Dz.U. 2001 nr 28 poz. 311

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerw ca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowa niu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 70

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres in formacji przedkładanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej „orga nem nadzorującym”, w celu wydania opinii o udzielo nej pomocy.

§2.

1. Organy administracji rządowej i samorządo wej przedkładają organowi nadzorującemu projekty aktów normatywnych, projekty decyzji w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warun kach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicz nej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”, oraz projekty umów będących podstawą udzielania pomo cy, wraz z informacjami wymienionymi w niniejszym rozporządzeniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projek tów uchwał wydawanych w wykonaniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. Nr 86, poz. 398, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 154, Nr 79, poz. 484 i Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 114, poz. 1190).

§3.

1. Jeżeli przedmiotem opiniowania ma być pro jekt aktu normatywnego lub uchwały, o której mowa w § 2 ust. 2, organowi nadzorującemu przedkłada się informacje, które powinny zawierać:

1) określenie organów udzielających pomocy,

2) omówienie przepisów w zakresie dotyczącym po mocy, w tym tytułów (przeznaczenia) pomocy i jej form,

3) przewidywaną wielkość środków publicznych prze znaczonych na udzielenie pomocy,

4) przewidywany okres udzielania pomocy,

5) omówienie planowanych efektów pomocy, w tym skutków społecznych i gospodarczych,

6) określenie adresatów pomocy i ich szacunkowej liczby.

2. Organowi nadzorującemu przedkłada się, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, następujące infor macje, jeżeli wynikają z projektu aktu normatywnego lub uchwały:

1) pełną nazwę (firmę), siedzibę oraz adres przedsię biorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy,

2) formę prawną przedsiębiorcy,

3) klasę rodzaju działalności określoną w rozporządze niu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 i z 2001 r. Nr 12, poz. 93),

4) wskazanie, czy przedsiębiorca jest małym lub śred nim przedsiębiorcą,

5) wielkość pomocy przeliczoną na równą jej wartość dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podsta wie art. 11 ustawy.

§4. Jeżeli przedmiotem opiniowania ma być pro jekt decyzji lub umowy, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, organowi nadzorującemu przedkłada się infor macje, które powinny zawierać:

1) nazwę, siedzibę oraz adres organu udzielającego pomocy,

2) podstawę prawną decyzji lub umowy,

3) tytuł (przeznaczenie) pomocy,

4) formę pomocy,

5) wielkość środków publicznych przeznaczonych na udzielenie pomocy w złotych lub intensywność po mocy,

6) przewidywany okres udzielania pomocy,

7) omówienie planowanych efektów pomocy, w tym skutków społecznych i gospodarczych,

8) pełną nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy będą cego adresatem zamierzonej pomocy,

9) formę prawną przedsiębiorcy,

10) w odniesieniu do spółek — pełną nazwę i siedzibę podmiotów posiadających ponad 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólni ków przedsiębiorcy będącego adresatem zamie rzonej pomocy, 1

1) klasę rodzaju działalności określoną w rozporzą dzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, 1

2) opis prowadzonej działalności gospodarczej: a) wielkość produkcji, w ujęciu ilościowym i warto ściowym, z uwzględnieniem podstawowych grup produktów lub usług, Dziennik Ustaw Nr 28 — 2087 — Poz. 311 311 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji przedkładanych organowi nadzorującemu w celu wydania opinii o udzielonej pomocy. b) strukturę sprzedaży na rynek krajowy i na eks port do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Ârodkowoeuropejskiego Obszaru Wolnego Handlu, c) szacunkową wielkość, wyrażoną procentowo, udziału przedsiębiorcy będącego adresatem po mocy w rynku, według poszczególnych grup produktowych lub usług, jeżeli jego udział w rynku przekracza 10%, 1

3) wykaz głównych konkurentów przedsiębiorcy bę dącego adresatem pomocy z podaniem ich pełnej nazwy, siedziby oraz adresu, 1

4) wskazanie, czy przedsiębiorca będący adresatem pomocy jest małym lub średnim przedsiębiorcą.

§5. Oprócz informacji, o których mowa w § 3 i 4, or ganowi nadzorującemu przedkłada się informacje określone:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia — w zakresie pomocy regionalnej,

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — w zakresie pomocy sektorowej,

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia — w zakresie pomocy horyzontalnej,

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia — w pozosta łym zakresie.

§6. Organ udzielający pomocy, występując o wy danie opinii dotyczącej zamierzonej pomocy restruktu ryzacyjnej, o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy, przedkłada także plan restrukturyzacji przedsiębior stwa.

§7. Do projektów, o których mowa w § 3 i 4, dołą cza się dodatkowo uzasadnienie wskazujące, że będą spełnione warunki określone w art. 9 ustawy.

§8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Dziennik Ustaw Nr 28 — 2088 — Poz. 311 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. (poz. 311) Załącznik nr 1 DODATKOWE INFORMACJE PRZEDK¸ADANE ORGANOWI NADZORUJÑCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY REGIONALNEJ W przypadku zamierzonej pomocy regionalnej, o której mowa w art. 12 ustawy, podaje się informacje, które powinny zawierać:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery torialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 i z 2001 r. Nr 12, poz. 101), w którym ma siedzibę przedsiębiorca będący adresatem po mocy,

2) określenie przeznaczenia pomocy: a) na nowe inwestycje, b) na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, c) pomoc niezwiązana z nowymi inwestycjami lub tworzeniem nowych miejsc pracy, o której mo wa w art. 8 ust. 4 pkt 4 ustawy,

3) wielkość finansowego udziału przedsiębiorcy w ogólnych kosztach inwestycji określonej w pkt 2 lit. a) lub b),

4) w przypadku pomocy na nowe inwestycje lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją — wskazanie rodzaju inwestycji: a) utworzenie nowego przedsiębiorstwa, b) rozbudowa istniejącego już przedsiębiorstwa, c) zakup istniejącego już przedsiębiorstwa, d) rozpoczęcie w już istniejącym przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadni czych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, e) nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

5) w przypadku pomocy na nowe inwestycje — okre ślenie kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą według następujących pozycji: a) koszty nabycia gruntów, b) koszty nabycia budowli i budynków, c) koszty nabycia maszyn i urządzeń, d) koszty nabycia wartości niematerialnych i praw nych (wraz z opisem rodzaju tych wartości),

6) w przypadku pomocy przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwesty cją — ilość przewidywanych nowych miejsc pracy,

7) w przypadku pomocy niezwiązanej z nowymi inwe stycjami lub tworzeniem nowych miejsc pracy: a) opis problemu, dla którego rozwiązania pomoc ma być udzielona, oraz jego znaczenie dla dane go obszaru, b) uzasadnienie dla udzielenia tego rodzaju pomo cy w kontekście rozwoju regionalnego, c) opis, w jaki sposób pomoc przyczyni się do po budzania długookresowego rozwoju obszaru lub obszarów. W przypadku pomocy sektorowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, podaje się, odpowiednio dla po szczególnych sektorów, dokumenty i informacje okre ślone w pkt I—VI: I . Pomoc dla sektora motoryzacyjnego

1. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restruk turyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy: a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na pro gramie restrukturyzacji sektora, do którego należy przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę programu, b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowa ne przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejsze nie zdolności produkcyjnych restrukturyzowa nego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsię biorstwa, z wyszczególnieniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restruktury zacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnie niem działań, jakie będą podejmowane w ramach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyzacji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realiza cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywa tyzacją przedsiębiorstwa.

3. Pomoc inwestycyjna na innowacje — opis wyro bów lub procesów, które mają być wprowadzone do produkcji dzięki udzielanej pomocy.

4. Pomoc regionalna na inwestycje:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery torialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 i z 2001 r. Nr 12, poz. 101), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) wskazanie uzasadnionej ekonomicznie lokalizacji alternatywnej,

3) porównanie korzyści dla przedsiębiorcy i kosztów przez niego ponoszonych wynikających z ulokowa nia inwestycji w wybranym regionie zamiast obra nia alternatywnej lokalizacji uzasadnionej ekono micznie (na podstawie analizy korzyści i kosztów sporządzanej do oceny dopuszczalności pomocy),

4) określenie intensywności pomocy przed dokona niem korekty wynikającej z uwzględnienia zmiany wielkości mocy produkcyjnych.

5. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne obniżenie zanie czyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

6. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne zredukowanie wyko rzystania energii w stosunku do wymagań określo nych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy. Dziennik Ustaw Nr 28 — 2089 — Poz. 311 Załącznik nr 2 DODATKOWE INFORMACJE PRZEDK¸ADANE ORGANOWI NADZORUJÑCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY SEKTOROWEJ

7. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojo wych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnie niem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przed konkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpo średnich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia progra my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

8. Pomoc na szkolenia:

1) szkolenia specjalistyczne: a) opis szkolenia uwzględniający w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jaki mi jest ono związane, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzą dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno stek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) szkolenia ogólne: a) omówienie tematyki szkolenia wraz z informa cją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu na byte przez pracowników, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocia nych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. I I . Pomoc dla sektora hutnictwa żelaza i stali

1. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojo wych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnie niem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przed konkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpo średnich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia progra my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

2. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) kiedy nastąpi lub nastąpiła instalacja dostosowy wanych urządzeń,

3) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne obniżenie zanie czyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy,

4) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery torialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

5) czy inwestycja polega na zastąpieniu dotychczaso wych urządzeń urządzeniami, które: a) spełniają nowe wymagania z zakresu ochrony środowiska — wskazać odpowiednie przepisy, b) pozwalają na istotne zmniejszenie zanieczysz czenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy,

6) stopień zamortyzowania wymienionych urządzeń,

7) przewidywane korzyści ekonomiczne wynikające z obniżenia kosztów produkcji na skutek realizacji inwestycji pozwalającej na istotne obniżenie zanie czyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.

3. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy Dziennik Ustaw Nr 28 — 2090 — Poz. 311 magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne zredukowanie wyko rzystania energii w stosunku do wymagań określo nych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

4. Pomoc na ograniczenie prowadzenia działalno ści gospodarczej:

1) czy przedsiębiorca będzie prowadził działalność w dniu udzielenia pomocy,

2) czy przedsiębiorca będzie prowadził działalność w dniu wystąpienia z wnioskiem o udzielenie po mocy,

3) określenie przewidywanej kwoty wypłat dokony wanych przez przedsiębiorcę dla zwalnianych pra cowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na wcześniejsze przejście na emeryturę.

5. Pomoc na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej:

1) czy przedsiębiorca prowadził działalność gospo darczą przed dniem 1 stycznia 2001 r.,

2) czy będzie ją prowadził w dniu udzielenia pomocy,

3) czy będzie ją prowadził w dniu wystąpienia z wnio skiem o udzielenie pomocy,

4) w jakim okresie po otrzymaniu pomocy przedsię biorca unieruchomi lub zlikwiduje urządzenia pro dukcyjne,

5) wskazanie terminu, w którym pomoc zostanie udzielona,

6) czy przedsiębiorca jest podmiotem dominującym albo zależnym, w sposób bezpośredni lub pośred ni, w stosunku do przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali,

7) wskazanie zdyskontowanej wartości planowanych kosztów stałych przedsiębiorcy w okresie trzech lat, pomniejszonej o wszelkie korzyści uzyskane z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności go spodarczej,

8) wskazanie wartości księgowej netto likwidowanych urządzeń,

9) czy i w jakim terminie nastąpi zmniejszenie zdolno ści produkcyjnych przedsiębiorcy i grupy kapitało wej, jeżeli przedsiębiorca należy do grupy kapitało wej,

10) wynik badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta.

6. Pomoc na restrukturyzację zatrudnienia:

1) liczba pracowników, którzy zostaną zwolnieni, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

2) koszty przedsiębiorcy związane z restrukturyzacją, na których pokrycie przeznaczona jest pomoc. I I I . Pomoc dla sektora włókien syntetycznych

1. Pomoc na inwestycje — wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatu ry Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona.

2. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojo wych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnie niem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przed konkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpo średnich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia progra my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

3. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne obniżenie zanie czyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

4. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne zredukowanie wyko rzystania energii w stosunku do wymagań określo nych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

5. Pomoc na szkolenia:

1) szkolenia specjalistyczne: a) charakterystyka specyfiki działalności przedsię biorcy, Dziennik Ustaw Nr 28 — 2091 — Poz. 311 b) opis szkolenia uwzględniający w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jaki mi jest ono związane, c) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, d) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzą dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno stek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) szkolenia ogólne: a) omówienie tematyki szkolenia wraz z informa cją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu na byte przez pracowników, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocia nych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

6. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restruk turyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

7. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy: a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na pro gramie restrukturyzacji sektora, do którego nale ży przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę progra mu, b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowa ne przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejsze nie zdolności produkcyjnych restrukturyzowa nego przedsiębiorstwa, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsię biorstwa ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restruktury zacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnie niem działań, jakie będą podejmowane w ra mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyza cji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realiza cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywa tyzacją przedsiębiorstwa. IV. Pomoc dla sektora górnictwa węgla

1. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restruk turyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielona,

2) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy: a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na pro gramie restrukturyzacji sektora, do którego nale ży przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę progra mu, b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowa ne przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejsze nie zdolności produkcyjnych restrukturyzowa nego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsię biorstwa, ze wskazaniem celów, jakie mają być poniesione, Dziennik Ustaw Nr 28 — 2092 — Poz. 311 f) skutków społecznych związanych z restruktury zacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnie niem działań, jakie będą podejmowane w ra mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyza cji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realiza cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywa tyzacją przedsiębiorstwa.

3. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojo wych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnie niem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przed konkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpo średnich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac (uzasadnienie dla wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia progra my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

4. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) kiedy nastąpi lub nastąpiła instalacja dostosowa nych urządzeń,

3) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne obniżenie zanie czyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

5. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) kiedy nastąpi lub nastąpiła instalacja dostosowa nych urządzeń,

3) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne zredukowanie wyko rzystania energii w stosunku do wymagań określo nych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy. V. Pomoc dla sektora budownictwa okrętowego

1. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy: a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na pro gramie restrukturyzacji sektora, do którego nale ży przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę progra mu, b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; je śli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowa ne przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejsze nie zdolności produkcyjnych restrukturyzowa nego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsię biorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restruktury zacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnie niem działań, jakie będą podejmowane w ra mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyza cji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realiza cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywa tyzacją przedsiębiorstwa.

2. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy, Dziennik Ustaw Nr 28 — 2093 — Poz. 311

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restruk turyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

3. Pomoc na likwidację zdolności produkcyjnych:

1) koszty, na których pokrycie jest przeznaczona po moc,

2) czy nastąpi likwidacja zdolności produkcyjnych; je żeli tak — podać wartość księgową netto likwido wanych urządzeń oraz zdyskontowaną wartość przewidywanych kosztów stałych przedsiębiorcy w okresie trzech lat, pomniejszoną o korzyści uzy skane z tytułu likwidacji zdolności produkcyjnych w zakresie sektora budownictwa okrętowego,

3) forma, w jakiej pomoc ma być udzielona,

4) stopień zaawansowania prac związanych z likwido waniem zdolności produkcyjnych.

4. Pomoc inwestycyjna na innowacje:

1) czy pomoc jest związana z wprowadzaniem na ska lę przemysłową nowych wyrobów i procesów pro dukcyjnych,

2) łączne koszty związane z działalnością konstrukcyj ną i inwestycjami,

3) lokalizacja wspieranej inwestycji.

5. Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona na modernizację lub racjonalizację:

1) czy pomoc zwiększa wydajność istniejących urzą dzeń,

2) czy pomoc jest związana z restrukturyzacją finanso wą przedsiębiorcy.

6. Pomoc na ochronę środowiska:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne obniżenie zanie czyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

7. Pomoc na inwestycje energooszczędne:

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne zredukowanie wyko rzystania energii w stosunku do wymagań określo nych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

8. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojo wych:

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnie niem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przed konkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpo średnich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia progra my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie pogramy są uwzględniane. VI. Pomoc dla sektora żeglugi morskiej

1. Pomoc doraźna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restruk turyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc ma umożliwić odzyskanie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc restrukturyzacyjna:

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy: Dziennik Ustaw Nr 28 — 2094 — Poz. 311 a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na pro gramie restrukturyzacji sektora, do którego nale ży przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę progra mu, b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności przewozowe w sektorze, do którego należy restrukturyzowa ne przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejsze nie zdolności przewozowych restrukturyzowa nego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności przewozowych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności przewozowych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsię biorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restruktury zacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnie niem działań, jakie będą podejmowane w ra mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyza cji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realiza cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywa tyzacją przedsiębiorstwa.

3. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery torialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona,

2) czy pomoc jest docelowo ukierunkowana na re strukturyzację przedsiębiorstwa,

3) czy pomoc umożliwi odzyskanie płynności finanso wej przedsiębiorstwa,

4) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

5) czy pomoc umożliwi przywrócenie przedsiębior stwu długookresowej zdolności do konkurowania; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób,

6) czy pomoc jest oparta na planie restrukturyzacji,

7) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa uwzględ nia program restrukturyzacji całego sektora; jeżeli nie, wskazać przyczynę,

8) czy pomoc jest powiązana z przeciwdziałaniem zniekształceniu lub groźbie zniekształcenia konku rencji; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób,

9) czy pomoc jest proporcjonalna do kosztów związa nych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa oraz do tych kosztów społecznych, jakich daje się uniknąć dzięki pomocy,

10) czy pomoc jest powiązana z przeprowadzeniem prywatyzacji przedsiębiorstwa.

4. Pomoc na inwestycje:

1) czy pomoc jest udzielana na: a) zakup nowych statków morskich, b) zakup używanych statków morskich, c) przebudowę, odbudowę lub modernizację stat ków morskich,

2) wielkość finansowego udziału przedsiębiorcy w ogólnych kosztach inwestycji określonej w pkt 1 lit. a)—c).

5. Pomoc inwestycyjna na poprawę bezpieczeń stwa morskiego:

1) czy projektowana pomoc dotyczy inwestycji zwią zanej z podniesieniem bezpieczeństwa morskiego w celu dostosowania do nowych wymagań praw nych w tym zakresie; jeśli tak, podać te wymagania (akt normatywny, w którym te wymagania są za warte),

2) czy projektowana pomoc dotyczy inwestycji zwią zanej z podniesieniem bezpieczeństwa morskiego ponad obowiązujące wymagania prawne; jeśli tak, podać te wymagania (akt normatywny, w którym te wymagania są zawarte),

3) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą.

6. Pomoc na szkolenia specjalistyczne:

1) opis szkolenia uwzględniający w szczególności te matykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jakimi jest ono związane,

2) określenie liczby pracowników, którzy zostaną prze szkoleni,

3) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery torialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona.

7. Pomoc na ochronę środowiska morskiego lub in westycje energooszczędne:

1) pomoc na ochronę środowiska: a) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji zwią zanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowi ska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy, b) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska w stosunku do wy magań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy, Dziennik Ustaw Nr 28 — 2095 — Poz. 311

2) pomoc na inwestycje energooszczędne: a) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji zwią zanych z dostosowaniem urządzeń do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowi ska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy, b) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urządzenia pozwalające na istotne zreduko wanie wykorzystania energii w stosunku do wy magań określonych w przepisach prawnych; je śli tak, wskazać te przepisy.

8. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojo wych:

1) czy pomoc jest udzielana: a) w celu poprawy bezpieczeństwa morskiego, b) w celu ochrony środowiska morskiego, c) do realizacji innych celów (podać jakich),

2) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnie niem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przed konkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpo średnich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac,

3) informacje dotyczące projektowanej pomocy: a) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, b) w jakim stopniu proponowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwa nia), c) czy projekt udzielenia pomocy uwzględnia pro gramy ustanawiane przez Wspólnoty Europej skie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; je śli tak, jakie programy są uwzględniane. Dziennik Ustaw Nr 28 — 2096 — Poz. 311 Załącznik nr 3 DODATKOWE INFORMACJE PRZEDK¸ADANE ORGANOWI NADZORUJÑCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY HORYZONTALNEJ W przypadku pomocy horyzontalnej, o której mo wa w art. 16 ustawy, podaje się informacje określone w ust. 1—8 dla poszczególnych tytułów pomocy.

1. Pomoc doraźna (art. 17 ust. 3 ustawy):

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczynić się do restruk turyzacji przedsiębiorstwa,

3) sposób, w jaki pomoc będzie umożliwiała odzyska nie płynności finansowej,

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy,

5) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej.

2. Pomoc restrukturyzacyjna (art. 17 ust. 4 ustawy):

1) opis okoliczności będących przyczyną trudnej sytu acji przedsiębiorcy,

2) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy,

3) określenie na podstawie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy: a) czy pomoc restrukturyzacyjna jest oparta na pro gramie restrukturyzacji sektora, do którego na leży przedsiębiorca; jeśli tak, podać nazwę pro gramu, b) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa jest oparty na programie restrukturyzacji sektora; jeśli tak, podać nazwę programu, c) czy występują nadmierne zdolności produkcyjne w sektorze, do którego należy restrukturyzowa ne przedsiębiorstwo, i jaka jest ich skala, d) czy plan restrukturyzacji przewiduje zmniejsze nie zdolności produkcyjnych restrukturyzowa nego przedsiębiorstwa w przypadku istnienia nadwyżki zdolności produkcyjnych; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych, e) kosztów związanych z restrukturyzacją przedsię biorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie mają być poniesione, f) skutków społecznych związanych z restruktury zacją przedsiębiorstwa, g) harmonogramu działań restrukturyzacyjnych, w tym: restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzględnie niem działań, jakie będą podejmowane w ra mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów restrukturyza cji, h) wielkości i formy zamierzonej pomocy w realiza cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, i) czy plan restrukturyzacji jest powiązany z prywa tyzacją przedsiębiorstwa.

3. Pomoc na wspieranie prac badawczo-rozwojo wych (art. 18 ustawy):

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które mają być objęte pomocą, w szczególności z uwzględnie niem: a) rodzaju prac (podstawowe, przemysłowe, przed konkurencyjne), b) stopnia zbliżenia wspieranych prac do bezpo średnich zastosowań, c) szacunku kosztów prac, d) spodziewanego wyniku prac, e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac,

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,

3) w jakim stopniu planowana pomoc wpłynie na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo nych prac (uzasadnienie wielkości pomocy, czasu jej trwania),

4) w jaki sposób projekt udzielenia pomocy uwzględ nia programy ustanawiane przez Wspólnoty Euro pejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeśli tak, jakie programy są uwzględniane.

4. Pomoc w celu utrzymania poziomu zatrudnienia lub tworzenia nowych miejsc pracy (art. 19 ustawy):

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzą dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno stek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 i z 2001 r. Nr 12, poz. 101), w jakim pomoc ma być udzielona, b) czy pomoc jest docelowo ukierunkowana na re strukturyzację przedsiębiorstwa, c) czy pomoc umożliwi odzyskanie płynności finan sowej przedsiębiorstwa, d) czy przedsiębiorca korzystał z pomocy doraźnej; jeśli tak, wskazać okres, w którym pomoc była udzielana, jej wielkość oraz formy, e) czy pomoc umożliwi przywrócenie przedsiębior stwu długookresowej zdolności do konkurowa nia; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób, f) czy pomoc jest oparta na planie restrukturyzacji, g) czy plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa uwzględnia program restrukturyzacji całego sektora; jeżeli nie, wskazać przyczynę, h) czy pomoc jest powiązana z przeciwdziałaniem zniekształceniu lub groźbie zniekształcenia kon kurencji; jeśli tak, wskazać, w jaki sposób, i) czy pomoc jest proporcjonalna do kosztów zwią zanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa oraz do tych kosztów społecznych, jakich daje się uniknąć dzięki pomocy, j) czy pomoc jest powiązana z przeprowadzeniem prywatyzacji przedsiębiorstwa,

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy: a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzą dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno stek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona, b) liczba osób, które zostaną zatrudnione w przeli czeniu na pełny wymiar czasu pracy, c) czy pomoc ma być udzielana na tworzenie no wych miejsc pracy dla osób niepełnospraw nych; jeśli tak, wskazać liczbę osób, które mają być zatrudnione, d) czas, przez jaki nowe miejsca pracy będą utrzy mane.

5. Pomoc na ochronę środowiska (art. 20 ust. 1—3 ustawy):

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne obniżenie zanie czyszczenia środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

6. Pomoc na inwestycje energooszczędne (art. 20 ust. 4 ustawy):

1) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji związa nych z dostosowaniem urządzeń do nowych wy magań prawnych z zakresu ochrony środowiska; jeśli tak, wskazać odpowiednie przepisy,

2) czy planowana pomoc dotyczy inwestycji w urzą dzenia pozwalające na istotne zredukowanie wyko rzystania energii w stosunku do wymagań określo nych w przepisach prawnych; jeśli tak, wskazać te przepisy.

7. Pomoc wspierająca rozwój infrastruktury tech nicznej (art. 21 ustawy):

1) rodzaj infrastruktury technicznej i do czego ma być wykorzystywana,

2) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporządze nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery torialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielona.

8. Pomoc na szkolenia (art. 22 ustawy):

1) szkolenia specjalistyczne: a) opis szkolenia uwzględniający w szczególności tematykę szkolenia oraz stanowiska pracy, z jaki mi jest ono związane, Dziennik Ustaw Nr 28 — 2097 — Poz. 311 Dziennik Ustaw Nr 28 — 2098 — Poz. 311 b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozpo rządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycz nych (NTS), w jakim pomoc ma być udzielo na,

2) szkolenia ogólne: a) omówienie tematyki szkolenia wraz z informa cją, jakie kwalifikacje mają być dzięki niemu na byte przez pracowników, b) określenie liczby pracowników, którzy zostaną przeszkoleni, c) czy szkolenie obejmie zatrudnianie młodocia nych w celu praktycznej nauki zawodu; jeśli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Załącznik nr 4 DODATKOWE INFORMACJE PRZEDK¸ADANE ORGANOWI NADZORUJÑCEMU W PRZYPADKU ZAMIERZONEJ POMOCY W ZAKRESIE INNYCH TYTU¸ÓW W przypadku pomocy, o której mowa w art. 6 usta wy, podaje się informacje określone w ust. 1—4 dla po szczególnych tytułów pomocy.

1. Pomoc udzielana w celu likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektoro wym (art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy):

1) charakterystyka zakłóceń w gospodarce, na których likwidację jest przeznaczona pomoc,

2) opis zakłóceń oraz ich skutków dla gospodarki.

2. Pomoc przeznaczona na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzię cia gospodarczego podejmowanego w interesie euro pejskim (art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy):

1) opis przedsięwzięcia gospodarczego,

2) znaczenie przedsięwzięcia dla interesu ogólnoeuro pejskiego,

3) wskazanie podmiotów zaangażowanych w realiza cję przedsięwzięcia.

3. Pomoc na promowanie kultury, nauki i oświaty oraz ochrony dziedzictwa kulturowego (art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy):

1) rodzaje działań promocyjnych,

2) rodzaje działań mających na celu ochronę dziedzic twa kulturowego.

4. Pomoc stanowiąca rekompensatę dla przedsię biorców z tytułu ich udziału w realizacji zadań publicz nych (art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy):

1) pomoc na wyrównanie strat wynikających ze stoso wania prawnie ustalonego poziomu cen lub opłat za towary lub usługi: a) podstawa prawna ustalania poziomu cen lub opłat za towary i usługi, b) szczegółowy opis metody obliczania wielkości strat,

2) pomoc na wyrównanie podwyższonych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę, związanych z rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełno sprawnych: a) wysokość podwyższonych kosztów, b) szczegółowy opis metody obliczania podwyż szonych kosztów.

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-02-27
Data wejścia w życie: 2001-04-19
Data obowiązywania: 2001-04-19
Data uchylenia: 2003-01-23
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 28 poz. 311