Dz.U. 2001 nr 50 poz. 513

Dziennik Ustaw Nr 50 — 3366 — Poz. 513 513 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych. Na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierp nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 6

4) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wy ceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 89, poz. 561 i z 2000 r. Nr 49, poz. 56

6) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Papiery wartościowe notowane na regulowanym rynku giełdowym są wyceniane, z zastrzeżeniem ust. 3, w oparciu o:

1) ostatni kurs jednolity z dnia wyceny albo ostat ni kurs odniesienia — w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie kursu jednolitego, lub

2) ostatni kurs zamknięcia — w przypadku papie rów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-05-08
Data wejścia w życie: 2001-06-06
Data obowiązywania: 2001-06-06
Data uchylenia: 2004-05-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 50 poz. 513