Dz.U. 2001 nr 37 poz. 445

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2756 — Poz. 445 445 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 20 paź dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 122

8) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Przetargi lub rokowania przeprowadza Su walska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., zwana da lej „Zarządzającym”.

2. O wyborze trybu ustalania przedsiębiorców, któ rzy uzyskają zezwolenie, decyduje Zarządzający.

§2.

1. Przetargi lub rokowania są podejmowane na podstawie publicznego zaproszenia.

2. Celem przetargu lub rokowań jest ustalenie przedsiębiorców, których planowane przedsięwzięcia gospodarcze na terenie strefy w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów ustanowienia strefy.

§3. Do przeprowadzenia przetargu lub rokowań Zarządzający powołuje komisję w składzie co najmniej czteroosobowym.

§4. Zarządzający zaprasza do przetargu lub roko wań, zamieszczając ogłoszenie w codziennej prasie ogólnokrajowej oraz, w miarę potrzeb, w prasie zagra nicznej.

§5. Zaproszenie do przetargu lub rokowań zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę Zarządzającego oraz nazwę strefy,

2) określenie położonego na terenie strefy mienia, które ma być wykorzystane do podjęcia przedsię wzięcia gospodarczego na terenie strefy,

3) informację o zasadach i warunkach udostępnienia przedsiębiorcom nieruchomości i innych składni ków majątkowych objętych przetargiem lub roko waniami,

4) ogólną informację o kryteriach oceny przedsię wzięć gospodarczych planowanych na terenie stre fy przez przedsiębiorców ubiegających się o udzie lenie zezwoleń,

5) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istot nych warunków przetargu lub rokowań oraz cenę specyfikacji, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne,

6) miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

§6. Specyfikacja, o której mowa w § 5 pkt 5, zawie ra w szczególności:

1) szczegółowy opis mienia, które ma być wykorzysta ne do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie strefy,

2) tekst regulaminu strefy,

3) informacje o kryteriach oceny przedsięwzięć go spodarczych, o których mowa w § 13, planowa nych na terenie strefy przez przedsiębiorców ubie gających się o udzielenie zezwoleń,

4) opis sposobu przygotowania ofert, obejmujący w szczególności informację o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci, w tym dokumentach do tyczących ich formy prawnej oraz kondycji finanso wej,

5) informację co do sposobu określenia wysokości oferowanej opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub in nej formy odpłatnego udostępnienia nieruchomo ści lub innych składników majątkowych należą cych do zakresu przetargu lub rokowań,

6) istotne postanowienia umowy lub umów, które ma ją być zawarte z Zarządzającym, lub ogólne warun ki albo wzór umowy, jeżeli Zarządzający wymaga od oferenta, żeby zawarł z nim umowę na takich warunkach,

7) wymagania dotyczące wadium, jeżeli przewiduje się jego złożenie,

8) opis sposobu udzielania przez Zarządzającego wy jaśnień dotyczących specyfikacji warunków prze targu lub rokowań,

9) termin, do którego oferent będzie związany ofertą.

§7. Ofertę sporządza się w formie pisemnej w ję zyku polskim. Powinna ona zawierać w szczegól ności:

1) nazwę i siedzibę oferenta, imię, nazwisko i adres, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,

2) wielkość, przedmiot i charakter ekonomiczny pla nowanych przez oferenta przedsięwzięć gospodar czych na terenie strefy i warunków ich realizacji (biznesplan, studium wykonalności),

3) nazwę i siedzibę podmiotu występującego w imie niu oferenta, jeśli zachodzi taka sytuacja,

4) wysokość opłaty oferowanej z tytułu dzierżawy, najmu bądź innej formy udostępnienia nierucho mości albo innych składników majątkowych, któ rych dotyczą przetarg lub rokowania, w przypadku gdy specyfikacja zawiera informację określoną w § 6 pkt 5.

§8. Termin składania ofert, wyznaczony przez Za rządzającego, nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.

§9.

1. Ofertę odrzuca się, jeżeli nie odpowiada wy mogom ustalonym w § 7 niniejszego rozporządzenia lub nie spełnia warunków określonych w rozporządze niu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w spra wie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono micznej (Dz. U. Nr 93, poz. 421, z 1997 r. Nr 28, poz. 156, z 2000 r. Nr 108, poz. 1149 i z 2001 r. Nr 30, poz. 335). Zarządzający niezwłocznie zawiadamia oferenta o od rzuceniu jego oferty.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań i polecić ich powtórzenie w innym terminie. Z tytułu unieważ nienia przetargu lub odstąpienia od rokowań oferen tom nie przysługują żadne roszczenia.

3. W przypadku gdy minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o spe cjalnych strefach ekonomicznych, powierzy Zarządza jącemu udzielanie zezwoleń i wykonywanie w jego imieniu bieżącej kontroli, wówczas Zarządzający, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, mo że unieważnić przetarg lub odstąpić od rokowań i po wtórzyć je w innym terminie. Z tytułu unieważnienia przetargu lub odstąpienia od rokowań oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

§10. Wszelkie informacje i wyjaśnienia, a także do kumenty związane z przetargiem lub rokowaniami udostępniane są wszystkim przedsiębiorcom ubiegają cym się o zezwolenie. § 1

1. Czynności komisji, o której mowa w § 3, mają charakter poufny. Przedsiębiorca, któremu udostęp niono specyfikację, o której mowa w § 6, nie może bez zgody Zarządzającego ujawniać informacji uzyskanych w związku z przetargiem lub rokowaniami. § 1

2. Z przetargu lub rokowań komisja sporządza protokół i przedkłada go Zarządzającemu, który reko menduje ministrowi właściwemu do spraw gospodar ki wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności go spodarczej na terenie strefy, o ile minister właściwy do spraw gospodarki nie powierzy Zarządzającemu wyda wania zezwoleń. § 1

3. Ocena zamierzeń co do przedsięwzięć gospo darczych, które mają być podjęte na terenie strefy, po winna być dokonana na podstawie następujących kry teriów:

1) przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej ofe renta prowadzonej dotychczas oraz działalności, której prowadzenie planuje na terenie strefy,

2) wartości i warunków realizacji przedsięwzięć go spodarczych, w tym inwestycji planowanych na te renie strefy,

3) udziału w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie,

4) udziału w powiązaniach gospodarczych, w tym ko operacyjnych, z przedsiębiorcami działającymi na terenie strefy i w jej otoczeniu,

5) zgodności przedsięwzięć gospodarczych planowa nych na terenie strefy z celami rozwoju strefy oraz przedsięwzięciami gospodarczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie strefy przez innych przedsiębiorców,

6) stopnia zagrożenia dla środowiska oraz planowa nych przedsięwzięć w zakresie jego ochrony,

7) stopnia innowacyjności technologii przedsięwzięć i działalności planowanej na terenie strefy. § 1

4. Traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub ro kowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsię wzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez pod mioty gospodarcze na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Monitor Polski Nr 54, poz. 493). § 1

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff Dziennik Ustaw Nr 37 — 2757 — Poz. 445

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-03-29
Data wejścia w życie: 2001-05-12
Data obowiązywania: 2001-05-12
Data uchylenia: 2004-12-08
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 37 poz. 445