Dz.U. 2001 nr 29 poz. 323

Dziennik Ustaw Nr 29 — 2120 — Poz. 323 323 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przepro wadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 13

20) zarządza się, co następu je: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

1. Rozporządzenie reguluje warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu chaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzia nów w publicznych szkołach podstawowych, gimna zjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczaso wych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i mło dzieży, w tym szkołach specjalnych, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz w szkołach dla dorosłych.

2. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko łach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledze niem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacz nym i głębokim oraz uczniów z upośledzeniem umy słowym w stopniu lekkim ze sprzężoną dysfunkcją sen soryczną, a także uczniów ze sprzężonymi dysfunkcja mi sensorycznymi regulują odrębne przepisy.

3. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzami nów i sprawdzianów w szkołach artystycznych regulu ją odrębne przepisy.

4. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odręb ne przepisy. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży

§2.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edu kacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez na uczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wy magań edukacyjnych wynikających z podstawy pro Dziennik Ustaw Nr 29 — 2121 — Poz. 323 gramowej i realizowanych w szkole programów na uczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formuło waniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i na uczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organi zacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§3.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań eduka cyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich ro dziców (prawnych opiekunów),

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, we dług skali i w formach przyjętych w danej szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

2. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkol nego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepi sów rozporządzenia.

§4.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkol nego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikają cych z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyj nych uczniów.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (praw nych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

§5.

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i je go rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzi ce (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na wa runkach określonych przez nauczycieli.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§6.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicz nej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, do stosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u któ rego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym spe cyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (plastyki, muzyki) — jeżeli nie są one za jęciami kierunkowymi — należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązy wanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§7.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wy chowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczo nych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych za jęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wycho wania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolnio ny”.

§8.

1. Na podstawie opinii publicznej poradni psy chologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej porad ni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego. Zwol nienie może dotyczyć części lub całego okresu kształ cenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolnio ny”.

§9.

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okre sowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, we dług skali określonej w statucie szkoły, oraz oceny za chowania, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowa dza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w ter minach określonych w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I—III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osią gnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny za chowania, zgodnie z § 11 ust. 3 i § 12 ust. 4.

4. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsu mowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym ro ku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkol nym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 11 ust. 2 i § 12 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. W liceum profilowanym oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych realizowanych zarówno w ra mach kształcenia ogólnego, jak i w ramach kształcenia w profilu, ustala się odrębnie. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2122 — Poz. 323

6. W szkołach policealnych i pomaturalnych zacho wania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne według ska li, o której mowa w § 11 ust. 2, ustala się po każdym se mestrze.

7. Przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfi kacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszcze gólni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywa nych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna oce na klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowe go, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.

§10.

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z za strzeżeniem ust. 2 i 3, a ocenę zachowania — wycho wawca klasy.

2. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, według za sad określonych odrębnymi przepisami, ocenę klasyfi kacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki za wodu u pracodawcy — opiekun (kierownik) prak tyk, kierownik praktycznej nauki zawodu albo oso ba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumie niu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,

2) w pozostałych przypadkach — nauczyciel lub in struktor prowadzący zajęcia praktyczne lub prakty ki zawodowe, kierownik praktycznej nauki zawodu albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w po rozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia prak tyczne lub praktyki zawodowe.

3. W szkołach (oddziałach) integracyjnych ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zaję cie edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o któ rym mowa w odrębnych przepisach. § 1

1.

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śród roczne ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (seme stralne), począwszy od klasy czwartej szkoły podsta wowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący — 6,

2) stopień bardzo dobry — 5,

3) stopień dobry — 4,

4) stopień dostateczny — 3,

5) stopień dopuszczający — 2,

6) stopień niedostateczny — 1.

3. W klasach I—III szkoły podstawowej ocena klasy fikacyjna jest oceną opisową. § 1

2.

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenę zachowania śródroczną ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

3. Ocenę zachowania końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się we dług następującej skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie.

4. W klasach I—III szkoły podstawowej ocena za chowania jest oceną opisową.

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukoń czenie szkoły.

6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. § 1

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (se mestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć eduka cyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynu owanie nauki w klasie programowo wyższej (seme strze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. § 1

4.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jedne go, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z po wodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te za jęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedli wionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfika cyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń re alizujący na podstawie odrębnych przepisów indywi dualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w try bie i w terminach określonych w statucie szkoły, z za strzeżeniem ust. 6.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Dziennik Ustaw Nr 29 — 2123 — Poz. 323

7. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawo dowe, z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie klasyfikowanego z zajęć praktycznych, szkoła organizu je zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu na uczania. § 1

5.

1. Uczeń klasy I—III szkoły podstawowej otrzy muje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawo wej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, okre ślonych w szkolnym planie nauczania, a w liceum pro filowanym — zarówno z zajęć realizowanych w ramach kształcenia ogólnego, jak i zajęć realizowanych w ra mach kształcenia w profilu oraz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem § 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 16 ust. 11.

3. W szkole policealnej i pomaturalnej uczeń jest promowany po każdym semestrze.

4. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich kon kursów przedmiotowych w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponad gimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpod stawowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną).

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 6 i § 16 ust. 11.

6. Ucznia klasy I—III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wy jątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wyda ną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologicz no-pedagogiczną albo inną publiczną poradnię specja listyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

7. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwali fikowany do kształcenia specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny uznane za po zytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oce niania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkol nym programów nauczania dwóch klas, może być pro mowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy progra mowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do uczniów gimnazjów. § 1

6.

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podsta wowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jed nych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin po prawkowy, z zastrzeżeniem ust.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. W szkole ponadgimnazjalnej oraz dotychczaso wej szkole ponadpodstawowej uczeń może zdawać eg zamin poprawkowy także po klasie programowo naj wyższej (semestrze programowo najwyższym).

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisem nej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzy ki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe eg zamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć labora toryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których pro gramy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dy rektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu — także w ostatnim tygodniu fe rii zimowych.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze — jako prze wodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne — jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne — jako członek komisji.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, mo że być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły po wołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, ter min egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzami nu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu za łącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym termi nie, może przystąpić do niego w dodatkowym termi nie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2124 — Poz. 323

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (semestr), z za strzeżeniem ust. 11. 1

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, któ ry nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. § 1

7.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimna zjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej (semestru programowo naj wyższego) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przy padku szkoły podstawowej i gimnazjum — jeżeli po nadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub eg zaminu, o których mowa w § 27 ust. 1 i 2, z zastrzeże niem § 32 ust. 6.

2. Uczeń kończy szkołę pomaturalną prowadzącą kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej, jeże li zdał egzamin z przygotowania zawodowego, o któ rym mowa w § 122 ust. 1.

3. Âwiadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 — dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej, wydaje szkoła, którą uczeń ukończył. Rozdział 3 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych § 1

8.

1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 3, § 4 ust. 1, § 5, § 6 ust. 1, § 9 ust. 1 i 4—8, § 10, § 11 ust. 1 i 2, § 13, § 14, § 15 ust. 2 i § 16 ust. 8—10.

2. W szkole dla dorosłych funkcjonującej w zakła dzie karnym lub areszcie śledczym opinię, o której mo wa w § 6 ust. 1, wydaje psycholog zatrudniony w zakła dzie karnym lub areszcie śledczym.

3. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

4. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne we dług skali, o której mowa w § 11 ust. 2, ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promo wania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

5. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowa ny po każdym semestrze. § 1

9.

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słu chacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słu chacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkol nym systemem oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną.

3. Do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, je żeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkol nym systemem oceniania.

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyzna czonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodat kowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, po winien być wyznaczony po zakończeniu semestru je siennego nie później niż do końca lutego lub po zakoń czeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 15 września.

6. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy se mestralne zdaje się ustnie.

7. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

§20.

1. W szkole zasadniczej i szkole zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, oprócz eg zaminów wymienionych w § 19 ust. 6, słuchacz zdaje w I i II semestrze egzamin semestralny w formie pisem nej z jednego przedmiotu zawodowego, a w seme strach programowo wyższych — z dwóch przedmio tów zawodowych. W szkołach średnich zawodowych o cztero- i pięcioletnim okresie nauczania słuchacz zda je w semestrach I—IV egzamin semestralny w formie pisemnej z jednego przedmiotu zawodowego, a w se mestrach programowo wyższych — z dwóch przed miotów zawodowych.

2. W szkole policealnej oraz pomaturalnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla danego zawodu, zgodnie z planem nauczania.

3. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje rada pedagogiczna. Decy zję w tej sprawie należy podać do wiadomości słucha czy na konferencji instruktażowej rozpoczynającej se mestr. § 2

1.

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego Dziennik Ustaw Nr 29 — 2125 — Poz. 323 egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na za jęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał w większości oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równo znaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyska niem co najmniej bardzo dobrej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. § 2

2. Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej przeprowadza się w trybie określonym w statucie szkoły. § 2

3.

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfi kacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć eduka cyjnych.

2. Egzaminy poprawkowe mogą być przeprowa dzane po każdym semestrze.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 15 września.

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki, a w szkole prowadzonej w for mie zaocznej — również z tych zajęć edukacyjnych, z których obowiązują pisemne i ustne egzaminy seme stralne, składa się z części pisemnej oraz ustnej. Z po zostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć eduka cyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono w myśl § 19 ust. 4 dodatkowy termin egzaminu, oraz zajęć, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjne go. § 2

4.

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powta rzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty prze rwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęsz czania na te zajęcia.

2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podję ciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może doty czyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całe go okresu kształcenia, odpowiednio do zakresu pro gramu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych na egza minie eksternistycznym.

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpi suje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zaję cia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyska ną w wyniku egzaminu eksternistycznego. § 2

5.

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych:

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on: a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifi kowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w za wodzie, w którym się kształci, b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, po twierdzające przepracowanie w zawodzie, w któ rym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidziane mu dla danego zawodu,

2) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przed łoży on: a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifi kowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w za wodzie pokrewnym do zawodu, w którym się kształci, b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, po twierdzające przepracowanie w zawodzie po krewnym do zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu po krewnego, c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, po twierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie pokrewnym.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), powinno być przedłożone dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po stwierdzeniu przez dyrektora szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów, że zawód po krewny odpowiada w zakresie kwalifikacji zawodo wych zawodowi, w którym słuchacz się kształci.

4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obo wiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, zdaje egza min uzupełniający na zasadach określonych dla egza minów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminu uzupełnia jącego określa dyrektor szkoły.

5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawo du, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony odpowiednio w całości lub w części z prak tycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnie nia. § 2

6.

1. Słuchacz kończy szkołę podstawową, gim nazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę ponad Dziennik Ustaw Nr 29 — 2126 — Poz. 323 podstawową, jeżeli na zakończenie semestru progra mowo najwyższego uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum — jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzami nu, o których mowa w § 27 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem § 32 ust. 6.

2. Âwiadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą słuchacz ukończył. Rozdział 4 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum § 2

7.

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej dla młodzieży i dla dorosłych okręgowa komisja egzami nacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”, przepro wadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętno ści, określonych w standardach wymagań, ustalo nych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzia nem”.

2. W klasie trzeciej gimnazjum dla młodzieży i dla dorosłych komisja okręgowa przeprowadza egzamin, obejmujący:

1) w części pierwszej — umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2) w części drugiej — umiejętności i wiadomości z za kresu przedmiotów matematyczno-przyrodni czych, określone w standardach wymagań, ustalonych od rębnymi przepisami, zwany dalej „egzaminem gim nazjalnym”.

3. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charak ter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem § 32 ust. 6. § 2

8. Komisje okręgowe opracowują, w porozumie niu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją Centralną”, i ogłaszają informator, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, za wierający opis zakresu odpowiednio sprawdzianu i eg zaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjal nego, a także przykłady zadań, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w któ rym przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. § 2

9.

1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, a egzamin gimnazjalny — w maju, w terminie ustalo nym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyj nej.

2. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Każda część egzaminu gimnazjalnego przepro wadzana jest innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeże niem ust. 4.

4. Dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 32 ust. 1, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimna zjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

1) 30 minut — w przypadku sprawdzianu,

2) 60 minut — każda część egzaminu gimnazjalnego. § 30. Na każdym zestawie do przeprowadzenia od powiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zawierającym zestaw zadań i karty odpowiedzi, jest za mieszczony kod ucznia (słuchacza), nadany przez ko misję okręgową. Uczniowie (słuchacze) nie podpisują zestawów. § 3

1.

1. W celu zorganizowania sprawdzianu lub eg zaminu gimnazjalnego w danej szkole dyrektor komisji okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego ze społu egzaminacyjnego, upoważniając go do powoła nia pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczą cym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w danej szkole.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyj nego powołuje pozostałych członków szkolnego ze społu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrud nionych w danej szkole.

3. Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:

1) nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gim nazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i hi gieny pracy,

2) ustalenie spośród członków szkolnego zespołu eg zaminacyjnego składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalne go w poszczególnych salach, w tym wyznaczenie przewodniczących tych zespołów — w przypadku gdy sprawdzian lub egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony w kilku salach; w przypadku egza minu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorują cego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu,

3) sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierają cych zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz ich za bezpieczenie; w przypadku stwierdzenia, że prze syłki zostały naruszone, przewodniczący zawiesza sprawdzian lub egzamin gimnazjalny i powiada mia o tym komisję okręgową,

4) sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zesta wów zadań i kart odpowiedzi oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole, o którym mowa w § 37 ust. 1,

5) poinformowanie uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalne Dziennik Ustaw Nr 29 — 2127 — Poz. 323 go — przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egza minu gimnazjalnego,

6) nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzia nu lub egzaminu gimnazjalnego,

7) przedłużenie czasu trwania sprawdzianu lub egza minu gimnazjalnego dla uczniów (słuchaczy), o których mowa w § 32 ust. 1,

8) sporządzenie wykazu uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gim nazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przeka zanie tego wykazu dyrektorowi komisji okręgowej,

9) zabezpieczenie, po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zestawów zadań i kart odpowiedzi uczniów (słuchaczy) i niezwłoczne do starczenie ich do miejsca wskazanego przez dyrek tora komisji okręgowej,

10) nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia po zostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjal nego. § 3

2.

1. Uczniowie (słuchacze) z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gim nazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej po radni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egza min gimnazjalny.

2. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich kon kursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, o któ rej mowa w § 27 ust.

2. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

3. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

4. Uczeń (słuchacz), który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub egza minu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo prze rwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępu je do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

5. Uczeń (słuchacz), który nie przystąpił do spraw dzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjal nego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okrę gowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystą pienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego wpisuje się „zwolniony”. § 3

3.

1. W każdej sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przebywa co naj mniej trzech członków zespołu nadzorującego, o któ rym mowa w § 31 ust. 3 pkt 2.

2. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, oprócz zdających i zespołu nadzorującego, mogą przebywać osoby wymienione w § 114 oraz przewodniczący szkolnego zespołu egza minacyjnego.

3. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą obja śniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazó wek dotyczących ich rozwiązywania. § 3

4.

1. W czasie trwania sprawdzianu lub egzami nu gimnazjalnego każdy uczeń (słuchacz) pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kie runku, w odległości zapewniającej samodzielność pra cy uczniów (słuchaczy).

2. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie (słuchacze) nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypad kach przewodniczący zespołu nadzorującego może ze zwolić uczniowi (słuchaczowi) na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia (słuchacza) z innymi osoba mi, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycz nej.

3. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żad nych środków łączności.

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia (słucha cza), przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyj nego unieważnia pracę tego ucznia (słuchacza) i prze rywa jego sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. Infor mację o unieważnieniu pracy ucznia (słuchacza) za mieszcza się w protokole, o którym mowa w § 37 ust. 1. Przepisy § 32 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. § 3

5.

1. Uczeń (słuchacz) może uzyskać na spraw dzianie maksymalnie 40 punktów, a za każdą część eg zaminu gimnazjalnego — po 50 punktów.

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalne go ustala zespół egzaminatorów wpisanych do ewi Dziennik Ustaw Nr 29 — 2128 — Poz. 323 dencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy, powołany przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu egzaminatorów wchodzą co najmniej trzy oso by, spośród których dyrektor komisji okręgowej wy znacza przewodniczącego zespołu.

3. Zespół egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2, ustala wynik większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespo łu.

4. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalne go ustalony przez zespół egzaminatorów, o którym mowa w ust. 2, jest ostateczny. § 3

6.

1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimna zjalnego odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalne go oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach od powiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia (słuchacza) komisja okręgowa prze kazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakoń czeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przy padku, o którym mowa w § 32 ust. 4 — do dnia 31 sierp nia danego roku.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrek tor szkoły przekazuje uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). § 3

7.

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzami nacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

2. Przewodniczący zespołu egzaminatorów, o któ rym mowa w § 35 ust. 2, sporządza protokół przebiegu prac tego zespołu.

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisu ją członkowie odpowiednich zespołów.

4. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazu je się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej. § 3

8. Protokoły przebiegu sprawdzianu lub egzami nu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przechowu je się według zasad określonych odrębnymi przepisa mi. Rozdział 5 Egzamin maturalny § 3

9. Egzamin maturalny, będący formą oceny po ziomu wykształcenia ogólnego, jest przeprowadzany dla absolwentów liceów profilowanych i liceów uzu pełniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i c) ustawy, oraz dla absolwentów dotychczasowych ponadpodstawowych szkół średnich, dających wy kształcenie średnie ogólne, z uwzględnieniem § 120. § 40.

1. Egzamin maturalny składa się z części we wnętrznej, mającej formę egzaminu ustnego, i z części zewnętrznej, mającej formę egzaminu pisemnego.

2. Część wewnętrzna egzaminu maturalnego obej muje:

1) przedmioty obowiązkowe: a) język polski, b) język obcy nowożytny,

2) przedmiot wybrany — jeżeli jest nim język obcy no wożytny.

3. Część zewnętrzna egzaminu maturalnego obej muje:

1) przedmioty obowiązkowe: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) matematykę,

2) jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spo śród następujących przedmiotów: a) biologia, b) chemia, c) fizyka z astronomią, d) geografia, e) historia, f) informatyka, g) język obcy nowożytny, h) język obcy klasyczny, i) wiedza o społeczeństwie — z zastrzeżeniem ust. 5 i § 121 ust. 1.

4. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem oj czystego języka mniejszości narodowej zdają również egzamin maturalny z tego języka, jako przedmiotu obo wiązkowego, w części wewnętrznej i zewnętrznej.

5. Absolwent ma prawo zdawać egzamin matural ny z więcej niż jednego przedmiotu wybranego.

6. Język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot wybrany nie może być tym samym językiem obcym nowożytnym, który zdawany jest jako przedmiot obo wiązkowy. § 4

1.

1. Egzamin maturalny z języka obcego nowo żytnego można zdawać z następujących języków: an gielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckie go, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedz kiego i włoskiego, niezależnie od tego, czy absolwent uczył się danego języka w szkole, z zastrzeżeniem § 121 ust. 2.

2. Jako egzamin maturalny z języka obcego nowo żytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub przedmiot wybrany, można zdawać egzamin z języka ojczystego mniejszości narodowej, jeżeli nie był on ję zykiem nauczanym w szkołach lub oddziałach, o któ rych mowa w § 40 ust. 4, oraz z języka grupy etnicznej. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2129 — Poz. 323

3. Egzamin maturalny z języka obcego klasycznego można zdawać z łaciny lub greki, niezależnie od tego, czy absolwent uczył się danego języka w szkole. § 4

2. Absolwenci szkół lub oddziałów z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, jako językiem wykładowym, oraz absolwen ci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mogą zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty w języku polskim lub — z wyjątkiem języka polskiego — odpowiednio w języku danej mniejszości narodowej lub grupy et nicznej albo w danym języku obcym, będącym drugim językiem nauczania. Wyboru języka, w którym będzie zdawany przedmiot, absolwent dokonuje wraz z dekla racją dotyczącą wyboru przedmiotu, o której mowa w § 48 ust. 1 pkt 6. § 4

3.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmioto wych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

2. Laureatom i finalistom olimpiad przedmioto wych uprawnienie wymienione w ust. 1 przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

3. Zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku, z tym że w przypad ku przedmiotów obowiązkowych — równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku na poziomie rozsze rzonym. Na świadectwie dojrzałości zamieszcza się ad notację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olim piady.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do ab solwentów posiadających certyfikaty językowe na od powiednim poziomie, wydane przez zagraniczne uni wersytety lub instytucje wyspecjalizowane w egzami nowaniu obcokrajowców.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, na świa dectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o posia danym certyfikacie językowym wraz z uzyskaną oceną lub liczbą punktów, a zamiast wyniku egzaminu matu ralnego z danego języka wpisuje się „zwolniony”.

6. Wykaz certyfikatów językowych, o których mowa w ust. 4, podaje do publicznej wiadomości Komisja Centralna, nie później niż na 10 miesięcy przed termi nem egzaminu maturalnego. § 4

4. Absolwenci z dysfunkcjami mają prawo przy stąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia po winna być wydana przez poradnię nie później niż na 6 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego. § 4

5.

1. Egzamin maturalny przeprowadza komisja okręgowa dwa razy w ciągu roku szkolnego — w sesji zimowej i wiosennej.

2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ma turalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej, nie póź niej niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu ma turalnego. § 4

6. Komisje okręgowe opracowują, w porozumie niu z Komisją Centralną, i ogłaszają informator, o któ rym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 2a ustawy, zawierający opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przed miotu oraz kryteriów oceniania i form przeprowadza nia egzaminu maturalnego, a także przykłady zesta wów zadań egzaminacyjnych, zwany dalej „syllabu sem”, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprze dzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny. § 4

7.

1. Zdających obowiązuje zakres wymagań eg zaminacyjnych z przedmiotów egzaminu maturalnego, w tym dla poziomu rozszerzonego, określony w odręb nych przepisach.

2. Zdający może zdawać egzamin maturalny w czę ści wewnętrznej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, na poziomie podstawo wym lub rozszerzonym i egzamin maturalny w części zewnętrznej z przedmiotów obowiązkowych na pozio mie podstawowym lub rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust.

4. Rozróżnienia poziomów egzaminu nie wprowa dza się w przypadku egzaminu z przedmiotów wybra nych.

3. Poziom podstawowy egzaminu jest obowiązko wy dla wszystkich zdających.

4. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali — jako przedmiot obowiązkowy — język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, zdają go na jednym poziomie zarówno w części we wnętrznej, jak i zewnętrznej egzaminu maturalnego.

5. Zdanie egzaminu maturalnego na poziomie roz szerzonym wymaga rozwiązania zadań z zestawu za dań odpowiadających wymaganiom dla poziomu pod stawowego oraz zadań z dodatkowego zestawu zadań odpowiadających wymaganiom dla poziomu rozsze rzonego.

6. Negatywny wynik egzaminu maturalnego z da nego przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma wpływu na wynik egzaminu maturalnego z tego przed miotu na poziomie podstawowym. § 4

8.

1. Zdający, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej i odpowiednio do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkol ny, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego w sesji zimowej, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 49 ust. 1, pisemną deklarację dotyczącą wyboru:

1) przedmiotu lub przedmiotów zdawanych na egza minie maturalnym, w tym wyboru języka lub języ ków, Dziennik Ustaw Nr 29 — 2130 — Poz. 323

2) poziomu egzaminu maturalnego w części we wnętrznej i zewnętrznej z języka obcego nowożyt nego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy i w części zewnętrznej z języka polskiego, języka oj czystego mniejszości narodowej oraz matematyki,

3) tematu z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, jeżeli zdający wybie ra poziom rozszerzony egzaminu, a także tematu z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot wybrany oraz języka polskiego i języka ojczystego mniejszości narodowej w części we wnętrznej egzaminu maturalnego, wybranego z list tematów, o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 1 i 2,

4) okresu z historii spośród następujących: historia starożytna i średniowieczna, historia nowożytna do 1815 roku, historia XIX wieku i XX wieku do ro ku wskazanego w syllabusie dla historii — w przy padku zdających egzamin maturalny z historii,

5) środowiska komputerowego — w przypadku zdają cych egzamin maturalny z informatyki,

6) języka, w którym ma być zdawany egzamin matu ralny z danego przedmiotu lub przedmiotów — w przypadku absolwentów, o których mowa w § 42.

2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, przewodni czący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 49 ust. 1, przesyła komisji okręgowej.

3. Wybór przedmiotu (przedmiotów) zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu i profi lu szkoły (oddziału), do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

4. Zdający może, w szczególnych przypadkach, za zgodą przewodniczącego szkolnego zespołu egzami nacyjnego, o którym mowa w § 49 ust. 1, dokonać zmian w deklaracji, o której mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego. O zmianach w deklaracji przewodniczą cy szkolnego zespołu egzaminacyjnego powiadamia niezwłocznie dyrektora komisji okręgowej. § 4

9.

1. Dyrektor komisji okręgowej powołuje, nie później niż na 11 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego, przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia części we wnętrznej i nadzorowania części zewnętrznej egzami nu maturalnego dla zdających w danej szkole. Prze wodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego na uczyciel zatrudniony w danej szkole.

2. Na wniosek przewodniczącego szkolnego zespo łu egzaminacyjnego dyrektor komisji okręgowej powo łuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu eg zaminacyjnego, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, oraz pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zwanego dalej „zespołem egzaminacyjnym”.

3. Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca z powodu choroby lub innych waż nych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie maturalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w da nej szkole.

4. W uzasadnionych przypadkach komisja okręgo wa może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu po wołanemu w danej szkole przeprowadzenie części we wnętrznej lub nadzorowanie części zewnętrznej egza minu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym zainteresowane szkoły na 5 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego. § 50. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą zespołu, a w szczególności:

1) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu ma turalnego w części wewnętrznej w danej szkole,

2) powołuje, nie później niż na 10 miesięcy przed ter minem egzaminu maturalnego, przedmiotowe ze społy egzaminacyjne, o których mowa w § 52 ust. 1,

3) zleca nauczycielom, o których mowa w § 53 ust. 1, przygotowanie list tematów i zbioru zestawów za dań do egzaminu maturalnego w części wewnętrz nej,

4) opracowuje szkolny harmonogram przeprowadza nia egzaminu maturalnego w części wewnętrznej. § 5

1.

1. Do egzaminu maturalnego w części we wnętrznej zdający przystępuje w szkole, którą ukoń czył, z zastrzeżeniem ust. 2, § 49 ust. 4 i § 89 ust. 1.

2. W przypadku braku w szkole nauczyciela danego języka wybranego przez absolwenta, komisja okręgo wa kieruje zdającego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego z tego języka do innej szkoły. § 5

2.

1. Egzamin maturalny w części wewnętrznej z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają i oce niają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zwane da lej „zespołami przedmiotowymi”.

2. Zespoły przedmiotowe powołuje się spośród członków zespołu egzaminacyjnego.

3. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą:

1) egzaminator wpisany do ewidencji egzaminato rów, o której mowa w art. 9b ustawy — jako prze wodniczący,

2) co najmniej dwaj nauczyciele danego przedmiotu — jako członkowie, z zastrzeżeniem ust. 6.

4. Przewodniczący zespołu przedmiotowego kieru je pracą zespołu, a w szczególności odpowiada za pra widłowy przebieg części wewnętrznej egzaminu matu ralnego z danego przedmiotu.

5. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego z powodu choroby lub innych waż Dziennik Ustaw Nr 29 — 2131 — Poz. 323 nych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela, z tej samej lub innej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 i ust. 6, oraz powia damia o tym komisję okręgową.

6. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu przedmiotowego dwóch nauczycieli danego przedmiotu, jednym z członków zespołu może być nauczyciel przedmiotu zbliżonego. § 5

3.

1. Nauczyciele danego przedmiotu w szkole przygotowują:

1) listę tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka ojczyste go mniejszości narodowej — także listę tematów z języka ojczystego danej mniejszości,

2) listy tematów z języków obcych nowożytnych zda wanych jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym oraz języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot wybrany, a także z języ ków obcych nowożytnych zdawanych jako przed miot obowiązkowy w szkołach lub oddziałach dwu języcznych, w tym języków, o których mowa w § 41 ust. 2,

3) zbiory zestawów zadań z każdego z języków obcych nowożytnych zdawanych w części wewnętrznej eg zaminu maturalnego, w tym języków, o których mowa w § 41 ust. 2.

2. Dla każdego przedmiotu przygotowuje się w da nej szkole jedną listę tematów i jeden zbiór zestawów zadań. § 5

4.

1. Listy tematów i zbiory zestawów zadań, o których mowa w § 53 ust. 1, przewodniczący zespo łu egzaminacyjnego przedstawia do akceptacji komisji okręgowej, nie później niż na 10 miesięcy przed termi nem egzaminu maturalnego.

2. Jeżeli komisja okręgowa nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionych list tematów lub zbiorów zestawów zadań w terminie 10 tygodni od daty ich złożenia, listy tematów lub zbiory zestawów zadań uważa się za zaak ceptowane.

3. Komisja okręgowa może zalecić poprawienie list tematów lub zbiorów zestawów zadań. Przewodniczą cy zespołu egzaminacyjnego przedstawia listy tema tów lub zbiory zestawów zadań poprawione zgodnie z zaleceniami komisji okręgowej, w terminie tygodnia od daty otrzymania zaleceń.

4. Jeżeli komisja okręgowa nie zaakceptuje popra wionych list tematów lub zbiorów zestawów zadań, przekazuje szkole listy tematów lub zbiory zestawów zadań przygotowane przez nauczycieli innej szkoły, za zgodą tych nauczycieli. § 5

5.

1. W sali, w której jest przeprowadzany egza min maturalny w części wewnętrznej, nie można korzy stać z żadnych środków łączności.

2. W czasie trwania egzaminu maturalnego w czę ści wewnętrznej w sali może przebywać tylko jeden zdający. § 5

6.

1. Egzamin maturalny w części wewnętrznej z języka polskiego i języka ojczystego mniejszości na rodowej trwa około 25 minut i składa się z dwóch czę ści:

1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 53 ust. 1 pkt 1,

2) rozmowy zdającego z egzaminującym, która jest związana z prezentowanym tematem.

2. Prezentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, polega na omówieniu wybranego przez zdającego tematu.

3. Szkoła zapewnia sprzęt niezbędny do wykorzy stania materiałów pomocniczych dla prezentacji tema tu, wykonanych przez zdającego.

4. Projekcja filmu lub odtwarzanie nagranej wypo wiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut czasu prze znaczonego na prezentację.

5. W części przeznaczonej na prezentację egzami nujący nie przerywają wypowiedzi zdającemu.

6. Rozmowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powin na dotyczyć prezentowanego tematu i wykorzystanej do opracowania tematu bibliografii. § 5

7.

1. Egzamin maturalny w części wewnętrznej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obo wiązkowego, może być zdawany na dwóch poziomach.

2. Egzamin na poziomie podstawowym, obowiąz kowym dla wszystkich zdających, trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne; rozmowę przeprowadza zdający z egzaminującym, który przyjmuje jedną z ról,

2) część druga polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie mate riału stymulującego, zawartego w zestawie zadań.

3. Zestaw zadań dla egzaminu na poziomie podsta wowym zawiera:

1) trzy opisy rozmów symulujących autentyczne sytu acje komunikacyjne,

2) materiał stymulujący rozmowę z egzaminującym, w szczególności ilustrację, komiks, nagłówek z ga zety, tabelę, wykres lub krótki fragment tekstu.

4. Zdający losuje zestaw zadań i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.

5. Egzamin na poziomie rozszerzonym następuje bezpośrednio po egzaminie na poziomie podstawo Dziennik Ustaw Nr 29 — 2132 — Poz. 323 wym, trwa około 15 minut i składa się z dwóch czę ści:

1) prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 53 ust. 1 pkt 2,

2) rozmowy zdającego z egzaminującym, która jest związana z prezentowanym tematem.

6. Zdający podczas przygotowywania się do egza minu i w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników. § 5

8.

1. Egzamin maturalny w części wewnętrznej z języka obcego nowożytnego, będącego drugim języ kiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycz nych, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin trwa około 25 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa około 10 minut i polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, zawartego w zadaniu,

2) część druga trwa około 15 minut i polega na omó wieniu przez zdającego tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 53 ust. 1 pkt 2.

3. Zdający losuje zadanie i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do cza su trwania egzaminu.

4. Zdający podczas przygotowywania się do egza minu i w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników. § 5

9.

1. Egzamin maturalny w części wewnętrznej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu wybra nego jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin trwa około 30 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa około 15 minut i polega na: a) przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunika cyjne; rozmowę przeprowadza zdający z egzami nującym, który przyjmuje jedną z ról, b) przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulujące go, zawartego w zestawie zadań,

2) część druga następuje bezpośrednio po części pierwszej, trwa około 15 minut i polega na: a) prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 53 ust. 1 pkt 2, b) rozmowie zdającego z egzaminującym, która jest związana z prezentowanym tematem.

3. Zestaw zadań dla części pierwszej zawiera mate riał stymulujący rozmowę z egzaminującym, w szcze gólności ilustrację, komiks, nagłówek z gazety, tabelę, wykres lub krótki fragment tekstu.

4. Zdający losuje zestaw zadań i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.

5. Zdający podczas przygotowywania się do egza minu i w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników. § 60. Na egzaminie maturalnym w części wewnętrz nej zdający może uzyskać z każdego przedmiotu mak symalnie 100 punktów, z tym że w przypadku przed miotu, o którym mowa w § 57 ust. 1 — po 100 punktów za każdy poziom egzaminu. § 6

1. Zdający zdał egzamin maturalny w części we wnętrznej:

1) z języka polskiego i języka ojczystego mniejszości narodowej, zdawanego jako przedmiot obowiązko wy — jeżeli uzyskał co najmniej 30 punktów,

2) z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, oraz języka, o którym mo wa w § 41 ust. 2, zdawanego jako przedmiot obo wiązkowy — na poziomie podstawowym — jeżeli uzyskał co najmniej 30 punktów na tym poziomie, bez względu na liczbę punktów uzyskanych na po ziomie rozszerzonym,

3) z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, oraz języka, o którym mo wa w § 41 ust. 2, zdawanego jako przedmiot obo wiązkowy — na poziomie rozszerzonym — jeżeli uzyskał co najmniej 40 punktów na poziomie pod stawowym i co najmniej 40 punktów na poziomie rozszerzonym,

4) z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych — jeżeli uzyskał co najmniej 40 punktów,

5) z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot wybrany, oraz języka, o którym mowa w § 41 ust. 2, zdawanego jako przedmiot wybrany — jeżeli uzyskał co najmniej 20 punktów w części pierwszej egzaminu i co najmniej 20 punktów w części drugiej egzaminu. § 6

2.

1. Wyniki egzaminu maturalnego w części we wnętrznej z poszczególnych przedmiotów ustalają ze społy przedmiotowe.

2. Zespół przedmiotowy ustala wynik egzaminu większością głosów. W przypadku równej liczby gło sów decyduje głos przewodniczącego.

3. Wynik egzaminu maturalnego w części we wnętrznej ustalony przez zespół przedmiotowy jest ostateczny. § 6

3.

1. Zdanie egzaminu maturalnego w części we wnętrznej z danego przedmiotu jest warunkiem do puszczenia do egzaminu maturalnego w części ze wnętrznej z tego przedmiotu. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2133 — Poz. 323

2. Niezdanie egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części wewnętrznej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w czę ści zewnętrznej z przedmiotu lub przedmiotów, które absolwent zdał, i przedmiotów nieobjętych egzami nem w części wewnętrznej. § 6

4.

1. Przewodniczący zespołów przedmiotowych bezpośrednio po zakończeniu egzaminu maturalnego w części wewnętrznej w danym dniu ogłaszają wyniki tej części egzaminu z poszczególnych przedmiotów.

2. Listę zdających wraz z wynikami części we wnętrznej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przewodniczący zespołu egzaminacyjne go przesyła komisji okręgowej. § 6

5. Do egzaminu maturalnego w części zewnętrz nej zdający przystępuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu maturalnego w części wewnętrznej, z za strzeżeniem § 51 ust. 2. § 6

6.

1. Zorganizowanie i nadzorowanie egzaminu maturalnego w części zewnętrznej komisja okręgowa powierza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjne go.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po wołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu w po szczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

3. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co naj mniej trzech nauczycieli, z tym ż e co najmniej jeden na uczyciel powinien być zatrudniony w innej szkole, wskazanej przez komisję okręgową.

4. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wcho dzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowaw cy zdających.

5. Nauczyciel zatrudniony w szkole, o której mowa w ust. 3, zostaje powołany w skład zespołu nadzorują cego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. § 6

7.

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza przesyłki zawierające arku sze egzaminacyjne, przekazane przez komisję okręgo wą.

2. Przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego w części zewnętrznej przewodniczący zespołu egzami nacyjnego sprawdza, czy przesyłki, o których mowa w ust. 1, nie zostały naruszone, i otwiera je w obecno ści przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o któ rych mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczą cy zespołu egzaminacyjnego zawiesza egzamin i po wiadamia o tym komisję okręgową.

4. Po otwarciu przesyłek, o których mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne w ilości odpowiadającej liczbie zdają cych w poszczególnych salach egzaminacyjnych.

5. Przewodniczący zespołu nadzorującego rozdaje arkusze egzaminacyjne zdającym, polecając sprawdze nie, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny.

6. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nad zorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzy muje nowy arkusz egzaminacyjny.

7. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjne go przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje zdający, któ ry zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym.

8. Na każdym arkuszu egzaminacyjnym jest za mieszczony kod zdającego, nadany przez komisję okrę gową. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyj nych. § 6

8. Podczas egzaminu maturalnego w części ze wnętrznej każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających. § 6

9.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej rozpoczyna się z chwilą przekazania zdającym arkuszy egzaminacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorują cego w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

2. W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W szczególnie uza sadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opusz czenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczają cych możliwość kontaktowania się zdającego z inny mi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

3. W czasie trwania egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 114, nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących za dań egzaminacyjnych ani ich komentować. § 70.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z danego przedmiotu polega na rozwiązaniu zadań eg zaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyj nych, odrębnych dla każdej części egzaminu z tego przedmiotu.

2. Czas rozpoczynania poszczególnych części egza minu z danego przedmiotu ustala Komisja Centralna. § 7

1.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z języka polskiego i języka ojczystego mniejszości na rodowej może być zdawany na dwóch poziomach.

2. Egzamin na poziomie podstawowym, obowiąz kowym dla wszystkich zdających, trwa 190 minut i skła da się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa 110 minut i polega na spraw dzeniu sprawności formułowania wypowiedzi pi semnej,

2) część druga trwa 80 minut i polega na sprawdzeniu rozumienia tekstu. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2134 — Poz. 323

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 110 mi nut i polega na sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu własnego.

4. W czasie trwania egzaminu zdający może korzy stać:

1) na egzaminie z języka polskiego — ze słownika or tograficznego i słownika poprawnej polszczyzny,

2) na egzaminie z języka ojczystego mniejszości naro dowej — ze słowników językowych. § 7

2.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z języka obcego nowożytnego i języka, o którym mowa w § 41 ust. 2, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na dwóch poziomach.

2. Egzamin na poziomie podstawowym, obowiąz kowym dla wszystkich zdających, trwa 130 minut i skła da się z trzech części:

1) część pierwsza trwa 20 minut i polega na sprawdze niu rozumienia ze słuchu na poziomie podstawo wym; zdający rozwiązuje zadania dotyczące wysłu chanego tekstu,

2) część druga trwa 50 minut i polega na sprawdzeniu rozumienia tekstu na poziomie podstawowym; zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumie nie tekstu,

3) część trzecia trwa 60 minut i polega na sprawdze niu sprawności formułowania wypowiedzi pisem nej na poziomie podstawowym; zdający wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytko wych.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 170 mi nut i składa się z trzech części:

1) część pierwsza trwa 20 minut i polega na sprawdze niu rozumienia ze słuchu na poziomie rozszerzo nym; zdający rozwiązuje zadania dotyczące wysłu chanego tekstu,

2) część druga trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu rozumienia tekstu i znajomości struktur leksykalno -gramatycznych; zdający rozwiązuje zadania spraw dzające rozumienie tekstu oraz zadania wymagają ce zastosowania odpowiednich struktur leksykalno -gramatycznych w podanym kontekście,

3) część trzecia egzaminu trwa 90 minut i polega na sprawdzeniu sprawności formułowania wypowie dzi pisemnej; zdający pisze dłuższy tekst na okre ślony temat.

4. Do sprawdzenia sprawności rozumienia ze słu chu wykorzystywane są nagrania tekstów.

5. W czasie trwania części trzeciej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i części trzeciej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, zdający może korzystać ze słowników dwujęzycz nych. § 7

3.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obo wiązkowego w szkołach lub oddziałach dwujęzycz nych, jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin trwa 270 minut i składa się z trzech czę ści:

1) część pierwsza trwa 30 minut i polega na sprawdze niu rozumienia ze słuchu; zdający rozwiązuje zada nia dotyczące wysłuchanego tekstu,

2) część druga trwa 120 minut i polega na sprawdze niu rozumienia i umiejętności analizy tekstu i zna jomości struktur leksykalno-gramatycznych; zdają cy przygotowuje własny tekst na podstawie otrzy manego tekstu,

3) część trzecia trwa 120 minut i polega na sprawdze niu sprawności formułowania wypowiedzi pisem nej; zdający pisze dłuższy tekst na określony temat.

3. Do sprawdzenia sprawności rozumienia ze słu chu wykorzystywane są nagrania tekstów.

4. W czasie trwania egzaminu zdający nie może ko rzystać z żadnych słowników. § 7

4.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z języka obcego nowożytnego oraz języka, o którym mowa w § 41 ust. 2, jako przedmiotu wybranego, jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin trwa 300 minut i składa się z sześciu czę ści:

1) część pierwsza trwa 20 minut i polega na sprawdze niu rozumienia ze słuchu na poziomie podstawo wym; zdający rozwiązuje zadania dotyczące wysłu chanego tekstu,

2) część druga trwa 50 minut i polega na sprawdzeniu rozumienia tekstu na poziomie podstawowym; zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumie nie tekstu,

3) część trzecia trwa 60 minut i polega na sprawdze niu sprawności formułowania wypowiedzi pisem nej na poziomie podstawowym; zdający wykazuje się umiejętnością pisania prostych tekstów użytko wych,

4) część czwarta trwa 20 minut i polega na sprawdze niu rozumienia ze słuchu na poziomie rozszerzo nym; zdający rozwiązuje zadania dotyczące wysłu chanego tekstu,

5) część piąta trwa 60 minut i polega na sprawdzeniu rozumienia tekstu i znajomości struktur leksykal no-gramatycznych; zdający rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie tekstu oraz zadania wy magające zastosowania odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych w podanym kontek ście,

6) część szósta trwa 90 minut i polega na sprawdzeniu sprawności formułowania wypowiedzi pisemnej; zdający pisze dłuższy tekst na określony temat. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2135 — Poz. 323

3. Do sprawdzenia sprawności rozumienia ze słu chu wykorzystywane są nagrania tekstów.

4. W czasie trwania części trzeciej i części szóstej egzaminu zdający może korzystać ze słowników dwu języcznych. § 7

5.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z matematyki może być zdawany na dwóch pozio mach.

2. Egzamin na poziomie podstawowym, obowiąz kowym dla wszystkich zdających, trwa 120 minut i po lega na rozwiązaniu zestawu krótkich zadań, sprawdza jących rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowa nia w prostych sytuacjach, oraz zadań o charakterze problemowym, sprawdzających umiejętność zastoso wania wiedzy.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 mi nut i polega na rozwiązaniu problemów matematycz nych.

4. W czasie trwania egzaminu zdający może korzy stać z tablic matematycznych i kalkulatora, których ro dzaj jest wskazany w syllabusie dla matematyki. § 7

6.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z filozofii, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, historii muzyki i wiedzy o tańcu jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin z każdego przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, trwa 240 minut i składa się z trzech części:

1) część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiąza niu testu obejmującego cały zakres wymagań eg zaminacyjnych, o których mowa w § 47 ust. 1,

2) część druga trwa 90 minut i polega na wykonaniu poleceń odnoszących się do materiałów będących źródłem informacji,

3) część trzecia trwa 90 minut i polega na sprawdze niu umiejętności interpretowania oraz syntetyzo wania, a także sprawności formułowania wypo wiedzi pisemnej; zdający opracowuje jeden z trzech tematów podanych w arkuszu egzamina cyjnym.

3. Egzamin z historii w części drugiej i trzeciej doty czy okresu historycznego, wybranego przez zdającego, zgłoszonego wraz z wyborem przedmiotu, zgodnie z § 48 ust. 1 pkt 4.

4. Tematy z historii, o których mowa w ust. 2 pkt 3, powinny być zróżnicowane rzeczowo (np. historia po lityczna, gospodarcza, kultury). § 7

7.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z języka obcego klasycznego jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin trwa 240 minut i składa się z trzech czę ści:

1) część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiąza niu testu leksykalno-gramatycznego oraz testu na zrozumienie tekstu; testy obejmują cały zakres wy magań egzaminacyjnych, o których mowa w § 47 ust. 1, dla danego języka klasycznego i kultury an tycznej,

2) część druga trwa 90 minut i polega na przetłuma czeniu tekstu oryginalnego na język polski,

3) część trzecia trwa 90 minut i polega na napisaniu w języku polskim krótkiej wypowiedzi na określony temat, z wykorzystaniem materiału tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egzami nacyjnym.

3. W czasie trwania egzaminu zdający może korzy stać ze słownika łacińsko-polskiego lub grecko-pol skiego oraz atlasu historycznego. § 7

8.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z biologii, chemii oraz fizyki z astronomią jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin z każdego przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, trwa 210 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa 90 minut i polega na rozwiąza niu zadań sprawdzających wiedzę i umiejętność za stosowania tej wiedzy,

2) część druga trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów.

3. W czasie trwania egzaminu zdający może korzy stać z pomocy wskazanych w syllabusie dla danego przedmiotu. § 7

9.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z geografii jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin trwa 210 minut i składa się z dwóch czę ści:

1) część pierwsza trwa 90 minut i polega na rozwiąza niu zadań na podstawie barwnej, szczegółowej mapy i innych pomocniczych materiałów źródło wych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym,

2) część druga trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal prze strzennych.

3. W czasie trwania egzaminu zdający może korzy stać z pomocy wskazanych w syllabusie dla geografii. § 80.

1. Egzamin maturalny w części zewnętrznej z informatyki jest zdawany na jednym poziomie.

2. Egzamin trwa 210 minut i składa się z dwóch czę ści:

1) część pierwsza trwa 90 minut i polega na rozwiąza niu zadań bez korzystania z komputera,

2) część druga trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2136 — Poz. 323

3. W czasie trwania części drugiej egzaminu zda jący pracuje przy wydzielonym stanowisku kompute rowym i może korzystać z programów, danych zapi sanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, sta nowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci oraz zasobów Inter netu.

4. W sali egzaminacyjnej powinna być dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.

5. W czasie trwania egzaminu zdający może korzy stać z pomocy wskazanych w syllabusie dla informaty ki. § 8

1.

1. Po zakończeniu każdej części egzaminu z da nego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione arkusze egzamina cyjne.

2. Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują wypełnione arkusze egzaminacyjne przewodniczące mu zespołu egzaminacyjnego.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego prze chowuje i zabezpiecza wypełnione arkusze egzamina cyjne, a następnie przekazuje je komisji okręgowej. § 8

2. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdające go lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg eg zaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zda jącym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę zdającego i przerywa jego egzamin. Informację o unieważnieniu pracy zdającego zamiesz cza się w protokole przebiegu egzaminu maturalnego. § 8

3. Na egzaminie maturalnym w części zewnętrz nej zdający może uzyskać z każdego przedmiotu mak symalnie 100 punktów, z tym że w przypadku przed miotów, o których mowa w § 71, 72 i 75 — po 100 punk tów za każdy poziom egzaminu. § 8

4. Zdający zdał egzamin maturalny w części ze wnętrznej:

1) na poziomie podstawowym z języka polskiego, ję zyka ojczystego mniejszości narodowej, języka ob cego nowożytnego lub języka, o którym mowa w § 41 ust. 2, zdawanego jako przedmiot obowiąz kowy, oraz matematyki — jeżeli z każdego z tych przedmiotów uzyskał co najmniej 30 punktów,

2) na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, języ ka ojczystego mniejszości narodowej, języka obce go nowożytnego lub języka, o którym mowa w § 41 ust. 2, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, oraz matematyki — jeżeli z każdego z tych przed miotów uzyskał co najmniej 40 punktów na pozio mie podstawowym i co najmniej 40 punktów na poziomie rozszerzonym,

3) z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych — jeżeli uzyskał co najmniej 40 punktów,

4) z przedmiotu wybranego — jeżeli uzyskał co naj mniej 40 punktów, z zastrzeżeniem pkt 5,

5) z języka obcego nowożytnego lub języka, o którym mowa w § 41 ust. 2, zdawanego jako przedmiot wy brany — jeżeli za pierwsze trzy części egzaminu uzyskał co najmniej 20 punktów i za następne trzy części egzaminu również co najmniej 20 punktów. § 8

5.

1. Wyniki z poszczególnych przedmiotów eg zaminu maturalnego w części zewnętrznej ustala ze spół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzami natorów, o której mowa w art. 9b ustawy, powołany przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu egzaminatorów wchodzą co najmniej trzy osoby, spo śród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu.

2. Zespół egzaminatorów, o którym mowa w ust. 1, ustala wynik egzaminu większością głosów. W przy padku równej liczby głosów decyduje głos przewodni czącego zespołu.

3. Wynik egzaminu maturalnego w części zewnętrz nej, ustalony przez zespół egzaminatorów, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczny. § 8

6.

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części wewnętrznej i części zewnętrznej egzaminu, ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na pozio mie podstawowym, a w przypadku szkół lub oddziałów z nauczaniem języka ojczystego mniejszości narodo wej — także z tego języka, oraz z jednego przedmiotu wybranego, uzyskał co najmniej liczbę punktów okre śloną w § 61 i 84.

2. Negatywny wynik egzaminu z wybranego dodat kowo przedmiotu, o którym mowa w § 40 ust. 5, nie ma wpływu na wynik egzaminu maturalnego i nie odnoto wuje się go na świadectwie dojrzałości.

3. Komisja okręgowa sporządza listę osób z danej szkoły, które zdały egzamin maturalny, i przesyła ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu jej ogłoszenia. § 8

7.

1. Zdający, który nie zdał egzaminu matural nego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części wewnętrznej lub części zewnętrznej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponow nie do części wewnętrznej lub części zewnętrznej egza minu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach przeprowadzania egzaminu matu ralnego, przez okres 5 lat. Przepisy § 48 ust. 1 i § 89 sto suje się odpowiednio.

2. Ponowny egzamin maturalny z przedmiotu wy branego absolwent może zdawać z innego przedmio tu. Przepis § 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2137 — Poz. 323

3. Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent, o którym mowa w ust. 1, zda je egzamin maturalny w pełnym zakresie. § 8

8.

1. Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego w części zewnętrznej z jednego lub więcej przedmiotów, w kolejnych sesjach przepro wadzania egzaminu maturalnego, w celu podwyższe nia wyniku egzaminu z tych przedmiotów lub w celu zdania egzaminu maturalnego z dodatkowych przed miotów wybranych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zdawania języka obcego nowożyt nego jako dodatkowego przedmiotu wybranego, zda jący zdaje go zarówno w części wewnętrznej, jak i ze wnętrznej egzaminu maturalnego.

3. Przepisy § 48 ust. 1 i § 89 stosuje się odpowied nio. § 8

9.

1. Absolwenci, którzy nie przystępują do egza minu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szko ły, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w kolejnych sesjach jego przeprowadzania w szkole, której są absolwentami, lub w szkole wyznaczonej przez komisję okręgową.

2. Zdający, o których mowa w ust. 1, zgłaszają się do komisji okręgowej nie później niż do dnia 15 wrze śnia roku szkolnego, w którym chcą przystąpić do eg zaminu maturalnego w sesji wiosennej, i odpowiednio nie później niż do dnia 15 czerwca roku szkolnego po przedzającego rok szkolny, w którym chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji zimowej. § 90.

1. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wystawione przez komisję okręgową.

2. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu ma turalnego lub zdał egzamin maturalny z dodatkowych przedmiotów wybranych, zgodnie z § 88, otrzymuje nowe świadectwo dojrzałości, zwracając uprzednio otrzymane świadectwo. § 9

1.

1. Protokół zbiorczy części wewnętrznej egza minu maturalnego oraz protokół zbiorczy przebiegu części zewnętrznej egzaminu maturalnego sporządza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyła komisji okrę gowej. Protokoły zbiorcze podpisują wszyscy członko wie zespołu egzaminacyjnego.

2. Protokoły części zewnętrznej egzaminu matural nego sporządza przewodniczący zespołu egzaminato rów, o którym mowa w § 85 ust.

1. Protokoły podpisu ją egzaminatorzy oceniający prace z danego przedmio tu.

3. Dokumentację części wewnętrznej egzaminu maturalnego przechowuje szkoła.

4. Dokumentację części zewnętrznej egzaminu ma turalnego przechowuje komisja okręgowa.

5. Dokumentację egzaminu maturalnego przecho wuje się według zasad określonych odrębnymi przepi sami. Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe § 9

2.

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawo dowe, zwany dalej „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych, ustalo nych odrębnymi przepisami.

2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla ab solwentów szkół zawodowych i szkół policealnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) i d) ustawy, z uwzględnieniem § 122 ust. 2. § 9

3. Komisje okręgowe opracowują, w porozumie niu z Komisją Centralną, i ogłaszają informator, o któ rym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 2a ustawy, zawierający opis zakresu egzaminu zawodowego dla danego zawo du, uwzględniający wyodrębnione w tym zawodzie kwalifikacje zawodowe, obejmujące układy wiadomo ści i umiejętności niezbędne do samodzielnego wyko nywania określonego zestawu zadań zawodowych i umożliwiające podjęcie zatrudnienia, zwane dalej „kwalifikacjami”, opis kryteriów oceniania wraz z punktacją, a także form i warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego dla poszczególnych kwalifika cji oraz przykłady zestawów zadań egzaminacyjnych, nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzające go rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin zawodowy. § 9

4.

1. Egzamin zawodowy obejmuje kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

2. Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym.

3. Etap pisemny składa się z trzech części, podczas których zdający rozwiązuje:

1) w części pierwszej — zadania sprawdzające wiado mości i umiejętności ponadzawodowe, obejmują ce ogólne zagadnienia ekonomiczne, prawne, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) w części drugiej — zadania sprawdzające wiado mości i umiejętności ogólnozawodowe, obejmują ce treści wspólne dla wszystkich kwalifikacji wyod rębnionych w danym zawodzie,

3) w części trzeciej — zadania sprawdzające wiado mości i umiejętności specjalistyczne, z zakresu po szczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w da nym zawodzie.

4. Etap praktyczny polega na wykonaniu zadań eg zaminacyjnych, sprawdzających praktyczne umiejęt Dziennik Ustaw Nr 29 — 2138 — Poz. 323 ności z zakresu poszczególnych kwalifikacji, zwanych dalej „próbami pracy”. Liczba prób pracy odpowiada liczbie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawo dzie. § 9

5. Absolwenci przystępujący do egzaminu zawo dowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły zdają eg zamin zawodowy obejmujący wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. § 9

6.

1. Egzamin zawodowy przeprowadza komisja okręgowa, dwa razy w ciągu roku szkolnego — w stycz niu i czerwcu.

2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu za wodowego ustala dyrektor Komisji Centralnej nie póź niej niż na 8 miesięcy przed terminem egzaminu zawo dowego.

3. Etapy pisemny i praktyczny egzaminu zawodo wego nie mogą odbywać się w jednym dniu. § 9

7.

1. Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do zorganizowania etapu pisemnego lub etapu praktycz nego albo obu etapów egzaminu zawodowego szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, zwane dalej „placówkami”.

2. Do zorganizowania etapu praktycznego egzami nu zawodowego dyrektor komisji okręgowej może upoważnić także pracodawcę.

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, udzie la się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy, zło żony nie później niż na 12 miesięcy przed terminem eg zaminu zawodowego.

4. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placów ka lub pracodawca posiada warunki materialne i ka drowe, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu, a w szczególności, stosownie do zakresu upoważnie nia:

1) umożliwia przeprowadzenie etapu praktycznego obejmującego wszystkie kwalifikacje wyodrębnio ne w danym zawodzie,

2) zapewnia warunki techniczne określone w informa torze dla danego zawodu,

3) zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

4) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywa nia zadań egzaminacyjnych przez zdających, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne,

5) zapewnia absolwentom z dysfunkcjami przystąpie nie do egzaminu zawodowego w warunkach i for mie dostosowanych do dysfunkcji.

5. Udzielenie upoważnienia szkole, placówce lub pracodawcy do zorganizowania egzaminu zawodowe go lub poszczególnych etapów tego egzaminu w zawo dach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądo wej może nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, przez ministra wła ściwego do spraw transportu.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien za wierać w szczególności:

1) zakres potwierdzanych kwalifikacji,

2) etap lub etapy egzaminu zawodowego, który szko ła, placówka lub pracodawca podejmuje się zorga nizować,

3) opis warunków materialnych i kadrowych, ze szcze gólnym uwzględnieniem warunków, o których mo wa w ust. 4,

4) dodatkowe informacje dotyczące posiadanych przez szkołę, placówkę lub pracodawcę certyfika tów jakości.

7. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata. § 9

8. Uczniowie (słuchacze), nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, składają do dyrektora komisji okręgowej, za pośrednic twem dyrektora szkoły, pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym za wodzie. § 9

9.

1. W celu nadzorowania etapu pisemnego i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu za wodowego dyrektor komisji okręgowej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego, powołuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjne go oraz na jego wniosek zastępcę przewodniczącego i pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego.

2. Przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor upoważnionej szkoły lub placówki albo wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w upoważnionej szkole lub placówce.

3. Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca z powodu choroby lub innych waż nych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie za wodowym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w za stępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w upo ważnionej szkole lub placówce. § 100.

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą zespołu.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po wołuje spośród członków zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzami nu zawodowego, zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyj nych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

3. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co naj mniej trzech nauczycieli zatrudnionych w upoważnio nej szkole lub placówce. § 10

1.

1. Podczas etapu pisemnego egzaminu za wodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stoli Dziennik Ustaw Nr 29 — 2139 — Poz. 323 ku. Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległo ści zapewniającej samodzielność pracy zdających.

2. Na stolikach w czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego mogą znajdować się tylko ar kusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory po mocnicze wskazane w informatorze dla danego zawo du. § 10

2.

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza przesyłki, zawierające arku sze egzaminacyjne z zadaniami egzaminacyjnymi i kar ty odpowiedzi dla etapu pisemnego egzaminu zawo dowego, przekazane przez komisję okręgową.

2. Przed rozpoczęciem etapu pisemnego egzaminu zawodowego przewodniczący zespołu egzaminacyjne go sprawdza, czy przesyłki, o których mowa w ust. 1, nie zostały naruszone, i otwiera je w obecności prze wodniczących zespołów nadzorujących oraz przedsta wicieli zdających.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o któ rych mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczą cy zespołu egzaminacyjnego zawiesza egzamin zawo dowy i powiadamia o tym komisję okręgową.

4. Po otwarciu przesyłek, o których mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi w ilości odpowiada jącej liczbie zdających w poszczególnych salach egza minacyjnych.

5. Przewodniczący zespołu nadzorującego rozdaje arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi zdającym, polecając sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny.

6. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nad zorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzy muje nowy arkusz egzaminacyjny.

7. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjne go przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 113 ust.

1. Protokół czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arku szu egzaminacyjnym.

8. Na każdej karcie odpowiedzi jest zamieszczony kod zdającego, nadany przez komisję okręgową. Zda jący nie podpisują kart odpowiedzi. § 10

3.

1. Etap pisemny egzaminu zawodowego roz poczyna się z chwilą przekazania zdającym arkuszy eg zaminacyjnych i kart odpowiedzi i trwa nie dłużej niż 210 minut. Przewodniczący zespołu nadzorującego w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i za kończenia poszczególnych części etapu pisemnego.

2. Czas trwania poszczególnych części etapu pi semnego egzaminu zawodowego określa informator dla danego zawodu.

3. Dla zdających z dysfunkcjami czas trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego może być przedłu żony o 60 minut.

4. W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu za wodowego zdający nie powinni opuszczać sali egzami nacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu wa runków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzie lających pomocy medycznej.

5. W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu za wodowego członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 114, nie mogą udzielać ż ad nych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. § 10

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielne go rozwiązywania zadań przez zdającego lub jeżeli zda jący zakłóca prawidłowy przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egza minacyjnego unieważnia pracę zdającego i przerywa jego egzamin. Informację o unieważnieniu pracy zda jącego zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 113 ust. 2. § 10

5.

1. Po zakończeniu każdej części etapu pisem nego egzaminu zawodowego członkowie zespołu nad zorującego zbierają od zdających wypełnione karty od powiedzi.

2. Po zakończeniu etapu pisemnego egzaminu za wodowego przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują wypełnione karty odpowiedzi przewodni czącemu zespołu egzaminacyjnego.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego prze chowuje i zabezpiecza wypełnione karty odpowiedzi, a następnie przekazuje je komisji okręgowej. § 10

6.

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje spośród członków zespołu egzaminacyjne go, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egza minu zawodowego, zespoły egzaminujące dla przepro wadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego, zwane dalej „zespołami egzaminującymi”.

2. W skład zespołu egzaminującego wchodzą:

1) przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy,

2) członkowie: a) nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształ cenia w danym zawodzie, w tym nauczyciele i in struktorzy praktycznej nauki zawodu, zatrudnie ni w upoważnionej szkole lub placówce, b) przedstawiciele pracodawców lub organizacji pracodawców albo stowarzyszeń i samorządów zawodowych, Dziennik Ustaw Nr 29 — 2140 — Poz. 323 c) nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształ cenia w danym zawodzie i kształcenia specjalne go dla danej niepełnosprawności — w przypad ku zdawania egzaminu zawodowego przez zda jących niepełnosprawnych.

3. W skład zespołu egzaminującego wchodzą co najmniej trzy osoby. § 10

7.

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza arkusze egzaminacyjne za wierające opisy prób pracy dla etapu praktycznego eg zaminu zawodowego.

2. Etap praktyczny egzaminu zawodowego rozpo czyna się z chwilą wylosowania przez zdającego arku sza egzaminacyjnego i trwa nie dłużej niż 180 minut dla każdej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie. Czas wykonywania prób pracy w ciągu jednego dnia nie może być dłuższy niż 360 minut.

3. Wyniki etapu praktycznego egzaminu zawodo wego ustala zespół egzaminujący. § 10

8.

1. Wyniki egzaminu zawodowego ustala się w punktach, odrębnie dla każdej części etapu pisemne go i odrębnie dla każdej próby pracy wykonanej w eta pie praktycznym.

2. Zdający zdał egzamin zawodowy potwierdzający określoną kwalifikację wyodrębnioną w danym zawo dzie, jeżeli uzyskał:

1) z etapu pisemnego co najmniej: a) po 30% możliwych do uzyskania punktów — z każdej części wymienionej w § 94 ust. 3 pkt 1 i 2, oraz b) 50% możliwych do uzyskania punktów — z czę ści wymienionej w § 94 ust. 3 pkt 3, oraz

2) z etapu praktycznego — co najmniej 70% możli wych do uzyskania punktów z próby pracy dotyczą cej danej kwalifikacji. § 10

9.

1. Zdający, który potwierdził wszystkie kwa lifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymuje dyplom zawodowy.

2. Zdający, który potwierdził określoną kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie, otrzymuje świadec two kwalifikacyjne.

3. Zdający, który nie potwierdził żadnej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie, może otrzymać za świadczenie o zdanych etapach lub częściach egzami nu zawodowego.

4. Dyplomy zawodowe, świadectwa kwalifikacyjne i zaświadczenia wydaje komisja okręgowa. § 1

10. Komisja okręgowa sporządza listę osób, któ re zdały egzamin zawodowy, i przesyła ją przewodni czącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ogłoszenia. § 11

1.

1. Osoba, która zdała egzamin zawodowy po twierdzający część kwalifikacji wyodrębnionych w da nym zawodzie, ma prawo przystąpić do egzaminu za wodowego potwierdzającego pozostałe kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie, w kolejnych termi nach przeprowadzania egzaminu zawodowego.

2. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawo dowego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, przerwa ła egzamin zawodowy albo nie zdała tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego po twierdzającego poszczególne kwalifikacje wyodręb nione w danym zawodzie w kolejnych terminach prze prowadzania egzaminu zawodowego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, składają do dyrektora komisji okręgowej deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego, w terminie, o którym mowa w § 98, wskazując w deklaracji kwalifi kacje wyodrębnione w danym zawodzie, które zamie rzają potwierdzić.

4. W przypadku osoby, o której mowa w ust. 1, eg zamin zawodowy na kolejne kwalifikacje wyodrębnio ne w danym zawodzie w etapie pisemnym obejmuje zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności spe cjalistyczne oraz próby pracy z zakresu danej kwalifika cji.

5. Osoby, o których mowa w ust. 2, przystępują do tych części etapu pisemnego lub prób pracy etapu praktycznego egzaminu zawodowego, z których pod czas poprzedniego egzaminu zawodowego nie uzyska ły wymaganej liczby punktów, określonej w § 108 ust. 2.

6. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, zda ją egzamin zawodowy w pełnym zakresie. § 11

2. Egzamin czeladniczy dla młodocianych pra cowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, prze prowadzany na podstawie odrębnych przepisów, jest egzaminem zawodowym, o którym mowa w § 92 ust. 1. § 11

3.

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza protokół przebiegu etapu pisemnego egza minu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. Pro tokoły podpisują czytelnie wszyscy członkowie zespo łu.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spo rządza protokół zbiorczy przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Protokół podpisują czytelnie wszyscy członkowie zespołu.

3. Protokoły etapu praktycznego egzaminu zawo dowego sporządza przewodniczący zespołu egzaminu jącego. Protokoły podpisują czytelnie członkowie ze społu egzaminującego.

4. Dokumentację etapu pisemnego i etapu prak tycznego egzaminu zawodowego przechowuje upo ważniona szkoła lub placówka, w której przeprowadza ny był egzamin zawodowy. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2141 — Poz. 323

5. Dokumentację etapu praktycznego egzaminu za wodowego przeprowadzonego u pracodawcy prze chowuje komisja okręgowa.

6. Dokumentację egzaminu zawodowego przecho wuje się według zasad określonych odrębnymi przepi sami. Rozdział 7 Przepisy wspólne dla sprawdzianu i egzaminów § 11

4.

1. W czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego mogą być obecni delegowani przedsta wiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej.

2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, spo śród nauczycieli lub pracowników komisji okręgowej, osoby sprawdzające prawidłowość przebiegu spraw dzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu matural nego w danej szkole oraz egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, placówce lub u pracodawcy.

3. Za zgodą dyrektora komisji okręgowej obserwa torami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egza minu maturalnego oraz egzaminu zawodowego mogą być przedstawiciele szkół wyższych, publicznych placó wek doskonalenia nauczycieli oraz wychowawca klasy, do której uczęszczał uczeń (słuchacz) lub zdający. § 11

5. Osoby, o których mowa w § 114, nie uczest niczą w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gim nazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu za wodowego ani w ustalaniu wyników. § 11

6. Uczeń (słuchacz) lub zdający, który jest cho ry albo niepełnosprawny, w czasie trwania sprawdzia nu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na choro bę lub niepełnosprawność. § 11

7.

1. Uczeń (słuchacz) lub zdający może, w ter minie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu, odpo wiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w części wewnętrznej lub zewnętrznej z danego przedmiotu albo etapu pisemnego lub prak tycznego egzaminu zawodowego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trak cie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest osta teczne.

3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów doty czących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu dyrektor komisji okręgowej mo że unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarzą dzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów (słu chaczy) albo zdających w danej szkole lub szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów (słu chaczy) albo zdających.

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ma turalnego w części zewnętrznej albo etapu pisemnego egzaminu zawodowego, z powodu zaginięcia lub znisz czenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgo wej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu albo egzaminu.

5. Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Centralnej. § 11

8.

1. Zestawy zadań i karty odpowiedzi dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, arkusze egza minacyjne dla części zewnętrznej egzaminu matural nego oraz arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi dla egzaminu zawodowego są przygotowywane, prze chowywane i przekazywane w warunkach uniemożli wiających ich nieuprawnione ujawnienie.

2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia ze stawów zadań, kart odpowiedzi lub arkuszy egzamina cyjnych, decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzia nu albo egzaminu podejmuje dyrektor komisji okręgo wej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe § 11

9. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podsta wowej oraz egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej gim nazjum przeprowadza się począwszy od 2002 r. § 1

20.

1. Począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 egzamin maturalny, o którym mo wa w rozdziale 5, jest przeprowadzany dla absolwen tów czteroletnich szkół średnich dla młodzieży, z za strzeżeniem ust. 7.

2. Począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2002/2003 egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów pięcioletnich szkół średnich dla młodzie ży, a także absolwentów szkół lub oddziałów dwuję zycznych i specjalnych o pięcioletnim okresie kształce nia, z zastrzeżeniem ust. 7, z tym że absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych mogą zdawać egzamin maturalny począwszy od sesji wiosennej w roku szkol nym 2001/2002.

3. Począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2003/2004 egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów trzyletnich techników i szkół równorzęd nych dla młodzieży na podbudowie szkoły zasadniczej, z zastrzeżeniem ust. 7. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2142 — Poz. 323

4. Począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 egzamin maturalny jest przeprowadzany dla:

1) absolwentów liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy,

2) absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych.

5. Począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006 egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów liceów uzupełniających dla młodzieży i dorosłych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy.

6. Egzamin dojrzałości według dotychczasowych zasad, określonych w załączniku nr 1 do rozporządze nia, przeprowadza się:

1) do sesji zimowej w roku szkolnym 2001/2002 włącz nie — dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla młodzieży, o których mowa w ust. 1—3,

2) do sesji zimowej w roku szkolnym 2002/2003 włącz nie — dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla młodzieży, o których mowa w ust. 2 i 3,

3) do sesji zimowej w roku szkolnym 2003/2004 włącz nie — dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla młodzieży, o których mowa w ust. 3,

4) do sesji zimowej w roku szkolnym 2004/2005 włącz nie — dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych.

7. Absolwenci, którzy ukończyli szkoły, o których mowa w ust. 1—3, w terminach wcześniejszych niż ter miny wprowadzenia egzaminu maturalnego w tych szkołach, określone w ust. 1—3, mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości przeprowadzanego na dotych czasowych warunkach i w sposób określony w załącz niku nr 1 do rozporządzenia, do sesji zimowej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie, chyba że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego.

8. Począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 przeprowadza się wyłącznie egzamin matu ralny. § 12

1.

1. Do sesji zimowej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie zdający mogą zdawać egzamin maturalny z następujących dodatkowych przedmiotów wybranych:

1) filozofia,

2) historia sztuki,

3) historia muzyki,

4) wiedza o tańcu.

2. Egzamin maturalny z języka portugalskiego i ję zyka szwedzkiego, zdawanego jako język obcy nowo żytny, można zdawać począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2002/2003. § 12

2.

1. Egzamin z nauki zawodu i egzamin z przy gotowania zawodowego dla absolwentów dotychcza sowych szkół zasadniczych oraz szkół średnich zawo dowych przeprowadza się na dotychczasowych wa runkach i w sposób określony w załączniku nr 2 do roz porządzenia, do końca roku szkolnego 2006/2007, z za strzeżeniem ust. 2.

2. Absolwenci szkół, o których mowa w ust. 1, któ rzy do końca roku szkolnego 2006/2007 nie zdali egza minu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo nie przystąpili do tych egzaminów, począwszy od stycznia w roku szkolnym 2007/2008 przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifika cje zawodowe, o którym mowa w § 92. § 12

3.

1. Państwowe komisje egzaminacyjne powo łane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dla przeprowadzenia egzaminu dojrzałości w roku szkol nym 2000/2001 są państwowymi komisjami egzamina cyjnymi, o których mowa w załączniku nr 1 do rozpo rządzenia.

2. Komisje egzaminacyjne powołane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dla przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2000/2001 są komisja mi egzaminacyjnymi, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 12

4. Czynności podjęte przed dniem wejścia w ży cie rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów, w tym czynności związane z przeprowadze niem egzaminu dojrzałości oraz egzaminu z nauki za wodu i egzaminu z przygotowania zawodowego, pozo stają w mocy. § 12

5. Tracą moc:

1) zarządzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1991 r. w sprawie zasad prze prowadzania egzaminu dojrzałości (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 35, z 1993 r. Nr 5, poz. 14 oraz z 1994 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 5, poz. 29),

2) zarządzenie nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 1993 r. w sprawie zasad przepro wadzania egzaminów z nauki zawodu i z przygoto wania zawodowego (Dz. Urz. MEN Nr 1, poz. 4),

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, kla syfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 413 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 72 i Nr 115, poz. 1201). § 12

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt Dziennik Ustaw Nr 29 — 2143 — Poz. 323

§1. Egzamin dojrzałości jest formą komisyjnej oceny poziomu wykształcenia ogólnego absolwen tów dotychczasowych ponadpodstawowych szkół średnich.

§2.

1. Egzamin dojrzałości składa się z części pi semnej i części ustnej.

2. W części pisemnej egzamin dojrzałości obejmu je dwa przedmioty:

1) język polski — we wszystkich typach szkół i profi lach kształcenia,

2) drugi przedmiot — w zależności od typu szkoły i profilu kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 3: a) historię — w klasach o profilu humanistycznym liceów ogólnokształcących, b) historię lub język łaciński — do wyboru przez ucznia — w klasach o profilu klasycznym liceów ogólnokształcących, c) biologię z higieną i ochroną środowiska lub ma tematykę — do wyboru przez ucznia — w kla sach o profilu biologiczno-chemicznym liceów ogólnokształcących, d) matematykę — w klasach o profilu matematycz no-fizycznym liceów ogólnokształcących oraz w szkołach średnich zawodowych, e) matematykę, historię, biologię z higieną i ochro ną środowiska — do wyboru przez ucznia — w klasach o profilu ogólnym, pedagogicznym i innych profilach realizowanych w liceum ogól nokształcącym, niewymienionych w lit. a)—d), f) matematykę, historię, biologię, biologię z inny mi dodatkowymi zakresami treści programo wych, jeżeli program nauczania tego przedmio tu zawiera co najmniej treści programu naucza nia biologii w klasach o profilu ogólnym liceum ogólnokształcącego — do wyboru przez ucznia — w szkołach średnich zawodowych, g) do wyboru przez ucznia — jeden z następujących języków obcych: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński, język niemiecki, język rosyjski i język włoski — według wymagań rozszerzonego programu nauczania danego ję zyka, jeżeli wybrany przez ucznia język był ujęty w jego obowiązkowym planie nauczania lub je żeli uczeń, który zmienił szkołę (oddział), konty nuuje naukę jednego z tych języków we wła snym zakresie i zdał wymagane egzaminy klasy fikacyjne, h) chemię lub fizykę z astronomią — w klasach z in dywidualnie zatwierdzonym, rozszerzonym pro gramem nauczania tego przedmiotu albo — do wyboru przez ucznia — przedmiot wskazany dla danego profilu kształcenia (typu szkoły).

3. Zainteresowani uczniowie klas o profilu mate matyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, huma nistycznym lub klasycznym w liceach ogólnokształcą cych oraz zainteresowani uczniowie szkół średnich za wodowych — po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły — mają prawo wybrać drugi przedmiot w części pisemnej egzaminu dojrzałości, zgodnie z przepisem ust. 2 pkt 2 lit. e). Wyrażenie zgody na zmianę wyboru przedmiotu należy odnotować w protokole egzaminu dojrzałości danego absolwenta.

4. W części ustnej egzamin dojrzałości obejmuje:

1) w liceach ogólnokształcących trzy przedmioty: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) jeden z następujących przedmiotów do wyboru przez ucznia: — drugi język obcy nowożytny, — język łaciński, — język grecki, — historię, — geografię, — biologię z higieną i ochroną środowiska, — matematykę, — fizykę z astronomią, — chemię, — informatykę — jeżeli był realizowany rozsze rzony, indywidualnie zatwierdzony program nauczania tego przedmiotu, — pedagogikę z historią wychowania, — psychologię; absolwenci liceów ogólnokształcących dwujęzycz nych mogą zdawać egzamin z chemii, matematyki, fizyki z astronomią, biologii z higieną i ochroną śro dowiska, historii i geografii — do wyboru przez zda jącego — w danym języku nauczania,

2) w szkołach średnich zawodowych dwa przedmioty: Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. (poz. 323) Załącznik nr 1 WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DOJRZA¸OÂCI Dziennik Ustaw Nr 29 — 2144 — Poz. 323 a) język polski, b) jeden z następujących przedmiotów — do wybo ru przez ucznia — jeżeli wybrany przedmiot był ujęty w obowiązkowym planie nauczania danej szkoły (oddziału): — język obcy nowożytny, — historię, — geografię, — biologię, — biologię z innymi dodatkowymi zakresami treści programowych, jeżeli program naucza nia tego przedmiotu zawiera treści programu nauczania biologii z higieną i ochroną środo wiska, obowiązującego w klasach o profilu ogólnym liceum ogólnokształcącego, — matematykę, — fizykę, — chemię, — informatykę, jeżeli był realizowany rozszerzo ny, indywidualnie zatwierdzony program na uczania tego przedmiotu.

5. Absolwenci szkół lub oddziałów z ojczystym ję zykiem nauczania mniejszości narodowej — oprócz przedmiotów wymienionych w ust. 2 i 4 — zdają po nadto egzamin dojrzałości w części pisemnej i części ustnej z języka ojczystego.

6. W części ustnej egzaminu dojrzałości z języka ob cego uczeń może wybrać język, którego uczył się w szkole, lub język opanowany we własnym zakresie, z którego zdał końcowy egzamin klasyfikacyjny, zgod nie z wymaganiami obowiązującego programu na uczania. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego należy od notować w arkuszu ocen ucznia, w części dotyczącej przedmiotów obowiązkowych. Wyjątek stanowią uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad języków obcych, o których mowa w § 25 ust. 2.

7. Uczeń deklaruje wybór przedmiotów zdawanych w części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości, w terminie ustalonym przez przewodniczącego komi sji, o której mowa w § 3 ust. 1, w porozumieniu z dyrek torem szkoły i radą pedagogiczną. Zmiany wyboru przedmiotów uczniowie uzgadniają z przewodniczą cym tej komisji — w ustalonym przez niego terminie.

§3.

1. Egzamin dojrzałości przeprowadza państwo wa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, po woływana w każdej ponadpodstawowej szkole śred niej lub przy kuratorze oświaty.

2. Kurator oświaty nie później niż na 3 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu dojrzałości powołuje przewodniczących komisji spośród dyrekto rów i wicedyrektorów szkół średnich lub nauczycieli szkół średnich i nauczycieli akademickich, upoważnia jąc ich do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący,

2) jeden lub dwaj zastępcy przewodniczącego, z za strzeżeniem ust. 4,

3) egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmio tów wchodzących w zakres egzaminu dojrzałości.

4. W przypadku dużej liczby absolwentów przystę pujących do egzaminu dojrzałości w danej szkole (ze spole szkół), kurator oświaty, na wniosek przewodni czącego komisji, może wyrazić zgodę na powołanie trzeciego zastępcy przewodniczącego.

5. Przewodniczący komisji dokonuje podziału ko misji na zespoły egzaminacyjne, o których mowa w § 21.

6. Jeżeli egzaminator z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzami nie, przewodniczący komisji wyznacza innego egzami natora spośród członków komisji, a w przypadku bra ku w szkole nauczyciela danego przedmiotu — powo łuje w skład komisji nauczyciela tego przedmiotu z in nej szkoły, powiadamiając o tym kuratora oświaty.

7. W przypadku konieczności odwołania przewod niczącego komisji z powodu choroby lub uchybień w wypełnianiu obowiązków, kurator oświaty powołuje nowego przewodniczącego, powiadamiając o tym ko misję.

§4.

1. Absolwent ma prawo przystąpić do egzami nu dojrzałości przed komisją powołaną w szkole lub komisją powołaną przy kuratorze oświaty, jeżeli taką komisję kurator powołał. Wolę zdawania egzaminu dojrzałości przed wybraną komisją absolwent potwier dza w dniu ogłoszenia wyników klasyfikacji końcowo rocznej.

2. W przypadku gdy absolwent lub absolwenci da nej szkoły wyrazili wolę zdawania egzaminu dojrzało ści przed komisją powołaną przy kuratorze oświaty, dy rektor szkoły przekazuje przewodniczącemu tej komisji odpowiednio wypełnione protokoły egzaminu dojrza łości tych absolwentów, w terminie i w trybie ustalo nym przez kuratora oświaty.

3. Po zakończeniu egzaminu dojrzałości przewod niczący komisji, o której mowa w ust. 2, przekazuje dy rektorowi szkoły macierzystej imienną listę absolwen tów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości, wy pełnione protokoły egzaminu dojrzałości tych absol wentów, pisemne prace egzaminacyjne oraz imienny skład komisji, która przeprowadziła egzamin dojrzało ści.

4. Âwiadectwo dojrzałości wydaje szkoła macierzy sta, z tym że wyniki egzaminu dojrzałości potwierdzają podpisami na świadectwie dojrzałości członkowie ko misji, która przeprowadziła ten egzamin. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2145 — Poz. 323

5. Imienną zbiorczą listę absolwentów, o których mowa w ust. 2, wraz z wynikami części pisemnej i czę ści ustnej egzaminu dojrzałości, przewodniczący komi sji przekazuje kuratorowi oświaty w ustalonym przez kuratora oświaty terminie.

§5. Komisja może przeprowadzić egzamin dojrza łości razem z egzaminem wstępnym, przeprowadza nym przez wydziałową komisję rekrutacyjną szkoły wyższej, jeżeli zainteresowana szkoła i szkoła wyższa zawrą porozumienie w tej sprawie, z zachowaniem prawa wyboru tej formy egzaminów przez absolwenta.

§6. Obserwatorami egzaminu dojrzałości mogą być delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę — jeżeli nie jest nim organ sprawujący nadzór pedago giczny, delegowani pracownicy naukowo-dydaktyczni szkół wyższych, nauczyciele-doradcy, a także — za zgo dą przewodniczącego komisji — wychowawcy klas.

§7.

1. Terminy przeprowadzania części pisemnej egzaminu dojrzałości oraz zakończenia całości egzami nów ustala minister właściwy do spraw oświaty i wy chowania.

2. Terminy egzaminów w części ustnej egzaminu dojrzałości ustala przewodniczący komisji, powiada miając o nich zdających przystępujących do tych egza minów oraz kuratora oświaty.

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są obowiązani poinformować uczniów klas maturalnych o zakresach obowiązujących treści programów na uczania, stanowiących podstawę przygotowywania tematów egzaminacyjnych, nie później niż na 5 mie sięcy przed terminem części pisemnej egzaminu doj rzałości.

§8.

1. Tematy części pisemnej egzaminu dojrzało ści ustala kurator oświaty. Zakresy wymagań egzami nacyjnych należy dostosować do obowiązujących pro gramów nauczania:

1) w przypadku języka polskiego — do wymagań pro gramowych dla profilu humanistycznego liceum ogólnokształcącego lub wymagań programowych dla danego typu szkoły (profilu kształcenia),

2) w przypadku pozostałych przedmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 — do wymagań programo wych dla danego typu szkoły (profilu kształcenia), a w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 — do wymagań programowych dla profilu podstawowe go liceum ogólnokształcącego.

2. Kurator oświaty przekazuje przewodniczącym komisji odpowiednio zabezpieczone tematy części pi semnej.

§9.

1. Część pisemną egzaminu dojrzałości prze prowadza się w wydzielonych salach, w warunkach za pewniających samodzielność pracy zdających. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołów eg zaminacyjnych przyjmują od zdających potwierdzenie woli przystąpienia do egzaminu.

2. W czasie trwania części pisemnej egzaminu doj rzałości w sali przebywa przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego przewodniczący zespołu egza minacyjnego oraz co najmniej dwóch członków komi sji.

3. Część pisemna egzaminu dojrzałości rozpoczyna się z chwilą otwarcia koperty z tematami przez prze wodniczącego komisji lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w obecności co najmniej dwóch członków komisji oraz zdających. Następnie przewod niczący komisji lub przewodniczący zespołu egzamina cyjnego ogłasza tematy i zapisuje je na tablicy lub prze kazuje zdającym zestawy tematów.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia pieczęci na kopercie lub stwierdzenia wcześniejszego ujawnie nia tematów, przewodniczący komisji zawiesza egza min dojrzałości i powiadamia o tym kuratora oświaty. Przepisy § 34 stosuje się odpowiednio.

§10. Absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu dojrzałości w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodni czący komisji wyraża zgodę na przeprowadzenie części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości w wy dzielonej sali lub w domu absolwenta, ustalając wa runki i sposób przeprowadzenia egzaminu odpowied nie do możliwości mówienia, pisania i poruszania się absolwenta. § 1

1.

1. W części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający wybiera:

1) jeden spośród czterech tematów z języka polskiego,

2) jeden spośród trzech tematów z biologii z higieną i ochroną środowiska, biologii, biologii z innymi dodatkowymi zakresami treści programowych, hi storii oraz języka ojczystego w szkołach i oddzia łach, o których mowa w § 2 ust. 5,

3) trzy tematy (zadania) spośród pięciu ogłoszonych tematów (zadań) z matematyki, fizyki z astronomią i chemii.

2. Z języka łacińskiego i z języka obcego nowożyt nego zdającego obowiązują wszystkie tematy zawarte w zestawie egzaminacyjnym. § 1

2.

1. Na część pisemną egzaminu dojrzałości przeznacza się po 300 minut na każdy przedmiot, odli czając czas przeznaczony na podanie i zapisanie tema tów.

2. Na część pisemną egzaminu dojrzałości prze wodniczący komisji przygotowuje dla zdających odpo wiednią ilość arkuszy papieru, opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły lub podłużną pieczęcią kuratorium Dziennik Ustaw Nr 29 — 2146 — Poz. 323 oświaty. Liczba wydanych arkuszy papieru oraz zesta wów tematów podlega rozliczeniu. § 1

3.

1. W czasie trwania części pisemnej egzami nu dojrzałości zdający nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewod niczący komisji lub przewodniczący zespołu egzami nacyjnego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających moż liwość kontaktowania się zdającego z innymi osoba mi, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycz nej.

2. Na czas nieobecności, o której mowa w ust. 1, zdający przekazuje pracę egzaminacyjną jednemu z członków komisji, który zaznacza na niej czas trwania nieobecności.

3. W czasie trwania części pisemnej egzaminu doj rzałości zdający są obowiązani do samodzielnej pracy. Dopuszczone jest korzystanie z tablic matematycz nych, kalkulatorów i słowników języków obcych, przy gotowanych przez komisję.

4. Zdający, który podczas części pisemnej egzami nu dojrzałości korzysta z niedozwolonych form pomo cy lub zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu, podle ga skreśleniu z listy zdających przez przewodniczącego komisji. Przepis § 30 ust. 1 stosuje się odpowiednio. § 1

4.

1. Po zakończeniu pracy zdający przekazuje przewodniczącemu komisji lub upoważnionym człon kom komisji czystopis i brudnopis pracy egzaminacyj nej wraz ze wszystkimi niewykorzystanymi arkuszami papieru.

2. Przed przekazaniem pracy egzaminacyjnej egza minatorowi oceniającemu tę pracę należy zaznaczyć odmiennym kolorem w czystopisie, a jeżeli zdający nie zdążył przepisać całej pracy — zaznaczyć również w brudnopisie, właściwy tekst, który służy za podsta wę oceny pracy egzaminacyjnej, a także zakreślić ko rekty i skreślenia dokonane przez zdającego. § 1

5. Z przebiegu części pisemnej egzaminu dojrza łości w danej sali sporządza się protokół zawierający imienny skład komisji, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, stwierdzenie, czy kopertę z tematami do starczono w stanie nienaruszonym, potwierdzenie wo li przystąpienia zdających do egzaminu oraz inne waż ne okoliczności, jakie zaszły w czasie egzaminu. Do protokołu dołącza się tematy prac pisemnych i listę zdających. Protokół podpisują wszyscy członkowie ko misji obecni na sali. § 1

6. Egzamin dojrzałości ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządze nia. § 1

7.

1. Ocenę pisemnej pracy egzaminacyjnej eg zaminator przedstawia do zatwierdzenia przewodni czącemu komisji. Każdą pracę egzaminacyjną egzami nator opatruje recenzją, która zawiera uzasadnienie proponowanej oceny.

2. W przypadku niezgodności ocen między prze wodniczącym komisji a egzaminatorem, przewodni czący komisji poleca dokonanie oceny pracy egzami nacyjnej innemu nauczycielowi danego przedmiotu lub zasięga niezależnej opinii nauczyciela–doradcy. Po rozpatrzeniu wszystkich opinii przewodniczący komisji ustala ocenę pracy egzaminacyjnej.

3. Jeżeli przewodniczący komisji jest równocześnie egzaminatorem danego przedmiotu, przed ustaleniem oceny niedostatecznej powinien uzyskać recenzję pra cy egzaminacyjnej od drugiego nauczyciela–egzami natora danego przedmiotu będącego członkiem komi sji powołanej w danej lub innej szkole albo członkiem komisji powołanej przy kuratorze oświaty.

4. Przewodniczący komisji zatwierdza podpisem ustaloną ocenę każdej pracy egzaminacyjnej. Ocena pracy egzaminacyjnej, zatwierdzona przez przewodni czącego komisji, jest ostateczna. § 1

8.

1. Do części ustnej egzaminu dojrzałości są dopuszczeni zdający, którzy z części pisemnej egzami nu dojrzałości z języka polskiego otrzymali ocenę co najmniej dopuszczającą.

2. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z drugiego przedmiotu zdawanego w części pisemnej oraz z części pisemnej egzaminu z języka ojczystego mniejszości narodowej, zdający ma prawo przystąpić do poprawkowego egzaminu ustnego, jeżeli w dwóch ostatnich klasach otrzymał z danego przedmiotu oceny końcoworoczne co najmniej dobre. Ocena z poprawko wego egzaminu ustnego jest końcową oceną części pi semnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu.

3. Po ustaleniu wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości przewodniczący komisji ogłasza je wszyst kim zdającym. Do części ustnej egzaminu dojrzałości są dopuszczeni zdający, którzy z przedmiotów zdawa nych w części pisemnej otrzymali oceny co najmniej dopuszczające. § 1

9.

1. Absolwenci, którzy w części pisemnej egza minu dojrzałości otrzymali z danego przedmiotu lub przedmiotów ocenę celującą lub bardzo dobrą i w dwóch ostatnich klasach, a w przypadku szkół dla dorosłych — w dwóch ostatnich semestrach, otrzyma li z tego przedmiotu lub przedmiotów oceny końcowo roczne co najmniej dobre, są zwolnieni z części ustnej egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu lub przedmio tów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, absol went otrzymuje z części ustnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu lub przedmiotów tę samą ocenę, którą otrzymał w części pisemnej egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu lub przedmiotów. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2147 — Poz. 323

3. Absolwent może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, i przystąpić do części ustnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu. Pisemną deklarację o rezygnacji z tego uprawnienia absolwent składa przewodniczącemu komisji bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej egzaminu dojrza łości.

§20.

1. Po ogłoszeniu wyników części pisemnej eg zaminu dojrzałości i ustaleniu listy osób przystępują cych do części ustnej egzaminu dojrzałości przewodni czący komisji ogłasza szczegółowy harmonogram eg zaminów w części ustnej z poszczególnych przedmio tów, określając datę, godziny zdawania oraz składy ze społów egzaminacyjnych, o których mowa w § 21.

2. W jednym dniu zdający może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu. § 2

1.

1. Część ustną egzaminu dojrzałości z poszcze gólnych przedmiotów przeprowadzają zespoły egza minacyjne.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi prze wodniczący komisji lub jego zastępca — jako przewod niczący zespołu egzaminacyjnego, nauczyciel–egzami nator danego przedmiotu oraz drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. § 2

2.

1. Przed częścią ustną egzaminu dojrzałości należy wypełnić protokoły egzaminu dojrzałości po szczególnych zdających, przygotować zestawy tema tów egzaminacyjnych z danego przedmiotu oraz po moce dydaktyczne konieczne do rozwiązania zadań praktycznych zawartych w tematach egzaminacyjnych.

2. Zestawy tematów egzaminacyjnych przygoto wują egzaminatorzy, a zatwierdza przewodniczący ko misji, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły lub podłużną pieczęcią kuratorium oświaty.

3. Zestawy tematów egzaminacyjnych przechowu je przewodniczący komisji. Zestawów tematów nie udostępnia się zdającym.

4. Zakres treści tematów egzaminacyjnych powi nien być zgodny z obowiązującymi programami na uczania. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera trzy te maty (zadania) do omówienia lub rozwiązania przez zdającego. § 2

3.

1. Z przygotowanych zestawów egzaminacyj nych zdający losuje jeden zestaw. Zamiana wylosowa nego zestawu egzaminacyjnego na inny jest niedozwo lona.

2. Zdający otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjne go zdający nie powinien opuszczać sali przed zakoń czeniem egzaminu z danego przedmiotu. W uzasadnio nych przypadkach przewodniczący zespołu egzamina cyjnego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sa li, po zapewnieniu warunków wykluczających możli wość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Opuszczenie sali w innych przypadkach — przed za kończeniem egzaminu — jest równoznaczne z odstą pieniem od egzaminu. Przepisy § 30 stosuje się odpo wiednio.

3. Czas trwania części ustnej egzaminu dojrzałości nie powinien przekraczać 20 minut. Zespół egzamina cyjny nie może w tym samym czasie egzaminować więcej niż jednego zdającego. § 2

4.

1. Ocenę części ustnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu proponuje i uzasadnia egzamina tor, uzgadniając ją z pozostałymi członkami zespołu eg zaminacyjnego. W przypadku rozbieżności opinii decy duje większość głosów.

2. Ocenę niedostateczną należy krótko uzasadnić w protokole egzaminu dojrzałości danego zdającego. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.

3. Wyniki części ustnej egzaminu dojrzałości ogła sza w tym samym dniu przewodniczący zespołu egza minacyjnego w obecności pozostałych członków tego zespołu. § 2

5.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmioto wych z danego przedmiotu są zwolnieni z części pisem nej i części ustnej egzaminu dojrzałości z tego przed miotu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Laureatom i finalistom olimpiad z języków ob cych uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługu je także wtedy, gdy dany język obcy nie był objęty pla nem nauczania danej szkoły (oddziału).

3. Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny ce lującej z tego przedmiotu. § 2

6. Absolwent zdał egzamin dojrzałości, jeżeli ze wszystkich przedmiotów w części pisemnej i części ust nej otrzymał oceny co najmniej dopuszczające. § 2

7.

1. Absolwent, który zdał egzamin dojrzałości, otrzymuje świadectwo dojrzałości.

2. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu doj rzałości albo nie zdał tego egzaminu, otrzymuje świa dectwo ukończenia szkoły. § 2

8.

1. Wypełnione protokoły egzaminów dojrza łości i świadectwa dojrzałości muszą być sprawdzone przez jednego z członków komisji. Sprawdzenie należy odnotować na protokole i świadectwie oraz opatrzyć podpisem sprawdzającego.

2. Dokumentację egzaminu dojrzałości przechowu je szkoła, według zasad określonych odrębnymi prze pisami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2148 — Poz. 323

3. Pisemne prace egzaminacyjne przechowuje się w szkole przez okres 2 lat.

4. Zestawy tematów egzaminacyjnych z części ust nej egzaminu dojrzałości przechowuje się w szkole lub miejscu wskazanym przez kuratora oświaty, przez okres 2 lat. § 2

9. Absolwent, który z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości otrzymał oce ny co najmniej dopuszczające, a w części ustnej egza minu dojrzałości otrzymał ocenę niedostateczną z jed nego przedmiotu, ma prawo powtórnie przystąpić do części ustnej egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu w sesji poprawkowej przed komisją powołaną w danej szkole lub komisją powołaną przy kuratorze oświaty, w ostatnim tygodniu sierpnia, a w szkołach, w których nauka kończy się w I półroczu roku szkolnego — w ostatnim tygodniu lutego. § 30.

1. Absolwent, który nie przystąpił do egzami nu dojrzałości bezpośrednio po ukończeniu szkoły, przerwał egzamin dojrzałości, oraz absolwent, który otrzymał więcej niż jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych se sjach egzaminacyjnych w ciągu 2 lat przed komisją po wołaną w tej samej szkole lub przed komisją powoła ną przy kuratorze oświaty.

2. W uzasadnionych przypadkach absolwent, o któ rym mowa w ust. 1, za zgodą kuratora oświaty, może przystąpić do egzaminu dojrzałości przed komisją po wołaną w innej szkole. Âwiadectwo dojrzałości wyda je szkoła, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości.

3. W czasie powtórnego egzaminu dojrzałości ko misja zalicza część pisemną, jeżeli poprzednio z przed miotów zdawanych w tej części zdający otrzymał oce ny co najmniej dopuszczające, oraz te przedmioty zda wane w części ustnej, z których poprzednio zdający otrzymał oceny co najmniej dopuszczające. Absolwent zdaje powtórnie egzamin dojrzałości w części pisem nej, jeżeli poprzednio z przedmiotu lub przedmiotów zdawanych w tej części otrzymał ocenę niedostatecz ną.

4. Po upływie 2 lat od daty zakończenia pierwszej sesji egzaminacyjnej, w której absolwent zdawał lub mógł zdawać egzamin dojrzałości, absolwent zdaje eg zamin dojrzałości w pełnym zakresie. § 3

1. Odstąpienie od egzaminu dojrzałości w części pisemnej lub części ustnej oraz niestawienie się na eg zamin z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie absolwenta z listy zdających. Przepisy § 30 stosuje się odpowiednio. § 3

2.

1. Absolwent, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu dojrzałości w obowiązującym terminie sesji egzaminacyjnej albo musiał przerwać egzamin dojrzałości w części pisemnej lub ustnej, za zgodą kuratora oświaty, może przystąpić do egzaminu dojrzałości przed komisją przeprowadzającą egzamin dla absolwentów danego typu szkoły, w terminie okre ślonym przez kuratora oświaty, nie później jednak niż do końca danego roku szkolnego.

2. Uczennica, która z powodu ciąży, porodu lub połogu nie przystąpiła do egzaminu dojrzałości w obowiązującym terminie sesji egzaminacyjnej, mo że przystąpić do egzaminu dojrzałości na warunkach określonych w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od obowiązującego terminu egzaminu doj rzałości. § 3

3. Do egzaminu dojrzałości mogą również przy stąpić:

1) absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią w try bie egzaminu eksternistycznego,

2) absolwenci zespołów przedmiotowych w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, którzy ukończy li naukę w trzecim zespole przedmiotowym, oraz absolwenci innych typów szkół dla dorosłych. § 3

4.

1. Kontrolę nad organizacją i przebiegiem eg zaminu dojrzałości sprawuje właściwy organ nadzoru pedagogicznego.

2. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dojrzałości, przewodniczą cy komisji lub przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w § 6, może za wiesić egzamin, powiadamiając o tym kuratora oświa ty.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kurator oświaty powołuje komisję dla wyjaśnienia okoliczno ści zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności zdających oraz członków państwowej komisji egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji kurator oświaty zarządza kontynuację egzaminu dojrzałości albo unieważnia eg zamin dojrzałości i zarządza jego ponowne przeprowa dzenie. Unieważnienie egzaminu dojrzałości może na stąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających przed daną komisją lub komisjami, jak i w stosunku do poszczególnych zdających.

4. W przypadku niemożności ustalenia wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości, spowodowanej zaginięciem prac egzaminacyjnych lub innymi przyczy nami losowymi, kurator oświaty zarządza postępowa nie wyjaśniające oraz ponowne przeprowadzenie eg zaminu dojrzałości, powiadamiając o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

5. Termin ponownego egzaminu dojrzałości, o któ rym mowa w ust. 3 i 4, ustala kurator oświaty. § 3

5. Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami do tyczącymi przeprowadzania egzaminu dojrzałości nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między absol Dziennik Ustaw Nr 29 — 2149 — Poz. 323

§1. Egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygoto wania zawodowego jest formą komisyjnej oceny po ziomu opanowania umiejętności zawodowych w za kresie określonym podstawą programową kształcenia w danym zawodzie lub programem nauczania dla da nego zawodu i jest przeprowadzany dla absolwentów dotychczasowych szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.

§2.

1. Egzamin z nauki zawodu przeprowadza się dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie w za wodach na poziomie kwalifikacji robotnika lub równo rzędnych.

2. Egzamin z przygotowania zawodowego przepro wadza się dla absolwentów szkół prowadzących kształ cenie w zawodach na poziomie kwalifikacji technika lub równorzędnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej, do egzaminu z przygotowania zawodowego przystępuje uczeń, któ ry na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał co najmniej dopuszczające oceny klasyfikacyj ne.

§3.

1. Egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygo towania zawodowego, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza komisja egzaminacyjna, powoływana w danej szkole. Komisja egzaminacyjna może być rów nież powołana przy organie prowadzącym szkołę.

2. Organ prowadzący szkołę powołuje przewodni czącego komisji egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Organ prowadzący szkołę może upoważnić dy rektora szkoły do powołania przewodniczącego komi sji egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powołu je co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczy cieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodo we.

5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej może powołać zastępcę.

6. W pracach komisji egzaminacyjnej może brać udział, w charakterze obserwatora, wychowawca lub opiekun klasy (semestru) oraz przedstawiciel cechu rzemieślniczego.

§4.

1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

1) zatwierdza zadania egzaminacyjne,

2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,

3) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w trakcie egza minu,

4) ogłasza wyniki egzaminu.

2. Egzaminatorzy:

1) przygotowują zadania egzaminacyjne,

2) zapoznają się z opinią nauczyciela, pod którego kie runkiem wykonane zostało zadanie egzaminacyjne w formie pracy dyplomowej, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 2,

3) oceniają wykonanie zadań egzaminacyjnych oraz wiadomości i umiejętności zdającego.

§5. Egzamin organizuje się w szkole lub u praco dawcy, u którego odbywała się praktyczna nauka za wodu, w terminach ustalonych przez kuratora oświaty.

§6.

1. Absolwenci (uczniowie) mogą przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną w danej szkole lub przed komisją egzaminacyjną po wołaną przy organie prowadzącym szkołę, jeżeli taka komisja została powołana. Wolę zdawania egzaminu przed wybraną komisją egzaminacyjną absolwenci (uczniowie) potwierdzają nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu.

2. W przypadku zdawania egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przy organie prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły przekazuje przewodniczącemu tej komisji protokoły egzaminu z nauki zawodu lub pro tokoły egzaminu z przygotowania zawodowego — w terminie ustalonym przez organ prowadzący szkołę.

3. Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komi sji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 2, przekazuje Załącznik nr 2 WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Z NAUKI ZAWODU I EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO wentem a państwową komisją egzaminacyjną, wyni kające ze stosowania przepisów dotyczących przepro wadzania egzaminu dojrzałości, rozstrzyga kurator oświaty. § 3

6. Tematy egzaminacyjne dla części pisemnej egzaminu dojrzałości są przygotowywane, przechowy wane i przekazywane w warunkach uniemożliwiają cych ich nieuprawnione ujawnienie. Dziennik Ustaw Nr 29 — 2150 — Poz. 323 dyrektorowi danej szkoły wypełnione protokoły, o któ rych mowa w ust. 2, oraz imienny skład komisji egza minacyjnej, która przeprowadziła egzamin.

§7. Egzamin polega na wykonaniu zadania egzami nacyjnego sformułowanego w sposób wymagający od absolwenta (ucznia) praktycznego rozwiązania i zasto sowania umiejętności zawodowych oraz uzasadnieniu przyjętego rozwiązania.

§8.

1. Egzamin składa się z:

1) części praktycznej — przeprowadzanej indywidual nie lub w grupie,

2) części teoretycznej — przeprowadzanej w formie ustnej lub pisemnej.

2. Części egzaminu, o których mowa w ust. 1, mo gą być przeprowadzane razem lub oddzielnie, jeśli wy maga tego specyfika danego zawodu.

3. Czas trwania egzaminu ustala komisja egzamina cyjna.

§9.

1. Absolwenci szkół prowadzących kształcenie w zawodach, o których mowa w § 2 ust. 1, są obowią zani rozwiązać zadanie egzaminacyjne w trakcie egza minu.

2. Absolwenci (uczniowie) szkół prowadzących kształcenie w zawodach, o których mowa w § 2 ust. 2, są obowiązani:

1) rozwiązać zadanie egzaminacyjne w trakcie egza minu lub

2) przedstawić zadanie egzaminacyjne w formie pra cy dyplomowej, której wykonanie wymaga od 40 do 60 godzin samodzielnej pracy przed przystąpie niem do egzaminu.

3. Zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, zdający losuje w trakcie egzaminu.

4. Zadanie egzaminacyjne w formie pracy dyplo mowej absolwenci (uczniowie) mogą otrzymać w kla sie programowo przedostatniej (semestrze programo wo przedostatnim) lub nie później niż w szóstym tygo dniu nauki w klasie programowo najwyższej (seme strze programowo najwyższym).

5. Zadanie egzaminacyjne w formie pracy dyplo mowej zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek nauczy ciela, pod kierunkiem którego będzie wykonywana pra ca dyplomowa, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespo łu przedmiotowego.

§10.

1. Pracę dyplomową wykonuje jeden uczeń. Dopuszcza się możliwość wykonania wspólnej pracy dyplomowej przez dwóch lub trzech uczniów.

2. Praca dyplomowa powinna być samodzielnym wykonaniem opracowania konstrukcyjnego, opracowa niem procesu technologicznego, użytkowego programu komputerowego, modelu urządzenia, przyrządu, apara tu, pomocy naukowej lub opracowaniem praktycznych rozwiązań organizacyjnych i gospodarczych.

3. Pracę dyplomową należy złożyć nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu z przygotowa nia zawodowego.

4. Uzasadnienie przyjętego w pracy dyplomowej rozwiązania powinno być przedstawione w formie ust nej w trakcie egzaminu.

5. Komisja egzaminacyjna może sprawdzić umie jętność praktycznego wykonania fragmentu pracy dy plomowej.

6. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w terminie określonym w ust. 3, absolwent (uczeń) roz wiązuje zadanie egzaminacyjne, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1. § 1

1. Jeżeli w wyniku wykonania zadania egzami nacyjnego powstanie przedmiot, który na wniosek ab solwenta ma stanowić jego własność, materiały do je go wykonania zapewnia absolwent. § 1

2.

1. Egzamin ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia.

2. Absolwent (uczeń) zdał egzamin, jeżeli uzyskał ocenę co najmniej dopuszczającą.

3. Absolwent, który zdał egzamin, otrzymuje dy plom uzyskania tytułu zawodowego w danym zawo dzie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uczeń szkoły prowadzącej kształcenie w zawo dzie pielęgniarki lub położnej, który zdał egzamin z przygotowania zawodowego, otrzymuje dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej, potwierdzający uzy skanie tytułu zawodowego.

5. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego i dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej wydaje szkoła. Wynik egzaminu wpisuje się na dyplomie na podstawie pro tokołów, o których mowa w § 6 ust. 2. § 1

3.

1. Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad z za kresu wiedzy i umiejętności zawodowych są zwolnieni z egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygoto wania zawodowego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równo znaczne z uzyskaniem z egzaminu oceny celującej. § 1

4.

1. Absolwent szkoły zasadniczej dla doro słych, który przed rozpoczęciem nauki w szkole uzyskał tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub równorzędny w zawodzie, w którym się kształcił, albo w zawodzie pokrewnym, jest zwolniony w całości lub w części z egzaminu z nauki zawodu.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może na stąpić po stwierdzeniu przez komisję egzaminacyjną, że absolwent posiada tytuł kwalifikacyjny w zawodzie, w którym się kształcił, lub w zawodzie pokrewnym. § 1

5.

1. Absolwent, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu Dziennik Ustaw Nr 29 — 2151 — Poz. 323 szkoły albo przerwał egzamin, może przystąpić do eg zaminu w terminie dodatkowym, ustalonym przez ku ratora oświaty, nie później jednak niż do końca danego roku szkolnego.

2. Uczeń szkoły pomaturalnej prowadzącej kształ cenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu z przy gotowania zawodowego albo przerwał ten egzamin, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatko wym, ustalonym przez kuratora oświaty, nie później jednak niż do końca danego roku szkolnego. § 1

6. Absolwent (uczeń), który nie zdał egzaminu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w termi nie dodatkowym, ustalonym przez kuratora oświaty, nie później jednak niż do końca danego roku szkolnego. § 1

7. Absolwent (uczeń), który nie przystąpił do eg zaminu, przerwał egzamin albo nie zdał egzaminu po prawkowego, może przystąpić do egzaminu w kolej nych terminach jego przeprowadzania, przed komisją egzaminacyjną powołaną w tej samej szkole lub przed komisją egzaminacyjną powołaną przy organie prowa dzącym szkołę. § 1

8. Do egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego mogą również przystą pić osoby, które ukończyły szkołę zasadniczą lub szko łę średnią zawodową w trybie egzaminu eksternistycz nego. § 1

9. Egzamin czeladniczy dla młodocianych pra cowników zatrudnionych w celu nauki zawodu, prze prowadzany na podstawie odrębnych przepisów, jest egzaminem z nauki zawodu, o którym mowa w § 1.

§20. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. § 2

1. Dokumentację egzaminu przechowuje szkoła, według zasad określonych odrębnymi przepisami. § 2

2. Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami do tyczącymi przeprowadzania egzaminu nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między absolwentem (uczniem) a komisją egzaminacyjną, wynikające ze sto sowania przepisów dotyczących przeprowadzania eg zaminu, rozstrzyga kurator oświaty.

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-03-21
Data wejścia w życie: 2001-04-14
Data obowiązywania: 2001-04-14
Data uchylenia: 2004-09-13
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 29 poz. 323