Dz.U. 2001 nr 4 poz. 30

30 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju. Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 120, poz. 126

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, zwane dalej „Centrum”, w terminie do dnia 31 marca 2001 r. opracuje projekt długofalowej strategii rozwoju regionalnego kraju, zwanej dalej „strategią”.

§2.

1. Prezes Centrum występuje do właściwych ministrów z wnioskiem o przekazanie do Centrum, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia, materiałów do tyczących rozwoju regionalnego w zakresie poszcze gólnych działów administracji rządowej w okresie obo wiązywania strategii.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Pre zes Centrum określa zakres niezbędnych materia łów. Dziennik Ustaw Nr 4 — 243 — Poz. 30

§3. Prezes Centrum przedstawia projekt strategii do konsultacji zarządom województw, które mogą zgłaszać pisemne uwagi w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu strategii.

§4. Prezes Centrum przedstawia projekt strategii do zaopiniowania Państwowej Radzie Gospodarki Przestrzennej, w zakresie odpowiadającym Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, o której mowa w odrębnych przepisach.

§5. Zmian strategii dokonuje się w trybie przewi dzianym w rozporządzeniu.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-01-09
Data wejścia w życie: 2001-02-07
Data obowiązywania: 2001-02-07
Data uchylenia: 2002-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 4 poz. 30