Dz.U. 2001 nr 19 poz. 221

Dziennik Ustaw Nr 19 — 1176 — Poz. 221 Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 w związku z art. 14 § 4 i 4a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny za rządza się, co następuje:

§1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia się:

1) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towa rów pochodzących z Republiki Czeskiej albo Repu bliki Słowackiej, wymienionych w załączniku nr 1, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,

2) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towa rów pochodzących z Republiki Węgierskiej, wymie nionych w załączniku nr 2, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,

3) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towa rów pochodzących z Rumunii, wymienionych w za łączniku nr 3, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załącz niku,

4) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towa rów pochodzących z Republiki Słowenii, wymie nionych w załączniku nr 4, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,

5) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towa rów pochodzących z Republiki Bułgarii, wymienio nych w załączniku nr 5, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku, z zastrzeżeniem § 6.

§2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towa rów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.

§3. Do towarów, o których mowa w § 1, nie stosu je się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, sta nowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Tary fy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95 i Nr 13, poz. 106).

§4.

1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podsta wie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia, z wyjątkiem pozycji towaro wych określonych kodem PCN 1001 90 i 1005 90 wy mienionych w załączniku nr 1, dla których rozdyspono wanie kontyngentu jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających wnioski.

2. Wnioski o przydział kontyngentu w przypadku pozycji towarowych określonych kodem PCN 1001 90 i 1005 90 składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczy nając od pierwszego dnia roboczego do siódmego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.

3. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 1 w przypadku:

1) pozycji towarowej 2002 — mogą dotyczyć przywo zu nie więcej niż 40 ton łącznie dla wszystkich po zycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją,

2) pozycji towarowej 2203 — mogą dotyczyć przywo zu nie więcej niż 2 000 hl łącznie dla wszystkich po zycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją.

4. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 2 w przypadku pozycji towarowej 1701 — mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2 000 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określo nych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją.

5. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 3 w przypadku pozycji towarowej 1701 — mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2 000 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określo nych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją.

6. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 5 w przypadku pozycji towarowej 2204 — mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2 000 hl łącz nie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją.

§5.

1. W przypadku pozycji towarowych określo nych kodami 1001 90 i 1005 90, wymienionych w za łączniku nr 1, rozdysponowanie ustanowionej puli kon tyngentów taryfowych jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1) I kwartał — 25%,

2) II kwartał — 25%,

3) III kwartał — 25%,

4) IV kwartał — 25%.

2. Termin ważności pozwolenia na przywóz towa rów z pozycji towarowych określonych kodami PCN 221 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republi ki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii. Dziennik Ustaw Nr 19 — 1177 — Poz. 221 1001 90 i 1005 90 nie może wykraczać poza ostatni dzień kwartału, na który pozwolenia zostały wydane.

§6.

1. Pozwolenia na przywóz towarów objętych kontyngentami taryfowymi, ustanowionymi rozporzą dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republi ki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgier skiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii (Dz. U. Nr 120, poz. 1276), zachowują moc do dnia upły wu terminu ich ważności.

2. Do wniosków o przydział kontyngentów taryfo wych ustanowionych rozporządzeniem Rady Mini strów, o którym mowa w ust. 1, nierozpatrzonych do dnia 19 marca 2001 r., stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

3. Wielkość kontyngentów określona w załączni kach, o których mowa w § 1, ulega pomniejszeniu o wielkość kontyngentów rozdysponowanych na pod stawie pozwoleń określonych w ust. 1.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2001 r. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Dziennik Ustaw Nr 19 — 1178 — Poz. 221 Załączniki do rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 6 marca 2001 r. (poz. 221) Załącznik nr 1 WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOÂCIOWYMI, POCHODZÑCYCH Z REPUBLIKI CZESKIEJ I REPUBLIKI S¸OWACKIEJ Dziennik Ustaw Nr 19 — 1179 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1180 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1181 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1182 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1183 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1184 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1185 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1186 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1187 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1188 — Poz. 221 Załącznik nr 2 WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOÂCIOWYMI POCHODZÑCYCH Z REPUBLIKI W¢GIERSKIEJ Dziennik Ustaw Nr 19 — 1189 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1190 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1191 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1192 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1193 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1194 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1195 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1196 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1197 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1198 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1199 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1200 — Poz. 221 Załącznik nr 3 WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOÂCIOWYMI, POCHODZÑCYCH Z RUMUNII Dziennik Ustaw Nr 19 — 1201 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1202 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1203 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1204 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1205 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1206 — Poz. 221 Załącznik nr 4 WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOÂCIOWYMI, POCHODZÑCYCH Z REPUBLIKI S¸OWENII Dziennik Ustaw Nr 19 — 1207 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1208 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1209 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1210 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1211 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1212 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1213 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1214 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1215 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1216 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1217 — Poz. 221 Załącznik nr 5 WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOÂCIOWYMI, POCHODZÑCYCH Z REPUBLIKI BU¸GARII Dziennik Ustaw Nr 19 — 1218 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1219 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1220 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1221 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1222 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1223 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1224 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1225 — Poz. 221 Dziennik Ustaw Nr 19 — 1226 — Poz. 221

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-03-06
Data wejścia w życie: 2001-03-19
Data obowiązywania: 2001-03-19
Data uchylenia: 2002-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 19 poz. 221