Dz.U. 2001 nr 17 poz. 195

Dziennik Ustaw Nr 17 — 956 — Poz. 195 195 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru. Na podstawie art. 51 § 12 ustawy z dnia 9 stycz nia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następu je:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wydawania wiążącej informacji o pochodzeniu towaru (WIP), wzór wniosku i niezbędne dokumenty, które na leży do niego dołączyć, a także wzór formularza wiążą cej informacji o pochodzeniu towaru.

§2.

1. Z wnioskiem o udzielenie wiążącej informa cji o pochodzeniu towaru, zwanym dalej „wnioskiem”, występuje się do Prezesa Głównego Urzędu Ceł, zwa nego dalej „Prezesem GUC”.

2. Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem, stano wiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§3. Wniosek powinien dotyczyć tylko jednego to waru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i pochodzącego z jednego kraju.

§4.

1. Osoba występująca z wnioskiem, zwana da lej „wnioskodawcą”, dołącza do wniosku posiadane dokumenty i materiały niezbędne do dokonania usta lenia pochodzenia towaru, w szczególności próbki, fo tografie, schematy, katalogi, certyfikaty jakościowe lub certyfikaty ilościowe.

2. Jeżeli dla dokonania ustalenia kraju pochodzenia towaru jest to niezbędne, Prezes GUC może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia, w wyznaczonym termi nie, dodatkowych dokumentów lub materiałów. Wy znaczony termin powinien uwzględniać czas niezbęd ny dla ich uzyskania i dostarczenia.

3. Na wniosek wnioskodawcy, złożony nie później niż przed upływem uprzednio wyznaczonego terminu, Prezes GUC może w szczególnie uzasadnionych przy padkach przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2.

4. Niedostarczenie dokumentów lub materiałów, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie po woduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§5.

1. Wnioskodawca może wskazać metody bada nia, które mogą być zastosowane dla dokonania usta lenia kraju pochodzenia towaru.

2. Badania i analizy, niezbędne do udzielenia wiążą cej informacji o pochodzeniu towaru, wykonywane są przez laboratorium celne lub inne laboratoria, akredy towane zgodnie z odrębnymi przepisami lub uznane przez Prezesa GUC.

§6.

1. Dokumenty i materiały załączone do wnio sku, z zastrzeżeniem ust. 2, nie podlegają zwrotowi.

2. W przypadku gdy:

1) wnioskodawca umieścił we wniosku żądanie zwro tu określonych dokumentów lub materiałów lub

2) przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty lub materiały nie są przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy — Prezes GUC po zakończeniu postępowania odsyła je wnioskodawcy na jego koszt.

3. Zwrotu materiałów, o którym mowa w ust. 2, nie dokonuje się, jeżeli w związku z badaniami i analizami uległy zniszczeniu.

§7. Wnioskodawca może zastrzec we wniosku, któ re informacje i materiały mają charakter poufny lub stanowią tajemnicę handlową i podlegają w związku z tym ochronie, zgodnie z art. 8 Kodeksu celnego. Za strzeżenie w odniesieniu do wniosku może dotyczyć je dynie konkretnych danych spośród zawartych w polu 7 część dolna, polach 10, 12 lub 14.

§8.

1. Przed przeprowadzeniem badania lub anali zy towaru, niezbędnych do udzielenia wiążącej infor macji o pochodzeniu towaru, wnioskodawca jest obo wiązany do wpłacenia, na rachunek Głównego Urzędu Ceł, zaliczki na pokrycie przewidywanych kosztów tego badania lub analizy.

2. Nieuiszczenie zaliczki, o której mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§9.

1. Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru powinna zostać udzielona wnioskodawcy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 5 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, prze kazanie wiążącej informacji o pochodzeniu towaru nie będzie możliwe, Prezes GUC informuje o tym wniosko dawcę, podając przyczyny zwłoki i termin, w którym udzieli tej informacji.

§10.

1. Wiążącej informacji o pochodzeniu towaru udziela się na formularzu, którego wzór stanowi załącz nik nr 2 do rozporządzenia.

2. W wiążącej informacji o pochodzeniu towaru nie podaje się informacji o towarze, zastrzeżonych przez wnioskodawcę we wniosku jako poufne lub objęte ta jemnicą handlową i podlegające w związku z tym ochronie, zgodnie z art. 8 Kodeksu celnego. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2001 r. Minister Finansów: J. Bauc Dziennik Ustaw Nr 17 — 957 — Poz. 195 Dziennik Ustaw Nr 17 — 958 — Poz. 195 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. (poz. 195) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 17 — 959 — Poz. 195 Dziennik Ustaw Nr 17 — 960 — Poz. 195 Dziennik Ustaw Nr 17 — 961 — Poz. 195 Dziennik Ustaw Nr 17 — 962 — Poz. 195 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 17 — 963 — Poz. 195 Dziennik Ustaw Nr 17 — 964 — Poz. 195

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-03-05
Data wejścia w życie: 2001-03-19
Data obowiązywania: 2001-03-19
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 17 poz. 195