych”;

6) użyte w art. 7 w ust. 1b, 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy „kierownik wojewódzkiej jednostki organi zacyjnej właściwej w sprawach zatrudnienia i prze ciwdziałania bezrobociu” zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami „kierownik Biu ra Terenowego Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych”;

7) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „marszałek województwa” zastępuje się wyrazami „kierownik Biura Tereno wego Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pra cowniczych”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1. Minister właściwy do spraw pracy, w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazów i wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 1, 1a i 3, oraz tryb ich składania, a tak że przekazywania środków z Funduszu i dokonywania wypłat świadczeń.”;

9) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

2.

1. Tworzy się Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych.

2. Fundusz posiada osobowość prawną i jest państwowym funduszem celo wym.

3. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy.

4. Zadania określone w ustawie realizuje minister właściwy do spraw pracy przy pomocy Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracow niczych oraz Biur Terenowych Fundu szu Gwarantowanych Âwiadczeń Pra cowniczych.

5. Krajowym Biurem Funduszu Gwaran towanych Âwiadczeń Pracowniczych kieruje dyrektor powoływany i odwoły wany przez dysponenta Funduszu, a Biurami Terenowymi Funduszu kieru ją kierownicy powoływani i odwoływa ni przez dyrektora Krajowego Biura Funduszu. Dyrektor wykonuje za praco dawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowni ków Funduszu.

6. Koszty obsługi Funduszu, ponoszone przez Biura, o których mowa w ust. 5, obciążają ten Fundusz.

7. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, orga nizację, szczegółowe zasady i zakres działania Biur, o których mowa w ust. 4.”;

10) w art. 14 w ust. 1 skreśla się wyrazy „4 i”; 1

1) art. 15 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

5. Naczelna Rada Zatrudnienia, powołana na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, opiniuje plany finansowe Funduszu oraz roczne sprawozdania z jego działalności.”; 1

2) skreśla się art. 16; 1

3) w art. 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 154 — 12789 — Poz. 1793 „

2. Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.

3. Do czasu określenia wysokości składki przez ustawę budżetową, stosuje się składkę w wyso kości ustalonej na rok poprzedni. Po ustaleniu wysokości składki przez ustawę budżetową, płatnicy składki dokonują korekty wysokości wpłat od początku roku budżetowego w pierw szym miesiącu następującym po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżeto wa.”; 1

4) skreśla się art. 18a; 1

5) w art. 19 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Koszty poboru składek na Fundusz obciążają Fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5% przypisu skła dek na Fundusz.

4. W przypadku nieprzekazania w terminach, o których mowa w ust. 1, składek na rachunek bankowy Funduszu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należne są odsetki ustawowe.”; 1

6) skreśla się art. 23. Art.

3. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325 i Nr 128, poz. 1405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków przedemerytalnych,” b) w pkt 6 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzyma niu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wy płaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,”;

2) w art. 10 skreśla się ust. 3a;

3) w art. 23 w ust. 2 skreśla się pkt 2a;

4) w art. 24: a) w ust. 1 wyrazy „260 złotych” zastępuje się wy razami „476,70 zł”, b) w ust. 8 skreśla się wyrazy „ , zasiłku przedeme rytalnego”;

5) w art. 25 w ust. 8 skreśla się wyrazy „pkt 1—4”;

6) w art. 28: a) w ust. 2: — w pkt 3 skreśla się wyrazy „zasiłek przedeme rytalny,” — w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i do daje pkt 5 w brzmieniu: „

5) zasiłek lub świadczenie przedemerytalne wypłacone za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wyna grodzenie za czas pozostawania bez pra cy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę.”, b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „zasiłków przedeme rytalnych,”;

7) w art. 29 w ust. 1 skreśla się wyrazy „zasiłek przed emerytalny,” oraz wyrazy „zasiłków przedemery talnych,”;

8) w art. 31: a) skreśla się ust. 1, b) w ust. 3a po wyrazie „macierzyństwa” dodaje się wyrazy „bez potrzeby orzekania przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przedłużeniu okresu zasiłkowego”;

9) w art. 34 skreśla się wyrazy „ , zasiłków przedeme rytalnych”;

10) skreśla się art. 37g; 1

1) w art. 37i skreśla się ust. 4; 1

2) tytuł rozdziału 3c otrzymuje brzmienie „Âwiadcze nia przedemerytalne”; 1

3) skreśla się art. 37j; 1

4) w art. 37k: a) w ust. 1: — w pkt 1 po wyrazie „emerytury” dodaje się wyrazy „ , wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczą cych zakładu pracy, w którym była zatrud niona przez okres nie krótszy niż 6 miesię cy, ukończyła co najmniej 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna oraz osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub”, — w pkt 3 po wyrazach „zakładu pracy,” dodaje się wyrazy „w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy,” b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 80% kwoty emerytury określonej w decyzji organu rentowego ustalającej wy sokość emerytury w celu ustalenia świadcze Dziennik Ustaw Nr 154 — 12790 — Poz. 1793 nia przedemerytalnego, nie mniej jednak niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.”, c) w ust. 6 wyrazy „odpowiednio określonej w art. 37j ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „120% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1”, d) w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz zasiłku przed emerytalnego”, e) skreśla się ust. 8 i 8a, f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Pracownikowi byłego państwowego przed siębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w dniu 7 listopada 2001 r. posiadał status bezrobot nego oraz spełniał łącznie następujące wa runki:

1) osiągnął wiek — co najmniej 50 lat kobie ta i 55 lat mężczyzna,

2) posiadał okres uprawniający do emerytu ry — wynoszący co najmniej 20 lat dla ko biet i 25 lat dla mężczyzn,

3) był zatrudniony w pełnym wymiarze cza su pracy w państwowym przedsiębior stwie gospodarki rolnej przez okres co naj mniej 10 lat,

4) zamieszkiwał w powiecie (gminie) uzna nym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.”, g) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. Osobom wymienionym w ust. 9 przysługu je świadczenie przedemerytalne w wysoko ści 120% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.”; 1

5) w art. 37l: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która spełniła warunki do jego nabycia w dniu rejestracji w powia towym urzędzie pracy. Prawo do świadcze nia przedemerytalnego ustala się na wnio sek tej osoby.”, b) w ust. 2 i 3 wyrazy „Zasiłki przedemerytalne i świadczenia” zastępuje się wyrazem „Âwiad czenia”, c) skreśla się ust. 2a; 1

6) w art. 37ł skreśla się wyrazy „zasiłek przedemery talny lub”; 1

7) w art. 37m: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „zasiłek przedemery talny lub” oraz wyrazy „art. 31 ust. 1 i 2”, b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „zasiłku przedemery talnego oraz”; 1

8) art. 37n otrzymuje brzmienie: „Art. 37n.

1. Prawo do świadczenia przedemerytal nego ustaje z dniem, w którym osoba uprawniona przestała spełniać wa runki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Prawo do świadczenia przedemerytal nego ulega zawieszeniu w przypadku:

1) podjęcia pozarolniczej działalności,

2) podjęcia zatrudnienia lub innej pra cy zarobkowej, jeżeli łączna kwota przychodów, w rozumieniu przepi sów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w da nym miesiącu z tytułu zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz otrzy mywanego świadczenia przedeme rytalnego byłaby wyższa od kwoty 200% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1,

3) osiągania przychodów z innych ty tułów niż wymienione w pkt 1 i 2, podlegających opodatkowaniu po datkiem dochodowym od osób fi zycznych oraz uzyskiwania diet i in nych należności pieniężnych przez osoby wykonujące czynności zwią zane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, jeżeli łączna kwota uzyskanych przycho dów w danym miesiącu z tych tytu łów oraz z tytułu świadczenia przedemerytalnego byłaby wyższa od kwoty 200% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.”; 1

9) w art. 37o: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „zasiłków przedeme rytalnych i”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Âwiadczenia przedemerytalne są finansowa ne z budżetu państwa, w ramach dotacji dla Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem ust. 3.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Âwiadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie art. 37k ust. 9 są finansowane ze środków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywanych na ten cel Fundu szowi Pracy.”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania Funduszowi Pracy przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa środków, o których mowa w ust. 3, oraz ich rozliczania.”;

20) w art. 50 w ust. 4 wyrazy „nieprzekraczający jedne go miesiąca” zastępuje się wyrazami „przekracza jący jeden miesiąc”; Dziennik Ustaw Nr 154 — 12791 — Poz. 1793 2

1) art. 54 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

4. Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głu chych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych ˚ ołnierzy Rze czypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opie ki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady ak tywizacji zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pra cowników o znacznym lub umiarkowa nym stopniu niepełnosprawności.”; 2

2) w art. 55: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Za zgodą ministra właściwego do spraw pra cy oraz ministra właściwego do spraw finan sów publicznych Fundusz Pracy może zacią gać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środ ków niezbędnych na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, z zastrzeże niem ust. 4.”, b) w ust. 4 wyrazy „8,33% dochodów” zastępuje się wyrazami „12,5% dochodów”, c) skreśla się ust. 5; 2

3) w art. 56 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Koszty poboru składek na Fundusz Pracy ob ciążają ten fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5% kwoty składek przekazanych na Fundusz Pra cy.”; 2

4) w art. 57: a) w ust. 1 pkt 30 otrzymuje brzmienie: „30) zasiłków pogrzebowych wypłaconych oso bom, o których mowa w art. 37m ust. 1a,” b) skreśla się ust. 7; 2

5) w art. 57a w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , a także szczegółowe zasady i terminy sporządzania przez zarządy województw i zarządy powiatów sprawoz dań z wykorzystania środków przekazanych z Fun duszu Pracy”. Art.

4. W ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zaka zie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986 i z 2001 r. Nr 100, poz. 108

5) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy „przysługuje zasiłek przedemery talny, o którym mowa w art. 37j ust. 3 i 6 tej usta wy, jeżeli posiadają okres uprawniający do emery tury” zastępuje się wyrazami „przysługuje świad czenie przedemerytalne, o którym mowa w art. 37k tej ustawy, jeżeli posiadają okres upraw niający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn”;

2) w ust. 3 wyraz „zasiłku” zastępuje się wyrazem „świadczenia”. Art.

5. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstron nej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wo jewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 23;

2) w art. 32 skreśla się wyrazy „ , Rady Funduszu Gwa rantowanych Âwiadczeń Pracowniczych”;

3) w art. 36 w pkt 2 skreśla się wyrazy „23,”. Art.

6. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o uła twieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 132

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art.

1. Przepisy ustawy stosuje się do osób za mieszkałych w rejonach uznanych za za grożone szczególnie wysokim bezrobo ciem strukturalnym, które są:

1) absolwentami, którzy uczęszczali w sys temie dziennym do ponadpodstawo wych oraz ponadgimnazjalnych szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej albo szkoły wyższej,

2) absolwentami szkół, o których mowa w pkt 1, do których uczęszczali w syste mie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie byli zatrudnieni,

3) absolwentami co najmniej 12-miesięcz nego przygotowania zawodowego, od bytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,

4) absolwentami dziennych kursów zawo dowych, trwających co najmniej 24 mie siące, jeżeli w okresie ostatnich 12 mie sięcy ich trwania nie byli zatrudnieni,

5) absolwentami szkół specjalnych,

6) niepełnosprawnymi, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania zawodu, oraz w okresie do 12 miesięcy, od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, podjęli po raz pierw szy zatrudnienie lub we własnym imie niu podjęli i wykonują działalność go spodarczą, zwanych dalej «absolwenta mi».”;

2) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „finansowane są z budżetu państwa” zastępuje się wyrazami „w wysokości nie wyższej niż należne od najniższego wynagro dzenia za pracę — finansowane są z budżetu pań stwa, w ramach dotacji dla Funduszu Pracy”; Dziennik Ustaw Nr 154 — 12792 — Poz. 1793

3) w art. 3: a) w ust. 2 po wyrazie „następuje” dodaje się wy razy „w okresach półrocznych”, b) w ust. 3 skreśla się wyraz „terminy,”. Art.

7.

1. Pracodawcy dokonują zwrotu środków Funduszowi Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowni czych, na warunkach określonych przez marszałka wo jewództwa do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, należnych z tytułu zarządzonej przez marszałka woje wództwa i uiszczonej wypłaty jednorazowych świad czeń w związku z przejściowymi trudnościami finanso wymi pracodawcy oraz z tytułu udzielonych pracodaw com pożyczek, o których mowa w dotychczasowym brzmieniu art. 4 ustawy wymienionej w art. 2 niniejszej ustawy, w wysokości odpowiadającej kwocie składki na ubezpieczenia społeczne od należnych pracowniko wi, a niewypłaconych wynagrodzeń za okres, za który wobec niewypłacenia pracownikom przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę zostało wypłacone jednorazo we świadczenie.

2. Przepis art. 10 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 2 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio. Art.

8.

1. Akcje i udziały w spółkach handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Ko deks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 i z 2001 r. Nr 102, poz. 111

7) objęte przez Fundusz Gwa rantowanych Âwiadczeń Pracowniczych, zwany dalej „Funduszem”, w zamian dokonanych wkładów niepie niężnych (aportów) nieruchomości przewłaszczonych przez Fundusz za niespłacone wierzytelności Funduszu — przechodzą z mocy prawa w zarząd Agencji Rozwo ju Przemysłu S.A., zwanej dalej „Agencją”, według wartości nominalnej określonej w umowach spółek.

2. W okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dysponent środków Funduszu wyda Agencji, po ustaleniu z nią w drodze umowy przedmiotu wydania i warunków wydania, wszelką dokumentację dotyczącą akcji, udziałów i in nych praw wynikających z tej własności.

3. Agencja, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2003 r., zbędzie akcje i udziały, o których mowa w ust. 1, wykonując do tego czasu prawa Fun duszu z akcji i udziałów. Wszelkie kwoty uzyskiwane z tytułu zbycia akcji i udziałów Agencja gromadzić bę dzie na wyodrębnionym subkoncie bankowym. Po upływie każdego kwartału, licząc od dnia 1 stycznia 2002 r., Agencja odprowadzi na konto Funduszu zgro madzone środki po potrąceniu prowizji, o której mowa w ust. 4, przekazując jednocześnie dysponentowi Fun duszu szczegółowy wykaz odzyskanych kwot oraz tytu łów ich uzyskania.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy i ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i ter miny informacji kwartalnych sporządzanych przez Agencję, a także wysokość prowizji, stanowiącą okre ślony procent środków, o których mowa w ust. 3, któ re Agencja przeznaczy na pokrycie kosztów działań, o których mowa w ust. 1—3. Art.

9. Kadencja Rady Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych upływa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

10.

1. Do dnia 31 marca 2002 r. utrzymuje się do tychczasowe struktury organizacyjne i zasady funkcjo nowania Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pra cowniczych, z tym ż e przewidziane dla Prezesa Krajowe go Urzędu Pracy i Rady Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych kompetencje w tym zakresie przechodzą na ministra właściwego do spraw pracy.

2. Do dnia 31 marca 2002 r. pracownicy Krajowe go Urzędu Pracy i główny księgowy Funduszu Gwa rantowanych Âwiadczeń Pracowniczych realizujący zadania na rzecz Funduszu Gwarantowanych Âwiad czeń Pracowniczych oraz kierownicy i pracownicy Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Âwiad czeń Pracowniczych wykonują wszelkie czynności na rzecz Funduszu na podstawie dotychczasowych peł nomocnictw, o ile nie są sprzeczne z ustawą, o której mowa w art. 2.

3. Z dniem 1 kwietnia 2002 r. kierownicy i pracow nicy dotychczasowych Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych stają się odpowiednio kierownikami lub pracownikami Biur Te renowych Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pra cowniczych.

4. Stosunki pracy z kierownikami i pracownikami, o których mowa w ust. 3, wygasają z dniem 30 czerw ca 2002 r., jeżeli przed dniem 31 maja 2002 r. nie zosta ną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia do dnia 15 czerwca 2002 r.

5. Pracodawca obowiązany jest powiadomić na pi śmie kierownika i pracownika odpowiednio o terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyję cia nowych warunków pracy lub płacy.

6. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę może nastąpić za wypowiedzeniem.

7. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o któ rym mowa w ust. 4, lub wypowiedzenia, o którym mo wa w ust. 6, kierownikom i pracownikom przysługuje odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 28 grud nia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczą cych zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).

8. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 2, stosuje się przepisy tej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 154 — 12793 — Poz. 1793 Art. 1

1.

1. W 2002 r.:

1) nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 6a ustawy wy mienionej w art. 3 niniejszej ustawy,

2) zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, dodatki szkolenio we oraz stypendia podlegają waloryzacji w termi nie oraz o wskaźnik, określone w ustawie budżeto wej na 2002 r.

2. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy i spełniały warunki do nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub stypendium, nabywają oraz zachowują do nich pra wo na dotychczasowych zasadach, z tym że:

1) podlegają one waloryzacji na zasadach określo nych dla zasiłków dla bezrobotnych obowiązują cych w okresie ich wypłacania,

2) do osób posiadających prawo do zasiłku przedeme rytalnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 24, 28, 28a, 29, 34 oraz 37l—37o ustawy wymienionej w art. 3 niniejszej ustawy, w zakresie dotyczącym świadczeń przedemerytalnych. Art.1

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 3 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 3 pkt 18, który wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2002 r.,

3) art. 3 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 2 stycz nia 2002 r.,

4) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 154 — 12794 — Poz. 1793

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-12-29
Data wydania: 2001-12-17
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1793