Dz.U. 2001 nr 28 poz. 313

Dziennik Ustaw Nr 28 — 2099 — Poz. 313 313 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu. Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerw ca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 i z 1998 r. Nr 106, poz. 66

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zalicza nia bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. Nr 44, poz. 26

9) w załączniku w pkt 24 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu: „2

5. Książnica Cieszyńska.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-03-21
Data wejścia w życie: 2001-04-19
Data obowiązywania: 2001-04-19
Data uchylenia: 2012-04-26
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 28 poz. 313