Dz.U. 2001 nr 26 poz. 295

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 64

9) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Go spodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w spra wie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039 i z 2000 r. Nr 74, poz. 86

3) dodaje się § 13a w brzmieniu: „§ 13a. Wydane po dniu wejścia w życie rozporządze nia, a przed dniem 29 marca 2001 r. świadec twa homologacji typu pojazdu, dla pojazdów kategorii M1 i N1, zachowują swoją ważność do dnia 31 grudnia 2002 r.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2001 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski Dziennik Ustaw Nr 26 — 1943 — Poz. 295 295 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów.

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-03-23
Data wejścia w życie: 2001-03-29
Data obowiązywania: 2001-03-29
Data uchylenia: 2004-01-01
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 26 poz. 295