Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509

509 U S TAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa zasady i warunki wykony wania zawodu rzecznika patentowego oraz organizację i zakres działania samorządu rzeczników patentowych.

2. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem za ufania publicznego.

3. Tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej. Art.

2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o sprawach własności przemysłowej — rozumie się przez to:

1) uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmio tów własności przemysłowej, a w szczególności do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów prze mysłowych oraz topografii układów scalonych, a także do znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych,

2) zwalczanie nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o których mowa w pkt 1. Art.

3.

1. Zawód rzecznika patentowego może wy konywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.

2. Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom.

3. Rzecznik patentowy ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należy tą starannością.

4. Wykonywania zawodu rzecznika patentowego nie można łączyć z zatrudnieniem w Urzędzie Patento wym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urzę dem Patentowym”, lub Naczelnym Sądzie Administra cyjnym. Art.

4.

1. Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemy słowej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jed nostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowo ści prawnej.

2. Rzecznik patentowy wykonuje zawód, na warun kach określonych w ustawie, w kancelarii patentowej lub na rzecz pracodawcy.

3. Rzecznik patentowy może wykonywać zawód, na warunkach określonych w ustawie, także na podstawie umów cywilnoprawnych. Art.

5.

1. Kancelaria patentowa może być utworzo na i prowadzona wyłącznie w celu wykonywania zawo du rzecznika patentowego.

2. Kancelaria patentowa może być prowadzona przez rzecznika patentowego jednoosobowo, jako spółka cywilna lub jawna, w której przynajmniej poło wa wspólników to rzecznicy patentowi, spółka partner ska, spółka komandytowa, w której komplementariu szami są wyłącznie rzecznicy patentowi, albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której większość udziałów mają rzecznicy patentowi.

3. Przedmiotem działalności spółki, o której mowa w ust. 2, może być wyłącznie prowadzenie kancelarii patentowej.

4. Przepisy ust. 1—3 nie ograniczają zatrudniania w kancelariach patentowych: rzeczników patentowych, aplikantów rzecznikowskich, zwanych dalej „aplikanta mi”, oraz innych pracowników. Art.

6. Przepisy niniejszej ustawy, dotyczące orga nizacji i form wykonywania zawodu rzecznika patento wego, stosuje się do wykonywania tego zawodu na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.

7.

1. Ogół rzeczników patentowych i aplikan tów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych.

2. Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezentu je jej członków i sprawuje pieczę nad należytym wyko nywaniem zawodu rzecznika patentowego w grani cach interesu publicznego oraz dla jego ochrony.

3. Polska Izba Rzeczników Patentowych ma osobo wość prawną. Jej samodzielność podlega ochronie są dowej.

4. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o samo rządzie — rozumie się przez to Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Rozdział 2 Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego Art.

8.

1. Rzecznik patentowy obowiązany jest, z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 4, wy konywać nieprzerwanie zawód rzecznika patentowego.

2. Okres niewykonywania zawodu, trwający krócej niż dwa lata, nie przerywa ciągłości wykonywania za wodu, w rozumieniu ust. 1.

3. Na wniosek rzecznika patentowego, złożony przed upływem dwóch lat, okres, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużony, jednakże o okres nie dłuższy niż 2 lata, przez Krajową Radę Rzeczników Pa tentowych.

4. Obowiązek wykonywania zawodu, o którym mo wa w ust. 1, nie dotyczy rzeczników patentowych:

1) zatrudnionych w Urzędzie Patentowym lub w Na czelnym Sądzie Administracyjnym — przez czas za trudnienia,

2) wykonujących przewidziane w ustawach funkcje pu bliczne z wyboru z wyłączeniem funkcji wykonywa nych w samorządzie zawodowym lub organizacjach społecznych — przez czas wykonywania funkcji,

3) wobec których orzeczono karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego — przez okres zawieszenia,

4) korzystających z urlopu wychowawczego,

5) którym przyznane zostało świadczenie emerytalne lub rentowe.

5. Do okresów przypadających po ustaniu okolicz ności zwalniających z obowiązku wykonywania zawo du rzecznika patentowego, zgodnie z ust. 4, przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

6. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarne go z powodu naruszenia przez rzecznika patentowego obowiązku, o którym mowa w ust. 1, od dnia uprawo mocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego biegnie na nowo okres, o którym mowa w ust. 2, bez możliwości jego przedłużenia. Przepisu niniejszego nie stosuje się w przypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wy konywania zawodu rzecznika patentowego. Art.

9.

1. Rzecznik patentowy występuje w charak terze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej.

2. Rzecznik patentowy może udzielić dalszego peł nomocnictwa (substytucji) innemu rzecznikowi paten towemu, a także w zakresie określonym w art. 36 ust. 1 — aplikantowi. Art.

10.

1. Rzecznik patentowy może odmówić udzie lenia pomocy w sprawach własności przemysłowej lub wypowiedzieć pełnomocnictwo tylko z ważnych powo dów, o których informuje zainteresowanego.

2. Rzecznik patentowy, wypowiadając pełnomoc nictwo lub umowę o pracę, obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzo nych przez niego spraw. W przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa powinien on wykonywać wszystkie niezbędne czynności jeszcze przez dwa miesiące, jeże li nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez inne go rzecznika patentowego lub odwołanie przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa.

3. Rzecznik patentowy jest obowiązany niezwłocz nie zawiadomić Urząd Patentowy oraz Krajową Radę Rzeczników Patentowych o podjęciu wykonywania za wodu i miejscu oraz formie jego wykonywania, o przej ściu na emeryturę lub rentę, a także o każdej zmianie tych informacji.

4. W przypadku zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub skreślenia rzecznika patentowego z listy Dziennik Ustaw Nr 49 — 3339 — Poz. 509 rzeczników patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanawia, w razie konieczności, tymcza sowego zastępcę. Krajowa Rada Rzeczników Patento wych może również ustanowić tymczasowego zastęp cę rzecznika patentowego, który czasowo nie może wy konywać zawodu, a sam nie ustanowił zastępcy.

5. W przypadku zdarzenia powodującego trwałą utratę możliwości świadczenia przez kancelarię paten tową pomocy w sprawach własności przemysłowej, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanawia tymczasowego zarządcę kancelarii. Do czasu ustano wienia przez osoby mające sprawy w tej kancelarii no wych pełnomocników, tymczasowy zarządca obowią zany jest zapewnić wykonywanie bieżących, niezbęd nych czynności. Art. 1

1.

1. Rzecznik patentowy przy wykonywaniu czynności zawodowych korzysta z wolności słowa i pi sma w granicach określonych przepisami prawa i rze czową potrzebą.

2. Nadużycie wolności, o której mowa w ust. 1, sta nowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świad ka, biegłego albo tłumacza, podlega wyłącznie odpo wiedzialności dyscyplinarnej.

3. Rzecznik patentowy podczas i w związku z wyko nywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej adwokatowi.

4. Rzecznik patentowy nie może być związany pole ceniem służbowym co do treści wydawanej opinii lub porady. Art. 1

2. Rzecznik patentowy nie może przyjąć za stępstwa lub udzielić pomocy, jeżeli zastępował stronę przeciwną lub udzielił jej pomocy w tej samej bądź związanej z nią sprawie; nie może również przyjąć za stępstwa lub udzielić pomocy w sprawie, w której brał lub bierze udział z upoważnienia organów administra cji rządowej lub samorządowej. Art. 1

3.

1. Opłaty za czynności rzeczników patento wych, wykonujących zawód w kancelariach patento wych oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywil noprawnej, ustala umowa z klientem.

2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporzą dzenia, wysokość opłat za czynności rzeczników paten towych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym działającym w trybie po stępowania spornego, stanowiące podstawę do usta lenia kosztów zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy.

3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporzą dzenia, stawki minimalne za czynności rzeczników pa tentowych, o których mowa w ust. 1. Art. 1

4. Rzecznik patentowy jest obowiązany zacho wać w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Art. 1

5.

1. Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach określonych w ustawie, składki na potrzeby samorządu, której wysokość usta la corocznie Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

2. Rzecznicy patentowi wymienieni w art. 8 ust. 4 pkt 1 opłacają składkę na potrzeby samorządu w wyso kości 30 % składki, o której mowa w ust. 1. Art. 1

6.

1. Rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cy wilnoprawnej podlega obowiązkowemu ubezpiecze niu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrzą dzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własno ści przemysłowej.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy rzecz ników patentowych niewykonujących zawodu.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników Patentowych i Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, ogólne warunki ubezpiecze nia, o którym mowa w ust. 1:

1) datę powstania obowiązku zawarcia umowy ubez pieczenia,

2) podstawowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,

3) minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia okre śloną kwotowo,

4) zakres praw i obowiązków ubezpieczonego i zakła du ubezpieczeń wynikających z umowy ubezpie czenia. Art. 1

7.

1. Przepisy art. 11—15 stosuje się odpo wiednio do aplikantów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Składka opłacana przez aplikanta na potrzeby sa morządu wynosi 50% składki, o której mowa w art. 15 ust. 1. Rozdział 3 Uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego Art. 1

8.

1. Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patento wych.

2. Listę rzeczników patentowych prowadzi Urząd Patentowy.

3. Lista rzeczników patentowych jest jawna.

4. Wpisu na listę rzeczników patentowych dokonu je się na wniosek zainteresowanego. Art. 1

9.

1. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto:

1) posiada, z zastrzeżeniem ust. 2, obywatelstwo pol skie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzy sta z pełni praw publicznych, Dziennik Ustaw Nr 49 — 3340 — Poz. 509

3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychcza sowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,

4) ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze,

5) odbył aplikację rzecznikowską na warunkach okre ślonych w ustawie i złożył egzamin kwalifikacyjny przed Komisją Egzaminacyjną, o której mowa w art. 33.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie narusza postanowień umów międzynarodowych, których stroną jest Rzecz pospolita Polska.

3. O ile postanowienia umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują możliwość ubiegania się o wpis na listę rzeczników pa tentowych osób posiadających inne niż polskie obywa telstwo, osoba taka, spełniająca warunki określone w ust. 1 pkt 2—5, może być wpisana na tę listę, jeżeli wykaże, że włada językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do prawidłowego wykonywa nia zawodu rzecznika patentowego. Art.

20.

1. Wniosek o wpis na listę rzeczników pa tentowych, o którym mowa w art. 18 ust. 4, powinien być złożony w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.

2. Złożenie wniosku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie wpisu. Art. 2

1.

1. Od wymogu odbycia aplikacji rzecznikow skiej można zwolnić, w całości lub odpowiedniej części, osobę, która wykaże, że posiada określoną wiedzę lub praktykę w sprawach własności przemysłowej, przydat ną do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

2. Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej, zgodnie z ust. 1, następuje, na wniosek kandydata, w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patento wych. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przesy ła kopię uchwały, wraz z uzasadnieniem, Prezesowi Urzędu Patentowego.

3. Na uchwałę w sprawie zwolnienia od odbycia aplikacji rzecznikowskiej kandydatowi służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Art. 2

2.

1. Rota ślubowania składanego przez rzecz nika patentowego ma następujące brzmienie: „Âlubu ję uroczyście wykonywać zawód rzecznika patentowe go sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zachowywać tajemnicę zawodową, postępo wać godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki rzecznika patentowego.”

2. Do roty ślubowania, o której mowa w ust. 1, rzecznik patentowy może dodać słowa „Tak mi dopo móż Bóg”.

3. Âlubowanie odbiera Prezes Urzędu Patentowego w obecności przedstawiciela samorządu. Art. 2

3. Urząd Patentowy wydaje rzecznikowi pa tentowemu, wpisanemu na listę rzeczników patento wych, legitymację, która potwierdza prawo wykony wania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”. Art. 2

4.

1. Rzecznik patentowy traci prawo do wy konywania zawodu z dniem skreślenia z listy rzeczni ków patentowych.

2. Skreślenie z listy rzeczników patentowych nastę puje w przypadku:

1) wniosku rzecznika patentowego o skreślenie go z li sty rzeczników patentowych,

2) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,

3) pozbawienia rzecznika patentowego, z mocy pra womocnego wyroku sądowego, praw publicznych lub orzeczenia zakazu wykonywania zawodu rzecz nika patentowego,

4) prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o po zbawieniu rzecznika patentowego prawa wykony wania zawodu,

5) gdy rzecznik patentowy przestał spełniać warunek dotyczący obywatelstwa, wymagany do wpisu na listę rzeczników patentowych,

6) śmierci rzecznika patentowego.

3. W przypadku gdy przeciwko rzecznikowi paten towemu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub są dowe o przestępstwo zagrożone środkiem karnym po zbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu rzecznika patentowego, do czasu ich zakończe nia, można odmówić skreślenia z listy rzeczników pa tentowych pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. W przypadku skreślenia z listy rzeczników paten towych, ponowny wpis na listę może nastąpić, z za strzeżeniem ust. 5 i 7, po ustaniu przyczyny skreślenia, na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii samorządu.

5. Jeżeli skreślenie nastąpiło w wyniku zarzutów do tyczących wykonywania zawodu, a także w razie znacz nej przerwy, jaka nastąpiła po skreśleniu z listy, ponow ny wpis na listę rzeczników patentowych może być uza leżniony od złożenia egzaminu uzupełniającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — również od odbycia uzupełniającej aplikacji rzecznikowskiej.

6. W decyzji uzależniającej ponowny wpis na listę rzeczników patentowych od złożenia egzaminu uzupeł niającego lub także odbycia uzupełniającej aplikacji określa się zakres egzaminu, okres aplikacji i jej zakres, a także — jeżeli jest to niezbędne — okresy aplikacji uzupełniającej, po których aplikant może zastępować rzecznika patentowego w określonym zakresie.

7. Skreślenie z listy rzeczników patentowych z przy czyny określonej w ust. 2 pkt 4 nie daje prawa ubiega nia się o ponowny wpis na listę rzeczników patento wych. Art. 2

5.

1. Decyzję o wpisie lub odmowie wpisu na listę rzeczników patentowych i o skreśleniu lub odmo wie skreślenia z tej listy, a także decyzję uzależniającą Dziennik Ustaw Nr 49 — 3341 — Poz. 509 dokonanie wpisu od odbycia uzupełniającej aplikacji rzecznikowskiej lub złożenia egzaminu uzupełniające go, wydaje Prezes Urzędu Patentowego.

2. Na decyzje, o których mowa w ust. 1, służy skar ga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3. O wpisie na listę rzeczników patentowych i o skreśleniu z tej listy ogłasza się w organie urzędo wym „Wiadomości Urzędu Patentowego”.

4. Urząd Patentowy przesyła kopię decyzji o skre śleniu rzecznika patentowego z listy rzeczników paten towych pracodawcy tego rzecznika. Art. 2

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych oraz wzór legitymacji rzecz nika patentowego, a także wysokość opłat pobiera nych przez Urząd Patentowy od wniosku o wpis bądź zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych. Lista rzeczników patentowych powinna zawierać w szcze gólności dane dotyczące rzecznika patentowego, jego wykształcenia, złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz wpisu na listę, aktualnego miejsca i formy wyko nywania zawodu oraz przerw w jego wykonywaniu, bądź skreślenia z listy rzeczników patentowych, a tak że adnotacje wskazujące na znajdujące się w aktach osobowych rzecznika patentowego dokumenty lub odpisy orzeczeń dyscyplinarnych, a także informacje o funkcjach pełnionych przez rzecznika patentowego w organach samorządu. Rozdział 4 Aplikacja rzecznikowska Art. 2

7.

1. Celem aplikacji rzecznikowskiej, zwanej dalej „aplikacją”, jest przygotowanie aplikanta do sa modzielnego i należytego wykonywania zawodu rzecz nika patentowego.

2. Aplikacja trwa trzy lata i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym.

3. Aplikację organizuje i prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. Art. 2

8.

1. Aplikacja odbywa się pod kierunkiem pa trona.

2. Patronem, o którym mowa w ust. 1, może być tyl ko rzecznik patentowy.

3. Aplikant otrzymuje zlecane mu systematycznie przez patrona prace i zadania praktyczne, które mogą być również wykonywane poza miejscem odbywania aplikacji. Art. 2

9.

1. Na listę aplikantów może być wpisana oso ba, która spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 1—4 i złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplika cji.

2. Wpis na listę aplikantów następuje po przepro wadzeniu konkursu kandydatów.

3. Przed przeprowadzeniem konkursu, o którym mowa w ust. 2, Krajowa Rada Rzeczników Patento wych ogłasza o możliwości składania przez zaintereso wane osoby wniosków o wpis na listę aplikantów.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3, na wniosek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Prezes Urzę du Patentowego zamieszcza w organie urzędowym Urzędu Patentowego „Wiadomości Urzędu Patento wego”.

5. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 3, nie może być krótszy niż dwa miesiące od dnia ogłoszenia.

6. Podstawą wpisu kandydata na listę aplikantów jest uchwała Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, stwierdzająca pozytywny wynik konkursu.

7. Aplikantowi wpisanemu na listę aplikantów Kra jowa Rada Rzeczników Patentowych wydaje legityma cję, ważną na czas określony.

8. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 6, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przekazuje Prezesowi Urzędu Patentowego wykaz osób wpisa nych na listę, obejmujący następujące dane tych osób:

1) imię i nazwisko,

2) datę urodzenia,

3) adres miejsca zamieszkania,

4) adres miejsca pracy. Art. 30.

1. Do obowiązków aplikanta należy:

1) uczestniczenie w przewidzianych programem zaję ciach teoretycznych i praktycznych,

2) samodzielne pogłębianie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika pa tentowego oraz praktycznych umiejętności zawo dowych,

3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy,

4) przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w wy znaczonym terminie.

2. Obowiązek przystąpienia do egzaminu kwalifika cyjnego dotyczy również osób zwolnionych w całości od odbycia aplikacji rzecznikowskiej. Art. 3

1. Aplikacja polega w szczególności na syste matycznym szkoleniu obejmującym, w niezbędnym wymiarze, wykłady i ćwiczenia z całokształtu wiedzy teoretycznej oraz samodzielnym wykonywaniu prac i zadań praktycznych. Art. 3

2.

1. Do egzaminu kwalifikacyjnego dopusz cza się aplikanta, który zaliczył wszystkie przedmioty szkolenia.

2. Egzamin może być powtórzony — w razie niepo myślnego wyniku — jeden raz, w terminie ustalonym przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy i nie później niż rok od poprzedniego egzaminu. Art. 3

3.

1. Egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 32, przeprowadza Komisja Egzaminacyjna po wołana przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych.

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

1) przedstawiciel Krajowej Rady Rzeczników Patento wych jako przewodniczący, Dziennik Ustaw Nr 49 — 3342 — Poz. 509

2) trzej przedstawiciele Urzędu Patentowego z listy ekspertów wskazani przez Prezesa Urzędu Patento wego,

3) trzej rzecznicy patentowi wybrani przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych. Art. 3

4.

1. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera na jest od aplikantów opłata.

2. Opłaty przeznacza się na pokrycie kosztów egza minu, w tym wynagrodzenia dla członków Komisji Eg zaminacyjnej.

3. Wysokość opłaty określa Krajowa Rada Rzeczni ków Patentowych. Art. 3

5. Po pomyślnym złożeniu egzaminu kwalifi kacyjnego aplikant otrzymuje świadectwo. Art. 3

6.

1. Po upływie osiemnastu miesięcy od roz poczęcia aplikacji rzecznik patentowy kierujący aplika cją (patron) może upoważnić swojego aplikanta do za stępowania go we wszystkich czynnościach, z wyjąt kiem występowania w charakterze pełnomocnika przed Sądem Najwyższym.

2. Za czynności, o których mowa w ust. 1, wykony wane przez aplikanta odpowiedzialność ponosi rzecz nik patentowy kierujący aplikacją (patron). Art. 3

7. Aplikanta skreśla się z listy aplikantów w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patento wych:

1) na jego wniosek zawierający zawiadomienie o wpi saniu go na listę rzeczników patentowych albo z urzędu, po upływie terminu na złożenie wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych,

2) odpowiednio w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1—3, 5 i 6,

3) w razie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarne go o ukaraniu aplikanta karą wydalenia z aplikacji,

4) w razie niezaliczenia w ustalonym terminie szkole nia, o którym mowa w art. 31,

5) w razie nieprzystąpienia, bez usprawiedliwionej przyczyny, do egzaminu kwalifikacyjnego, w termi nie ustalonym przez Krajową Radę Rzeczników Pa tentowych,

6) w razie niepomyślnego wyniku egzaminu kwalifika cyjnego. Art. 3

8. Na uchwałę o odmowie wpisu na listę apli kantów oraz o skreśleniu z listy służy skarga do Naczel nego Sądu Administracyjnego. Art. 3

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia konkursu o wpis na listę aplikantów, wzór i sposób prowadzenia tej listy oraz wzór legitymacji aplikanta, a także przed miot i wymiar szkolenia oraz przedmiot egzaminu kwa lifikacyjnego, jak również wysokość wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej. Lista aplikantów powinna zawierać w szczególności dane dotyczące aplikanta, jego wykształcenia, miejsca zamieszkania i miejsca pracy, daty ukończenia szkolenia oraz daty i wyniku egzaminu kwalifikacyjnego, jak też skreślenia z listy aplikantów, a także adnotacje wskazujące na znajdujące się w aktach osobowych aplikanta doku menty lub odpisy orzeczeń dyscyplinarnych. Art. 40. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych określa, w drodze uchwały, program, regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji z uwzględ nieniem organizacji i formy szkolenia, a także tryb prze prowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego i wzór świa dectwa złożenia egzaminu. Program aplikacji oraz or ganizacja szkolenia powinny uwzględniać zakres czyn ności praktycznych, jakie może podejmować aplikant w toku aplikacji. Art. 4

1.

1. Do aplikanta stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przepisy art.18 ust. 1 i art. 24 ust. 1 oraz ust. 3 i 4.

2. Rota ślubowania składanego przez aplikanta ma następujące brzmienie: „Âlubuję uroczyście wykony wać obowiązki aplikanta rzecznikowskiego sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zacho wywać tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki rzecznika paten towego.”

3. Do roty ślubowania, o której mowa w ust. 2, apli kant może dodać słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.

4. Âlubowanie składane przez aplikanta odbiera Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w obec ności przedstawiciela Urzędu Patentowego wyznaczo nego przez Prezesa Urzędu Patentowego. Rozdział 5 Samorząd rzeczników patentowych Art. 4

2. Przynależność rzeczników patentowych i aplikantów do Polskiej Izby Rzeczników Patentowych jest obowiązkowa. Art. 4

3.

1. Do zadań samorządu należy w szczegól ności:

1) podejmowanie działań w celu zapewnienia warun ków należytego wykonywania zawodu rzecznika patentowego,

2) reprezentowanie rzeczników patentowych i apli kantów oraz ochrona ich interesów zawodowych,

3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu pra wa własności przemysłowej, a także w zakresie or ganizowania i wykonywania zawodu rzecznika pa tentowego,

4) doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów,

5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywa niem zawodu przez rzeczników patentowych i apli kantów,

6) prowadzenie badań w sprawach własności prze mysłowej.

2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, sa morząd współdziała z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z innymi samo rządami zawodowymi i organizacjami społecznymi, jak również sprawuje orzecznictwo dyscyplinarne oraz prowadzi działalność wydawniczą. Dziennik Ustaw Nr 49 — 3343 — Poz. 509 Art. 4

4.

1. Organami samorządu są: Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Pa tentowych, Komisja Rewizyjna, Odwoławczy Sąd Dyscy plinarny, Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny oraz okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych.

2. Członkami organów samorządu, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą być tylko rzecznicy patentowi mający miejsce zamieszkania i wykonujący zawód na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Rzecznicy patentowi, niespełniający warunku określonego w ust. 2, mogą uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych.

4. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są obowiązane działać do czasu ukon stytuowania się nowo wybranych organów.

5. Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał.

6. Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Art. 4

5. Szczegółową strukturę organizacyjną, licz bę i granice okręgów oraz szczegółowe zasady działa nia samorządu i jego organów, tryb powoływania i od woływania członków tych organów oraz uzupełniania ich składu, a także ogólne zasady ustalania liczby dele gatów na Krajowe Zjazdy Rzeczników Patentowych, określa statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Art. 4

6.

1. Organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi ina czej.

2. Uchwały doręcza się niezwłocznie Prezesowi Urzędu Patentowego. Art. 4

7.

1. W Krajowym Zjeździe Rzeczników Paten towych udział biorą, z zastrzeżeniem ust. 2, rzecznicy patentowi, którym przysługuje czynne prawo wybor cze, oraz, bez prawa głosowania, aplikanci.

2. Z upoważnienia Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych zwołuje kolejny Zjazd jako zjazd delegatów, określając w regulaminie sposób przeprowadzenia wyborów dele gatów oraz liczbę delegatów z poszczególnych okręgów.

3. W Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych, odbywającym się jako zjazd delegatów, udział biorą delegaci wybrani w okręgach spośród ogółu rzeczni ków patentowych oraz, z głosem doradczym, niebędą cy delegatami członkowie ustępującej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Przewodniczący Odwoław czego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny.

4. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych zwołuje Krajowa Rada Rzeczników Patentowych nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji organów samorządu. Art. 4

8.

1. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej „Krajowym Zjazdem”, stanowi najwyższą władzę samorządu.

2. Do Krajowego Zjazdu należy:

1) uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Paten towych,

2) uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów,

3) uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego,

4) określanie zasad przeprowadzania wyborów do or ganów samorządu i liczby członków tych organów,

5) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patento wych, będącego jednocześnie przewodniczącym Krajowej Rady Rzeczników Patentowych,

6) wybór członków Krajowej Rady Rzeczników Paten towych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego, Rzeczni ka Dyscyplinarnego i jego zastępców,

7) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu i wytycznych w sprawie określania wysokości składki członkowskiej,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajo wej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji Rewi zyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Są du Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego,

9) podejmowanie innych uchwał. Art. 4

9.

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej „Nadzwyczajnym Krajo wym Zjazdem”, zwołuje Krajowa Rada Rzeczników Pa tentowych:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek swego prezydium lub Komisji Rewizyj nej,

3) na wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków samorządu, zawierający uzgodniony przez nich porządek obrad.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwo łany, ze wskazaniem porządku obrad, w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.

3. Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu może być na Zjeździe, drogą głosowania, roz szerzony. Nie dotyczy to rozszerzenia porządku obrad o wybór nowych organów samorządu. Art. 50.

1. Krajową Radę Rzeczników Patentowych stanowią przewodniczący i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd oraz dziekani.

2. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patento wych stanowią przewodniczący oraz wybrani przez Krajową Radę ze swojego grona zastępcy przewodni czącego, sekretarz, skarbnik i członkowie.

3. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patento wych jest organem wykonawczym tej Rady i zdaje jej sprawę ze swej działalności. Art. 5

1. Do Krajowej Rady Rzeczników Patento wych należy:

1) reprezentowanie samorządu,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormo Dziennik Ustaw Nr 49 — 3344 — Poz. 509 wań prawnych w sprawach własności przemysło wej i rzeczników patentowych,

3) uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania,

4) prowadzenie gospodarki finansowej samorządu,

5) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

6) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania w całości lub części z obowiązku opła cania składki, a także przypadków, w jakich osoby przechodzące na emeryturę lub rentę nie są obo wiązane do jej opłacania,

7) organizowanie aplikacji rzecznikowskiej, w tym uchwalanie programu oraz regulaminu aplikacji i egzaminu kwalifikacyjnego,

8) organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego rzeczników patentowych,

9) ustanawianie tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego i tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej, w przypadkach określonych ustawą,

10) wybór przewodniczącego Krajowej Rady oraz Rzecznika Dyscyplinarnego — w razie wygaśnięcia ich mandatów w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami, 1

1) prowadzenie i aktualizacja ogólnie dostępnych ewidencji: a) miejsc zatrudnienia rzeczników patentowych, b) kancelarii patentowych, 1

2) występowanie do organów rejestrowych lub ewi dencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowa nia o wykreślenie z rejestru lub ewidencji jednost ki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakre sie świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej niezgodnie z przepisami ustawy, 1

3) realizacja innych zadań samorządu, niezastrzeżo nych dla pozostałych jego organów. Art. 5

2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę dzia łalności statutowej Krajowej Rady Rzeczników Paten towych. Art. 5

3.

1. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne rzeczników patentowych i aplikantów, wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz zaża lenia na postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego.

2. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje środ ki odwoławcze od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.

3. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz składa wnioski o wszczęcie postępo wania dyscyplinarnego. Art. 5

4.

1. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamiesz kali w danym okręgu tworzą Okręgowe Zgromadzenie Rzeczników Patentowych.

2. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przynależą do okręgu obejmującego m. st. Warszawę.

3. Do Okręgowego Zgromadzenia Rzeczników Pa tentowych należy:

1) wybór delegatów na Krajowy Zjazd,

2) wybór dziekana,

3) uchwalanie wniosków do przedłożenia Krajowemu Zjazdowi,

4) wykonywanie innych zadań, przewidzianych w sta tucie.

4. Okręgowe Zgromadzenie Rzeczników Patento wych zwołuje dziekan. Art. 5

5. Działalność samorządu jest finansowana:

1) ze składek rzeczników patentowych i aplikantów oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3,

2) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłą czeniem spraw, o których mowa w art. 4 ust. 1,

3) z dochodów z innych źródeł, w tym spadków i da rowizn. Art. 5

6.

1. Prezes Urzędu Patentowego może zaskar żyć do Sądu Najwyższego sprzeczną z prawem uchwa łę organu samorządu, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżo ną uchwałę w mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi sa morządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej zała twienia. Wytyczne te są wiążące dla organu samorządu.

2. Prezes Urzędu Patentowego może zwrócić się do Krajowego Zjazdu lub Krajowej Rady Rzeczników Pa tentowych o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do właściwości samorządu. Uchwała Krajo wej Rady Rzeczników Patentowych powinna być pod jęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu — na najbliższym Zjeździe.

3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przed stawia corocznie Prezesowi Urzędu Patentowego pi semną informację o działalności samorządu, a także, na bieżąco, o funkcjach pełnionych przez rzeczników patentowych w organach samorządu. Rozdział 6 Odpowiedzialność dyscyplinarna Art. 5

7.

1. Rzecznik patentowy i aplikant podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, niena leżyte wykonywanie zawodu rzecznika patentowego i innych obowiązków określonych w ustawie, a zwłasz cza za czyny sprzeczne ze ślubowaniem.

2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny, do których mają zastosowanie przepisy Ko deksu pracy dotyczące porządku i dyscypliny pracy. Art. 5

8.

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana z ostrzeżeniem,

3) kara pieniężna nie niższa od 10-krotności i nie wyż sza od 50-krotności miesięcznej składki członkow skiej obowiązującej w dacie orzeczenia dyscypli narnego,

4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, Dziennik Ustaw Nr 49 — 3345 — Poz. 509

5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu rzeczni ka patentowego, a w stosunku do aplikantów — wydalenie z aplikacji.

2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarne go z powodu popełnienia kilku przewinień dyscyplinar nych, Sąd Dyscyplinarny ocenia je i wymierza jedną ka rę, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności popełnie nia tych przewinień.

3. Kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego pociąga za sobą utratę bierne go i czynnego prawa wyborczego do organów samo rządu na czas zawieszenia i okres trzech lat następują cy po odbyciu kary.

4. Kara nagany z ostrzeżeniem oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organów samorządu na okres trzech lat od dnia upra womocnienia się orzeczenia.

5. Obok kary nagany z ostrzeżeniem oraz kary pie niężnej można w stosunku do rzecznika patentowego orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do pięciu lat.

6. Obok kary zawieszenia prawa wykonywania za wodu rzecznika patentowego orzeka się dodatkowo za kaz wykonywania patronatu na czas od dwóch lat do lat dziesięciu, jednakże nie krócej niż na okres zawie szenia.

7. Wobec aplikantów nie orzeka się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

8. Orzekając wobec aplikanta karę wydalenia z apli kacji, można orzec jednocześnie zakaz ponownego ubiegania się o wpis na listę aplikantów.

9. W razie orzeczenia wobec aplikanta kary dyscy plinarnej wydalenia z aplikacji, ponowne przystąpienie do konkursu o wpis na listę aplikantów może nastąpić po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego, chyba że orzeczenie to przewiduje jednocześnie zakaz ponownego ubiegania się o wpis na listę aplikantów. Art. 5

9.

1. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub odrębnego postępowania dyscyplinarnego wynikają cego z przepisów szczególnych, którym podlega obwi niony. Postępowanie dyscyplinarne może być zawie szone do czasu zakończenia postępowania karnego.

2. W razie wszczęcia przeciwko rzecznikowi patento wemu postępowania karnego, Sąd Dyscyplinarny mo że zawiesić prawo wykonywania zawodu na okres do zakończenia toczącego się postępowania. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu może nastąpić również w przypadku uporczywego uchylania się obwinionego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym.

3. Na postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie do Odwoławczego Są du Dyscyplinarnego, w terminie miesiąca od dnia do ręczenia odpisu postanowienia.

4. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu, o któ rym mowa w ust. 2, pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu na czas zawieszenia. Art. 60.

1. Postępowanie dyscyplinarne przed Są dem Dyscyplinarnym wszczyna się na wniosek Rzecz nika Dyscyplinarnego, po przeprowadzeniu postępo wania wyjaśniającego.

2. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy lub na wniosek Pre zesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych albo Preze sa Urzędu Patentowego. Art. 6

1.

1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza się, jeżeli zaszła oko liczność, która zgodnie z przepisami Kodeksu postępo wania karnego wyłącza ściganie.

2. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinar nego:

1) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadku przewinienia polegającego na nadużyciu wolności słowa i pisma — sześć mie sięcy,

2) po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia wia domości przez Rzecznika Dyscyplinarnego o popeł nieniu przewinienia.

3. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestęp stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie — Kodeks karny.

4. Bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa każda czynność Rzecznika Dyscyplinarnego w sprawie.

5. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego — w terminie dwóch miesięcy od dnia zgonu obwinionego — jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.

6. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyja śniającego wydane przez Rzecznika Dyscyplinarnego traci moc, jeżeli postępowanie wyjaśniające wszczęte zostało na wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub Prezesa Urzędu Patentowego i umo rzeniu postępowania w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia odpisu postanowienia sprzeciwi się wnioskodawca. Art. 6

2.

1. Rozprawa przed Sądem Dyscyplinarnym jest jawna dla rzeczników patentowych i aplikantów. Na rozprawie może być obecny poszkodowany.

2. W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać z wybranego przez siebie obrońcy.

3. Sąd Dyscyplinarny może odstąpić od wymierze nia kary dyscyplinarnej, jeżeli przewinienie jest mniej szej wagi. Art. 6

3.

1. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego ob winionemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu przy sługuje odwołanie do Odwoławczego Sądu Dyscypli narnego, w terminie miesiąca od dnia doręczenia od pisu orzeczenia. Dziennik Ustaw Nr 49 — 3346 — Poz. 509

2. W razie śmierci obwinionego przed upływem ter minu, o którym mowa w ust. 1, do wniesienia odwoła nia od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przepis art. 61 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

3. Do postępowania przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym przepis art. 62 stosuje się odpowied nio. Art. 6

4.

1. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego oraz Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają wyłącznie przepisom prawa.

2. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego i Odwoław czego Sądu Dyscyplinarnego orzekają na podstawie swego przekonania opartego na swobodnej ocenie ca łokształtu dowodów z uwzględnieniem okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na nieko rzyść obwinionego. Art. 6

5.

1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazu jącego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt osobo wych obwinionego, prowadzonych wraz z listą rzeczni ków patentowych lub odpowiednio z listą aplikantów.

2. W przypadku orzeczenia wobec aplikanta kary wy dalenia z aplikacji, odpis prawomocnego orzeczenia prze kazywany jest także Prezesowi Urzędu Patentowego. Art. 6

6.

1. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem wyda ne przez Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny doręcza się obwinionemu, Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Urzędu Patentowego, Prezesowi Polskiej Izby Rzeczni ków Patentowych i Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, któ rym przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.

2. Orzeczenie, od którego służy kasacja, nie podle ga wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezsku tecznego upływu terminu do jej wniesienia.

3. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jak również rażącej niewspółmier ności kary dyscyplinarnej.

4. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za po średnictwem Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia orzecze nia z uzasadnieniem.

5. Od kasacji, o której mowa w ust. 1, nie uiszcza się opłaty sądowej.

6. Orzeczenie, od którego wniesiono kasację, nie podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji.

7. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie w składzie trzech sędziów.

8. Do rozpoznania kasacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępo wania karnego, z wyłączeniem art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3. Art. 6

7.

1. Usunięcie adnotacji na liście rzeczników patentowych lub liście aplikantów, a także odpisu orze czenia dyscyplinarnego z akt osobowych obwinionego następuje z urzędu po upływie:

1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dys cyplinarnego upomnienia, nagany z ostrzeżeniem lub kary pieniężnej, a także wydalenia aplikanta z aplikacji,

2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa wy konywania zawodu rzecznika patentowego. Pomimo usunięcia z listy rzeczników patentowych ad notacji o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, z akt osobowych nie usuwa się odpisu orzeczenia do dnia upływu okresu kar dodatkowych bądź okresu utraty biernego lub czynnego prawa wyborczego do organów samorządu.

2. Nie usuwa się z akt odpisu orzeczenia dyscypli narnego ani adnotacji na liście rzeczników patento wych lub liście aplikantów w przypadku kary pozba wienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patento wego lub wydalenia aplikanta z aplikacji z jednocze snym orzeczeniem zakazu ponownego ubiegania się o wpis na listę aplikantów. Art. 6

8. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscy plinarnego, w tym orzekania, a także właściwość i skład sądów dyscyplinarnych oraz tryb powoływania człon ków składów orzekających, jak również sposób wyko nywania orzeczeń i obliczania kosztów postępowania. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 6

9. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107

1) w art. 33 w § 3 po wyrazach „radca prawny” dodaje się wyrazy „oraz rzecznik patentowy”. Art. 70. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel nym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 50

8) w art. 55 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W sprawach skarg na działania lub bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej ust. 3 stosuje się odpowiednio do uczestnika po stępowania reprezentowanego przez rzecznika pa tentowego.” Art. 7

1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 47

4) w art. 43 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „radcy prawnego,” doda je się wyrazy „rzecznika patentowego,”. Art. 7

2. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra wo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 119

3) do tychczasową treść art. 87 oznacza się jako ust. 1 i doda je ust. 2 w brzmieniu: „

2. Âwiadczący pomoc w zakresie własności przemy słowej nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu prze Dziennik Ustaw Nr 49 — 3347 — Poz. 509 pisów niniejszej ustawy. Działalność polegającą na świadczeniu pomocy w zakresie własności przemysłowej określają przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509).” Art. 7

3.

1. Rzecznicy patentowi wpisani na listę rzeczników patentowych przed dniem wejścia w życie ustawy stają się rzecznikami patentowymi w rozumie niu niniejszej ustawy.

2. Rzecznicy patentowi, o których mowa w ust. 1, obowiązani są w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do złożenia w Urzędzie Paten towym oraz Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych oświadczenia w sprawie wykonywania zawodu. Nie złożenie oświadczenia w terminie jest podstawą do skreślenia rzecznika patentowego z listy rzeczników pa tentowych.

3. Z dniem wejścia w życie ustawy powstaje obo wiązek wykonywania zawodu rzecznika patentowego na zasadach określonych w art. 8, również w odniesie niu do rzeczników patentowych, o których mowa w ust. 1, niewykonujących zawodu w dniu wejścia w życie ustawy. Art. 7

4. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy nabyły uprawnienia do wpisu na listę rzeczni ków patentowych na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą ubiegać się, w okresie sześciu mie sięcy od dnia wejścia w życie ustawy, o wpis na listę rzeczników patentowych. Późniejsze złożenie wniosku o wpis na listę jest podstawą do wydania decyzji o od mowie wpisu. Art. 7

5.

1. Osoby, które w dniu wejścia w życie usta wy odbywają szkolenia na rzeczników patentowych na podstawie dotychczasowych przepisów i ukończą je w przewidzianym terminie, przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego i ubiegają się o wpis na listę rzeczni ków patentowych zgodnie z przepisami niniejszej usta wy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, wymóg wy kształcenia warunkujący wpis na listę rzeczników pa tentowych ocenia się na podstawie przepisów dotych czasowych. Art. 7

6. Jednostki organizacyjne rzeczników paten towych działające przed dniem wejścia w życie ustawy w formie nieodpowiadającej warunkom dla kancelarii patentowych, określonym w niniejszej ustawie, dosto sują formę, skład osobowy i przedmiot działalności do przepisów tej ustawy w terminie pięciu lat od dnia wej ścia w życie ustawy albo zakończą swą działalność w zakresie świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej. Art. 7

7. Postępowanie dyscyplinarne wobec rzecz ników patentowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, toczy się według prze pisów dotychczasowych. Art. 7

8.

1. Organy samorządu, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, stają się organami samorządu w rozumieniu niniejszej ustawy i prowadzą swą dzia łalność do końca kadencji.

2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przygo tuje i uchwali tymczasowy statut, w celu dostosowania go do wymogów określonych w ustawie przed zwoła niem pierwszego, po dniu wejścia w życie ustawy, Kra jowego Zjazdu. Art. 7

9. Traci moc ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 10, poz. 46). Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 49 — 3348 — Poz. 509

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data wydania: 2001-04-11
Data wejścia w życie: 2001-08-22
Data obowiązywania: 2001-08-22
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509