Dz.U. 2001 nr 32 poz. 362

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2231 — Poz. 362 362 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych. Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 125

5) zarządza się, co następuje:

§1. Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych, ustala się na 1,842.

§2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wielo krotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne upo sażenie funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 31, poz. 387).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-04-03
Data wejścia w życie: 2001-04-13
Data obowiązywania: 2001-01-01
Data uchylenia: 2003-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 32 poz. 362