Dz.U. 2001 nr 32 poz. 365

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2235 — Poz. 365 Na podstawie art. 14 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycz nia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się plafony taryfowe ilościowe na przywóz niektórych towarów, wymienionych w załącz niku do rozporządzenia, dla których ustanawia się ob niżone stawki celne, określone w załączniku.

§2. Do towarów, o których mowa w § 1, nie stosu je się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, sta nowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Tary fy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95, Nr 13, poz. 106, Nr 29, poz. 322 i Nr 32, poz. 364).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2001 r. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 365 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2236 — Poz. 365 Załącznik do rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 11 kwietnia 2001 r. (poz. 365) Dziennik Ustaw Nr 32 — 2237 — Poz. 365 Dziennik Ustaw Nr 32 — 2238 — Poz. 365 Dziennik Ustaw Nr 32 — 2239 — Poz. 365 Dziennik Ustaw Nr 32 — 2240 — Poz. 365

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-04-11
Data wejścia w życie: 2001-04-15
Data obowiązywania: 2001-04-15
Data uchylenia: 2001-12-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 32 poz. 365