Dz.U. 2001 nr 22 poz. 262

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska, Lech Garlicki — sprawozdawca, Stefan J. Jaworski, Krzysztof Kolasiński, protokolant: Joanna Szymczak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2001 r. sprawy z wniosku Sejmiku Województwa Mazo wieckiego, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i Prokurato ra Generalnego, o stwierdzenie, że:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorzą dom województw i powiatom oraz wykazu inwe stycji centralnych podlegających przekazaniu (Dz. U. Nr 162, poz. 1139 i z 1999 r. Nr 45, poz. 443) w części określonej pod liczbą 12 „Wykazu inwe stycji centralnych podlegających przejęciu przez samorządy województw i powiaty z dniem 1 stycz nia 1999 r.”, stanowiącego załącznik do powołane go rozporządzenia, nie jest zgodne z: a) art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312), b) art. 14 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje wództwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 550, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041),

2) art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy refor mujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 131

2) nie jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo spolitej Polskiej, orzeka: Art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformują ce administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 131

2) jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; a ponadto: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 63

8) postanawia umorzyć — z uwagi na niedopuszczalność orzekania — postępowanie w sprawie zbadania zgodności załącznika do rozporzą dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i po wiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegają cych przekazaniu (Dz. U. Nr 162, poz. 1139 i z 1999 r. Nr 45, poz. 443): Wykaz inwestycji centralnych podle gających przejęciu przez samorządy województw i po wiaty z dniem 1 stycznia 1999 r. — w części oznaczonej lp. A.12. Marian Zdyb Teresa Dębowska-Romanowska Lech Garlicki Stefan J. Jaworski Krzysztof Kolasiński 262 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-03-13
Data wejścia w życie: 2001-03-24
Data obowiązywania: 2001-03-24
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 22 poz. 262