Dz.U. 2001 nr 22 poz. 251

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerw ca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89, poz. 991 i Nr 109, poz. 115

7) zarządza się, co na stępuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpa dów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 94

2) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 1 na końcu po wyrazie „opakowaniu” do daje się wyrazy „ , w warunkach uniemożliwia jących negatywne oddziaływanie na środowi sko.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W miejscach gromadzenia odpadów niebez piecznych mogą być gromadzone i przecho wywane odpady, które są przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na za sadach określonych w rozporządzeniu.”, c) skreśla się ust. 3, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych po winien być gromadzony i przechowywany oddzielnie, chyba że technologia wykorzy stywania lub unieszkodliwiania uzasadnia ich wymieszanie.”, e) w ust. 6: — w pkt 1 skreśla się wyraz „zadaszone”, a wy raz „pojemników” zastępuje się wyrazem „opakowań”, — w pkt 2 skreśla się wyraz „naziemne”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Âcieki z oczyszczania opakowań, zbiorników i urządzeń służących do prac ładunkowych oraz z powierzchni utwardzonych w miej scach gromadzenia odpadów niebezpiecz nych powinny być badane pod względem za wartości składników szkodliwych występują cych w gromadzonych odpadach i w zależ ności od ich składu kierowane do odbiornika lub do oczyszczalni ścieków, zgodnie z wy maganiami określonymi w odrębnych prze pisach.”;

3) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają sposobu opakowania, powinny być usuwane w opakowaniach wykonanych z materiału odpornego na działanie składni ków umieszczanych w nich odpadów i posia dać szczelne zamknięcia, zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpa dów w trakcie transportu i czynności zała dunkowych i rozładunkowych.”, b) w ust. 2 wyraz „Pojemniki” zastępuje się wyra zem „Opakowania”, c) skreśla się ust. 3, d) w ust. 4 i 5 wyraz „pojemników” zastępuje się wyrazem „opakowań”;

4) w § 6: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do gromadzenia odpadów, o których mowa w ust. 1, należy stosować opakowania wy konane z materiału ulegającego rozkładowi termicznemu w procesie unieszkodliwia nia.”, b) skreśla się ust. 3, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Nie dopuszcza się do sortowania odpadów, o których mowa w ust. 1, oraz otwierania opakowań po napełnieniu. Opakowanie po napełnieniu powinno być zamknięte w spo sób uniemożliwiający jego otwarcie. W przy padku uszkodzenia napełnionego opakowa nia należy je umieścić w całości w innym większym opakowaniu.”, d) w ust. 5 i 6 użyty w odpowiednim przypadku i liczbie wyraz „pojemnik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazem „opakowanie”, e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Odpady niebezpieczne pochodzenia me dycznego i weterynaryjnego podlegają obo wiązkowi unieszkodliwiania w procesach ter micznych, w instalacjach odpowiadających wymaganiom dla metod A1 lub A4 wymie nionych w załączniku do rozporządzenia lub w zakładach termicznego przekształcenia od Dziennik Ustaw Nr 22 — 1665 — Poz. 251 251 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. padów komunalnych, wspólnie z tymi odpa dami.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „

§7.

1. Odpady niebezpieczne powinny zostać poddane unieszkodliwieniu po wyczerpa niu możliwości ich przemysłowego wyko rzystania, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 oraz z wyłączeniem odpadów zawierających azbest.

2. Odpady niebezpieczne stanowiące zużyte wyroby przemysłowe powinny być zbiera ne w ramach systemów organizowanych przez wytwórców lub importerów tych wy robów.”;

6) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dopuszcza się stosowanie innych niż okre ślone w ust. 2 sposobów unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, jeżeli w wyniku stosowania tych sposobów nie powstaną odpady lub powstaną odpady inne niż nie bezpieczne.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 1

3.

1. Przekształcane w procesach fizycznych, chemicznych lub łącznych fizycznych i chemicznych odpady niebezpieczne, składające się wyłącznie z substancji nie organicznych zawierających metale cięż kie, mogą być wykorzystywane do sporzą dzania mieszanek betonowych na potrze by budownictwa, z wyłączeniem budyn ków przeznaczonych do stałego przeby wania ludzi i zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wzrost stężenia metali ciężkich w wycią gach wodnych z badania wymywalności tych metali z próbek betonów nie może przekroczyć 10 mg/dm3 łącznie w przeli czeniu na masę pierwiastków.

3. Badanie wymywalności metali ciężkich z wyrobów betonowych zawierających unieszkodliwione odpady niebezpieczne przeprowadza się przez zanurzenie całko wicie w wodzie próbki badanego materia łu i utrzymanie jej przez 48 godzin przy sta łym mieszaniu; woda użyta do badania nie powinna zawierać chloru, powinna mieć temperaturę 18°—22°C i twardość w gra nicach 3 do 6 mval/dm3; stosunek wagowy wody do materiału badanego powinien wynosić 10 : 1.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 1

5.

1. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz nych przez składowanie powinno nastę pować na odpowiednio urządzonym skła dowisku, zlokalizowanym na obszarze, na którym nie występuje zagrożenie powo dzią.

2. Składowisko, o którym mowa w ust. 1, po winno być zaprojektowane i zlokalizowane w sposób zapewniający ochronę gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz zapewniają cy gromadzenie i odbiór ewentualnych odcieków ze składowiska. Ochrona grun tów, wód podziemnych i powierzchnio wych powinna być uzyskana poprzez wy korzystanie kombinacji naturalnej bariery geologicznej i wykładziny dna i boków w fazie eksploatacji oraz poprzez wykorzy stanie naturalnej bariery geologicznej i wykładziny powierzchniowej po za mknięciu składowiska.

3. Naturalną barierę geologiczną dna i bo ków składowiska powinna stanowić war stwa mineralna o grubości co najmniej 5 m i współczynniku filtracji nie większym niż 1,0 x 10-9 m/s. Na powierzchni warstwy mineralnej powinna być ułożona sztuczna wykładzina uszczelniająca, na której nale ży umieścić warstwę dla drenażu odcie ków o grubości co najmniej 0,5 m.

4. W przypadku gdy naturalna bariera geolo giczna, o której mowa w ust. 2, nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3, do puszcza się zastosowanie sztucznie wyko nanej warstwy mineralnej o grubości co najmniej 0,5 m, zapewniającej ochronę gruntów oraz wód podziemnych i po wierzchniowych nie mniejszą niż wynika jąca z warunków określonych w ust. 3.

5. Dla ochrony wód opadowych przed skaże niem, w trakcie eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych, należy prowa dzić bieżącą obudowę zboczy, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust.

6. Po wierzchnię zewnętrzną zboczy należy for mować i stabilizować w sposób zapobie gający ich deformacji.

6. Po zakończeniu eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych powierzchnia jego korony powinna być uszczelniona:

1) warstwą ziemną, jeżeli wymaga tego wyrównanie powierzchni,

2) sztuczną wykładziną uszczelniającą,

3) nieprzepuszczalną warstwą mineralną o grubości co najmniej 0,5 m,

4) warstwą drenażu wód opadowych o grubości co najmniej 0,5 m,

5) górną okrywą ziemną o grubości co naj mniej 1 m.

7. Odcieki wód opadowych, ujęte drenażem, podlegają oczyszczeniu zgodnie z warun kami określonymi w przepisach szczegól nych; eksploatację instalacji drenażu po Dziennik Ustaw Nr 22 — 1666 — Poz. 251 zamknięciu składowiska należy kontynu ować do całkowitego zaniku odcieków.

8. Składowisko odpadów niebezpiecznych powinno być wyposażone w system pie zometrów dla kontroli stanu wód pod ziemnych.

9. Składowisko powinno posiadać ogrodze nie i stały nadzór w okresie eksploatacji.

10. Teren składowiska, którego eksploatacja została zakończona, powinien podlegać okresowej kontroli stanu powierzchni zbo czy i korony, na których nie dopuszcza się wykonywania wykopów, instalacji nad ziemnych i podziemnych oraz budyn ków.”;

9) w § 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Odpady, o których mowa w ust. 1, przed złoże niem na składowisku powinny zostać przygo towane w sposób określony w odrębnych przepisach.”;

10) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się na stępujące zmiany: a) dla odpadów oznaczonych kodem 05 01 03, 05 01 04, 05 01 07, 05 01 08, 05 06 02, 05 06 03 w kolumnie 6 symbol „A2” zastępuje się symbo lem „A1”, b) dla odpadów oznaczonych kodem 06 04 04 w ko lumnie 6 symbol „B1” zastępuje się symbolami „B3—D2 (D1)”, c) dla odpadów oznaczonych kodem 06 13 02 w ko lumnie 6 symbole „A4 (A2)” zastępuje się sym bolami „A2 (A3)”, d) dla odpadów oznaczonych kodem 07 02 01 w ko lumnie 6 po symbolach „B3—A1” dodaje się symbol „(A3)”, e) dla odpadów oznaczonych kodem 10 03 01 w ko lumnie 6 symbol „A4” zastępuje się symbolem „A1”, f) dla odpadów oznaczonych kodem 11 03 01 w ko lumnie 6 po symbolach „B2—B3” dodaje się symbol „—B1”, g) dla odpadów oznaczonych kodem 13 01 07, 13 01 08, 13 03 04 w kolumnie 6 symbol „A2” za stępuje się symbolem „A1”, h) dla odpadów oznaczonych kodem 16 02 01: — w kolumnie 4 dodaje się znak „X”, — w kolumnie 5 skreśla się znak „X”, — w kolumnie 6 po symbolu „B3” dodaje się symbole „—A2 (A3)”, i) dla odpadów oznaczonych kodem 16 04 01, 16 04 02, 16 04 03: — w kolumnie 4 skreśla się znak „X”, — w kolumnie 6 symbol „B2” zastępuje się sym bolem „IN”, j) dla odpadów oznaczonych kodem 16 07 01: — w kolumnie 4 skreśla się znak „X”, — w kolumnie 6 symbole „B3—A2 (A3)” zastę puje się symbolem „IN”, k) dla odpadów oznaczonych kodem 16 07 04 i 16 07 05: — w kolumnie 4 skreśla się znak „X”, — w kolumnie 6 symbol „B3” zastępuje się sym bolem „IN”, l) dla odpadów oznaczonych kodem 16 08 12 i 16 08 13 w kolumnie 6 symbol „A2” zastępuje się symbolem „A1”, m) dla odpadów oznaczonych kodem 16 08 19 w kolumnie 6 symbol „A3” zastępuje się sym bolami „A2 (A3)”, n) dla odpadów oznaczonych kodem 17 01 05: — w kolumnie 3 dodaje się znak „X6)”, — w kolumnie 4 skreśla się znak „X”, o) dla odpadów oznaczonych kodem 17 06 01 w ko lumnie 4 skreśla się znak „X”, p) dla odpadów oznaczonych kodem 18 01 05: — w kolumnie 5 skreśla się znak „X”, — w kolumnie 6 symbol „A3” zastępuje się sym bolem „IN”, q) dla odpadów oznaczonych kodem 19 01 10 w ko lumnie 6 symbole „A4 (A3)” zastępuje się sym bolami „A3 (D2)”, r) dla odpadów oznaczonych kodem 19 08 06, 20 01 12 i 20 01 13 w kolumnie 6 symbole „A2 (A3)” zastępuje się symbolami „A1 (A3)”, s) dla odpadów oznaczonych kodem 20 01 19 w ko lumnie 6 symbol „A3” zastępuje się symbolami „A2 (A3)”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff Dziennik Ustaw Nr 22 — 1667 — Poz. 251

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-03-05
Data wejścia w życie: 2001-04-08
Data obowiązywania: 2001-04-08
Data uchylenia: 2001-10-01
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 22 poz. 251