Dz.U. 2001 nr 43 poz. 481

Dziennik Ustaw Nr 43 — 3034 — Poz. 481 481 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku docho dowego od osób prawnych. Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 47

5) zarządza się, co następuje:

§1. Przedłuża się, do dnia faktycznych spłat skapi talizowanych odsetek, terminy wpłat zaliczek miesięcz nych oraz podatku dochodowego, określone w art. 25 i 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho dowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324): Dziennik Ustaw Nr 43 — 3035 — Poz. 481

1) bankom udzielającym na cele mieszkaniowe kredy tów zrefundowanych w części ze środków Fundu szu Hipotecznego utworzonego w Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego „Bud-Bank” S.A. w Warszawie — od dochodu stanowiącego różnicę między kwotą odsetek skapitalizowanych od udzie lonych kredytów a kwotą skapitalizowanych odse tek od otrzymanych pożyczek ze środków Fundu szu Hipotecznego,

2) Bankowi Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego „Bud-Bank” S.A. w Warszawie — od dochodu sta nowiącego równowartość skapitalizowanych od setek od udzielonych pożyczek z Funduszu Hipo tecznego.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia z mocą od dnia 8 maja 2001 r. Minister Finansów: J. Bauc

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-05-07
Data wejścia w życie: 2001-05-12
Data obowiązywania: 2001-05-08
Data uchylenia: 2003-04-04
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 43 poz. 481