Dz.U. 2001 nr 38 poz. 458

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Dębowska-Romanowska — przewodniczą cy, Zdzisław Czeszejko-Sochacki — sprawozdawca, Jerzy Stępień, protokolant — Joanna Szymczak, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2001 r. na roz prawie sprawy z wniosku Związku Zawodowego Rol nictwa „Samoobrona”, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wniosko dawcy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prokura tora Generalnego, o stwierdzenie zgodności § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚yw nościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposo bu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz. U. Nr 44, poz. 280) z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP, o r z e k a: § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Go spodarki ˚ywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegóło wego trybu nabywania przez nich akcji (Dz. U. Nr 44, poz. 280) jest zgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej. Teresa Dębowska-Romanowska Zdzisław Czeszejko-Sochacki Jerzy Stępień Dziennik Ustaw Nr 38 — 2860 — Poz. 458 458 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 24 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 9/2000.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-04-24
Data wejścia w życie: 2001-05-02
Data obowiązywania: 2001-05-02
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 38 poz. 458