Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1827

Dziennik Ustaw Nr 156 — 12931 — Poz. 1827 1827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 137

1) zarządza się, co następuje:

§1. Wojewódzki inspektorat transportu drogowe go, zwany dalej „wojewódzkim inspektoratem”, za pewnia właściwemu terytorialnie wojewódzkiemu in spektorowi transportu drogowego realizację jego za dań.

§2. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą komórki organizacyjne lub wyodrębnione stanowiska do spraw:

1) inspekcji,

2) finansowo-księgowych,

3) kadr,

4) administracyjno–technicznych.

§3. Regulamin organizacyjny wojewódzkiego in spektoratu, ustalany przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego i zatwierdzany przez wojewodę po zaopiniowaniu przez Głównego Inspektora Trans portu Drogowego, określa szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu, w tym zakresy działania komórek organizacyjnych i wyodrębnionych stano wisk, o których mowa w § 2, oraz tryb jego pracy.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2001-12-31
Data wydania: 2001-12-11
Data wejścia w życie: 2002-01-01
Data obowiązywania: 2002-01-01
Data uchylenia: 2007-06-21
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1827