Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353

353 USTAWA z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Art.

1. Ustawa określa zasady i warunki podejmo wania i wykonywania działalności gospodarczej w za kresie wyrobu spirytusu i jego skażania, wyrobu i roz lewu wyrobów spirytusowych oraz wytwarzania wyro bów tytoniowych. Art.

2. W rozumieniu niniejszej ustawy:

1) spirytus oznacza płyn alkoholowy uzyskany w wy niku destylacji po fermentacji alkoholowej produk tów pochodzenia rolniczego albo alkohol etylowy syntetyczny,

2) wyrób spirytusowy oznacza napój zawierający al kohol etylowy pochodzenia rolniczego w ilości nie mniejszej niż 18% objętościowych alkoholu, prze znaczony do spożycia przez ludzi,

3) wyrób tytoniowy oznacza wyrób wyprodukowany z tytoniu przeznaczony do palenia oraz tabakę. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2206 — Poz. 353 Art.

3.

1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania spirytusu,

2) wyrobu lub rozlewu wyrobów spirytusowych,

3) wytwarzania wyrobów tytoniowych wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Zezwolenie na wyrób wyrobów spirytusowych dotyczy również rozlewu wytworzonych we własnym zakresie wyrobów. Art.

4. Organem właściwym w sprawach wydania, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia jest minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „or ganem zezwalającym”. Art.

5.

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, poza wymaganiami określonymi przepisami o działalności gospodarczej, zawiera ponadto:

1) określenie zdolności produkcyjnej posiadanych przez wnioskodawcę urządzeń technicznych w ska li roku,

2) informacje dotyczące rodzaju przerabianego su rowca.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wniosko dawcy do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana działalność gospodarcza objęta wnioskiem,

2) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdza jące, ż e wnioskodawca nie zalega z wpłatami należ ności na rzecz tych instytucji,

3) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy ubie gającego się o zezwolenie lub członków zarządu osoby prawnej za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,

4) zaświadczenia komendanta powiatowego Pań stwowej Straży Pożarnej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty bu dowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w prze pisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska. Art.

6.

1. Zezwolenie wydaje się, jeżeli:

1) wniosek spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1,

2) do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 5 ust. 2.

2. Zezwolenie określa również:

1) rodzaj działalności gospodarczej objętej zezwole niem oraz wielkość produkcji w skali roku, która nie może przekraczać zdolności produkcyjnych posiada nych przez przedsiębiorcę urządzeń technicznych,

2) miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Art.

7.

1. W razie powzięcia przez organ zezwalają cy informacji lub stwierdzenia okoliczności uzasadnia jących cofnięcie zezwolenia, organ ten wszczyna z urzędu postępowanie w tej sprawie.

2. Organ zezwalający cofa zezwolenie w przypad kach określonych przepisami o działalności gospodar czej. Art.

8.

1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, oprócz wymagań określonych odrębnymi przepisami jest obowiązany do:

1) wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli, obejmu jącego w szczególności określenie: a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych, b) metody badań, c) sposobu postępowania z produktami nieodpo wiadającymi wymaganiom jakościowym,

2) dysponowania planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, ma gazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem: a) linii technologicznych, b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, c) stanowisk pracy,

3) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolę ja kości,

4) zagospodarowania wywaru powstałego przy pro dukcji spirytusu na cele paszowe lub inne cele rol nicze albo jego utylizacji, w przypadku przedsię biorców prowadzących wyrób spirytusu.

2. W przypadku zakończenia działalności gospodar czej określonej w zezwoleniu przedsiębiorca jest obo wiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni, organ zezwalający. Art.

9.

1. Spirytus skaża się jednym ze środków ska żających, który zmienia smak, zapach albo zabarwienie spirytusu w taki sposób, że bez zmiany istotnych wła ściwości spirytus ten staje się niezdatny do spożycia.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, środki dopuszczone do skażania spirytusu oraz minimalną ilość ich zasto sowania w tym celu, mając na względzie, że środki te nie mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, a jednocze śnie muszą uniemożliwiać spożycie spirytusu nimi ska żonego. Art.

10.

1. Czynności związane ze skażaniem spiry tusu dokonuje się przy udziale co najmniej dwóch pra cowników przedsiębiorcy wykonującego skażanie.

2. Ârodki skażające przed ich zastosowaniem mu szą być zbadane w celu ich identyfikacji.

3. Z każdej partii skażonego spirytusu pobiera się w miejscu skażenia próbkę w ilości 0,5 litra, która po za bezpieczeniu musi być przechowywana przez okres trzech miesięcy, z tym ż e przy skażaniu spirytusu na ce le perfumeryjno-kosmetyczne próbkę pobiera się w ilo ści nie mniejszej niż 0,05 litra. Dziennik Ustaw Nr 31 — 2207 — Poz. 353

4. Po trzymiesięcznym okresie przechowywania próbki skażonego spirytusu muszą być zagospodaro wane lub komisyjnie zlikwidowane.

5. Pomieszczenia lub wydzielone miejsca, gdzie przechowywane są próbki skażonego spirytusu, muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Art. 1

1. Z czynności skażania spirytusu przedsię biorca sporządza protokół, który zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy skażającego, jego siedzibę oraz numer zezwolenia,

2) nazwę przedsiębiorcy, dla którego dokonano skaże nia spirytusu,

3) datę i miejsce skażenia spirytusu,

4) ilość spirytusu przeznaczonego do skażenia,

5) ilość spirytusu skażonego oraz jego moc pozorną (pogrążenie alkoholomierza) przy określonej tem peraturze,

6) nazwę środka skażającego i jego ilość użytą do ska żenia w przeliczeniu na 100 litrów spirytusu 100%,

7) imiona i nazwiska oraz podpisy osób uczestniczą cych w czynności skażenia spirytusu. Art. 1

2.

1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyra bia, skaża, oczyszcza lub odwadnia spirytus albo wyra bia lub rozlewa wyroby spirytusowe lub wyrabia wyro by tytoniowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności al bo pozbawienia wolności do roku.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli czyn ten dotyczy spirytusu, wyrobów spirytu sowych lub wyrobów tytoniowych znacznej warto ści, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności al bo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 1

3. Kto odkaża spirytus skażony lub w jakikol wiek sposób osłabia działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności al bo pozbawienia wolności do roku. Art. 1

4. Jeżeli z popełniania przestępstw określo nych w art. 12 lub art. 13 sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 1

5. W dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r. o upra wie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 10, poz. 55 i z 1997 r. Nr 88, poz. 55

4) w art. 4 ust. 2 otrzy muje brzmienie: „

2. Tej samej karze podlega, kto zataja tytoń uzyskany przez siebie z uprawy rośliny tytoniowej.” Art. 1

6. Traci moc ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr 107, poz. 460, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268). Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-03-02
Data wejścia w życie: 2001-04-26
Data obowiązywania: 2001-04-26
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 31 poz. 353