Dz.U. 2001 nr 34 poz. 392

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2425 — Poz. 392 392 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników sa morządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządo wych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306 i Nr 109, poz. 116

5) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lip ca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych za trudnionych w urzędach gmin, starostwach powiato wych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 70

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, obli cza się według zasad określonych w § 14—17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal nej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegó łowych zasad udzielania urlopu wypoczynko wego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14).”; Dziennik Ustaw Nr 34 — 2426 — Poz. 392

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 1 do niniejszego roz porządzenia;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) w I Tabeli: — w lp. 3 w kolumnie 2 po wyrazach „wicepre zydent m.st. Warszawy,” dodaje się wyra zy „członek zarządu gminy Warszawa-Cen trum”, — w lp. 5 w kolumnie 2 po wyrazach „Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach po wiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców” doda je się przecinek oraz wyrazy „członek zarządu miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców”, — w lp. 12 w kolumnie 2 po wyrazach „(główny księgowy budżetu)” skreśla się przecinek oraz wyrazy „komendant straży miejskiej w gmi nach”, — w lp. 20 w kolumnie 2 skreśla się wyrazy „za stępca komendanta straży miejskiej,” — skreśla się lp. 23, b) po I Tabeli wprowadza się IA Tabelę w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego roz porządzenia, c) w II Tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie:

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych jest konieczne stałe stosowa nie sztucznego oświetlenia,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 1 2 3 4 5 6 „2 Wicestarosta w powiecie: — powyżej 120 tys. mieszkańców — powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców — do 60 tys. mieszkańców XIX—XXI XVIII—XX XVII—XIX 8 8 7 wyższe 5” Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. (poz. 392) Załącznik nr 1 TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO: Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych I 710— 970 II 720—1 020 III 730—1 070 IV 740—1 120 V 750—1 180 VI 760—1 290 VII 770—1 400 VIII 780—1 510 IX 800—1 620 X 820—1 730 XI 840—1 840 XII 870—1 950 XIII 900—2 060 XIV 930—2 270 XV 970—2 590 XVI 1 010—2 910 XVII 1 050—3 230 XVIII 1 090—3 550 XIX 1 140—3 870 XX 1 190—4 200 XXI 1 250—4 530 XXII 1 320—4 860 XXIII 1 610—5 200 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2427 — Poz. 392 Załącznik nr 2 IA TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWA¡ I WYMAGA¡ KWALIFIKACYJNYCH STRA˚NIKÓW STRA˚Y GMINNEJ (MIEJSKIEJ) Lp. Stanowisko Kategoriazaszeregowania Stawka dodatku funkcyjne go do Wymagane kwalifikacje wykształce nie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Komendant straży w gminach: — powyżej 100 tys. mieszkańców — powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców — do 15 tys. mieszkańców XVI—XIX XV—XVII XV—XVII 7 7 6 wyższe 5 2 Zastępca komendanta straży w gminach: — powyżej 100 tys. mieszkańców — powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców — do 15 tys. mieszkańców XV—XVIII XIV—XVII XIII—XVI 7 6 6 wyższe 4 3 Naczelnik oddziału (wydziału) XIII—XVII 6 wyższe 4Zastępca naczelnika oddziału (wydziału) Kierownik referatu 5 4 Starszy inspektor XII—XV — wyższe 3 średnie 6 Inspektor wyższe 2 średnie 5 5 Młodszy inspektor XI—XIV — wyższe — średnie 3 6 Starszy strażnik X—XIV — średnie 3 7 Strażnik IX—XIII — średnie 2 8 Młodszy strażnik VIII—XII — średnie 1 9 Aplikant VII—VIII — średnie —

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-04-10
Data wejścia w życie: 2001-04-20
Data obowiązywania: 2001-04-20
Data uchylenia: 2003-01-01
Uwagi: Par. 1 pkt 2 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 34 poz. 392