Dz.U. 2001 nr 19 poz. 231

Dziennik Ustaw Nr 19 — 1294 — Poz. 231 231 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie za bezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te moż na stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego. Na podstawie art. 197 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wyda Dziennik Ustaw Nr 19 — 1295 — Poz. 231 wania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpie czenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stoso wać, a także sposobu określania wysokości zabezpie czenia ryczałtowego (Dz. U. Nr 96, poz. 112

5) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) okoliczności uzasadniające ubieganie się o: a) udzielenie pozwolenia na stosowanie za bezpieczenia ryczałtowego, pomimo nie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 197 § 2 pkt 2 Kodeksu celnego, b) udzielenie pozwolenia na stosowanie za bezpieczenia generalnego, pomimo nie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 197 § 2a pkt 4 Kodeksu celnego — jeżeli wnioskodawca wnosi o zastosowa nie art. 197 § 3a Kodeksu celnego.”, b) w ust. 3: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w wypadku wniosku o udzielenie pozwo lenia na stosowanie zabezpieczenia ry czałtowego — oświadczenie, podpisane przez osoby kierujące działalnością go spodarczą wnioskodawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, o dokonywaniu przez wnioskodawcę przywozu lub wy wozu towarów co najmniej od roku, z za strzeżeniem ust. 4 pkt 1,” — w pkt 7 wyrazy „postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe” zastępuje się wyrazami „postępowanie egze kucyjne lub upadłościowe”, — pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) w wypadku wniosku o udzielenie pozwo lenia na stosowanie zabezpieczenia ry czałtowego — pozytywną opinię o sytu acji finansowej wnioskodawcy, wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy,” — w pkt 9 wyrazy „i mieniu, obrotowi gospo darczemu lub przestępstwo skarbowe” za stępuje się wyrazami „mieniu, obrotowi pie niędzmi i papierami wartościowymi, prze stępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Jeżeli wnioskodawcą jest agencja celna:

1) oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie jest wymagane,

2) do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego należy dołączyć pozytywną opinię o sytu acji finansowej, wydaną przez bank pro wadzący rachunek rozliczeniowy wnio skodawcy.”, d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) art. 197 § 2a pkt 4 Kodeksu celnego — za świadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 6, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, nie są wymagane.”;

2) w § 3: a) w ust. 1 i 2 po wyrazach „§ 2 ust. 3” dodaje się wyrazy „i ust. 4 pkt 2”, b) w ust. 3 po wyrazach „§ 2 ust. 3 pkt 6, 8 i 9” do daje się wyrazy „oraz ust. 4 pkt 2”;

3) w § 8 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) w wypadku pozwolenia na stosowanie zabez pieczenia ryczałtowego przestanie spełniać co najmniej jeden z wymogów określonych w art.197 § 2 pkt 1, 3—7 Kodeksu celnego, w wypadku zaś pozwolenia na stosowanie za bezpieczenia generalnego przestanie spełniać co najmniej jeden z wymogów określonych w art.197 § 2a pkt 1—3 i 5 Kodeksu celnego, a jeżeli jest to agencja celna — również wskaza nego w art. 197 § 2 pkt 7, lub

4) w wypadku pozwolenia na stosowanie zabez pieczenia ryczałtowego przestanie spełniać wy móg określony w art.197 § 2 pkt 2 Kodeksu cel nego, w wypadku zaś pozwolenia na stosowa nie zabezpieczenia generalnego przestanie spełniać wymóg określony w art.197 § 2a pkt 4 Kodeksu celnego, a brak jest uzasadnienia do odpowiedniego zastosowania art. 197 § 3a Ko deksu celnego, lub”;

4) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządze nia.

§2.

1. Pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i pozwolenia na stosowanie zabezpiecze nia ryczałtowego, wydane na podstawie dotychczaso wych przepisów, pozostają w mocy do czasu utraty ich ważności.

2. Postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń, o których mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze nia, są prowadzone na podstawie tego rozporządze nia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2001 r. Minister Finansów: w z. J. Rudowski Dziennik Ustaw Nr 19 — 1296 — Poz. 231 Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi nansów z dnia 8 marca 2001 r. (poz. 231) Załącznik nr 1 ………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) ………………………………………………………… (adres osoby składającej oświadczenie) Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że osoba, której ma być udzielone pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia ryczałto wego, dokonuje przywozu lub wywozu towarów co najmniej od roku. …………………………………………………………… …………………………………………………………… (miejsce i data złożenia oświadczenia) (podpis osoby składającej oświadczenie) Załącznik nr 2 ………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) ………………………………………………………… (adres osoby składającej oświadczenie) Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego*, zabezpieczenia ryczałtowego* nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe. …………………………………………………………… …………………………………………………………… (miejsce i data złożenia oświadczenia) (podpis osoby składającej oświadczenie) ______________ * Niepotrzebne skreślić.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-03-08
Data wejścia w życie: 2001-03-19
Data obowiązywania: 2001-03-19
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 19 poz. 231