Dz.U. 2001 nr 34 poz. 406

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2497 — Poz. 406 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 126

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędo wych leków gotowych, surowic i szczepionek produk cji krajowej (Dz. U. Nr 40, poz. 468, Nr 56, poz. 670 i Nr 100, poz. 1075 oraz z 2001 r. Nr 13, poz. 11

5) załącz nik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do ni niejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 ma ja 2001 r. Minister Finansów: J. Bauc 406 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. Dziennik Ustaw Nr 34 — 2498 — Poz. 406 Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2001 r. (poz. 406) WYKAZ URZ¢DOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ Dziennik Ustaw Nr 34 — 2499 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2500 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2501 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2502 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2503 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2504 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2505 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2506 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2507 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2508 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2509 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2510 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2511 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2512 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2513 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2514 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2515 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2516 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2517 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2518 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2519 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2520 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2521 — Poz. 406 Dziennik Ustaw Nr 34 — 2522 — Poz. 406

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-04-04
Data wejścia w życie: 2001-05-07
Data obowiązywania: 2001-05-07
Data uchylenia: 2002-04-10
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 34 poz. 406