Dz.U. 2001 nr 22 poz. 261

Dziennik Ustaw Nr 22 — 1685 — Poz. 261 261 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 54

9) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psy chologicznych osób ubiegających się lub posiadają cych pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 89

8) wpro wadza się następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 1

3. Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się, do dnia uzyskania upraw nień przez lekarzy i psychologów na podsta wie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2001 r., przeprowadzają lekarze i psychologowie jednostek uprawnionych do przeprowadza nia badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej na podstawie art. 34 usta wy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357 i z 2001 r. Nr 4, poz. 23), spełniający warun ki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, w od niesieniu do lekarza i w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do psychologa.”;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w za łączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: G. Opala Dziennik Ustaw Nr 22 — 1686 — Poz. 261 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 261) WZÓR (pieczęć wydającego orzeczenie) ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE …………………/…………………… numer rok Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psy chologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz. 898 i z 2001 r. Nr 22, poz. 261) stwierdzam: Pani/Pan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) nr PESEL………………………………………………….. adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (miejscowość, ulica, nr domu)

1) nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 54

9) i może dysponować bronią,

2) wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego i nie może dysponować bronią w myśl art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549)*). …………………………………………………………….. ………………………………………….. (miejscowość, data) (podpis i pieczęć psychologa) Od niniejszego orzeczenia służy badanemu prawo odwołania się do …………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa podmiotu odwoławczego) w terminie ……………………………………………………………… ——————— *) Niepotrzebne skreślić.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-03-16
Data wejścia w życie: 2001-04-01
Data obowiązywania: 2001-04-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 22 poz. 261