Dz.U. 2001 nr 36 poz. 415

415 ROZPORZÑDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego. Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 21 ust. 3, art. 24 ust. 2, art. 30 ust. 1 oraz art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 66, poz. 787 i Nr 109, poz. 116

5) zarządza się, co następu je:

§1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników admini stracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego (Dz. U. Nr 58, poz. 367, z 1999 r. Nr 32, poz. 311 i z 2000 r. Nr 15, poz. 18

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Pracownicy Sądu Najwyższego zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych są urzęd nikami państwowymi.”;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w za łączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku, o którym mowa w § 1 pkt 2, mają zasto sowanie od dnia 1 stycznia 2001 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Dziennik Ustaw Nr 36 — 2642 — Poz. 415 Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. (poz. 415) TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania Miesięczna kwota w złotych 1 2 I 760— 880 II 770— 900 III 780— 940 IV 790— 970 V 800—1 000 VI 810—1 080 VII 820—1 160 VIII 830—1 290 IX 860—1 370 X 900—1 500 XI 970—1 700 XII 1 030—1 880 XIII 1 090—2 060 XIV 1 160—2 240 XV 1 250—2 440 XVI 1 350—2 700 XVII 1 440—2 910 XVIII 1 620—3 260 XIX 1 760—3 560 XX 1 920—3 860

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-04-10
Data wejścia w życie: 2001-05-09
Data obowiązywania: 2001-05-09
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 36 poz. 415