Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1820

Dziennik Ustaw Nr 156 — 12922 — Poz. 1820 1820 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 1901—19041 Kodeksu celnego. Na podstawie art. 19043 § 1 ustawy z dnia 9 stycz nia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. Przywóz towarów z zagranicy jest zwolniony od cła, bez zachowania norm ilościowych lub wartościo wych, jeżeli przedmiotem przywozu są:

1) rzeczy przywożone w ramach bezzwrotnej pomocy udzielonej przez rządy państw obcych oraz między narodowe organizacje międzyrządowe,

2) towary przywożone w ramach Ramowego Progra mu Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej oraz innych programów nauko wo-badawczych Unii Europejskiej, Traktatu Pół nocnoatlantyckiego (NATO), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Międzynarodo wej Agencji Energii (IEA), Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Inicjatywy Ârodkowo-Europej skiej, Europejskiej Konferencji Biologii Molekular nej (EMBC), Organizacji Współpracy Naukowo -Technicznej (COST) i EUREKA,

3) paliwa przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych przeznaczonych do działalności gospodarczej, ponad normy określone w art. 19037 § 2 Kodeksu celnego, jeżeli zwolnienie takie przewidują umowy międzynarodowe,

4) środki spożywcze przeznaczone do spożycia w środku transportu przez członków obsługi i pasa żerów, w przewozach międzynarodowych,

5) wartości dewizowe,

6) znaki pieniężne (banknoty i monety) — przywożo ne przez Narodowy Bank Polski i banki — przed wprowadzeniem ich do obiegu i po wycofaniu ich z obiegu,

7) uzbrojenie oraz wyroby i technologie o przeznacze niu wojskowym, otrzymywane lub nabywane dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

8) środki trwałe stanowiące przedmiot wkładu niepie niężnego przedsiębiorcy zagranicznego,

9) samoloty używane w lotnictwie cywilnym o masie własnej przekraczającej 12 ton oraz części zamien ne do nich i wyposażenie pokładowe przywożone przez ich użytkownika docelowego posiadającego świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski or gan nadzoru lotniczego,

10) urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i za bezpieczania obsługi ruchu lotniczego, przywożo ne przez jednostki zabezpieczające ruch lotniczy w kraju, 1

1) materiały nabyte za granicą przez polskich armato rów, niezbędne do eksploatacji i utrzymania tech nicznego statków morskich o polskiej przynależno ści eksploatowanych w żegludze międzynarodowej.

§2.

1. Zwolnienie od cła rzeczy, o których mowa w § 1 pkt 8, stosuje się pod warunkiem ich nieodstępo wania przez okres 3 lat, licząc od dnia objęcia procedu rą dopuszczenia do obrotu. Przepis art. 19011 § 8 Ko deksu celnego stosuje się odpowiednio.

2. Warunek nieodstępowania rzeczy, o którym mo wa w ust. 1, podlega z urzędu wpisowi w dokumentach stwierdzających objęcie towaru procedurą dopuszcze nia do obrotu.

§3. W przypadku przywozu towarów, o których mo wa w § 1 pkt 1, 2 i 5—8, do zgłoszenia celnego należy dołączyć spis przywożonych rzeczy, w zestawieniu ilo ściowym i wartościowym.

§4. Tryb oraz dokumenty wymagane do stwierdze nia podstawy stosowania zwolnienia od cła towarów, o których mowa w § 1, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250 i Nr 152, poz. 1726).

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 156 — 12923 — Poz. 1820

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2001-12-31
Data wydania: 2001-12-28
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1820