Dz.U. 2001 nr 28 poz. 316

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rze czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 126

8) zarządza się, co następuje:

§1. Nadaje się osobowość prawną organizacji ko ścielnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol skiej pod nazwą Centrum Edukacji i Wychowania Mło dzieży — Kana, z siedzibą w Sosnowcu, erygowanej przez Biskupa Sosnowieckiego.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki Dziennik Ustaw Nr 28 — 2105 — Poz. 316 316 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży — Kana.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-03-22
Data wejścia w życie: 2001-04-19
Data obowiązywania: 2001-04-19
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 28 poz. 316