Dz.U. 2001 nr 17 poz. 192

Dziennik Ustaw Nr 17 — 954 — Poz. 192 192 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mie nia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowe go (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 104

1) zarządza się, co następuje:

§1. Wynagrodzenie miesięczne Prezesa Agencji Mienia Wojskowego ustala się na podstawie przecięt nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed siębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Preze sa Głównego Urzędu Statystycznego, przy zastosowa niu mnożnika 5,0.

§2.

1. Wynagrodzenie miesięczne Przewodniczące go Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego, zwa nej dalej „Radą”, oraz pozostałych członków Rady usta la się na podstawie przeciętnego miesięcznego wyna grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród Dziennik Ustaw Nr 17 — 955 — Poz. 192 z zysku w ostatnim miesiącu minionego kwartału, ogła szanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne go, przy zastosowaniu następujących mnożników:

1) przewodniczący Rady — 2,0,

2) członek Rady — 1,5.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przy sługuje, bez względu na częstotliwość zwołanych po siedzeń Rady, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Członkowi Rady zmniejsza się wynagrodzenie miesięczne za nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu w danym miesiącu, proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń Rady w tym miesiącu.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, nie później niż do 10 dnia następne go miesiąca.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-03-08
Data wejścia w życie: 2001-03-31
Data obowiązywania: 2001-03-31
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 17 poz. 192