Dz.U. 2001 nr 5 poz. 40

40 USTAWA z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym. Art.

1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świad ku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 93

1) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 13 wyrazy „może wyłączyć” zastępuje się wy razem „wyłącza”;

2) w art. 14: a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i doda je się wyrazy „jak również mogą uzyskać inną formę pomocy, a zwłaszcza przeprowadzenie za biegu chirurgicznego usuwającego charaktery styczne elementy wyglądu lub operacji plastycz nej.”, b) w ust. 2 po wyrazie „finansowa” dodaje się wy razy „ , w szczególności”; Dziennik Ustaw Nr 5 — 298 — Poz. 40

3) w art. 16 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie nie: „

1. Objęcie osoby pełnoletniej ochroną lub po mocą, o których mowa w art. 14, uzależnia się od złożenia prokuratorowi przez tę osobę pisemnego zobowiązania do:”;

4) w art. 18: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organem właściwym do wykonywania po stanowień, o których mowa w art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 i 2, jest Komendant Główny Po licji, z wyjątkiem ochrony osobistej osób od bywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywają cych w zakładach karnych lub aresztach śled czych.”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Organem właściwym do wykonywania po stanowień, o których mowa w art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 i 2, w zakresie ochrony osobi stej osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych, jest Dyrektor General ny Służby Więziennej.”;

5) dodaje się art. 18a w brzmieniu: „Art. 18a.

1. Funkcjonariusze Policji w ramach wy konywanej ochrony mogą wprowa dzać, także w drodze czynności opera cyjno-rozpoznawczych, współdziała jąc z funkcjonariuszami organów wła ściwych w sprawach bezpieczeństwa państwa lub ochrony granicy pań stwowej, dane, o których mowa w art. 14 ust. 1, do systemów informatycz nych oraz kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i innych zbiorów ewi dencyjnych organów państwowych oraz jednostek samorządu terytorial nego, innych państwowych lub komu nalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów niepaństwowych, re alizujących zadania publiczne.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 są obowiązane do udzielania pomocy funkcjonariuszom Policji oraz współ działającym z nimi funkcjonariuszom organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa państwa lub ochrony granicy państwowej przy wykonywa niu zadań, o których mowa w przywo łanym przepisie.”;

6) w art. 20 wyrazy „w razie potrzeby” zastępuje się wyrazami „w razie stwierdzenia takiej potrzeby”;

7) w art. 27 wyrazy „na okres 3 lat” zastępuje się wy razami „i obowiązuje do dnia 1 września 2006 r.” Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data wydania: 2000-12-06
Data wejścia w życie: 2001-02-08
Data obowiązywania: 2001-02-08
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2007 nr 36, poz. 232 z dniem 12 lutego 2007 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 5 poz. 40