Dz.U. 2001 nr 50 poz. 525

Dziennik Ustaw Nr 50 — 3384 — Poz. 525 Na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju, zwanej dalej „podróżą”.

§2. Z tytułu podróży odbywanej w terminie i w pań stwie określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują:

1) diety,

2) zwrot kosztów: a) przejazdów i dojazdów, b) noclegów, c) innych wydatków, określonych przez pracodaw cę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

§3. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży odbywanej środkami komunika cji:

1) lądowej — od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia grani cy polskiej w drodze powrotnej do kraju,

2) lotniczej — od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lą dowania samolotu w drodze powrotnej na pierw szym lotnisku w kraju,

3) morskiej — od chwili wyjścia statku (promu) z por tu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

§4.

1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki.

2. Wysokość diety za dobę podróży w poszczegól nych państwach określa załącznik do rozporządzenia.

3. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

4. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasa dy:

1) za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysoko ści,

2) za niepełną dobę: a) do 8 godzin — przysługuje 1/3 diety, b) ponad 8 do 12 godzin — przysługuje 1/2 diety, c) ponad 12 godzin — przysługuje dieta w pełnej wysokości.

§5.

1. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywie nie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej według zasad określo nych w § 4 ust. 4.

2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą czę ściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

1) śniadanie — 15% diety,

2) obiad — 30% diety,

3) kolację — 30% diety,

4) inne wydatki — 25% diety.

3. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwi walent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługu je. Jeżeli jednak ekwiwalent jest niższy od diety, pra cownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości na leżnej diety.

§6. Pracownikowi odbywającemu podróż w cha rakterze kuriera dyplomatycznego przysługuje dieta podwyższona o 25%.

§7. Za każdy dzień (dobę) pobytu w szpitalu lub in nym zakładzie leczniczym za granicą pracownikowi przysługuje 25% diety.

§8.

1. Ârodek transportu właściwy do odbycia po dróży określa pracodawca.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, wraz z opłatami dodat kowymi, z uwzględnieniem przysługującej pracowni kowi ulgi, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyra zić zgodę na odbycie podróży samochodem stanowią cym własność pracownika.

4. Za przejazd w podróży, o której mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów według sta wek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez pracodawcę na podstawie przepisów w sprawie wa runków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocy kli i motorowerów niebędących własnością pracodaw cy.

§9.

1. Za nocleg przysługuje pracownikowi zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelo wym, w granicach ustalonego na ten cel limitu określo nego w załączniku do rozporządzenia.

2. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pra cownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limi tu, o którym mowa w ust. 1. 525 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Dziennik Ustaw Nr 50 — 3385 — Poz. 525

3. W uzasadnionych przypadkach pracodawca mo że wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczają cej limit, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pra cownikowi bezpłatny nocleg.

§10.

1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokry cie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wy sokości jednej diety w miejscowości docelowej za gra nicą oraz w każdej innej miejscowości, w której pra cownik korzystał z noclegu.

2. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komu nikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę po bytu w podróży służbowej.

3. Ryczałty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przy sługują, jeżeli pracownik odbywa podróż pojazdem sa mochodowym (służbowym lub prywatnym) lub gdy strona zagraniczna zapewnia bezpłatne dojazdy, a tak że w razie gdy pracownik nie ponosi kosztów, na pokry cie których przeznaczone są wymienione ryczałty. § 1

1. Jeżeli podróż trwa ponad 30 dni lub gdy pań stwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie, pra codawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów prze wozu samolotem bagażu osobistego o wadze do 30 kg, liczonej łącznie z wagą bagażu opłaconego w cenie bi letu. § 1

2.

1. W razie choroby powstałej podczas podró ży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowa nych kosztów leczenia za granicą oraz leków.

2. Nie podlegają zwrotowi koszty leków, których na bycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych oraz nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych, zaku pu okularów.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nastę puje ze środków pracodawcy.

4. W razie zgonu pracownika za granicą pracodaw ca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju. § 1

3.

1. Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie ob cej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza grani cami kraju. Za zgodą pracownika zaliczka może być wy płacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.

2. Rozliczenia kosztów podróży należy dokonać w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od zakończe nia podróży.

3. Do rozliczenia należy załączyć dokumenty (ra chunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie do tyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeże li uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik obowiązany jest złożyć pisemne oświadcze nie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. § 1

4. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Po lityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granica mi kraju (Dz. U. Nr 89, poz. 568 i z 1999 r. Nr 105, poz. 1204). § 1

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski Dziennik Ustaw Nr 50 — 3386 — Poz. 525 Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. (poz. 525) Dziennik Ustaw Nr 50 — 3387 — Poz. 525 Dziennik Ustaw Nr 50 — 3388 — Poz. 525 Dziennik Ustaw Nr 50 — 3389 — Poz. 525 Dziennik Ustaw Nr 50 — 3390 — Poz. 525

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-05-08
Data wejścia w życie: 2001-06-06
Data obowiązywania: 2001-06-06
Data uchylenia: 2003-01-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 50 poz. 525