Dz.U. 2001 nr 43 poz. 476

Art.

1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi dencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 113, poz. 733, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 108, poz. 122

7) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 po wyrazach „o urodzeniach,” do daje się wyrazy „dotyczących obowiązku wojsko wego,”;

2) w art. 9 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca doku mentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

4. Osoby podlegające powszechnemu obowiąz kowi obrony przedstawiają wojskowy doku ment osobisty (potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych) w celu zamiesz czenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku meldunkowego.”;

3) dodaje się art. 9a i 9b w brzmieniu: „Art. 9a. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek mel dunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspól nego pobytu. Art. 9b.

1. Zameldowanie na pobyt stały lub czaso wy następuje pod oznaczonym adre sem.

2. Adres określa się przez podanie:

1) w gminach, które uzyskały status miasta — nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu (po mieszczenia) oraz nazwy wojewódz twa,

2) w innych gminach — nazwy miejsco wości, numeru domu i lokalu (po mieszczenia), nazwy gminy i woje wództwa.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowied nio do zameldowania osób przebywają cych stale lub czasowo na statku mor skim lub żeglugi śródlądowej albo w in nych ruchomych pomieszczeniach mieszkalnych.”;

4) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały przedstawia organowi gminy wła ściwemu ze względu na nowe miejsce jej poby tu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) nazwiska i imiona poprzednie,

4) imiona rodziców,

5) nazwiska rodowe rodziców,

6) stan cywilny,

7) imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwi sko rodowe,

8) płeć,

9) datę i miejsce urodzenia,

10) obywatelstwo, 1

1) numer PESEL, 1

2) dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer woj skowego dokumentu osobistego z oznacze niem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych, 1

3) adres poprzedniego miejsca pobytu stałego, 1

4) adres nowego miejsca pobytu stałego, 1

5) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, 1

6) o wykształceniu.”;

5) w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres nieprze kraczający 2 miesięcy.”;

6) w art. 15: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz podać nowe miejsce i adres pobytu”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej po bytu stałego lub czasowego trwającego po nad 2 miesiące następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) nazwiska i imiona poprzednie,

4) imiona rodziców,

5) nazwiska rodowe rodziców,

6) stan cywilny, Dziennik Ustaw Nr 43 — 3018 — Poz. 476 476 U S TAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

7) imię i nazwisko małżonka oraz jego na zwisko rodowe,

8) płeć,

9) datę i miejsce urodzenia,

10) obywatelstwo, 1

1) numer PESEL, 1

2) dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobi stego z oznaczeniem wojskowej komen dy uzupełnień lub poświadczenie o zgło szeniu się do rejestracji przedpoboro wych, 1

3) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego po nad 2 miesiące, 1

4) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsa mości, 1

5) o wykształceniu.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgło szonemu przy zameldowaniu, osoba opusz czająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

5. Osobie, o której mowa w ust. 1, organ gmi ny wydaje zaświadczenie stwierdzające do pełnienie obowiązku wymeldowania się.”;

7) w art. 26 wyraz „wydaną” zastępuje się wyrazami „albo zezwolenie na osiedlenie się wydane”;

8) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu: „Rozdział 7a Nadawanie numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) Art. 31a.

1. Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany w niniejszej ustawie «numerem PESEL», jest to 11-cyfrowy, stały sym bol numeryczny, jednoznacznie identy fikujący osobę fizyczną, w którym sześć pierwszych cyfr oznacza datę urodzenia (rok, miesiąc, dzień), kolejne cztery — liczbę porządkową i płeć osoby, a ostat nia jest cyfrą kontrolną służącą do kom puterowej kontroli poprawności nada nego numeru ewidencyjnego.

2. Numer PESEL nadaje minister właści wy do spraw administracji publicznej w formie czynności materialno-tech nicznej.

3. Numer PESEL nadaje się osobom fi zycznym przebywającym stale na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, za meldowanym na pobyt stały lub czaso wy trwający ponad 2 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego.

4. Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek organu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego osoby podlegającej obo wiązkowi jego nadania albo organu, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego, z zastrzeżeniem art. 31b. Art. 31b.

1. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej może nadać numer PESEL osobom innym niż wymienione w art. 31a ust. 3 na ich pisemny wnio sek, jeżeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez te osoby.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, skła dają umotywowany pisemny wniosek o nadanie numeru PESEL bezpośred nio do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

3. Wniosek o nadanie numeru PESEL po winien zawierać następujące dane:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) imiona rodziców,

4) nazwisko rodowe matki,

5) płeć,

6) datę i miejsce urodzenia,

7) obywatelstwo,

8) adres i miejsce pobytu stałego lub czasowego,

9) rodzaj, serię i numer dokumentu toż samości.

4. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej może, na umotywo wany pisemny wniosek organów, o których mowa w art. 31a ust. 4, i osób, o których mowa w art. 31b ust. 1, zmienić numer PESEL. Art. 31c. Minister właściwy do spraw administracji publicznej powiadamia o nadaniu nume ru PESEL organy, o których mowa w art. 31a ust. 4, oraz wnioskodawców, o któ rych mowa w art. 31b ust. 1.”;

9) po rozdziale 8 dodaje się rozdziały 8a i 8b w brzmie niu: „Rozdział 8a Prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Art. 44a.

1. Ewidencję ludności prowadzi się w sys temie informatycznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych przy Dziennik Ustaw Nr 43 — 3019 — Poz. 476 wykonywaniu obowiązku meldunko wego oraz zgłoszeń, o których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie:

1) zbiorów meldunkowych jako: a) zbioru danych stałych mieszkań ców, b) zbioru danych byłych mieszkań ców, c) zbioru danych osób zameldowa nych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, d) zbioru danych osób zameldowa nych na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy,

2) zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej «zbiorem PESEL», uzyskanych w związku z nadawa niem numeru PESEL na podstawie zbiorów meldunkowych, o których mowa w pkt 1 lit. a)—c).

2. W zbiorze danych stałych mieszkańców gromadzone są następujące ich dane:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) nazwiska i imiona poprzednie,

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców,

5) data i miejsce urodzenia,

6) stan cywilny,

7) numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,

8) płeć,

9) numer PESEL,

10) obywatelstwo, 1

1) imię i nazwisko rodowe małżonka, 1

2) data zawarcia związku małżeńskie go, numer aktu małżeństwa i ozna czenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzę du stanu cywilnego, który ten akt sporządził, 1

3) adres i data zameldowania na pobyt stały, 1

4) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okre su zameldowania, 1

5) adres zameldowania na pobyt czaso wy trwający ponad 2 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, 1

6) tryb wymeldowania, 1

7) stopień wojskowy, nazwa, seria i nu mer wojskowego dokumentu osobi stego oraz oznaczenie wojskowej ko mendy uzupełnień, w której ewiden cji osoba pozostaje, lub potwierdze nie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych, 1

8) seria i numer dowodu osobistego, data jego wydania i data ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał, 1

9) seria i numer karty stałego pobytu, data jej wydania oraz oznaczenie or ganu, który ją wydał.

3. W zbiorze danych byłych mieszkańców gromadzone są:

1) ich dane, o których mowa w ust. 2,

2) data wymeldowania,

3) data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilne go, który akt sporządził.

4. W zbiorze danych osób zameldowa nych na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące gromadzone są:

1) ich dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1—6, 9—11, 13, 15 i 17—19,

2) seria i numer karty czasowego poby tu, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wy dał.

5. W zbiorze danych osób zameldowa nych na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy gromadzone są:

1) ich dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5, 13, 18, 19 i w ust. 4 pkt 2,

2) adres pobytu czasowego oraz zamie rzony czas jego trwania.

6. W zbiorach meldunkowych, o których mowa w ust. 4 i 5, zamieszcza się także oznaczenie dokumentu uprawniające go do pobytu na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej oraz datę przekrocze nia granicy, jeżeli gromadzone dane dotyczą cudzoziemców.

7. W zbiorze PESEL gromadzone są nastę pujące dane:

1) nazwisko i imiona,

2) nazwisko rodowe,

3) nazwiska i imiona poprzednie,

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców,

5) data i miejsce urodzenia,

6) stan cywilny,

7) numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził,

8) płeć,

9) numer PESEL, Dziennik Ustaw Nr 43 — 3020 — Poz. 476

10) obywatelstwo, 1

1) imię i nazwisko rodowe małżonka, 1

2) data zawarcia związku małżeńskie go, numer aktu małżeństwa i ozna czenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzę du stanu cywilnego, który ten akt sporządził, 1

3) adres i data zameldowania na pobyt stały, 1

4) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okre su zameldowania, 1

5) adres zameldowania na pobyt czaso wy trwający ponad 2 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, 1

6) tryb wymeldowania, 1

7) dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwa, se ria i numer wojskowego dokumentu osobistego wraz z określeniem woj skowej komendy uzupełnień, w któ rej ewidencji osoba pozostaje, lub potwierdzenie zgłoszenia się do reje stracji przedpoborowych, 1

8) seria i numer dowodu osobistego, data jego wydania i data ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał, 1

9) seria i numer karty stałego pobytu, data jej wydania oraz oznaczenie or ganu, który ją wydał, poprzednie se rie i numery kart stałego pobytu oraz oznaczenie organu, który je wydał,

20) seria i numer karty czasowego poby tu, data jej wydania i data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wy dał, 2

1) nazwa organu, numer i data decyzji o zastrzeżeniu udostępnienia danych osobowych, 2

2) data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilne go, który akt sporządził. Art. 44b.

1. Zbiór danych osób przebywających w obiektach, o których mowa w art. 13, art. 18 ust. 1 i art. 20, prowadzi się w formie książki zameldowań lub w systemie informatycznym.

2. W zbiorze, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się następujące dane osobo we:

1) nazwisko i imię,

2) imiona rodziców,

3) datę i miejsce urodzenia,

4) adres miejsca pobytu stałego,

5) datę przybycia i zamierzony czas trwania pobytu,

6) oznaczenie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w tym numer i serię, da tę jego wydania, datę ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał. Art. 44c.

1. Organy prowadzące ewidencję ludno ści są obowiązane do bezzwłocznej ak tualizacji każdej zmiany danych osobo wych zawartych w zbiorach meldunko wych, w zbiorze PESEL oraz w ewiden cji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

2. Dane do aktualizacji zbioru PESEL prze kazuje się na nośniku magnetycznym lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualne go programu informatycznego.

3. Wojskowi komendanci uzupełnień obo wiązani są do bezzwłocznej aktualizacji danych dotyczących obowiązku woj skowego. Art. 44d.

1. Organy, o których mowa w art. 46, są obowiązane do wzajemnego przekazy wania danych zawartych w prowadzo nych przez siebie zbiorach.

2. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej określi, w drodze roz porządzenia, tryb przekazywania da nych pomiędzy organami, o których mowa w art. 46, oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL organów, o których mowa w art. 31a ust. 4, oraz wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31b ust. 1, uwzględniając potrzebę za pewnienia ochrony danych zawartych w zbiorach. Art. 44e.

1. Gminy, na podstawie danych zgłoszo nych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego, prowa dzą ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych.

2. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, pro wadzi się w formie informatycznej, a dane osobowe z tej ewidencji mogą być przetwarzane metodami informa tycznymi.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, za wiera następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imiona,

2) poprzednie imiona i nazwiska,

3) nazwisko rodowe,

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców,

5) datę i miejsce urodzenia, Dziennik Ustaw Nr 43 — 3021 — Poz. 476

6) numer PESEL,

7) wzrost,

8) płeć,

9) fotografię i podpis osoby ubiegają cej się o wydanie dowodu osobiste go,

10) adres miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 mie siące, 1

1) numer i serię aktualnego i poprzed nich dowodów osobistych, a w tym daty ich wydania, daty ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał.

4. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej prowadzi ogólnokra jową ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych.

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 4, pro wadzi się w systemie informatycznym, gromadząc dane określone w ust. 3.

6. Gminy są obowiązane do przekazywa nia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych nie zbędnych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 4.

7. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej określi, w drodze roz porządzenia, tryb przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, uwzględniając terminy i formy przeka zywania danych. Art. 44f. Dane do ogólnokrajowej ewidencji wyda nych i utraconych dowodów osobistych gminy przekazują bezpośrednio ministro wi właściwemu do spraw administracji publicznej w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego z ak tualnego programu informatycznego do stosowanego do wymogów PESEL. Rozdział 8b Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Art. 44g.

1. Organy prowadzące zbiory meldunko we, zbiór PESEL oraz ewidencję wyda nych i utraconych dowodów osobi stych, na pisemny wniosek zaintereso wanej osoby, są zobowiązane wydać, w formie zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę wydruku z ak tualnego programu informatycznego. Art. 44h.

1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbio ru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, na stępującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,

2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, ˚andar merii Wojskowej i Urzędowi Ochro ny Państwa,

3) organom kontroli skarbowej i wy wiadu skarbowego.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:

1) innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom — w zakresie potrzeb nym dla realizowania zadań publicz nych określonych w przepisach pra wa,

2) osobom i jednostkom organizacyj nym — jeżeli wykażą w tym interes prawny,

3) jednostkom organizacyjnym — jeże li po ich wykorzystaniu w celach ba dawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsa mości osób, których dane dotyczą,

4) innym osobom i podmiotom — jeże li uwiarygodnią one interes faktycz ny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbio ru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny wniosek zainteresowane go podmiotu.

4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, skła da się na formularzu.

6. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej określi, w drodze roz porządzenia, wzór formularza wniosku, uwzględniając zakres danych objętych wnioskiem oraz cel udostępniania da nych.

7. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1, dane można udo stępniać za pomocą urządzeń teletran smisji danych, bez konieczności składa nia pisemnego wniosku, o którym mo wa w ust. 3, jeżeli spełnią łącznie nastę pujące warunki: Dziennik Ustaw Nr 43 — 3022 — Poz. 476

1) posiadają urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej da ne w systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania,

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania,

3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywa nych zadań albo prowadzonej dzia łalności.

8. Udostępnienie danych ze zbiorów mel dunkowych, zbioru PESEL oraz ewiden cji wydanych i utraconych dowodów osobistych następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 — nieodpłatnie,

2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 — odpłatnie.

9. Opłaty pobrane za udostępnienie da nych stanowią dochód budżetu pań stwa.

10. Rada Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, wysokość opłat za udo stępnienie danych ze zbiorów meldun kowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów oso bistych oraz warunki i sposób ich wno szenia. Rozporządzenie powinno okre ślać zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnia nych danych oraz celu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, aby pokrywały one koszty udostępnienia tych danych. Art. 44i.

1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych do wodów osobistych udostępnia organ gminy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, w od niesieniu do województwa udostępnia wojewoda.

3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokra jowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia mini ster właściwy do spraw administracji publicznej.

4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych roz strzyga właściwy organ w drodze decy zji administracyjnej.

5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, je żeli udostępnienie danych spowodo wałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

6. Od decyzji odmawiającej udostępnie nia danych osobowych przysługuje od wołanie.”;

10) art. 46 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

6.

1. Ewidencja ludności jest prowadzona w systemie informatycznym przez:

1) ministra właściwego do spraw admi nistracji publicznej — w formie zbio ru PESEL,

2) wojewodę — w formie wojewódz kich zbiorów meldunkowych, okre ślonych w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a)—c),

3) organy gminy — w formie gminnych zbiorów meldunkowych.

2. Zbiór, o którym mowa w art. 44b, pro wadzi kierownik zakładu lub osoba przez niego upoważniona.”; 1

1) w art. 50: a) w ust. 1 wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się wyrazami „Mini ster właściwy do spraw administracji publicz nej”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych przez organy gminy na podstawie ustawy.”; 1

2) art. 51 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

1.

1. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej określi, w drodze roz porządzenia, sposób zgłaszania i przyj mowania danych niezbędnych do za meldowania i wymeldowania, sposób prowadzenia ewidencji ludności i ewi dencji wydanych i utraconych dowo dów osobistych, wzory formularzy zgłoszeń meldunkowych oraz wzór wniosku o nadanie numeru PESEL, uwzględniając w szczególności sposób wykonywania obowiązku meldunko wego za osobę niepełnoletnią, przez cudzoziemca oraz osoby przebywające stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej albo w innych ruchomych pomieszczeniach mieszkal nych, potrzebę zapewnienia ochrony danych zawartych w ewidencji ludno ści i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, a także zakres danych zgłaszanych przy zameldowa niu i objętych wnioskiem o nadanie nu meru PESEL oraz danych niezbędnych do ustalenia obowiązku wojskowego.

2. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej, w porozumieniu z Mi nistrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres i spo Dziennik Ustaw Nr 43 — 3023 — Poz. 476 sób zameldowania oraz wymeldowa nia żołnierzy w czynnej służbie wojsko wej, a także sposób prowadzenia ewi dencji ludności w budynkach pozosta jących w zarządzie organów wojsko wych, uwzględniając potrzeby wynika jące z konieczności zapewnienia ochro ny informacji niejawnych.

3. Minister właściwy do spraw admini stracji publicznej może w celu zapew nienia porządku i bezpieczeństwa pu blicznego, a także zwalczania klęsk ży wiołowych i zagrożenia bezpieczeń stwa państwa wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas określony obo wiązek zameldowania się z chwilą przy bycia do danej miejscowości oraz obo wiązek zgłoszenia wyjazdu z danej miejscowości, uwzględniając określe nie szczegółowego sposobu i terminu zameldowania osób oraz zakres da nych, jakie powinny być zgłoszone przy zameldowaniu lub wymeldowaniu.” Art.

2. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmia nie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobi stych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 113, poz. 733, z 1998 r. Nr 113, poz. 716 i z 1999 r. Nr 108, poz. 122

7) skreśla się art. 6. Art.

3. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. — Pra wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757 i z 1999 r. Nr 52, poz. 532) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Nadzór nad rejestracją stanu cywilnego spra wuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na zasadach określonych w odręb nych przepisach.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Wojewodowie sprawują nadzór nad działalno ścią urzędów stanu cywilnego w zakresie reali zacji obowiązków określonych w ustawie.

4. Wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na pod stawie ustawy.” Art.

4. W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmia nie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757) w art. 11a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „

2. Wojewodowie sprawują nadzór nad działalno ścią organów powiatu w zakresie realizacji obo wiązków określonych w ustawie.

3. Wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych przez organy powiatu na podstawie ustawy.” Art.

5. Zbiory meldunkowe oraz zbiory wydanych dowodów osobistych prowadzone w systemie karto tecznym w dniu wejścia w życie ustawy mogą być na dal prowadzone w tym systemie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r. Art.

6. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2002 r., zachowują moc dotych czasowe przepisy wykonawcze, o ile nie są sprzeczne z przepisami tej ustawy. Art.

7. Marszałek Sejmu, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ogłosi w Dzien niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, z uwzględnieniem zmian wy nikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wy dania jednolitego tekstu. Art.

8. Numery ewidencyjne PESEL nadane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność. Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 43 — 3024 — Poz. 476

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-04-11
Data wejścia w życie: 2001-05-27
Data obowiązywania: 2001-05-27
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MARSZAŁEK SEJMU
RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 43 poz. 476