Dz.U. 2001 nr 27 poz. 299

Dziennik Ustaw Nr 27 — 1976 — Poz. 299 Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 14 grud nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 5

6) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa algorytm, szczegółowe zasady i terminy przekazywania przez Prezesa Krajo wego Urzędu Pracy samorządom województw i powia tów środków Funduszu Pracy na finansowanie realizo wanych zadań oraz szczegółowe zasady i terminy spo rządzania przez zarządy województw i powiatów spra wozdań z wykorzystania środków przekazanych z Fun duszu Pracy.

§2.

1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje samorządom powiatów środki Funduszu Pracy na re alizowanie zadań określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia łaniu bezrobociu, zwanej dalej „ustawą”:

1) w pkt 1, 6, 10, 12, 14 i 30 dotyczących finansowania zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń,

2) w pkt 2—5, 7, 8, 13, 26, 27, 29 i 30a dotyczących fi nansowania programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,

3) w pkt 9, 11, 15, 16, 25 oraz w pkt 17 w części doty czącej finansowania eksploatacji systemu informa tycznego w urzędach pracy, a także w pkt 18—20 w zakresie dotyczącym i realizowanym przez po wiatowe urzędy pracy.

2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje sa morządom województw środki Funduszu Pracy na re alizowanie zadań wymienionych w art. 57 ust. 1 usta wy — w pkt 1, 8, 9, 11, 16, 19 oraz w pkt 17 w części do tyczącej eksploatacji systemu informatycznego.

§3.

1. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo rządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 ustala się według następującego wzoru al gorytmu: Kp = Op + Ap + Pp gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące:

1) Kp — łączna kwota środków ustalona dla samorzą du powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1,

2) Op — kwota środków ustalona dla samorządu po wiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,

3) Ap — kwota środków ustalona dla samorządu po wiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

4) Pp — kwota środków ustalona dla samorządu po wiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3.

2. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorzą dów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 jest równa kwocie środków niezbęd nych na ich realizację.

3. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorzą dów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 ustala się według następującego wzo ru algorytmu: Lp x Wa x Wb x Wc x Wd Ap = 0,8 x Pa x ———————————— + K Lk gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące:

1) Pa — kwota środków przewidziana w planie Fundu szu Pracy na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,

2) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po wiecie, według stanu na dzień 30 września roku po przedniego,

3) Wa — współczynnik korygujący uwzględniający wysokość stopy bezrobocia w powiecie, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, wy noszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała połowy przeciętnej stopy bezro bocia w kraju, b) 1,2 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, c) 1,4 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała 1,5-krotnej przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, d) 1,6 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała 2,0-krotnej przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, e) 1,8 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia przekraczała 2,0-krotną przeciętną stopę bezro bocia w kraju,

4) Wb — współczynnik korygujący uwzględniający udział długotrwale bezrobotnych (ponad 12 mie sięcy) w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro botnych w powiecie, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, wynoszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których udział długotrwa le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa nych bezrobotnych nie przekraczał połowy prze ciętnego udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, 299 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów. Dziennik Ustaw Nr 27 — 1977 — Poz. 299 b) 1,1 — dla powiatów, w których udział długotrwa le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa nych bezrobotnych nie przekraczał przeciętnego udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju, c) 1,2 — dla powiatów, w których udział długotrwa le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa nych bezrobotnych nie przekraczał 1,5-krotnego przeciętnego udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, d) 1,3 — dla powiatów, w których udział długotrwa le bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowa nych bezrobotnych przekraczał 1,5-krotny prze ciętny udział długotrwale bezrobotnych w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

5) Wc — współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro botnych w powiecie, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, wynoszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał 0,9-krotnego przeciętnego udziału bezrobotnych nieposiadających prawa do zasił ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, b) 1,1 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał przeciętnego udziału bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju, c) 1,2 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał 1,1-krotnego przeciętnego udziału bezrobotnych nieposiadających prawa do zasił ku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, d) 1,3 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych prze kraczał 1,1-krotny przeciętny udział bezrobot nych nieposiadających prawa do zasiłku w ogól nej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

6) Wd — współczynnik korygujący uwzględniający udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej licz bie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 30 września roku poprzed niego, wynoszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro wanych bezrobotnych nie przekraczał połowy przeciętnego udziału bezrobotnych absolwen tów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezro botnych w kraju, b) 1,1 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro wanych bezrobotnych nie przekraczał 0,7-krot nego przeciętnego udziału bezrobotnych absol wentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bez robotnych w kraju, c) 1,2 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro wanych bezrobotnych nie przekraczał przecięt nego udziału bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobot nych w kraju, d) 1,3 — dla powiatów, w których udział bezrobot nych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestro wanych bezrobotnych przekraczał przeciętny udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

7) Lk — łączna liczba zarejestrowanych bezrobotnych we wszystkich powiatach skorygowana wskaźnika mi korygującymi Wa—Wd, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego,

8) K — dodatkowa kwota środków przeznaczona dla samorządu powiatów, w ramach kwoty wynoszą cej 0,2 x Pa, na realizację zadań określonych w kon traktach, o których mowa w ust. 4.

4. Prezes Krajowego Urzędu Pracy w ramach kwo ty, o której mowa w ust. 3 pkt 8, przekazuje dodatkowe środki na realizację zadań określonych w kontraktach zawartych z samorządami powiatów.

5. Dodatkowe środki, o których mowa w ust. 4, są przekazywane na dofinansowanie lokalnych progra mów przeciwdziałania bezrobociu o wysokiej efektyw ności, obejmujących w szczególności osoby długo trwale bezrobotne oraz osoby zwalniane z restruktury zowanych branż i sektorów gospodarki narodowej, a także dla powiatów, na terenie których miały miejsce klęski żywiołowe o znacznym zakresie i skutkach.

§4. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo rządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 jest ustalana według następującego wzoru algorytmu: Lp Pp = Pi x — L gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następu jące:

1) Pp — kwota środków dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3,

2) Pi — kwota środków przewidziana w planie Fundu szu Pracy na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, pomniejszona o zadania realizo wane bezpośrednio przez Krajowy Urząd Pracy,

3) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w po wiecie, według stanu na dzień 30 września roku po przedniego,

4) L — liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem w kraju, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego.

§5. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samo rządów województw na realizację zadań wymienio Dziennik Ustaw Nr 27 — 1978 — Poz. 299 nych w § 2 ust. 2 ustala się według następującego wzo ru algorytmu: Pb Kw = Wb x — Pp gdzie znaczenie poszczególnych symboli odnoszących się do realizacji zadań wymienionych w § 2 ust. 2 jest następujące:

1) Kw — kwota środków ustalona dla samorządu wo jewództwa,

2) Wb — kwota środków wydatkowana przez samo rząd województwa w roku poprzednim,

3) Pb — kwota środków przewidziana w planie Fundu szu Pracy na dany rok,

4) Pp — kwota środków przewidziana w planie Fundu szu Pracy na rok poprzedni.

§6.

1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje w ciągu roku samorządom województw i powiatów na wyodrębnione rachunki bankowe zaliczki środków Funduszu Pracy do wysokości kwot wynikających z al gorytmu.

2. Zaliczki środków Funduszu Pracy, o których mo wa w ust. 1, Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazu je w terminach umożliwiających bieżące finansowanie realizowanych zadań, z uwzględnieniem środków pie niężnych Funduszu Pracy pozostałych z roku poprzed niego, innych dochodów Funduszu Pracy wpływają cych bezpośrednio na wyodrębnione rachunki banko we samorządów powiatów i województw oraz nie zbędnego stanu środków pieniężnych do bieżącego fi nansowania realizowanych zadań.

3. W przypadku zawarcia porozumienia między sta rostami powiatów bądź między starostą powiatu a pre zydentem miasta na prawach powiatu, dotyczącego obsługi powiatu bądź miasta na prawach powiatu, środki Funduszu Pracy ustalone według algorytmu są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego re alizującej na danym obszarze zadania na podstawie za wartego porozumienia.

§7.

1. Zarządy województw i powiatów przekazują do Krajowego Urzędu Pracy:

1) w terminie do 10 dnia roboczego następnego mie siąca — sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy za miesiąc poprzedni,

2) w terminie do dnia 10 lipca — sprawozdanie z wy korzystania środków Funduszu Pracy w I półroczu oraz w terminie do dnia 31 stycznia — sprawozda nie z wykorzystania środków Funduszu Pracy w ro ku poprzednim — sporządzane według paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest sporządzane na formularzu oraz z uwzględnieniem szczegółowych zasad i objaśnień do tego sprawozda nia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce pu blicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668).

3. Sprawozdania, których mowa w ust. 1 pkt 2, są sporządzane na formularzu oraz z uwzględnieniem szczegółowych zasad i instrukcji ich sporządzania, określonych dla półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego funduszów celowych (stanowiących wyodrębniony rachunek bankowy) — określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 lit. a)—c) i pkt 5 ustawy z dnia 26 li stopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315).

§8. W 2001 r. Prezes Krajowego Urzędu Pracy, w ra mach kwoty, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 8, może przekazać dodatkowe środki dla samorządów powia tów na sfinansowanie zobowiązań, których termin płatności upłynął dnia 31 grudnia 2000 r., jeżeli kwota tych zobowiązań jest wyższa od kwoty ustalonej na 2001 r., według wzoru algorytmu określonego w § 3 ust. 3.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-03-20
Data wejścia w życie: 2001-04-07
Data obowiązywania: 2001-04-07
Data uchylenia: 2002-04-30
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 27 poz. 299