Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27

27 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb miesz kaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lo kali o innym przeznaczeniu.

2. Przedmiotem działalności spółdzielni może być:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu usta nowienia na rzecz członków spółdzielczych lokator skich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu usta nowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkal nych lub lokali o innym przeznaczeniu,

3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzin nych w celu przeniesienia na rzecz członków wła sności tych domów,

4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzin nych,

5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wy najmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieru chomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

4. Statut spółdzielni określa, którą działalność spo śród wymienionych w ust. 2 prowadzi spółdzielnia.

5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwła ścicielami) tej nieruchomości.

6. Spółdzielnia może prowadzić również inną dzia łalność gospodarczą na zasadach określonych w od rębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1.

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do spół dzielni mieszkaniowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151). Art.

2.

1. Lokalem w rozumieniu ustawy jest samo dzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przezna czeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).

2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadze nia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

3. Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do za spokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domów jed norodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali. Art.

3.

1. Członkiem spółdzielni może być osoba fi zyczna, choćby nie miała zdolności do czynności praw Dziennik Ustaw Nr 4 — 229 — Poz. 27 nych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżon kowie, choćby spółdzielcze lokatorskie prawo do loka lu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności loka lu przysługiwało tylko jednemu z nich.

3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, o ile statut nie stanowi inaczej, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do loka lu mieszkalnego. Art.

4.

1. Członkowie spółdzielni, którym przysługu ją spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkal nych, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związa nych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowie niami statutu.

2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lo kali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związa nych z utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzyma niem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzy maniem nieruchomości stanowiących mienie spół dzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych ty tułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowienia mi statutu.

3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na usta nowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosz tach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszka niowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową zgodnie z postano wieniami statutu. Od chwili wydania im lokali uiszcza ją oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdziel ni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związa nych z utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzyma niem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosz tach zarządu tymi nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art.

5. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wy datkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nie ruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu, w części nie pokrytej pożytkami i innymi dochodami z tych nieruchomości.

5. Członkowie spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na pod stawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 1—5, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdziel ni może określać inny termin wnoszenia opłat, nie krót szy jednak niż ustawowy. Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka lub niebędącego członkiem właści ciela lokalu przedstawić kalkulację wysokości opłat.

7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obo wiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wyso kości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

8. Członkowie spółdzielni mogą kwestionować za sadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu we wnątrzspółdzielczym, o którym mowa w art. 32 i art. 33 § 2 ustawy — Prawo spółdzielcze, a po jego wyczerpa niu — na drodze sądowej. Właściciele niebędący człon kami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmia ny wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspół dzielczego lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wy sokości. Art.

5.

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjo nalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szcze gólności na pokrycie wydatków związanych z eksplo atacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obcią żającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Art.

6.

1. Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospo darki w roku następnym.

2. Umorzenie środków trwałych, finansowanych bezpośrednio z funduszu zasobowego oraz z funduszu wkładów mieszkaniowych, obciąża odpowiednio te fundusze.

3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zaso bów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciąża ją koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stano wiącymi mienie spółdzielni. Art.

7.

1. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do loka lu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące w tym lo kalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

2. Statut powinien przewidywać termin, nie krótszy niż 3 miesiące, do opróżnienia lokalu po wygaśnięciu tytułu prawnego do tego lokalu.

3. Spółdzielnia współpracuje z organami samorzą dowymi i rządowymi oraz instytucjami i organizacjami, które mogą ułatwić uzyskanie innego mieszkania przez osoby wymienione w ust. 1, a w szczególności ułatwia im uzyskanie potrzebnych informacji oraz bezzwłocznie dokonuje rozliczenia zobowiązań i wypłaty należności. Dziennik Ustaw Nr 4 — 230 — Poz. 27

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w wy padku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stano wi inaczej. Art.

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności:

1) zawierania umów w sprawie budowy lokali,

2) zawierania z członkami, którym przysługują spół dzielcze prawa do lokali, umów o przeniesienie własności lokali,

3) wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszka niowego i budowlanego,

4) rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia loka lu,

5) uprawnień członka spółdzielni do zamiany lokalu określają postanowienia statutu. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art.

9.

1. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązu je się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania przez czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty okre ślone w ustawie i w statucie spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz kalnego może być ustanowione w budynku stanowią cym własność lub współwłasność spółdzielni.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz kalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadko bierców i nie podlega egzekucji.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz kalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem a spółdzielnią. Umowa powinna być zawar ta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz kalnego może należeć do jednej osoby albo do małżon ków.

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio prze pisy o ochronie własności.

7. Wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie ca łego lokalu mieszkalnego wymaga zgody spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić wyrażenia takiej zgo dy bez uzasadnionej przyczyny.

8. Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czyn ności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną wła sność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lo kalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu. Art.

10.

1. Z członkiem ubiegającym się o spółdziel cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spół dzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta ka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważno ści, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wy budowaniu lokalu, umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypa dającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową,

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowane go zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lo kalu,

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów bu dowy lokalu,

4) inne postanowienia określone w statucie.

2. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdziel czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy mię dzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków pu blicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągnięte go przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosz tów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do członka zawierającego umowę o ustanowienie spół dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne go, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie. Taki członek wnosi wkład mieszkaniowy w wy sokości wkładu wypłaconego innej osobie, o której mowa w art. 11 ust. 2, oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

4. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lo katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a datą usta nowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwa loryzowany według wartości rynkowej lokalu.

5. W wypadku modernizacji budynku członek spół dzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest obowiązany uzu pełnić wkład mieszkaniowy. Art. 1

1.

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale. W wypadku gdy przysługuje ono małżon Dziennik Ustaw Nr 4 — 231 — Poz. 27 kom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokator skiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości ryn kowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążają cego członka z tytułu przypadającej na niego części za ciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowa nie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust.

3. Roszczenie o wypłatę wkładu albo jego części staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

3. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu miesz kalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnię ciem prawa do tego lokalu, jest nieważna. Art. 1

2.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności loka lu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty wszelkich długów związanych z tym lokalem,

2) spłaty przypadającej na jego lokal części innych zo bowiązań spółdzielni związanych z budową, o któ rych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczegól ności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

3) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową prawa odrębnej własności lokalu a wartością zwaloryzo wanego wkładu mieszkaniowego i spłat, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej prawa do lokalu.

3. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, spółdzielnia przeznacza na uzupełnienie funduszu re montowego spółdzielni. Art. 1

3.

1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwo du lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie po winni w terminie jednego roku zawiadomić spółdziel nię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić do wód wszczęcia postępowania sądowego o podział te go prawa. Były małżonek niebędący członkiem spół dzielni powinien złożyć deklarację członkowską w ter minie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu pra wo do lokalu.

2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesię cy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować je go niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wyga śnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Art. 1

4.

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne go, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpo wiednio.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobier ców do dziedziczenia wkładu. Art. 1

5.

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następ stwie niedokonania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 2, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego loka torskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich: dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokator skiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub niedokonania czynności, o których mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spół dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne go przysługują zamieszkałym razem z byłym człon kiem: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3. W wypadku ustania członkostwa w okresie ocze kiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdziel czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspól nie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1—3, konieczne jest złożenie w terminie jedne go roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym za pewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o usta nowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka lu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nie procesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczone go przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

5. Osoba przyjęta w poczet członków spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której człon kostwo ustało.

6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, spół dzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzo wane na zasadach określonych w art. 11 ust. 2.

7. W wypadku ustania członkostwa w okresie po przedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu oso bom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy. Art. 1

6.

1. Z dniem wykreślenia spółdzielni z reje stru po zakończeniu jej likwidacji albo postępowania upadłościowego spółdzielcze lokatorskie prawo do lo kalu przekształca się w prawo najmu podlegające prze Dziennik Ustaw Nr 4 — 232 — Poz. 27 pisom ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317), chyba że nabywcą bu dynku lub udziału w budynku, w którym znajduje się ta ki lokal, jest inna spółdzielnia mieszkaniowa.

2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w bu dynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1 lub 2, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spół dzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 1

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz kalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio wych, chyba że statut spółdzielni zawiera postanowie nia korzystniejsze dla członków. Rozdział 3 Prawo odrębnej własności lokalu Art. 1

8.

1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powin na zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustano wienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypa dającej na jego lokal przez wniesienie wkładu bu dowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobo wiązaniach spółdzielni związanych z budową,

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowane go zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lo kalu,

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów bu dowy lokalu,

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5) inne postanowienia określone w statucie.

2. Członek spółdzielni ubiegający się o ustanowie nie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowa na z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfi nansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetka mi w części przypadającej na jego lokal.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 nie dotyczą człon ków, którzy zawierają umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w wypadku zadań nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych. Art. 1

9.

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mo wa w art. 18 ust. 1, powstaje roszczenie o ustanowie nie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspekta tywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odręb nej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem bu dowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Zbycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany lub je go część i staje się skuteczne z chwilą złożenia deklara cji członkowskiej przez nabywcę lub nabywców. Prze pisy art. 23 stosuje się odpowiednio.

3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własno ści lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarial nego. Art.

20.

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwią zaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka spół dzielni lub spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o bu dowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następ ca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie do trzymał tych warunków umowy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja zadania in westycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lo kali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej. Art. 2

1.

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 mie sięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie od rębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie — najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest prze strzenne oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiega ją się o ustanowienie takiego prawa. Art. 2

2.

1. Umowa o ustanowienie odrębnej wła sności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącz nie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o usta nowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wyso kość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jed nym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1. Art. 2

3.

1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku upraw Dziennik Ustaw Nr 4 — 233 — Poz. 27 nionych, stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 4 zdanie drugie i trzecie.

2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w po czet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadko biercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem przepi su art. 3 ust. 3. Art. 2

4. Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy — Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Art. 2

5.

1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nierucho mości, obliczana według liczby lokali, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności loka li. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio prze pisy art. 31 i 32 ustawy o własności lokali.

2. Większość będących członkami spółdzielni wła ścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może podjąć uchwałę o utworzeniu nowej spółdzielni, stosując odpowiednio przepisy o podziale spółdzielni, z wyjątkiem art. 108 § 1 ustawy — Prawo spółdzielcze.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do lokali. Art. 2

6.

1. Jeżeli w określonym budynku lub budyn kach została wyodrębniona własność wszystkich loka li, a żaden z właścicieli nie jest członkiem spółdzielni, po ustaniu członkostwa ostatniego właściciela stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.

2. Do rozliczeń między właścicielami, o których mo wa w ust. 1, a spółdzielnią stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o zniesieniu współwła sności. Art. 2

7.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniej szym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy usta wy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowią cymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mo wa w art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami spółdzielni, z za strzeżeniem art. 2

6. Przepisów ustawy o własności lo kali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i ust. 1a, które stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ustawy o własności lokali o wspólno cie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się.

4. Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, podejmuje rada nadzorcza spół dzielni na wniosek większości właścicieli zamieszkują cych w budynku lub budynkach obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 2

8. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 132

2) w art. 17 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.” Art. 2

9. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. — Pra wo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 115

1) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego mająt ku spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 125 § 5a.”;

2) w art. 108 w § 1 wyrazy „większością 2/3 głosów” zastępuje się wyrazami „zwykłą większością gło sów”;

3) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu: „Art. 108a.

§1. Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organi zacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnie nia, mogą na podstawie uchwały podjętej większością głosów tych członków wystąpić do zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu pod jęcia uchwały o podziale spółdziel ni w ten sposób, że z tej jednostki organizacyjnej albo części majątku zostanie utworzona nowa spół Dziennik Ustaw Nr 4 — 234 — Poz. 27 dzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpo wiednio przepisy o zakładaniu spółdzielni.

§2. Zarząd spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie przygotować doku menty niezbędne do podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale oraz udostępnić je członkom żądającym podziału. § 3.Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę odmawiającą podziału tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spół dzielni lub istotne interesy jej członków.

§4. W razie podjęcia przez walne zgro madzenie uchwały odmawiającej podziału spółdzielni albo uchwały o podziale naruszającej istotne in teresy członków występujących z żądaniem podziału, członkowie, którzy wystąpili z takim żądaniem, mogą w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgroma dzenia wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale.

§5. Przepis § 4 stosuje się odpowied nio w razie nierozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania w terminie trzech miesięcy od dnia jego dorę czenia.

§6. W razie podjęcia przez walne zgro madzenie uchwały o podziale nie zawierającej wszystkich składni ków treści tej uchwały określonych w art. 108 § 2, członkowie zgłasza jący żądanie podziału mogą wystą pić do zarządu spółdzielni z żąda niem zwołania walnego zgroma dzenia w celu podjęcia uzupełnia jącej uchwały o podziale. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§7. Przepisy § 2—6 stosuje się odpo wiednio w wypadku, gdy z żąda niem podziału występuje organ spółdzielni powołany do reprezen towania członków, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni.

§8. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni zawierająca wszystkie składniki treści określo ne w art. 108 § 2 oraz prawomocne orzeczenie sądu zastępujące taką uchwałę stanowią podstawę do dokonania stosownych wpisów w rejestrze i w księdze wieczystej.”;

4) w art. 125: a) § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5. Pozostały majątek zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale ostatniego wal nego zgromadzenia.”, b) po § 5 dodaje się § 5a i § 5b w brzmieniu: „§ 5a. Jeżeli zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 5, pozostały majątek ma być w cało ści lub części podzielony między człon ków, w podziale tym uwzględnia się by łych członków, którym do chwili przejścia albo postawienia spółdzielni w stan likwi dacji nie wypłacono wszystkich udziałów. § 5b. Przepisu § 5a nie stosuje się do spółdziel ni mieszkaniowych.”;

5) skreśla się art. 204, 205 i 207;

6) w art. 208: a) skreśla się § 1, 2 i 4, b) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Wartość środków trwałych i innych finan sowanych bezpośrednio z funduszu udzia łowego lub wkładów budowlanych, o któ rych mowa w art. 213 § 1, nie zwiększa fun duszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowied nio fundusz udziałowy lub wkłady budow lane.”;

7) skreśla się art. 209—212;

8) w art. 213: a) w § 1 skreśla się wyrazy „mieszkaniowego lub” oraz po wyrazie „spółdzielcze” dodaje się wyraz „własnościowe”, b) skreśla się § 2—4;

9) w art. 215: a) w § 1 i 2 po wyrazie „Spółdzielcze” dodaje się wyraz „własnościowe”, b) w § 2, 3 i 5 po użytym w różnych przypadkach wyrazie „spółdzielcze” dodaje się użyty w odpo wiednich przypadkach wyraz „własnościowe”;

10) w art. 216 w § 1 i 2 oraz w art. 217 w § 3 po użytym w różnych przypadkach wyrazie „spółdzielcze” do daje się użyty w odpowiednich przypadkach wyraz „własnościowe”; 1

1) skreśla się art. 218—222; 1

2) w art. 226: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Członek jest obowiązany uczestniczyć w kosztach budowy, eksploatacji i utrzyma nia nieruchomości spółdzielczych, działal ności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz w zobowiązaniach spółdzielni z in nych tytułów przez wniesienie wkładu bu dowlanego na zasadach określonych w umowie i statucie, w wysokości odpo wiadającej całości kosztów budowy przy padających na jego lokal oraz przez uisz czanie opłat związanych z używaniem loka lu.”, b) skreśla się § 2; Dziennik Ustaw Nr 4 — 235 — Poz. 27 1

3) w art. 229 skreśla się § 3; 1

4) w art. 232 skreśla się § 1—3; 1

5) skreśla się art. 234 i 236; 1

6) w art. 237 skreśla się wyraz „małe”; 1

7) w art. 238 skreśla się § 1; 1

8) skreśla się art. 239. Art. 30. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 132

4) w art. 27a wprowadza się następujące zmia ny:

1) w ust. 1 w pkt 1: a) w lit. c) wyrazy „przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” zastępuje się wyrazami „przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka własności lokalu mieszkalnego”, b) lit. g) otrzymuje brzmienie: „g) remont i modernizację budynku mieszkalne go lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spół dzielni mieszkaniowej lub wspólnoty miesz kaniowej, utworzonych na podstawie odręb nych przepisów,”;

2) w ust. 3 w pkt 3 w lit. a) oraz w ust. 6 w pkt 1 po wy razach „fundusz remontowy” dodaje się wyrazy „spółdzielni mieszkaniowej lub”. Art. 3

1. W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lo kali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 131

7) w art. 42 w ust. 5a po wy razach „Prawa spółdzielczego” dodaje się wyrazy „oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27).” Art. 3

2. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa miesz kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 8 w ust. 2 w pkt 2 dodaje się na końcu wyrazy „albo pra wa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,”. Art. 3

3. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po mocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszka niowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwa rancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 122, poz. 13

10) w art. 10 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 3 wyrazy „przekształcenia spółdzielczego pra wa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe” za stępuje się wyrazami „przeniesienia przez spół dzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa wła sności lokalu mieszkalnego”;

2) w pkt 5 wyrazy „o przekształcenie prawa do lokalu na własnościowe” zastępuje się wyrazami „o prze niesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego”. Art. 3

4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz. 53

8) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego,”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) wniesienie przez członka spółdzielni mieszka niowej wpłat przeznaczonych na przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalne go.” Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 3

5.

1. Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem gruntów stanowią cych własność Skarbu Państwa, gminy, osoby prawnej innej niż Skarb Państwa, gmina albo związek między gminny lub osoby fizycznej oraz przed tym dniem wy budowała sama lub wybudowali jej poprzednicy praw ni, na podstawie pozwolenia na budowę lub pozwole nia na użytkowanie, budynki lub inne urządzenia trwa le związane z gruntem, może żądać, aby właściciel za jętej na ten cel działki budowlanej przeniósł na nią jej własność za wynagrodzeniem. Przepis art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru chomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 54

3) stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli właścicielem działek budowlanych, o któ rych mowa w ust. 1, jest Skarb Państwa lub gmina, za miast przeniesienia własności tych działek na rzecz spółdzielni, działki te mogą być oddane spółdzielni mieszkaniowej w użytkowanie wieczyste.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości uzgodnionej pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a właścicielem działki budowlanej. Je żeli do takiego uzgodnienia nie doszło, wynagrodzenie to ustala się w wysokości równej wartości rynkowej tej działki.

4. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 1, po siada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościa mi, spółdzielnia mieszkaniowa nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli spełnia kryteria wymagane w ust.

1. Przepisu art. 511 Kodeksu postę powania cywilnego, w zakresie zobowiązującym do wskazania we wniosku o wszczęcie postępowania za interesowanych w sprawie, nie stosuje się. Dziennik Ustaw Nr 4 — 236 — Poz. 27

5. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie wystąpiła z żądaniem przeniesienia na nią własności działek bu dowlanych, o których mowa w ust. 1, nabycia przez spółdzielnię mieszkaniową własności tych działek za wynagrodzeniem, ustalonym zgodnie z ust. 3, mogą żądać ich właściciele. Art. 3

6. Ustanowienie odrębnej własności lokali położonych w budynkach usytuowanych na gruntach, o których mowa w art. 35 ust. 1, może nastąpić po na byciu przez spółdzielnię mieszkaniową własności lub prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych, na których wybudowano te budynki. Art. 3

7. Po wejściu w życie ustawy spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, spół dzielczych praw do lokali użytkowych, w tym garaży, ani praw do miejsc postojowych w wielostanowisko wych lokalach garażowych. Art. 3

8. Do istniejących w dniu wejścia w życie ustawy spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, spółdzielczych praw do lokali użytko wych, w tym garaży, oraz praw do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych, stosuje się przepisy niniejszej ustawy, a w zakresie w niej nie uregulowanym — przepisy art. 208 § 3, art. 213 § 1, art. 215—217, art. 223—231 i art. 238 § 3 ustawy — Pra wo spółdzielcze. Art. 3

9.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do loka lu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytko wego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, spółdziel nia mieszkaniowa jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty wszelkich długów związanych z tym lokalem,

2) spłaty przypadającej na jego lokal części innych zo bowiązań spółdzielni związanych z budową, a w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpi su do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do na jemców pracowni istniejących w dniu wejścia w życie ustawy, wykorzystywanych przez twórcę do prowadze nia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, a także do najemców garaży lub lokali o innym przeznaczeniu, je żeli nakłady na budowę takiego lokalu, garażu lub pra cowni w pełnym zakresie poniósł najemca, choćby na wet nie był członkiem spółdzielni, lub ponieśli je jego poprzednicy prawni.

4. Na pisemne ż ądanie członka spółdzielni mieszka niowej, któremu przysługuje prawo do miejsca posto jowego w wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest zobowiązana przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowa niu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe.

5. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielo stanowiskowego garażu stanowiącego współwła sność członków, o których mowa w ust. 4, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach ci członkowie, zgodnie z przepisami ust. 2. Art. 40. Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej człon kom odrębnej własności lokali lub praw z nią związa nych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spół dzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, han dlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kultu ralnej, administracyjnej i innej, zabudowane bu dynkami i innymi urządzeniami,

2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infra struktury technicznej, w tym urządzeniami i siecia mi technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z za strzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego,

3) nieruchomości niezabudowane. Art. 4

1.

1. Niezwłocznie po wejściu ustawy w życie spółdzielnia jest obowiązana:

1) wystąpić z wnioskiem do właściwego organu w sprawie scalania lub podziału nieruchomości, je żeli jest to niezbędne do wydzielenia nieruchomo ści pozostających w całości własnością spółdzielni, o których mowa w art. 40,

2) podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów i budynków, jeżeli bez tych czynności oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w obrębie nieruchomości innych niż te, o których mowa w art. 35, byłoby niemożliwe albo działka wydzielona pod budynkiem lub bu dynkami nie spełniałaby wymogów przewidzia nych dla działek budowlanych.

2. Podział nieruchomości może nastąpić niezależ nie od istnienia i ustaleń miejscowego planu zagospo darowania przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpo wiednio.

3. Jednakże podział nieruchomości nie jest dopusz czalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają bezpośredniego dostępu do drogi pu blicznej w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Koszty związane ze scaleniem i podziałem nieru chomości oraz z czynnościami związanymi z rozgrani czeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i bu dynków, w tym również uzasadnione koszty prac geo dezyjnych, ponosi Skarb Państwa. Jednakże gdy spół dzielnia nie wystąpi z wnioskiem lub nie podejmie czynności w terminie 10 miesięcy od dnia wejścia usta wy w życie, koszty te ponosi spółdzielnia. Dziennik Ustaw Nr 4 — 237 — Poz. 27 Art. 4

2.

1. W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie spółdzielnia mieszkaniowa określi przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali miesz kalnych i lokali o innym przeznaczeniu we wszystkich nieruchomościach, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 40.

2. Określenie przedmiotu odrębnej własności loka li, w poszczególnych nieruchomościach, o których mo wa w ust. 1, następuje na podstawie uchwał zarządu spółdzielni, sporządzonych w formie pisemnej pod ry gorem nieważności.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna okre ślać:

1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek lub budynki, w których ustanawia się odrębną wła sność lokali,

2) rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz po mieszczeń do nich przynależnych,

3) wielkość udziałów we współwłasności nierucho mości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu,

4) oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali, w tym osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, stanowiącego w dniu wejścia w życie ustawy własność spółdziel ni,

5) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytu łu: a) kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, b) dokonanego na podstawie odrębnych przepi sów, przejściowego wykupienia ze środków bu dżetu państwa odsetek wraz z oprocentowa niem tych odsetek.

4. Do określenia wielkości udziałów we współwła sności nieruchomości wspólnej dla każdego lokalu, do konywanego w uchwale zarządu spółdzielni, mają od powiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 3 i 6 usta wy o własności lokali.

5. Uchwały, o których mowa w ust. 2, od dnia wej ścia w życie stanowią podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nierucho mości wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdziel ni lub spółdzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu własności tych lokali przez spółdzielnię na rzecz człon ków spółdzielni lub innych osób. Art. 4

3.

1. Projekty uchwał, o których mowa w art. 42 ust. 2, zarząd spółdzielni wykłada na co naj mniej 30 dni do wglądu w lokalu swojej siedziby, po pi semnym, wysłanym z co najmniej 10-dniowym wy przedzeniem, powiadomieniu o terminie i miejscu wy łożenia uchwały do wglądu tych osób, których uchwa ła dotyczy i którym, zgodnie z przepisami ustawy, przy sługuje prawo ż ądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w termi nie 14 dni po upływie okresu wyłożenia uchwały do wglądu przedstawić zarządowi spółdzielni wnioski do tyczące zmian tej uchwały.

3. Zarząd spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć wnioski, o których mowa w ust. 2, najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu ich składania i najdalej w ciągu 14 dni od ich rozpatrzenia odpowiednio skory gować projekt i podjąć uchwałę o treści uwzględniają cej dokonane korekty.

4. O wynikach rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz o treści zmian projektu uchwały, do którego wnioski zgłoszono, zarząd spółdzielni, w ciągu 14 dni od podjęcia skorygowanej uchwały, po wiadamia na piśmie osoby, które zgłaszały wnioski, podając jednocześnie odpowiednie uzasadnienie nie uwzględnienia w całości lub w części wniosków zgło szonych przez te osoby.

5. Osoby, o których mowa w ust. 2 i których uchwa ła dotyczy, a których wniosków nie uwzględniono, mo gą zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodno ści z prawem lub jeśli rażąco narusza ona ich interesy. Przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały nie może być niepodjęcie przez osoby zainteresowane wysła nych przez zarząd spółdzielni powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 4.

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia dokonania korekty projektu uchwały, o której mo wa w ust. 3, chyba że zostanie zaskarżona do sądu na podstawie przepisu ust.

5. W razie zaskarżenia uchwa ły do sądu bieg terminów przewidzianych ustawą do dokonania czynności uzależnionych od jej treści rozpo czyna się z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia są du. Art. 4

4.

1. Z chwilą ustanowienia odrębnej własno ści lokali w nieruchomościach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, hipoteki obciążające te nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy wygasa ją.

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, spół dzielnia mieszkaniowa obciąży inną nieruchomość sta nowiącą jej własność hipoteką, w celu zabezpieczenia wierzytelności poprzednio zabezpieczonej hipoteką, która wygasła. W razie braku takiej nieruchomości Skarb Państwa staje się z mocy prawa poręczycielem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, która wyga sła. Do poręczenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o umowie poręczenia.

3. Wierzytelność spółdzielni w stosunku do właści cieli lokali należna od nich z tytułu przypadającej im do spłaty części kredytów zaciągniętych przez spółdziel nię mieszkaniową może zostać zabezpieczona hipote ką na lokalach stanowiących własność tych osób, pod warunkiem że lokal nie jest obciążony hipoteką z in nych tytułów.

4. Jeżeli ustanowienie odrębnej własności lokali następuje jednocześnie na rzecz wszystkich członków spółdzielni, hipoteka obciążająca nieruchomość stano Dziennik Ustaw Nr 4 — 238 — Poz. 27 wiącą własność spółdzielni mieszkaniowej obciąża wszystkie odrębne lokale. Wierzyciel, któremu przysłu guje powstała na tej podstawie hipoteka łączna, obo wiązany jest dokonać jej podziału między właścicieli odrębnych lokali, stosownie do ich udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnych. Art. 4

5.

1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkal nego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustano wione na tych ograniczonych prawach rzeczowych ob ciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawar cia umowy przeniesienia własności lokalu była zabez pieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczo wym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowią cego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.

3. Z chwilą założenia księgi wieczystej dla lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, księgę wieczystą prowadzoną dla ograniczonego prawa rze czowego zamyka się, a hipoteki wpisane w tej księdze przenosi się do księgi wieczystej założonej dla lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności. Art. 4

6.

1. W wypadku przeniesienia własności lo kalu, do którego przed dniem wejścia ustawy w życie przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpłata różnicy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, nie może przekraczać kwoty sta nowiącej równowartość 3% aktualnej wartości rynko wej prawa własności lokalu.

2. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, okre śla się na podstawie przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Wpłaty różnicy, o której mowa w ust. 1, przezna cza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do bu dżetu państwa umorzenia kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej części na uzupełnienie fundu szu remontowego spółdzielni.

4. Jeżeli właściciele lokali nie podjęli uchwały, o której mowa w art. 25 ust. 1, od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomo ścią wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat na fun dusz remontowy, o którym mowa w art. 6 ust. 3. Art. 4

7. Przepisy art. 12 i 46 stosuje się odpowied nio do najemców pracowni istniejących w dniu wejścia w życie ustawy i wykorzystywanych przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, jeżeli najemcy nie spełniają warunku określonego w art. 39 ust. 3. Art. 4

8.

1. Przepisy art. 12 i 46 stosuje się odpowied nio do najemców mieszkań spółdzielczych, które były mieszkaniami zakładowymi przedsiębiorstw państwo wych, państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek organizacyjnych.

2. Jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, najemcy są zwolnieni od wpłaty wkładu mieszkanio wego.

3. Jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie, najemcy pokrywają wkład mieszkaniowy określony przez zarząd spółdzielni, w wysokości uzależnionej od powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania oraz uwzględniającej cenę nabycia budynku. Art. 4

9.

1. Jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie spółdzielnia nie podejmie czynności, o których mowa w art. 41 i 42, a nie toczy się postępowanie sądowe w trybie art. 43 ust. 5, sąd na wniosek członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu zgodnie z przepisami ustawy przysługuje, z zastrzeże niem art. 36, prawo żądania przeniesienia na niego własności lokalu należącego przed tym dniem do spół dzielni, orzeknie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, na zasadach określonych w art. 39—43.

2. Postępowanie toczy się według przepisów Ko deksu postępowania cywilnego o zniesieniu współ własności, z wyjątkiem art. 62

5. Koszty sądowe postę powania ponosi spółdzielnia. Art. 50. Minister Sprawiedliwości dostosuje do ustawy rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, poz. 146, z 1992 r. Nr 21, poz. 89 i Nr 54, poz. 265, z 1994 r. Nr 130, poz. 654 i z 1997 r. Nr 47, poz. 313), zachowując dla umów dotyczących prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego, które podlegają przepi som ustawy, wysokość taksy notarialnej obowiązującą dotychczas dla umów odnoszących się do własnościo wego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Art. 5

1. W okresie postępowania związanego z po działem spółdzielni mieszkaniowej przeniesienie wła sności rzeczy i innych praw majątkowych jest wolne od podatków oraz opłat sądowych, z wyłączeniem opłat kancelaryjnych, jeżeli żądanie, o którym mowa w art. 108a § 1 ustawy — Prawo spółdzielcze, zostanie zgłoszone zarządowi spółdzielni najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Art. 5

2. Do istniejących w dniu wejścia ustawy w życie praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się przepisy art. 232 § 4, art. 233, art. 235 i art. 237 ustawy — Prawo spółdzielcze, do czasu przeniesienia własności na rzecz członka spółdzielni. Art. 5

3.

1. Członek spółdzielni, który w dniu wejścia ustawy w życie zamieszkuje w mieszkaniu rotacyjnym należącym do tej spółdzielni, staje się z tym dniem na jemcą tego mieszkania w rozumieniu przepisów usta wy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka niowych, a jeżeli przed tym dniem wniósł wymagany wkład mieszkaniowy — staje się osobą uprawnioną do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz kalnego w rozumieniu niniejszej ustawy. Dziennik Ustaw Nr 4 — 239 — Poz. 27

2. Przepis ust. 1 nie narusza praw nabytych członka spółdzielni do zawarcia umowy w sprawie ustanowie nia spółdzielczego lokatorskiego prawa innego lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności takiego lokalu. Art. 5

4.

1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia ustawy w życie dokonają zmian swoich statutów sto sownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie prze widzianym w ustawie — Prawo spółdzielcze. Zgłosze nia do rejestru tych zmian spółdzielnie dokonają naj później w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów posta nowienia dotychczasowych statutów pozostają w mo cy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a prze pisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej usta wy. Art. 5

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g), ust. 3 pkt 3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni miesz kaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 2000-12-15
Data wejścia w życie: 2001-04-24
Data obowiązywania: 2001-04-24
Uwagi: Przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit g), ust. 3 pkt 3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30 (Dz. U 2000 r. Nr 14 poz. 176), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27